De Hoge Bank van Driel | De 100 laatst geplaatst of gewijzigd

Overzicht van 100 actes.

1 ) 1444. Een schepenbrief van Driel van het altare s Crucis dat door Jacob van Veltdriel was gesticht welk beneficie de priester Jan Morinc omtrent dien tijd heeft bezeten.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-12-2017.
bron:
boek: Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbos
door Lodewijk Hendrik Christiaan Schutjes
RK priester en pastoor van Orthen, 1872.
p.480
digitale versie in te zien via:
https://books.google.nl/books?id=4XQ7AQAAIAAJ&hl=nl&pg=PR7#v=onepage&q&f=false

Als originele bron wordt hierin in voetnoot 2) genoemd: "kerkarchief Driel".
Zie op 02-02-1444.
Bron: Overigen
2 ) 02-02-1444. Akte, gepasseerd voor schepenen van Driel, waarbij Alyt weduwe van Jacops van Veltdryel Jan Ravens soin en haar kinderen Jan Tengnagel, Sander, Dirc en Marijen (vertegenwoordigd door haar man en momber Engbert die Kock) de in de akte uit 1414 genoemde goederen overdragen aan de priester Jan Morinc ten behoeve van het onderhoud van de rector van het altaar van het Heilige Kruis in de kapel te Velddriel, onder beding dat Lijsbetten, weduwe van Jans Marcelus soins, gedurende haar leven uit de jaarlijks te ontvangen cijns een lijftocht van 2 Arnhemse guldens zal krijgen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-12-2017.
Transfix.
Hangt aan: 04-11-1434
Bron: Archief van de parochie St. Martinus te Kerkdriel, 1414 - 2002, inv. 131-4
3 ) 19-09-1430. Akte, gepasseerd voor schepen van Driel, waarbij Melis Marcelus soin, Banke Marcelus soin en Alyt Marcelus dochter de in akte uit 1414 genoemde goederen verkopen aan Lysbetten, weduwe van Jans Marcelus soins.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-12-2017.
NB. de voornaam is waarschijnlijk Bauke, niet Banke.
Transfix.
Hangt aan: 20-05-1414
Aanhangend: 04-11-1434
Bron: Archief van de parochie St. Martinus te Kerkdriel, 1414 - 2002, inv. 131-2
4 ) 04-11-1434. Akte, gepasseerd voor schepenen van Driel, waarbij Lijsbet, weduwe van Jans Marcelis soins, de in de akte uit 1414 genoemde goederen verkoopt aan Jacop van Veltdryel Jan Ravens soin.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-12-2017.
Het jaartal in het regest anno 1414 stemt niet overeen met de datum van deze oorkonde (1434 vs. 1435). Dit moet nog gecontroleerd worden.
Transfix.
Hangt aan: 19-09-1430
Aanhangend: 02-02-1444
Bron: Archief van de parochie St. Martinus te Kerkdriel, 1414 - 2002, inv. 131-3
5 ) 20-05-1414. Vier getransfigeerde akten met betrekking tot een erfelijke cijns door Jacobus van Velddriel verbonden aan het altaar van het Heilige Kruis in de kapel te Velddriel, 1414, 1430, 1435, 1444.
Akte, gepaseerd voor schepenen van Driel, waarbij Rutgher Hainrix zoen twee stukken land in het gerecht van Driel op de Quelschesteghe, groot respectievelijk een morgen en dertien hond, verkoopt aan Jan Marcelus zoen en die stukken vervolgens weer in gebruik krijgt tegen een erfcijns.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-12-2017.
Transfix.
Aanhangend: 19-09-1430
Bron: Archief van de parochie St. Martinus te Kerkdriel, 1414 - 2002, inv. 131-1
6 ) 05-03-1385. Johannes de Rossem, zoon van Goeswinus de Rossem, en Johannes van den Sloet, schepenen in Dryel, oorkonden, dat Ghiselbertus de zoon van Ghiselbertus Faber, de goederen vermeld in de oorkonde, waardoor deze is gestoken, verkocht heeft aan Jacobus, zoon van Arnoldus Copperdus.
Oorspr. Met het zegel van Johannes de Rossem; dat van Johannes van den Sloet is verloren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-12-2017.
Dominica die qua cantatur Oculi
Transfix.
Hangt aan: 31-01-1385
Bron: Huis Ammersoyen, inv. 460-2 - Regest nr. 6
7 ) 31-01-1385. Johannes Goeswinus'zoon de Rossem en Johannes Johannes' zoon van den Sloet, schepenen in (Dry)el, oorkonden, dat (Henricus) Ghiselbertus'zoon de goederen, vermeld in de oorkonde, waardoor deze gestoken is, verkocht heeft aan Ghiselbertus, zoon van Ghiselbertus Faber.
Oorspr. Met het zegel van Johannes van den Sloet; dat van Johannes de Rossem is verloren.

Johannes de Rossem filius domini Goeswini de Rossem militis en Johannes van den Sloet Johannis filius schepenen in Driel oorkonden dat (Henricus) Ghiselberti filius als voogd van zijn ....... Aleydis filia Ghiselberti Fabri voor 80 oude schilden aan Ghiselbertus f. Ghiselberti Fabri de doorgestoken, doch verloren brief heeft verkocht.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-12-2017.
ultima die mensis Januarii
Zeer geschonden.
Met het zegel van de tweede oorkonder (beurtelings gekanteelde schuinbalk); het andere verloren.
Tweede regest uit de aantekeningen van Mr. Rueb, nr. 56.
Transfix.
Aanhangend: 05-03-1385
Bron: Huis Ammersoyen, inv. 460-1 - Regest nr. 5
8 ) 05-08-1455. Schepenen van Kerkdriel (Mercelis Raven en Heinrick die Bye Hermanssoin) oorkonden, dat Cornelis van den Veld, prior klooster Mariënkroon in Heusden, aan Jan de Goede, priester, in huur heeft uitgegeven: 4 morgen land in Oensel op Nieuwe Weide, in de Werfkamp, tegen jaarlijkse huur van 1 groot Vlaams zijn leven lang; waarna huurder heeft beloofd zijn verplichting na te komen.
Origineel. Met schepenzegels Mercelis Raven en Henrik de Bie Hermanszn
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-12-2017.
eerste charter
Wij Mercelis Raven ende Heinrick die Bye Hermans soin scepen in Driel tugen dat voir ons comen
is heren Cornelis vanden Veld prijor des cloesters tot Sunte Marienkroen binnen der stat van Hoesden
gelegen ende heeft van namen ende van weghen des prijors ende des gemeins convents des cloesters voirss.
verhuert ende uytgegheven vier merghen lants geleghen inden gericht van Oensel op die nije weijde
geheiten in Werfskamp tusschen Bertelmeeus Piecken aen d'een sijde boven ende die gemein steghe
aen d'ander siide mitten dijck daer mit recht toebehoirende heren Jan die Goede priester in
eenre hueren the besitten voir enen gueden Vleemsche groten totten paeschdach toe naestcomende.
Ende daer nae voert alle jaer also langh als heren Jan die Goede voirss. leven sall ende niet langer,
elcx jaers voer enen Vleemsche groten voirss. jaerlicx opten paeschdach the betalen den prijor ende
gemeine convent des cloesters voirss. voir die huere des lants voirss. Ende heren Jan die Goede
voirss. bekende voert ende belijde dat hij dit lant voirss. also in eenre jaerlicxer huere besitten
ende gebruicken sall van weghen des prijors ende convents voirss. voir die huere des Vleemsche
groten 's jaers voirss. also langh als die selve heren Jan die Goede voirss. leven sal ende niet langer gelijck
voirss. steet ende dat hij daer anders en gheen recht noch toeseggen toe en hedde noch en behielte in
enigher wijs ende terstont nae dode heren Jans voirss. soe sal die voirss. huere oick alingh ende als
doot ende quijt loopen. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons heren M CCCC vijf ende vijftich des dinxda-
ghes nae Sunte Peters dach apostels ad vincula.

keerzijde
Ista 4or {quatuor} iugera terrarum olim diversis personis pertinebant;
sed per partes empta sunt a domino Johanne die Goey presbytero
et ab eodem nobis donata in vita sua; sic reservans
sibi usufructum dedit et accepit in vita sua pro cerciori
litteras locacionis, prout apparet in eisdem

1455
NB. Na inspectie van de scans op de BHIC website blijkt inv. 541 te gaan om twee vrijwel gelijkluidende identieke charters met aan het einde een klein tekstueel verschil.
Datering: 1455 des dincxdaechs nae Sunte Peters dach Apostels ad Vincula (1 aug. is vrijdag) = 5 aug.
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 541 - Regest nr. 956
9 ) 05-08-1455. Schepenen van Kerkdriel (Mercelis Raven en Heinrick die Bye Hermanssoin) oorkonden, dat Cornelis van den Veld, prior klooster Mariënkroon in Heusden, aan Jan de Goede, priester, in huur heeft uitgegeven: 4 morgen land in Oensel op Nieuwe Weide, in de Werfkamp, tegen jaarlijkse huur van 1 groot Vlaams zijn leven lang; waarna huurder heeft beloofd zijn verplichting na te komen.
Origineel. Met schepenzegels Mercelis Raven en Henrik de Bie Hermanszn.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-12-2017.
tweede charter
Wij Mercelis Raven ende Heinrick die Bye Hermans soin scepen in Driel tugen dat voir ons comen is
heren Cornelis vanden Veld prior des Cloesters tot Sunte Marienkroen binnen der stat van Hoesden
geleghen ende heeft van namen ende van weghen des prijors ende des gemeins convents des voirss.
cloesters verhuert ende uytgegheven vier merghen lants gelegen inden gericht van Oensel op
die nye weijde geheiten in Werfskamp tusschen Bertelmeeus Piecken aen d'een sijde boven ende
die gemein steghe aen d'ander siide mitten dijck daer mit recht toebehoirende heren Jan die Goede
priester in eenre hueren te besitten voir enen goeden Vleemsche groten totten paeschdach toe
naestcomende. Ende daer nae voert alle jaer also langh als heren Jan die Goede voirss. leve sall
ende niet langher, elcx jaers voer enen Vleemsche groten voirss. jairlicx opten paeschdach the
betalen, den prijor ende gemeinen convent des cloesters voirss. voir die huere des lants voirss..
Ende heren Cornelis vanden Veld prior voirss. ende van namen ende van weghen als voirss. steet geloefde
heren Jan die Goede voirss. the waren dit lant voirss. also langh als heren Jan die Goede voirss. leven sal
ende niet langer gelijck voirss. steet teghen alle die ghene die then recht comen willen voir die
huere des Vleemsche groeten 's jaers voirss. in orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren M CCCC
vijf ende vijftich des dincxdaechs nae Sunte Peters dach apostels ad vincula.

keerzijde 1455
NB. Na inspectie van de scans op de BHIC website blijkt inv. 541 te gaan om twee vrijwel gelijkluidende identieke charters met aan het einde een klein tekstueel verschil.
Datering: 1455 des dincxdaechs nae Sunte Peters dach apostels ad vincula (1 aug. is vrijdag) = 5 aug.
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 541 - Regest nr. 957
10 ) 15-07-1442. Schepenen van Kerkdriel {fout: Dryel}, Heimerik Peters Gijecenzn {fout: Ghyeren} en Gerit Loey Lambertszn, oorkonden, dat Klaas Gijsbeert Veenhoutsznszn verkocht heeft aan Henrik Frank Stapelszn: 9 of 8 1/2 hond in gerecht aldaar op Oudeweyde voor 100 pond; waarna Henrik deze weer aan Klaas heeft overgedragen voor erfcijns van 1/2 Engelse nobel.
Kopie in groot cartularium (inventarisnr 120) pagina 54.
Gecancelleerd.
Origineel had transfix van 1449 mei 9 (regestnr 826).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-12-2017.
bovenschrift:
Driel, I nobele.
Iste census venditus est fratribus regulatus ad Boemel et positus ad annos
redditus seu a...os in domino de Altena
De censu unius corone in Driel qui devenit nobis? quod fre... he... ... conversum? ne.... in littera nominatis?

doorgehaalde akte
Wij Heijmerik Peters Ghyeren zoon ende Gerit Loey Lamberts zoon scepen in Dryel tugen dat voir ons comen is Claes
Ghijsbeert Veenthoucs {Veenthouts?} zoons zoon ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert pont ghever penninge die hij giede dat
hem betaelt sijn negen off negendalff hont lants gelegen inden gericht van Driel op gheen oudeweijde tusschen
Henric die Bie Jans zoon, dye ghemeijn stege, ende thijnsgoet Henrics die Bye Hermans zoon daer al omme gelegen
off tusschen den ghenen die daer aff all omme mit recht lantgelegen sijn Henric Vranck Stapels zoon in enen
eijgendom sonder dijck ende sonder thijns eerfflic te besitten. Ende Claes voirss. verteech op dit vercofte lant voirss.
Hij geloeffde doen daer op doen te vertien alle die ghene die daer op mit recht sullen vertijen. Hij geloeffde oeck
te waren Henric Vranck Stapels soon voirss. dit vercofte lant voirss. jaer ende dach als recht is teghen alle die
gene die ten recht comen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Doe dit gesciet was doe gaff
weder over Henric Vranck Stapels zoon voirss. dit vercofte lant voirss. den voirss. Claes in enen erflijcken thijns
te besitten voir enen halven gouden engelschen nobel goet van goude ende gerecht van gewicht off ander
goet payment in geliker werde daer voir opten paesdach over een jaer naestcomende. Ende daer na voirt alle
jaer voir enen halven gouden engelsche nobel als voirss. is erflix thijns off payment daer voir als vorss. is
jaerlix opten paesdach den voirss. Henric Vranck Stepels zoon ewelicken te betalen wolken thijns voirss. off hij
alle jaer opten termijn der betalingen voirss. niet betaelt en were soe soude daer op dan wassen ende gaen
alle weken naescomende naestvolgende een peen van enen goeden Vleenscleijden wolken peen tsamen
mitten thijns voirss. Henrick Vranck Stapels zoon voirss. uut den vercoften lande voirss. sal mogen verhalen
wanneer hij's niet langer en sal willen beijden. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons Heren M CCCC ende
XLII des Sonnendages na Sente Mergrieten dach der heijliger maghet.
BHIC, toegang 239, inv. 120, scan 78
Transfix.
Aanhangend: 09-05-1449
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 120 (f. 41) - Regest nr. 702
11 ) 09-05-1449. Schepenen van Driel, Ude van Tefelen en Mercelis Cameren, oorkonden, dat broer Henrik Frank Stapelszn, convers van Mariëndonk, verkocht heeft aan Everard, prior klooster, voor 50 pond: akte van 1442 juli 15 (regestnr 702), waardoor deze was gestoken.
Kopie in groot cartularium (inventarisnr 120) pagina 54.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-12-2017.
Sequitur litteram transfixa hunc prime littere. subp. suppri... rechts: 54

Wij Ude van Tefelen ende Mercelis Cameren in Driel tugen dat voirss voir ons comen is brueder Henrick
Vranck Stapels zoon convers des cloesters van Sunte Mariendonck buten Huesden ende heeft vercoft ende opgedragen
voir L pont ghever penninge die hij ghiede dat hem betaelt zijn den brieff daer desen tegenwoerdigen brieff
doersteken is ende alle 't gehaut des briefs als dair in gescreven staet heren Everaet prior des cloesters voirss.
tot behoeff sijns selfs ende des convents des selven cloesters voirss. erflick te besitten. Ende brueder Henric voirss.
verteech opten brieff ende op 't gehaut des briefs voirss. Hij geloefde daer op doen te vertijen alle die ghene
die van sijnre wegen dair mit recht op vertien sullen. Hij geloefde oec te waren van sijnre wegen heer
Everaet prior voirss. tot behoef sijns selfs ende des convents voirss. den brieff ende 't gehaut des briefs voirss.
jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die then recht comen willen. Ende van sijnre wegen alle voir-
plicht aff te doen vanden selven. In alsulker manieren ende met sulker voirwaerden toe gedaen dat een
vanden monnicken off bruederen woonachtich inder tijtt inden cloester voirss. mit guede wittaftigen bethoen
volmechtich van den prior ende convent voirss. den thijns mit sinen peen die inden principalen brieff
gescreven staet daer desen brieff doorsteken is na ingehaut des brieffs voirss. mit allen recht sal
mogen innen ende winnen jaerlix. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren M CCCC ende XLIX opten
negende dach in meije etc
BHIC, toegang 239, inv. 120, scan 78
Transfix.
Hangt aan: 15-07-1442
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 120 (f. 41) - Regest nr. 826
12 ) 08-07-1421. Schepenen van Kerkdriel (Jacop van Enoden en Jan Aert Eghens soins soin) oorkonden, dat Christijn, weduwe Henrik Teetsen, voor Jan Goede, kanunnik in Haaften, afstand heeft gedaan van: 16 hond land in Gracht {fout: gericht} van Oensel, op de Werfkamp.
Origineel. Met schepenzegels Jacob van Cnoden {fout: Enoden} en Jan Aart Eghensznszn
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-12-2017.
Wij Jacop van Enoden ende Jan Aert Eghens soins soin scepen in Dryel tugen dat voir ons
comen is Cristijn die wijf was Heinrics Teetsen mit hoiren gecoren mommer, ende heeft
verteghen op sestien hont lants gelegen inden gericht van Oensel in Werfscamp tus-
schen die gemein steghe aen d'een sijde ende erfgenamen Rutghers van Bosichem aen d'ander
sijde, tot behoef Heren Jans Goeden canonic in Haeften, erflyc te besitten. Ende sij ghe-
loefde van hoirre weghen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren
Gegeven int jair ons Heren M CCCC ende een ende twentich op Sente Kyliaens dach.

Keerzijde: 1421
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 536 - Regest nr. 475
13 ) 11-01-1405. Schepenen van Kerkdriel (Heijnric Goeswijn Storms soen en Baudeken Heijnrix Scoercappen soen) oorkonden, dat Herman van Stralen Henrikszn, voor Jan de Guede Janszn, afstand heeft gedaan van: akte van 1401 juli 22, waardoor deze is gestoken.
Origineel. Met schepenzegels Henrik Gooswijn Storms en Baudeke Henrik Scoercappen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-12-2017.
Wij Heijnric Goeswiin Storms soen ende Baudeken Heijnric Scoercappen soen scepen in Dryel tughen dat quam voer ons
Herman van Stralen Heijnrics soen ende heeft verteghen op dese bryef dair dese teghenwerdighen bryef doer is ghesteken
ende al dat dair in ghescreven is tot behoef Jan die Guede Jans soen erflic te besitten. Ende Herman van Stralen
voirss. gheloefde af te doen van sijnre weghen allen voerplicht vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jaer
ons Heren M vyerhondert ende vijf des sonnendages na de heijlighen dertyendach.
Datering: 1405: des sonne[n]dag[es] na den heijlighe dertyendach (6 jan. 1405 was dinsdag) = 11 januari
Zie ook: Inv.nr. 536, op 8-7-1421.
Transfix.
Hangt aan: 22-07-1401
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 536 - Regest nr. 299
14 ) 22-07-1401. Schepenen van Kerkdriel (Heijnric Hermans soen en Jan van Tuyl Peters soen) oorkonden, dat Derik van Stralen Hermans, voor Herman van Stralen, zijn vader, afstand heeft gedaan van: 16 hond land in Werfskamp onder Oensel.
Origineel. Met schepenzegels Heynric Hermanszn en Jan van Tuyl Peterszn.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-12-2017.
Wij Heijnric Hermans soen ende Jan van Tuyl Peters soen scepen in Dryel tughen dat quam voir ons
Deric van Stralen Hermans soen ende heeft verteghen op sestyen hont sands gheleghen inden ghericht
van Oensel in Werfs campe tuschen Rutgher van Bozichem aen die een zide ende die ghemeijn steghe
aen die ander zide tot behoef Herman van Stralen sijns vaders erflic te besitten. Ende Deric van
Stralen voirss. gheloefde af te doen van sijnre weghen allen voirplicht vanden selven. In orkonde
onser litteren. Gegheven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende een op Sente Marien Magdalenen
dach.

keerzijde 1401, Jan die Guede, de XVI zill.
Datering: Sente Marien Magdalenen dach = 22 juli
Transfix.
Aanhangend: 11-01-1405
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 536 - Regest nr. 272
15 ) 14-05-1447. Brant Hanricksz en Jan Tengnagell Jacopsz, schepenen in Driell oorkonden, dat Jan Tengnagell Alertsz van Houe om Gods wil de doorgestoken brief heeft opgedragen aan Jan die Bruyn Henricxsz als gasthuismeester te Huensaet.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Wij Brant Hanrickss. ende Jan Tengnagell Jacopss. scepen in Driell tugen dat voer ons comen
is Jan Tengnagell Alertss. van Hove ende heefft gegeven ende opgedragen puerlick
ende simplick om Godts wille den brieff daer deesen tegenwoerdigen brieff
is doersteken ende alle 't gehoudt des brieffs als daer in geschreven steet Jan
die Bruyn Henricxss. als gasthuysmeister des gasthuys inden gericht van
Driell gelegen tot Huenzaet tot behoeff des gasthuys voersc. erffelick te besitten.
Ende Jan Tengnagell voirsc. verteech opten brieff ende op 't gehout des brieffs
voersc. Hij gelooffde daer op doen the vertijen alle die geen die van zijnre wegen
daer op myt recht vertijen zullen. Hij gelooffde oick te waren van zijnre wegen
Jan die Bruyn als gasthuys meister voersc. tot behoeff des gasthuys voirsc.
den brieff ende 't gehoudt des brieffs voersc. jaer ende dach als recht is tegen
alle die ghene die then recht comen willen ende van zijnre wegen alle voir-
plicht aff te doen vanden selven. Voort soe hebben Beell ende Demit dochteren
Alarts van Hove voersc. vertegen opten brieff ende op 't gehaut voersc. tot behoeff
des gasthuys voirsc. ende dat hebben zij oick also gedaen met oiren gecoren momberen.
Ende zij gelooffden oick van hore wegen alle voerplicht aff te doen vanden
selven. Ende dit vertich ende dese gelooffte voersc. heefft oick ontfangen
Jan die Bruyn als gasthuyss meister voersc. tot behoeff des gasthuys voersc.
in alre manieren gelijck als voersc. steet. Dit supscriptie Is approberen
ende loven wij goet. In oirconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren M CCCC
ende XLVII des sonnendaichs alssmen singt inder kercken vocem.
des sonnendaichs alss men singt in der kercken Vocem (Jocumditatis).
Transfix.
Hangt aan: 06-10-1422
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 2v) - Regest nr. 8
16 ) 15-06-1432. Jacop van den Velde, Dirck Scoercappenzoin en Gerit Jans Stercksz, schepenen in Driell oorkonden, dat Jacop en Aert, zonen van Jan Smeets Jacopszoin aan Jan Aert Nouden soin t.b.v. het gasthuis te Hoensaet 1 1/2 Lb thijns 's jaars op Paaschdag heeft beloofd uit timmering en poting te Driell in de Pepert aan de Weyde tusschen de erfgenamen van Goisswijn Jan Sterckensoin en die van Aert Gielissoin.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Wij Jacop vanden Velde Dirck Scoercappen zoin ende Gerit Jans Sterckss.
scepen in Driell tugen dat voir ons comen zijn Jacop ende Aert zonen
Jan Smeets Jacopszoin ende hebben gelooft Jan Aert Noudensoin tot
behoeff des gasthuyss gelegen binnen inden gericht van Driell tot
Hoensaet off tot behoeff der gasthuys meesteren die altoes indertijt sijn
zullen gasthuysmeesters des gasthuys voirss. thijns anderhalff
pont gever penninge wolckoer{?} elck pont voirss. weert zijn sall negen
goede oude butdreger off ander goet payment in gelijker werde daer
voir opten paeschdach naestcomende. Ende dair nae voir alle jare
anderhalff pont gever penninge als voirschreven zijn erffelicx thijns off
payment dair voir als voirschreven. jaerlicx opte paeschdach den hasthuys
voirschreven off den gasthuys meijsteren indertijt voerschreven euwelicken the
betalen. Ende the heffen ende the bueren uyt eenen geseet mit allen
zijner tymmeringe ende potinge gelegen inden gericht van Driell voirschreven
in die Pepert aen die weijde tusschen erffgenamen Goisswijn Jan
Sterckensoin aen d'een sijde ende erffgenamen Aert Gielis soins aen d'ander
sijde. Welcken thijns voirschreven off hij alle jair opten termijn der beta-
linge voirscreven nyet betaelt en were, soe soude daer op dan wassen
ende gaen alle weken naestvolgende een peen van eene halven Vlaem-
sche groten welcke peen tzamen mytter thijns voirschreven dat gasthuys
voirschreven off die gasthuys meisteren indertijt voirscreven uyt alle den voirscreven
guede zullen mogen verhalen wanneer dat zij's nyet langer en zullen
willen beijden. Ende Jacop ende Aert zoinen Jan Smeets voirscreven ge-
loeffden den voirscreven thijns Aert Nouden zoin tot behoeff des gasthuys
voirscreven ofte tot behoeff der gasthuys meisteren indertijt voirscreven den
thijns myt zijnen peene voirscreven euwelicke the waren tegen alle die gene
die then rechte comen willen uyt alle den goede voirscreven als geseet tymme-
ringe ende potinge voirscreven. In oirconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Here
M CCCC thwee ende dartich opten bloken pinxtdach.

marge: Item I 1/2 pont gever penningen
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 1) - Regest nr. 7
17 ) 17-10-1428. Dirck Stout Ottensoin en Heymerick Peters Gierensoin schepenen in Driell oorkonden, dat Gerit Aerts Gertsszsoin voor 40 Lb 7 h. lands heeft verkocht te Driell opten Ham, tusschen de erfgenamen van Rutger Heinricxsz en die van Dirc van den Gheerden aan Jan Scoircap Heinricxsz en Jacop van Veltdriell Albertsz {Lubbertsz} als gasthuismeesters van het gasthuis te Hoensaet, die het land voor 1 gouden Reynaldus Arnhemschen rijnsgulden 's jaars weder aan verkooper in thijns geven.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Wij Dirck Stout Ottensoin ende Heijmerick Peters Gierensoin scepen
in Driell tugen dat voir ons comen is Gerit Aerts Geritss
soin ende heefft vercofft ende opgedragen voir veertich pont gever
penninge die hij giede dat hem betaelt sijn seven hont lants gelegen
inden gericht van Driell opten ham tusschen erffg. Rutgers
Heinricxss. aen d'een sijde ende erffg. Dircx vanden Gheerden aen d'ander
zijde Jan Scoircap Heinricxss. ende Jacop van Veltdriell Lubbertss. als
gasthuys meijsters des gasthuys inden gericht van Driell gelegen tot
Hoensaet tot behoeff des gasthuys voirsc. in enen eijgendom sonder dijck
ende sonder thijns erffelick the besitten. Ende Gerit Aertssoin voorss.
verteech op dit lant voirsc. Hij gelooffde daer op doen the vertijen
alle die ghene die dair op met recht verthijen. Hij gelooffde oick te
waren Jan Scoercap ende Jacop van Veltdriell als gasthuysmesters
voirss. tot behoeff des gasthuys voirsc. dit lant voirsc. jaer ende dach als
recht is tegen alle die ghene die the recht comen willen. En alle voir-
plicht aff te doen vanden selven. Doe dit gesciet was doe gaven weder
over Jan Scoercap ende Jacop van Veltdriell als gasthuysmesters voirsc.
ende van namen ende van wegen des gasthuys voirsc. dit lant voirss.
den voirsc. Gerit Aertssoin in enen erffelicken thijns te besitten voir
enen gouden Reijnaldus Aernhemse Rijnsche gulden gemaect voir datum
des brieffs goet ende geve off ander goet payment in gelijker weerde dair
voer op Sunte Bavendach naestkomende. Ende daer na voirt alle
jaer voer eenen gouden reijnaldus gulden als voersc. steet erffelicx thijns
off payment daer voer als voirsc. is jaerlicx op Sunte Baven dach den gast-
huys voirsc. off den gasthuys meijsteren altoes inder tijt sijn sullen gast-
huys meesteren des gasthuys voersc. ewelicken the betalen. Welcken thijns
voersc. opten termijn der betalinge voersc. alle jaer nyet betaelt en were soe
soude daer op dan wassen ende gaen alle weken naestvolgende een peene
van eenen goedt vlemschen cleijken. Welcken peen tsamen metten thijns voorss.
dat gasthuys voersc. off die gasthuys meijsteren inder tijt voirsc. uytten voirsc.
landt zullen mogen verhalen wanneer dat sij's nyet langer en zullen
willen beijden. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heeren
M CCCC XXVIII des Sonnendaichs nae Sunte Victoers dach.

Enen Reijnaldus Aernhemsche
Rijnsche gulden.
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 2) - Regest nr. 6
18 ) 06-10-1422. Baudewijn Gosenssoin en Alart Stout Dircxsoin, schepenen in Driell oorkonden, dat Hubert Jans Heydenssoin voor 50 Lb huis en hofstad, groot 1 1/2 h. tot Huensaet heeft verkocht tusschen Gerrit Huyst en Aelt weduwe van Jan Heyden en diens kinderen aan Mechteld Alartsdochter van den Hove, die het tegen 2 gouden Arnhemsche rijnsguldens 's jaars weder aan verkooper in thijns gaf.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Wij Baudewijn Gosenssoin ende Alart Stout Dircxsoin scepen in Driell tugen
dat voir ons comen is Hubert Jans Heijdenssoin ende heefft vercofft
ende opgedragen voir vijfftich pont gever penningen die hij giede dat
hem betaelt zijn een huyss ende hoffstat met alle zijn tymmeringe ende
potinge houdende anderhalff hont hont lants in groeten alst met
recht gelegen is inden gericht van Dryell tot Huensaet tusschen Gerit
Huyst aen d'een zijde ende Alit die wijff was Jan Huydens ende des voirss.
Jans Heijdens kijnder aen d'ander sijde met die soesslagen{?} die daer tegen
gelegen zijn ende daer tegen gelegen is met recht toebehorende Mechtelden
Alarts dochter vanden Hove ind eenen eijgendom met dijck die daer tegen
gelegen is ende daer myt recht toebehoert ende sonder thijns erffelick
the besitten. Ende Hubert voersc. verteech op alle dit vercoffte goet
voirsc. Hij gelooffde daer op doen the vertijen alle die gene die daer op
met recht vertijen zullen. Hij gelooffde oick te waeren Mechtelden
voersc. dit vercoffte goet voersc. jaer ende dach als recht is tegen alle
den ghenen die then recht comen willen. Ende alle voirplicht
aff te doen vanden zelven. Doe dit geschiet was doen gaff weder
over Mechtelt voersc. met oiren gecoren mombaer alle dit vercofte
goet voersc. Hubert voersc. in eenen erfflicken thijns the besitten
voer twee gouden Aernhemsche rijnsche gulden die gemaect zijn voer datum
des brieffs goet ende geve off ander goet payment in gelijker werden
daer voer opten Paeschdach naestkomende ende daer nae voert alle jaer
voir twe gulden als voirsc. zijn erffelicx thijns off payment daer voer
als voirsc. is opten paeschdach haerlicx euwelicken the betalen. Welken
voirsc. thijns off he haerlicx opten termijn der betalinge voirsc. nyet betaelt
en were, soe soude dair op dan wassen ende gaen alle weken naestvolgen-
de eenen peen van enen goede vlemsche groten. Welken peen tsamen mitten
thijns voirsc. Mechtelt voirsc. uuthalle den goeden voersc. sal mogen
verhalen wanneer dat zij's nyet langer en sall willen beijden. Voert soe
eest vorwert dat men geene haude tymmeringe noch potinge afftrecken
noch affdoen en sall vanden voersc. goede in geenre wijs then zij met
will ende consent Mechtelden voirsc. zoe dat zij daer jaerlicx horen
thijns ende peen voirsc. zall mogen verhalen gelijck voersc. steet. In oirconde
onser litteren gegeven int jaer ons Heren M CCCC ende twe ende twentich opten sesten
dach der maent geheijten October.
[marge potlood:] 1422
Transfix.
Aanhangend: 14-05-1447
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 2v) - Regest nr. 5
19 ) 09-05-1400. Acte, waarbij Steven Jan Yden zoons zoon overdraagt aan Lambert Jacops zoon ten behoeve van het te Hoenset gestichte gasthuis de brieven, waardoor deze gestoken is, 1400.
Met het geschonden zegel van de eerste oorkonder.
Met oudere brieven d.d. 1362 en 1385.
3 charters (getransfigeerd).
N.B. Blijkens den inhoud is ook de brief van 1362 nog door een ouderen gestoken geweest. Deze laatste brief, een transportacte van een huis in het gericht van Driel d.d. 1340, is afgeschreven in het cartularium (Inv. no. 9).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Transfix.
Hangt aan: 05-04-1383
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 15
20 ) 09-05-1400. Sander Broeszoen en Heynric Janszoen schepenen in Dryel oorkonden, dat Steuen Jan Ydenzoenszoen voor 100 Lb de doorschoten brieven heeft verkocht aan Lambert Jacopszoen t.b.v. het gasthuis van Dryel tot Hoenset, gesticht ter eere der Almacht Gods en die zijner H.Moeder en alle heiligen, voor welken verkoop Jan Jan Ydenzoenszoen zich borg stelt.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Transfixy brieff

Wij Sander Broessz. ende Heijnrick Jans zoen scepenen in Driell tugen dat quam
voir ons Steven Jan Ydensz. zone vercofft ende droech op voer hondert pont gever
penningen als hij seijde dat hem betaelt sijn desse brieve daer deesen tegenwoerdigen
brieff doer is gesteken ende alle dat daer inne geschreven is Lambert Jacopsz.
tot behoeff des gasthuyss van Driell tot Hoenzaet gesticht inder eeren des ael-
mechtigen Goeds Marien zijnre moeder ende alle Godts Heijligen erffelicken the
besitten. Ende Steven voirsc. verteech op die selve brieven. Hij geloeffde daer
oick mede van sijnre wegen waerscap the doen Lambert Jacopsz. voersc.
tot behoeff des gasthuyss van Driell voirsc. vanden selven brieven voirsc.
ende van allen oir inhouden voersc. jaer ende dach als recht is tegen hem
allen die then rechte willem comen. Ende aff te doen van zijnre wegen allen
voirplicht vanden selven. Hier is Jan Jan Ydens zoens soon een borge aff. In
oirconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren duysent vijffhondert opten
sonnendach alssmen inder heijliger kercken singet Jubilate.
N.B.: Er staat 1500 in de tekst ipv het jaar 1400 zoals vermeld in het regest. De auteur van de regesten (A.J. van de Ven?) meent dat hier een overschrijffout is gemaakt in het cartularium. De oorspr. brief is Inv.nr. 15.
Transfix.
Hangt aan: 05-04-1383
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 8) - Regest nr. 4
21 ) 12-02-1362. Rodolphus Deyll Alardi en Johannes Panne, schepenen in Driel oorkonden, dat Johannes Yde voor 100 Lb. de doorschoten -maar thans verloren- brief heeft verkocht aan Stephanus zoon van Johannes Yde.
Oorspr. (geschonden). De beide zegels zijn verloren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.

Transfix.
Hangt aan: 15-07-1340
Aanhangend: 05-04-1383
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 15 - Regest nr. 2
22 ) 05-04-1383. Theodericus Johannis en Johannes Schoercap Gerardi, schepenen in Dryel oorkonden, dat Egydius zoon van Johannes Yde de doorschoten brieven heeft verkocht aan Stephanus zoon van Johannes Yde.
Oorspr. De zegels der oorkonders zijn verloren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
dominica qua cantatur misericordia domini
Transfix.
Hangt aan: 12-02-1362
Aanhangend: 09-05-1400
Aanhangend: 09-05-1400
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 15 - Regest nr. 3
23 ) 15-07-1340. Hanrickus Scuercap en Theodericus Bollic, schepenen in Drielle oorkonden, dat Aleydis weduwe van Noudo voor 100 Lb huis en erf heeft verkocht, met alles wat "eerdtvast et nagelvast" is te Dryelle, tusschen Theodoricus Scoercap en Gosewinus van der Sluyse, Ghibo Euers en de zonen van Gerardus de Lieshout aan Johannes zoon van Ide, die daarvan de helft aan Aleydis voor haar leven teruggaf tegen 4 den. 's jaars.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Universis presencia visuris Nos Hanrickus Scuercap et Theodericus Bollic scabini in Dryele
notum facimus protestantes quod constituta coram nobis Aleijdis relicta Noudonis
cum tutore eius electo vendidit et optulit pro centum libris denariorum legalium
eidem ut fatebatur persolutis, domum et aream et quieque in eadem area situm est
quod vulgariter eerdtvast et nagelvast dicitur sitis in jurisdictione de Drijele inter
Theodoricus Scoercap ab uno latere, Gosewinum vander Sluyse, Ghibout Evers
et filios Gerardi de Lieshout ab alio latere, Johanni filio Ide in allodio
cum censu et cum aggere hereditarie possidendam et dictum Aleijdis cum tutore suo
huiusmodi bonis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui bonis predictis
de jure renunciare tenentur, promittens etiam warandiam facere dicto Johanni super
dictis bonis per annum et diem ut juris est adversus omnes iuri comparere volentes
et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Quo facto Joannes
filius Ide antedictis reddidit medietatem bonorum predictorum Aleijdi antedicte
quo ad vitam ipsius Aleijdis in anno censu possidenda pro quatuor denariis le-
galium grosso regis turonense pro sedecim denariis computatis et in alio boni pagamento
in valore equali singulis annue in Pascha quo ad ipsa Aleijdis super-
vixerit persolvendam rasura medietatem superscriptionem bonorum approbamus
Nostrarum litterarum testimonio Datum anno domini Mº CCCº quadragesimo in divisione apostolorum
Transfix.
Aanhangend: 12-02-1362
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (fol. 8) - Regest nr. 1
24 ) 07-05-1549. Acte, waarbij heer Jacop van den Beldt {Velde} cum suis aan het gasthuis te Hoenza-Driel zes morgen land in het gericht van Driel in die Hoeve overdraagt, waarna de verkoopers dit land wederom voor 5 1/2 carolusgulden 's jaars in erftyns verkrijgen en de provisors van het gasthuis op zich nemen, dit bedrag jaarlijks aan de armen uit te keeren, 1549.
1 charter.
Met het licht geschonden zegel van den tweeden oorkonder.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 16
25 ) 07-05-1549. Aert Loei Lambertsz en Aert van Tuyll schepenen in Driell oorkonden, dat Heer Jacop van den Veldt, priester, Joest van den Veldt, Jan van den Veldt, Jan Herbertsz voor zijn vrouw en allen tezamen voor hun broeder Baken en zuster Oelen voor 100 gouden gld. 6 m. lands hebben verkocht te Driell in de Hoeven, tusschen O. de beemtgraeff, W. de fraters van Den Bosch, (met de?) Cruckkamp en Z. de straat, aan Daniel Spierinck en Jacop Henricxsz van Hedell als provisoren van het gasthuis te Hoensaet, die het hun voor 5 1/2 Car. gld. 's jaars op St. Petersdah ad Cathedram (uit te keeren op OLVdag aan de armen van Driell) weder in thijns hebben uitgegeven.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
bovenschrift: Heer Jacop vanden Velde, NB
Wij Aernt Loei Lambertss. ende Aernt van Tuyll scepenen in Driell tugen dat voer ons comen
sijn heer Jacop vanden Velde priester Joest vanden Velde Jan vanden Veld Jan
Herbairtss. man ende mombaer zijnre huysfrauwen ende hebben voerts gesementlick
geloofft voer Bauken vanden Velde hoiren broeder ende Oelen vanden Veld hair
suster, ende hebben vercofft ende opgedragen voer hondert gouden gulden goet van
goude ende gericht van gewicht die zij gieden dat hoer betaelt zijn sess mergen
lants gelegen inden gericht van Driell in die hoeven streckende metten eene eijnde
op die dweergraeff, westwaart der fraters vanden Bosch kruck kamp zuyden
waert die gemeijn straet off zoe wie daer met recht all rontssomme daer naest
gelant mach weesen Danielt Spierincx ende Jacop Henricxss. van Hedell dijck vrij
ende thijns vrij in eenen eijgendom the hebben ende te besitten tot behoeff des gast-
huys dat gelegen is inden gericht van Driell tot Hoensaet off totter provisoren
behoeff des voersc. gasthuyss die altoes inder tijt zullen zijn. Ende heer Jacop,
Joest, Jan ende Jan voerss. vertegen op dit lant voersc. Sij geloeffden daer op the
doen vertijen alle die ghene die myt recht vertijen zullen. Sij geloeffden oick
the waren Danelden ende Jacoppe voersc. tot behoeff des voersc. gasthuys ende den
provisoers voersc. dit voirss. lant jaer ende dach als recht is tegens alle den ghenen
die des then recht comen willen, ende alle voerplicht aff te doen vanden selven.
Doen dit gesciet was doen gaff weder over Danelt Spierincx ende Jacop van
Hedell voersc. als provisoers ende gasthuys mesters inder tijt des voerss. gasthuys
met consent ende wille eens deels naburen van Hoensaet voersc. dit lant voorss.
heer Jacop vanden Veld priester, Joest vanden Veld, Jan vanden Veld ende Jan
Herbaerts tot behoeff hoerder ende voert tot behoeff Baicken vanden Veld ende Oelen
vanden Veld voersc. in enen erffelicken thijns the besitten voer sestalff keijsers
Karolus gulden goet van goude ende gerecht van gewichte XX stuivers die keijser Karell
die vijffte van dyen naem heefft laten munten ende slaen voer datum van deesen
off ander goet payment naeder valuatie van Brabant in gelijcker werden daer voer
gerekent van elcken Keijsers Carolus gulden als voersc. zijn erffelicx thijns op Sunte
Peters dach ad Cathedram toecomende ende daer na voert alle jaer voer die sestalff
Keijsers Carolus gulden als voerz. zijn erffelicx thijns off payment daer voer als voorss.
is jaerlicx op Sunte Peters dach voerss. den voersc. Danelden ende Jacoppen
tot behoeff des gasthuys ende den provisoers inder tijt wesende euwelicken the betalen.
Welcken thijns voersc. off he alle jair opten termijn dach der betalinge voersc. niet
betaelt en were zoe soude dan daer op wasschen alle weken daer naestvolgende
eenen peene van drie stuivers min een oirt stuiver der munten voersc. Welcken pene tsamen
mytten thijns voorss. Danelt ende Jacop voersc. als gasthuys meijsters offte die pro-
visoers die altijt inder tijt des voersc. gasthuyss wesen zullen uuth den voirss.
voersc. lande zullen mogen verhalen wanneer dat zij's nyet langer en sullen
willen beijden. Met vorwaerden toe gedaen dat die provisoers des voirsc. gasthuys
off gasthuys mesters die daer altoes inden tijt sullen wesen jaerlicx uutreijcken ende
geven zullen den voirss. thijns op onsser liever vrauwendach den ermen des
dorps van Driell off den genen die des dan om Godts will begeren zullen.
Met conditien ende mit vorwaerden hier inne noch toegedaen dat die gasthuis
mesters Danielt ende Jacop voorss. ofte die provisoers des gasthuys voerss. die
naemaels sullen wesen nyet meer en sullen manen boeren noch eijschen
vanden erffgenamen Bauken vanden Velde voersc. doer crachte van
enigen thijns brieven die hier voermaels gepasseert muchte wesen
dan deesen thijns vanden sestalff Keijsers Carolus gulden voersc. In oircon-
de onsser litteren. Gegeven int jaer ons Heeren duyssent vijffhondert negen
ende veertich den sovenden dach in die meij maent.
Potlood aantekening in marge: 1549
Merk op dat in het afschrift in het cartularium heel duidelijk 7 mei als datum staat, en dat is hier aangehouden. In het originele regest wordt 7 maart genoemd, en dat is mogelijk een vergissing.
De originele oorkonde is bewaard gebleven (inv.nr. 16) maar is nog niet ingezien, dus in theorie kan ook het afschrift in het cartularium fout zijn en het regest correct. [JdK]
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 14) - Regest nr. 44
26 ) 03-01-1535. Aert de Ghier en Jacop die Cock schepenen in Driell oorkonden, dat Aert Henricxen aan Baken van Goer en Hanrick Ariensz als gasthuismeesters een thijns heeft geloofd van 1 gld. ad 20 stv. en een geldersche snaphaan ad 6 stv. 's jaars op Kerstdag uit huis en hofstad te Huesden Driell, tusschen O. en W. Aert die Bruyn, Z. de dijk en N. de straat.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
marge: Jan Peters. van Orten

Wij Aert de Ghier ind Jacop die Cock scepenen in Driell tugen dat voer ons gecomen
is Aert Henricxen ind heefft geloofft Baken van Goer ind Hanrick Arienss.
als gasthuyssmesters inder tijt tot behoeff des gasthuys binnen den dorp
van Driell thijns eenen gulden tweijntich stuvers voerden gulden ind den
goeden goelresche selveren snaphaen gerekent voir sess stuvers to
korssmis tocomende ende zoe voert jaerlicx ewelicken the betalen
uuth huys ende hoffstat gelegen tot Huesden Driell daer aen beijde eijnden
Aert die Bruyn naestgelant is, suyden den gemeijnen dijck, noirden die gemeijne
straet off wie allomme met recht naest lant gelegen mach zijn. Welcken
thijns off jaerlicx nyet gegeven off betaelt en worde opten termijn voerss. soe
sall alle weken daer naestvolgende daer op gaen ende wassen eenen peen van
eenenhalffen stuver voirsc. welcken peen metten thijns vurss. die gasthuys
meijsters inder tijt verhalen mogen wuyten onderpande vursc. als sij's niet
langer beiden en willen. Ind Aert Henricxss. geloeffden den thijns ind peen
voersc. uuuyt den onderpande vursc. ewelicken the the waren tegen alle
die gheen die des then rechte comen willen. Bij also hij mach den thijns voorsc.
euwelicken lossen op enygen termijn vursc. die hondert gerekent tegens
zess ind mytten verschenen thijns. In oirkonde onser litteren. Gegeven inden
jaere ons Heeren duyssent vijff hondert vijff ind dartich opten dorden dach
januarij
Potlood aantekening in marge: 1535
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (10v) - Regest nr. 43
27 ) 26-05-1534. Egen Dirck Arrissz en Egen Dirck Gijsbertssz schepenen in Driell oorkonden, dat Hanrick Artsz van Heell aan Baken van Goer en Hanrick Arienz als gasthuismeesters tot Driell 1 gld. thijns ad 20 stv. en een geldersche snaphaan van 6 stv. 's jaars op Paaschdag heeft beloofd uit het door hem bewoond huis met hofstad tusschen O. Durck Jacop Egens en Z. de straat.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Wij Egen Dirck Arriss. ind Egen Dirck Arriss. Gijsbertss. scepenen in Driell tugen
dat voer ons gecomen is Hanrick Artss. van Heell ende heefft Baken van Goer
ind Hanrick Ariensz. als gasthuyssmeijsters ind tot behoeff des gasthuys binnen
Driell thijns eenen gulden tweijntich stuvers voerden gulden ind eenen goeden
gelresen selveren snaphaen vanden besten ijser gerekent voer sess stuver
ind alle payment gerekent na advenant, thoe paeschen tocomende ind so
voert jaerlicx opten paeschdach ewelicken the betalen uuuyt huys ende
hoffstat getymmer potonge ind alle sijnen toebehoren gelegen inden gericht
van Driell daer hij to hantz op woent daer aen d'een zijde naest lant
gelegen is oistweert Dirck Jacop Egens, suyden die gemeijn straet off
wie all omme met recht naest lant gelegen mach sijn. Welcken thijns
off he ewelick opten paeschdach vursc. nyet gegeven off betaelt en worden
soe sall alle weken daer naestvolgende daer op gaen ende wassen enen
peen van eenen halffen stuver vuersc. ter weeck welcken peen mytten
thijns voersc. die gasthuyss meijsters tot behoeff des gasthuys voerss. ver-
halen mogen uuuyten onderpande voersc. als sij's nyet langer beijden en
willen. Ind Hanrick Aertss. voersc. gelooffden den thijns ind peen voersc.
uuth den onderpande vursc. ewelick te waren tegen alle die geen die
des then rechten comen willen. Bij alsoe dat hij den thijns voersc. euwelicken
sall mogen lossen op eenige termijn voersc. die hondert gerekent tegens
sess ind mitten verscenen thijnss. In oirconde onsser litteren. Gegeven
inden haere ons Heren duysent vijffhondert vier ind dartich des dinxda-
gas nae pinxter dach.

marge:
Desen brief
Hanrick Aert
tijns?
Hanrick bet.
Baken van Goer
Potlood aantekening in marge: 1534
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f.10v) - Regest nr. 42
28 ) 26-05-1534. Egen Dirck Arriszsz en Egen Dirck Gijsbertsz schepenen in Driell oorkonden, dat Merten Theukens 15 stv. en 1 geldersche snaphaan van 6 stv. thijns heeft beloofd op Paaschdag aan Baken van Goer en Hanrick Ariensz als gasthuismeesters uit het door hem bewoonde huis met hofstad te Driell, tusschen O. Aert die Bruyn, W. Jan Dirck Arrissz en Z. de dijk.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Wij Egen Dirck Arriss. ende Egen Dirck Gijsbertss. scepenen in Driel tugen dat voer
ons comen is Merten Theukens ende heefft geloofft Baken van Goer ind Hanrick Arienss.
als gasthuys mesters indertijt ind tot behoeff des gasthuyss binnen Driell thijns
XV stuvers enen goeden gelreschen sel?neren snaphaen voer zes stuivers to paeschen
toecomende ind so voert jaerlicx euwelicken te betalen, uuth huys ende hoffstat
daer hij to hant woenachtich is met alle sijnen toebehoren gelegen inden gericht
van Driell. Oostwaart Aert die Bruyn, westwaart Jan Dirck Arriss., suyden den
gemeijnen dijck off wie all omme met rechtvan lant gelegen mach zijn. Welcken
thijns off jaerlicx opten termijn voersc. nyet betaelt en were soe sall daer alle
weken naestvolgende daer op wassen ende gaen enen peen van een oert stuivers voersc.
ther weeck welcken peen mitten thijns voersc. die gasthuys meesters inder tijt
tot behoeff des gasthuys voirss. verhalen mogen uten onderpande voersc. als sij's
nyet langer beijden en willen ind Merten voorss. gelooffden den thijns ind peen voorss.
uuth den onderpande voorss. euwelicke te waren tegen alle den genen die des then recht
comen willen. Bij also dat hij den thijns euwelicken op enigen termijn sall mogen
lossen die hondert gereckent tegen zess ende mitten verscenen thijns. In oirconde
onser litteren. Gegeven inden jaer ons Heeren duyssent vijffhondert vier ende dartich
dess dinxdaichs naeden heijligen pinxterdach.
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 9) - Regest nr. 41
29 ) 07-11-1514. Egen Dircxsz en Egen de Gier schepenen in Driell oorkonden, dat Arien Hubertsz en Jan Sandersz als gasthuismeesters zijn ingezet in het goed van Aelbert Jansz van Maren en zijn zusters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Wij Egen Dircxss. ende Egen de Gier scepenen in Driell tugen dat wij daer over ge-
weest hebben daer Arien Hubertss. ende Jan Sanderss. als gasthuys mesters inder-
tijt des gasthuys van Driell nae ingehout hoere scepenre vervolch gericht ende
coop brieff van Driell ruerende van goederen Aelbert Janss. van Maren Yewen Cuysten
als mombaer zijns wijffs Agness. Mathijs Lambertss. als mombaer zijns wijffs Erm-
gaerden ende Floris Geritss. als momber zijns wijffs Mergarieten ingeseth sijn over-
mits den gesworen richter ons heren van Gelre in Boemelreweert nae onsse vonnisse
tot allen recht in alle goets der voerz. personen soe die all gemelt ende geschreven staen
datinden gericht van Driell gelegen is. Welck voerz. goet Gijsbert van Genth den
gasthuys meijsters voorss. tot behoeff den gasthuys voirss. vercofft heefft gelijck als
die scepenen brieffen dat volcomelicker begrijpen ende inhouden die daer op gemaect
zijn. Ende die richter voersc. verboet voert eenen yegelicken den aenvanck
vanden goede voersc. op zijn lijff ende goet dat nyemant zijn hande daer aen
en sloege noch hem des en onderwonde. Hij en dede dat van wegen des gasthuys
voersc. off hij en dede dat van wegen des gasthys voersc. off hij en dede dat met
eenen beteren recht. In oirconde onsser litteren. Gegeven inden jare ons Heren
duyssent vijffhondert ende XIIII des dynssdaichs nae Sunte Huberts dach.
Potlood aantekening in marge: 1514
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (13v) - Regest nr. 40
30 ) 06-11-1514. Egen Dircxsz en Egen de Gier schepenen in Driell oorkonden, dat Ghijsbert van Gent voor 50 Lb de doorgestoken brieven heeft verkocht aan Arien Hubertsz en Jan Sandersz als gasthuismeesters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Wij Egen Dircxss. ende Egen de Gier scepenen in Driell tugen dat Ghijsbert van
Gent heefft vercofft ende opgedragen voer vijfftich pont gever penningen goet
ende geve die hij gieden dat hem betaelt zijn den bbrieff daer deesen tegenwoerdigen
brieff doersteken is ende allent 't gehout des brieffs als daer in geschreven steet
Arien Hubertss. ende Jan Sanderss. als gasthuys mesters indertijt des gasthuys
van Driell tot behoeff des voirsc. gasthuys erffelick te besitten ende Ghijsbert voorss.
verteech opten brieff ende op allen 't gehout des brieffs voerz. tot behoeff des gast-
huys voerz. ende hij gelooffden oick van zijnre wegen alle voirplicht aff te doen
vanden selven. In oirconde onsser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent
vijffhondert ende XIIII des manendaichs nae Sunte Huberts dach.
Potlood aantekening in marge: 1514
Transfix.
Hangt aan: 05-11-1514
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 13v) - Regest nr. 39
31 ) 05-11-1514. Egen Dircxsz en Egen de Gier schepenen in Driell oorkonden, dat de gasthuismeesters krachtens hun -doorgestoken- vervolgbrief zijn gericht in het bezit van Aelbert Jans van Maeren en zijn zusters en dat deze panding voor 5 schillingen is verkocht aan Ghijsbert van Genth.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Wij Egen Dircxss. ende Egen de Gier scepenen in Driell tugen dat wij daer over gewest
hebben daer Arien Hubertss. ende Jan Sander Egenss. als gasthuys mesters indertijt des gasthuys
van Driell gericht zijn na vermogen hoerre vervolch brieff overmits den geswoeren
richter ons heeren van Gelre in Boemelreweert tot allen recht in alle goets Aelbert
Janss. van Maren Yewen Cuysten als mombaer zijns wijffs Agniesen Mathijs Lambertss.
als mombaer zijns wijffs Ermgaerden ende Floris Geritss. als mombaer zijns wijffs
Margarieten Jans van Maren als erffg. Heijllen Ott Scaepert wijff was
dat gelegen is inder enonge van Driell ende inden gericht van Driell als voer het ver-
volchde hooft ende scade gelt gelijck den vervolch brieff dat beter begrijpt ende in-
holt die daer op gemaect is. Des vraichden ons die richter voerz. wat dat die gast-
huys mesters voirz. mytten goeden myt recht sculdich te doen waren daer op wijsden
wij datmen dat goet voirz. verbieden sall als recht is ende daer nae sullent die gast-
huys meijsters vercopen tot onssen landtrecht dit gescietde inden yaer ons Heeren
dusent vijffhondert ende XIIII des sonnendaichs voer sunte Bartolomeus dach.
Daer na tugen wij scepenen voirz. dat voer ons comen is die gesworen bode ons heren
van Gelre in Boemelreweert ende heefft gegiet dat hij verboden heefft als recht
is drie sonnendaich ther rechter missen tijt inder kercken van Driell alle goets
der voerz. personen dat inden gericht van Driell gelegen is dat dat the vercopen were
overmits den voirz. gasthuys mesters als voer hoer vervolchde hoofft ende scade gelt
voirss. Daer na tugen wij dat voer ons comen zijn die gasthuys meisters voirsc. ende
hebben vercofft na alle formen ende manieren als ons lantrecht eijscht ende wijst alle
goets der voerz. personen dat inden gericht van Driell gelegen is ende dat aldaer inder kercken
van Driell verboden is als recht is ende datmen aldaer sculdich is ende met recht the verbie-
den pleecht Ghijsbert van Genth voer vijff schillinge gever penningen voer elck goets
der voorss. personen zoe die all genoemt als erffgenamen voersc. saen the hebben the
besitten. In oirconde onsser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vijffhondert ende
ende XIIII des sonnendaichs nae Sunte Huberts dach.
Potlood aantekening in marge: 1514
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1514
Aanhangend: 06-11-1514
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 13) - Regest nr. 38
32 ) 25-07-1514. Egen Dircxsz en Egen de Gier schepenen in Dryell oorkonden, dat Arien Hubertsz en Jan Sander Egensz als gasthuismeesters van Driell voor het gericht hebben geklaagd over Aelbert Jansz van Maren, Yewijn Cuysten als man van Agniese, Mathijs Lambertsz als man van Ermgaerde en Floris Geritsz als man van Margriete, allen dochters van Jan van Maren, als erfgenamen van Heylwig, destijds vrouw van Ott Schaepert, wegens 100 brab. gld. geleend geld, zijnde 50 gld. per persoon, van welke zaak op 11 Juni 1514 (des sonnendaichs voir sunte Odulphusdach) de eerste klacht geschiedde, waarna Henrick Jansz van Dryell, Aert Jansz van Hencxstum, Egen Dircxsz, Herman die Bye Hermensz, Peter van den Oever, Merten van Tuyll en Egen die Gier, schepenen in Driell hebben getuigd, dat Arien Hubertsz en Jan Sandersz als gasthuismesters hun tweede klacht voor het gericht hebben gebracht, gevolgd door dagvaarding op 17 Juni, derde klacht op 12 Juli en tenslotte de vierde klacht en het eischen van vervolg.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Wij Egen Dircxss. ende Egen de Gier scepenen in Dryell tugen dat voerden gesworen
richter ons heren van Gelre in Boemelreweert ende voer ons scepenen voorss. comen zijn Arien
Hubertss. ende Jan Sander Egenss. als gasthuysmeijsters inder tijt des gasthuys
van Driell ende hebben geclaicht op ende over Aelbert Janss. van Maren over Yewijn
Cuysten als mombaer zijns wijffs Agnese over Mathijs Lambertz. als momner
zijns wijffs Ermgaerden ende over Floris Geritss. als mombaer zijns wijffs Marge-
rieten dochteren Jans van Maren als erffgenamen Heijlwygen die weleer wijff
was Ott Schaepert als dat zij erffg. voersc. den gasthuys voersc. sculdich zijn
the betalen hondert brabantsche gulden off zoe veel min off meer als zij met
malcanderen berekenen m?enen. Welcke penningen voorss. die gasthuyss meijsters
voorss. der voirsc. Heijlwigen geleent ende voer hoer betaelt hebben ende soe dan die voorss.
personen zo sij all genoeteert ende voorss. staen die voorss. penningen den gasthuys voirss.
nyet weder gegeven off betaelt en hebben, zoe hebben sij elcx bysonder den voorss.
gasthuyss daer aen gescaedt vijfftich gulden als voorss. staen off zoe veel als die scepenen
wijsen voer recht ende is den gasthuys meijsters voirsc. hoer yerste claich die
gesciet is als recht is. Dit gesciede int jaer ons Heeren M vijffhondert ende XIIII
des Sonnendaichs voer Sunte Odulphus dach. Daer nae wij Hanrick Janss. van
Driell Aert Janss. van Hencxstum, Egen Dircxss., Hermen die Bye Hermenss., Peter van den
Oever, Merten van Tuyll ende Egen de Gier scepenen in Driell tugen dat voerden
gesworen richter voirsc. daer wij mede inder dinghbancken van Driell te gedinge
ende the gericht geseten waren ende voer ons comen zijn Arien Hubertss. ende
Jan Sanderss. als gasthuysmeijsters voerz. ende hebben geclaecht op ende over Ael-
bert Janss. van Maren, op Yewen Cuysten, op Mathijs Lambertss. ende op Floris
Geritss. als mombers ende erffg. voersc. hoer anderde claich gelijck vander
yerster clagen voirsc. steet. Waer aff dat die geworen bode ons heeren van
Gelre in Boemelreweert gieden dat hij gedaicht hadde die voirz. personen soe
die all gem?elt? ende gescreven staen van wegen des gasthuys meysters voirsc.
als recht is. Dit gesciede int jaer ons Heren dusent vijffhondert ende XIIII den
XVII dach in junio. Daer nae wij scepenen laest voersc. tugen dat voerden geswo-
ren richter voerss. daerwij mede inder dinghbancken van Driell the gedinge
ende the gericht geseten waren, ende voer ons comen zijn die gasthuyssmesters voorss.
ende hebben geclaeicht op ende over Aelbert Janss. van Maren, op Yewen Cuysten, op
Mathijs Lambertss. ende op Floris Geritss. als mombaers ende erffg. voersc. hoer dorde
claich gelijck van der yerster clage ende vander anderde clage voorss. die gesciet is als
recht is. Dit gesciede int jaer ons Heren duysent vijffhondert ende XIIII den XII dach
in julio. Daer nae wij scepenen laest voirsc. tugen dat voerden gesworen richter daer
wij mede inder dinghbancken van Driell the gedinge ende the gericht geseten waren
ende voir ons comen zijn die gasthuys mesters ende hebben geclaicht op ende oever Ael-
bert Janss. van Maren, op Yewen Cuysten, op Mathijs Lambertss. ende op Floris Geritss.
als momberts ende erffg. voerss. hoer vierde clage als van der yerster, anderde ende
vander dorder clagen geschreven steet zoe die personen soe die all genoemy ende
geschreven staen den gasthuys voirsc. elck bijsonder aengescaedt hebben vijfftich gulden
als voerz. staen oick als sij seechden off also veel als die scepenen wijssden voer
recht, ende die gasthuys mesters van wegen des gasthuys voersc. also lange
voer ons geclaecht hebben over die voersc. personen. Soe die all genoemt ende voirss.
staen gelijck als inder yerster, inder anderde, inder dorde ende inder vierde clagen
voorss. geschreven ende begrepen staen dat zij allen oir clagen daer over gedaen ende
volbracht hebben als recht is gelijck als ons landtrecht eijscht ende wijst wair
aff wij scepenen laets voirsc. tugen den gasthuys mesters tot behoeff des gasthuys
voirsc. vervollicht to zijn op die voersc. personen zoe die all genoeteert ende voorss.
staen voer hondert gulden als voerss. staen hoofftgelts ende voir vijfftich gulden
scaden van elcken persoon voersc. zoe dit all voirss. ende genoeteert staen als mom-
bers ende erffg. voerss. gelijck als ons landtrecht eijscht ende wijst, die sup-
scriptie hebben, tugen steet loven wij goet. Dit gesciede int jaer ons Heren
dusent vijffhondert ende veertich XIIII op Sunte Jacops dach apostell.
Transfix.
Aanhangend: 05-11-1514
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (12v) - Regest nr. 37
33 ) 13-06-1508. Egen Egensz en Jacop Broeszsz schepenen in Driell oorkonden, dat Jut, weduwe van Lambert Zander Egensz om Gods wil de doorgestoken brief heeft gegeven aan Gerit Ottensz en Jan Sandersz als gasthuismeesters t.b.v. het gasthuis te Hoensaet, mits daaruit jaarlijks een mis gelezen worde op het hoogaltaar in de kerk te Driell.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Transfix brieff opten principalen brieff

Wij Egen Egenss. ende Jacop Broess. scepenen in Driel tugen dat voer ons comen is
Jut die welneer wijff was Lambert Zander Egenss. ende heefft puerlicken
simplicken om Gods will gegeven ende opgedragen den brieff daer deesen tegen-
woerdigen brieff doersteken is ende allen 't gehout des brieffs als dair in geschreven
steet Gerit Ottenss. ende Jan Sanderss. als gasthuys meijsters inder tijt des gast-
huyss des dorps van Driell gelegen tot Hoenzaet tot behoeff des gasthuyss
voersc. erffelicken the besitten. Ende Jut voirsc. verteech opten brieff
ende op allen 't gehout des brieffs voirsc. tot behoeff des gasthuys voirsc.
Sij gelooffde van oire wege daer op doen the vertijen alle die gene die met
recht daer op verthijen zullen. Sij gelooffde oick te waren van oire wegen
den voirsc. Gherit Otten ende Jan Zanderss. tot behoeff des gasthuyss voorss.
den brieff ende alle gehout des brieffs voirsc. jair ende dach als recht is
tegen alle die ghene die then recht comen willen ende alle voirplicht van
hoire wegen aff te doen vanden selven. Met alsulcke vorwaerde voert toe
gedaen als dat die gasthuys meijsters inder tijt des gasthuyss voersc. den thijns
die inden principalen brieff daer deesen tegenwoerdigen brieff doersteken is
geschreven ende begrepen steet jaerlicx hantreijken ende betalen zullen tot eenre
singender missen vanden Heijligen Sacrament opten hogen altaer inder kercken
tot Driell ende dat Heilich Sacrament metter scellen? op ende aff te setten wanneer
ende tot wat tijden dat dair also veel renten voert meer toe gemaect ende gegeven
wordt daermede die misse voorss. jaerlicx mede om sall mogen doen singen gelijck voorss.
steet ende den gasthuys sall den thijns zo lange bueren ende heffen dan dair so veel renten
meer totter missen voirsc. gemaect werden aen erffrente. Ende waert saick
dat den thijns voirss. den gasthuys affgelost worden zo salmen dat gelt weder omme beleggen
aen renten ende des tot behoeff der missen in alre manieren gelijck voersc. steet die
superscriptie is loven wij goet. In oirconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent
vijffhondert ende acht des dinxdaicks nae den pinxtdach.
Potlood aantekening in marge: 1508
Transfix.
Hangt aan: 30-11-1505
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 7) - Regest nr. 36
34 ) 13-11-1506. Korsten Claes Aertsz en Aert die Cock Adriaen Dulssz schepenen in Driell oorkonden, dat Sander Gerit Goertsz t.b.v. het gasthuis (vertegenwoordigd door Reyner Dirck Goertsz) afstand heeft gedaan van zijn lijftocht aan het goed van Heyle, vrouw van Ott Scaeper.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Wij Korsten Claes Aertss. ende Aert die Cock Adriaen Dulss. scepenen in Driell tugen dat
voer ons comen is Sander Gerit Goertss. ende heefft vertegen tot behoeff des gasthuys des
dorps van Driell op alsulcke lijfftocht als Sander voorss. heefft aenden goederen toebe-
horende Heijle die wijff was Ott Scaeper, ende Sander voorss. gelooffde oick van zijnre
wegen alle voerplicht aff the doen vanden selven. Dese vertichnis voersc. heefft ontfangen
Reijner Dirck Goertss. tot behoeff des gasthuys voerz. In oirconde onser litteren. Gegeven
int jaer ons Heren duyssent vijffhondert endesess des vrijdaichs nae Sunte Mertens-
dach inden wijnter.
Potlood aantekening in marge: 1506
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (13v) - Regest nr. 35
35 ) 30-11-1505. Egen Dircxsz en Jan die Sterck Baukensz die oude schepenen in Driell oorkonden, dat Egen Sander Egensz aan Lambert Sander Egensz 1 gouden Rijnsgld. of 25 Bossche stv. thijns heeft beloofd op Kerstdag uit zijn huis en hofstad te Driell in Martwijck tusschen Gherit Peterssz en Egen Sandersz zelf en van straat tot straat.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Wij Egen Dircxss. ende Jan die Sterck Baukenss. die Oude scepenen in Driell tugen
dat voer ons comen is Egen Sander Egenss. ende heefft geloofft Lambert Sander
Egenss. thijns eens gouwen rijnsche guldens off vijff ende tweijntich bossche
stuvers voerden gouwen gulden voirsc. opten Heiligen Korssdach naestcomende over
een jair. Ende daer nae voert alle jaer enen gouwen philips gulden erffelicx thijns
off payment daer voer als voirsc. steet den voirsc. Lambert alle jaer opten
Heijligen Korssdach 't welicken the betalen ende heffen ende the bueren uuten
eenen huysse ende hoffstadt met alle hoere tymmeringe potinge ende
toebehoren gelegen inden gericht van Driell tot Martwick tusschenn
Gherit Peterss. aen d'een sijde ende Egen Zanderss. voersc. aen d'ander sijde
streckende vander gemeijnre straten op die gemeijne straet. Wolcken thijns voorsc.
off he alle jaer opten termijn der betalinge voirsc. nyet betaelt en worden
soe soude dair op dan wassen ende gaen alle weken daernaest volgende
eenen peen van enen halffen kaerlscen bingoensche stuver. Welcken peene
ende thijns Lambert voirsc. uuth den huysse ende hoffstat voirsc. sall mogen
verhalen wanneer dat hij's nyet langer beijden en sall willen. Ende Egen
Sanderss. voirsc. gelooffde den voersc. Lambert den thijns mytten pene voirsc.
euwelicken the waren uuth den huysse ende hoffstadt voirsc. tegen alle
die ghene die then rechte comen willen. Met alsucker vorwaerden voirt
toegedaen wanneer ende tot wat tijden dat Egen Zanderss. voirsc. geve
ende betaelde den voersc. Lambert op enyge Korssdach voirsc. darthien gouden
philips gulden off vijff ende tweijntich bossche stuver voer elcken gulden voersc.
soe sall alssdan daer en teijden deessen tegenwoerdigen brieff doot quijt
ende gelost zijn. In oirconde onsser litteren. Gegeven int jaer ons
Heeren dussen vijffhondert ende vive des sonnendaichs nae Sunte
Clemens dach.
Potlood aantekening in marge: 1505
Transfix.
Aanhangend: 13-06-1508
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 6v) - Regest nr. 34
36 ) 12-11-1499. Aernt Jansz van Hencxtum en Engbert Arnt Egenszsoen schepenen in Driell oorkonden, dat Aelbert Scoercap voor 10 schellingen de doorgestoken brief heeft overgedragen aan Jan Spierinck den alden van Well en Dirck Willem Loeffzoin als gasthuismeesters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Transfixibrieff opten principalen brieff

Wij Aernt Janss. van Hencxstum ende Engbert Arnt Egenss soen scepenen
in Driell tugen dat voer ons comen is Aelbert Scoercap ende heefft vercofft
ende opgedragen voer thien scillinge gever pennongen die hij giede dat hem
betaelt zijn den brieff daer den tegenwoerdigen brieff doer steken is ende
alle 't gehoudt des brieffs als daer inne geschreven steet Jan Spierinck
den alden van Weell ende Dirck Willem Loeffzoin als gasthuys meesters
inder tijt des gasthuyss tot Driell tot behoeff des gasthuys voerz. erffelick
the besitten. Ende Aelbert Scoercap voersc. verteech opten brieff ende
op 't gehoudt des brieffs voersc. tot behouff des gasthuys voersc. Ende
hij gelooffde oick van zijnre wegen alle voerplicht aff t'doen vanden
selven. Ende dit vertich ende dese gelooffte voirz. hebben oick ont-
fangen Jan Spierinck ende Dirck Wilhemss. voersc. als gasthuys mesters tot be-
hoeff des gasthuys. In oirkonde onzer litteren. Gegeven inden jaere
ons Heeren duyssent vierhondert negen ende tnegentich des andere
daichs nae Sunte Mertens dach.
Potlood aantekening in marge: 1499
Transfix.
Hangt aan: 11-11-1499
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 16) - Regest nr. 33
37 ) 11-11-1499. Aerndt Jansz van Hencxstum en Korsten Claes Aertsz schepenen in Driell oorkonden, dat de gezworen bode in Bomelrewert uit naam van Jan Spierincx van Well den alden en Dirck Welm Loeffsz als gasthuismeesters in Driell heeft gepand aan 1 1/2 m. lands aldaar in den Geer tusschen N. Jan Spierinck voornoemd en Z. Jacop van den Velde om 2 gouden Wilhelmus schilden, op 30 Sept. 1498 (sond. na S. Michielsdach), waarop Aernt Jansz van Hencxtum en Engbert Aert Egensz schepenen in Driell hebben getuigd, dat de bode zulks heeft afgekondigd en het land is toegewezen aan Aelbert Scoercap, behoudens het gasthuis zijn recht.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
marge: NB
Wij Aerndt Janss. van Hencxstum ende Korsten Claes Aertss. scepenen in
Driell tugen dat voer ons comen is die gesworen bode ons heren van Gelre
in Boemelreweert ende heefft gegiet dat hij gepant heefft als recht is
van wegen Jan Spierincx van Well den alden ende Dirck Welm Loeffss. als
gasthuyss meijsters inder tijt des gasthuys tot Driell ende van namen
ende van wegen des gasthuyss voersc. aen anderhalffen mergen lants
gelegen inden gericht van Driell inden Geer tussen Jan Spierinck voersc.
aen d'een sijde noortwaart ende Jacop vanden Velde aen d'ander zijde off tussen
alle den ghenen die daer omme met recht naest lant gelegen zijn van
thijns twe gouden gwilhelmus schildt goet ende geve off ander goet
payment daer voer in gelijcker weerden die Jan Spierinck ende Dirck Wil-
lemss. voersc. als gasthuys meesteren voersc. onthouden is ende nyet betaelt en
is. Welcken thijns voersc. men jaerlicx sculdich is ende met recht te betalen
pleecht den gasthuyss off den gasthuys mesters inder tijt gasthuys meesters we-
sende uuth den lande voersc. ende alle't zoe verre alst ons lantrecht
vermach. Dit geschiede int jaer ons Heere duyssent vijffh vierhondert
acht ende tnegentich opten sonnendach nae Sunte Michiels dach.
Daer nae wij Aernt Janss. van Hencxstum ende Engbert Aert Egenss.
scepen in Driell tugen dat voer ons comen is die gesworen bode voersc.
ende heefft gegiet dat hij verboden heefft als recht is drie sonnendaich ther
rechter missen tijt inder kercken van Driell dit lant voirss. dat inden
gericht van Driell gelegen is dat dat the vercopen was overmits Jan Spierinck
ende Dirck Wilhemss. als gasthuys meesters voersc. als voirden thijns voorsc.
die hem luden als gasthuys meesters voersc. onthouden is ende nyet betaelt
en is. Daer nae tugen wij dat voer ons comen is Jan Spierinck ende Dirck
Wilhemss. voersc. als gasthuys meesters voersc. ende van namen ende van wegen
des gasthuyss voersc. ende hebben vercoifft na alle formen ende manieren
gelijck als ons landtrecht eijscht ende wijst dit lant voersc. dat inden
gericht van Driell gelegen is ende dat aldaer inder kercken ende datmen aldaer
sculdich is ende met recht te verbieden pleecht Aelbert Scoercap voerden
thijns voersc. te hebben ende the besitten, beheltelick den gasthuys voersc.
zijns thijns voersc. voert aen the heffen ende the bueren uuth den lande voorss.
ende allet voirsc. oick also verre alstons landtrecht vermach. Inne
oirconde onsser litteren. Gegeven inden jaere ons Heeren duysent
vierhondert negen ende tnegentich op Sunte Martens dach inden wynter.
Potlood aantekening in marge: 1499
Transfix.
Aanhangend: 12-11-1499
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 15) - Regest nr. 32
38 ) 24-11-1485. Aert Aert Egenszsoin en Jan Spierinck van Wel schepenen in Driel oorkonden, dat Egen Claes Egensszsoin voor 10 Lb de doorgestoken brief heeft verkocht aan Heynrick die Bruyn t.b.v. het gasthuis van Driell.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
transfix brieff opten coop

Wij Aert Aert Egenss soin ende Jan Spierinck van Wel scepenen in Driell
tugen dat voer ons comen is Egen Claes Egenss. soin ende heefft vercofft ende
opgedragen voer thien pont gever pennongen die hij gieden dat hem betaelt
zijn den brieff daer deess tegenwoerdigen brieff doersteken is ende alle 't gehout
des brieffs als daer inne geschreven steet Heijnrick die Bruyn tot behoeff des
gasthuys des dorps van Driell erffelick te besitten. Ende Egen voerss. verteech
opten brieff ende op 't gehoudt des brieffs voerss. tot behoeff des gasthuys voorss. Ende
hij geloeffde oick van sijnre wegen alle voerplicht aff te doen vanden selven.
Ende dit vertich ende deese gelooffte voersc. heefft oick ontfangen Claes Claes
Sterckenss. tot behoeff des gasthuys voerss. in alre manieren gelijck als daer aff
voersc. steet die supscriptien tot behoeff approberen ende loven wij. In oirconde onser
litteren. Gegeven int jaer ons heeren duysent CCCC LXXXV des anderen daichs
nae sunte Clemens dach Paus.
Transfix.
Hangt aan: 23-11-1485
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 10) - Regest nr. 30
39 ) 19-02-1486. Gerit Sandersz en Hermen die Bie Hermensz schepenen in Driell oorkonden, dat de gezworen bode Henrick die Bruyn en Claes Claes Sterckensz als gasthuismeesters des dorps van Driell heeft ingezet in 17 h. lands te Driell op de Geerden.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
marge: NB
Insettinge opten coop

Wij Gerit Sanderss. ende Hermen die Bie Hermenss. scepenen in Driell tugen dat wij daer
over geweest hebben daer nae onsse vonnis overmits den gesworen richter ons heren
van Gelre in Bommelreweert Henrick die Bruyn ende Claes Claes Sterckenss.
als gasthuys mesters indertijt des gasthuys des dorps van Driell ende van namen
ende van wegen des gasthuys voersc. nae ingehout zijnre scepen gericht brieff ende
coop brieff van Driell ingeseth sijn tot allen recht ruerende van soventien hont
lants gelegen inden gericht van Driell op die Geerden tussen erffenis des Heiligen
Geest altaers gesticht inder kercken van Driell ende Jacop vanden Velde aen
d'een zijde noertwaart ende 't gericht van Hedell aen d'ander zijde streckende
metten enen eijnde op Wouter Heijmericxss. ende mitten anderen eijnde op 't ge-
richt van Hedell voorss. Welck lant voerss. Egen Claess. Egenss. vercoft ende op-
gedragen heefft Heijnrick die Bruyn ende Claes Claes Sterckenss. als gasthuys mesters
voersc. ende tot behoeff des gasthuys voersc. gelijck die scepen brieff dat volcome-
licker begrijpt ende inhoud die daer op gemaect zijn. Ende die richter
voirsc. verboet voert eenen yegelicken den aenfanck vanden lande voerss. bij
zijnen lijff ende goede dat myemant zijn hande daer aen en sleege noch
hem des en onderwonde. Hij en dede dat van wegen des gasthuys voersc.
off hij en dede dat myt eenen beteren recht. In oirconde onser litteren gegeven
int jaer ons Heren duyssent vijffhondert vierhondert LXXXVI opten sonnen-
dach alssmen singet inder kercken reminiscere.
Potlood aantekening in marge: 1486
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 10) - Regest nr. 31
40 ) 23-11-1485. Aert Aert Egensz soin en Jan Spierinck van Wel schepenen in Driell oorkonden, dat de gezworen bode in Boemelrewert 17 h. lands heeft laten veilen op 17 Sept. (op sunte Lamberts dach bisscop) van Wouter Heymericxsz of wie ook, in Driell op de Gheerden, tusschen N. het H. Geestaltaar in de kerk te Driel, W. het gericht van Hedell en O. Wouter Heymericxsz voornoemd, wegens een thijns van 4 gouden overl. rijnsgld. 's jaars, schuldig aan Henrick die Bruyn en Jan Scoercap als gasthuismeesters, waarop het na afkondiging t.b.v. de gasthuismeesters Henrick die Bruyn en Claes Claes Sterckensz is verkocht aan Egen Claes Egenszsoin.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Wij Aert Egenss soin ende Jan Spierinck van Wel scepenen in Driell tugen dat voir
comen is die gesworen bode ons heeren van Gelre in Boemelreweert ende heefft gegiet
dat hij gemaent heefft van wegen des gasthuyss des dorps van Driell Wouter Heij-
mericxss. off zoe wie dat met recht besitter is van soventien hont lants gelegen
inden gericht van Driell op die gheerden tusschen erffenis des Heijligen Geest
altair gesticht in der kercken van Driell op zijde noortwaart ende 't gericht van Hedell
aen d'ander zijde streckende mitten eenen eijnde oostwaart op Wouter Heijmericxss.
voirsc. ende mitten anderen eijnde opt gericht van Hedell voirss. van thijns drie
gouden overlensche rijnsche gulden goet ende geve ende van peen die daer op met
recht gewassen ende gegaen is die den gasthuys voersc. onthouden is ende
nyet betaelt en is. Welcken thijns mit zijnre peen voirsc. men jaerlicx is
sculdich ende myt recht te betalen pleecht den gasthuys voersc. uut den
lande voerss. gelijck als die scepen brieff van Driell dat volcomelicker be-
grijpen ende inhouden die wij daer op gemaect gesien hebben. Daerna tugen
wij dat wij daer over geweest hebben daer Heijnrick die Bruyn Jansz. ende
Jan Scoercap Jacopss. als gasthuys mesters des dorps voirss. ende van namen
ende van wegen des gasthuys voerss. gericht sijn overmits den gesworen
richter ons heeren van Gelre in Boemelreweert tot allen recht in dit lant
voerz. dat inder enonge ende inden gericht van Driell gelegen is als voerden
thijns ende peen voerss. die den gasthuys voersc. onthouden is ende nyet betaelt
en is. Des vraichden ons die richter voersc. wat dat Henrick die Bruyn
ende Jan Scoercap als gasthuys meesters metten voerss. lande met recht sculdich
te doen weren. Daer op wijssden wij dat men dat lant voersc. verbieden
sall als recht is ende daer nae soe sullent Heijnrick ende Jan Scoercap als
gasthuysmesters voirsc. vercopen tot onser lantrecht. Dit gesciede int jaer
ons Heeren duysent CCCC LXXXV op Sunte Lamberts dach bisscop. Daer nae
wij scepenen voirsc. tugen dat voir ons comen is die gesworen bode voersc. ende heefft
gegiet dat hij verboden heefft als recht is drie sonnendaiche ter rechter
missen tijt inder kercken van Driell dat lant voersc. dat inden gericht van
Driell gelegen is dat dat the vercopen wert overmits Henrick die Bruyn ende
Jan Scoercap als voerden thijns voersc. ende peen voerss. die den gasthuys voorss.
onthouden is ende nyet betaelt en is. Daer na tugen wij dat voer ons comen is
sijn Henrick die Bruyn ende Claes Claes Sterckenss. als gasthuys mesters des
gasthuys voersc. ende van namen ende van wegen des gasthuys voersc. ende hebben
vercoft na alle formen ende manieren gelijck als ons lantrecht eijscht ende wijst
dit lant voersc. dat inden gericht van Driell gelegen is ende dat aldaer inder kerc-
ken van Driell verboden is als recht is ende datmen aldaer sculdich is ende met recht
te betalen pleecht verbieden Egen Claes Egenss soin voerden tijns ende pene voorss.
te hebben ende the besitten beheltelicken den gasthuys voirsc. zijns thijns.
ende peens voersc. ende sijnre scepen brieffe van Driell daer op gemaect voersc. hem
den voersc. thijns ende peen nae ingehout dier scepen brieve voersc. vanden
toecomende termijnen daer mede noch te mogen innen ende winnen, die rasuer
't gericht ende die superscriptie is approberen ende loven wij. In oirconde onser
litteren. Gegeven int jaer ons Heeren duyssen vierhondert LXXXV op
Sunte Clemens dach paus.
Transfix.
Aanhangend: 24-11-1485
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 9v) - Regest nr. 29
41 ) 11-04-1485. Aert Aert Eghenszssoin en Jan Spierinck van Well schepenen in Dryell oorkonden dat Bessell, weduwe van Jan van Gestel Bakenssz voor hun beider ziel aan Heynrick die Bruyn Janssz t.b.v. het gasthuis de helft heeft geschonken van een thijns van 90 Rijnsche gld., die zij had uit 1 m. lands te Hoensaet van Gherit Aertsz, tusschen Dirck van Buesechem en Eghen Buydewijn Wouterszsoin, mits daarvan niet meer gebeurd wordt dan 25 stv. 's jaars.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Wij Aert Aert Egenss soin ende Jan Spierinck van Well scepenen in Driell tugen
dat voer onss comen is Bessel die welneer wijff was Jan van Gestell Bakenss. met
horen gecoren momber ende heefft puerlick om goedts willen ende om salicheijt wil
horen zielen ende om salicheijts wil hoers man ziell Jans van Gestell voirss.
saliger gedachten gegeven ende gemaect Henrick die Bruyn Janss. tot behoeff des
gasthuys des dorps van Driell die een helffte van twe gouden rijnse gulden
erffelix thijns die Bessel voersc. jaerlicx met recht pleech te heffen ende te
bueren uyth eenen mergen lants gelegen inden gericht van Driell tot Hoensaet
tusschen Dirck van Bosichum aen d'een zijde, ende Egen Buydenwijn Wou-
terss. aen d'ander zijde gelijck als dien scepen thijns brieff van Driell dat volco-
melicker begrijpt ende inhelt die vanden alinge thijns voersc. gemaect is.
Met vorwaerden toe gedaen dat die gasthuyssmeijsters indertijt des gasthuys
voersc. jaerlicx nyet meer buerenen sullen van Gherit Aertss. die den thijns
voersc. sculdich is dan XXV currente stuiver in tijt der betalinge voerden gulden voirss.
off ander goet payment in gelijcker weerden daer voer. Dit supscriptum
voerden gulden voirsc. loven wij. In oirconde onser litteren. Gegeven int jaer
ons Heren M CCCC LXXXV des manendaichs nae Sunte Bartelomeus dach.
NB. deze transcriptie is van het cartularium. De originele oorkonde (inv. nr. 20) is nog niet ingezien.
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 8v) - Regest nr. 28
42 ) 11-04-1485. Acte waarbij Bessell, weduwe van Jan van Gestell Bakenszoon aan het gasthuis te Hoenza-Driel overdraagt de helft van een tyns uit een morgen land aldaar ten bedrage van 25 stuivers 's jaars, 1485. 1 charter.
Met het zegel van den tweeden oorkonder; het andere verloren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 20
43 ) 10-04-1485. Jan Spierinck van Wel en Waltgaert Egenssoin schepenen in Driell oorkonden, dat Willem Loiffsoin voor 100 lb de Westelijke helft van huis en hofstad te Hoensaet heeft verkocht tusschen hemzelf en de straat en tusschen Jacop van den Velden en de straat, aan Heynrick die Bruyn en Jan Scoercap Jacopsz als gasthuismeesters te Driell, die dit goed voor 1 Rijnschen gulden 's jaars weder in thijns hebben teruggegeven.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Wij Jan Spierinck van Wel ende Waltgaert Egens soin scepen in Driell
tuygen dat voir ons comen is WIllem Loiffsoin ende heefft vercofft ende opgedragen
voir hondert pont gever penningen die hij giede dat hem betaelt sijn die een helfft
van eene helffte van ene huysse ende hoffstadt met alle sijne tymmeringe
potinge ende toebehoren gelegen inden gericht van Driell tot Hoensaet tusschen
Willem voirsc. aen d'een sijde ende die gemeijn straet aen d'ander zijde streckende
mytten eenen eijnde op Jacop vanden Velde ende mitten anderen eijnde oick op de
gemeijn straet. Wolcke helffte dess huysse ende hoffstadt met alle zijnre tym-
meringe potinge ende toebehoren voirss. gelegen is aen die westen zijde der
alinger hoffstadt voirsc. nederwaart, Heijnrick die Bruijn ende Jan Scoercap Ja-
copss. als gasthuyss meijsters indertijt des gasthuyss des dorps van Driell ende
tot behoeff des gasthuys voirsc. in eenen eijgendom sonder dijck ende sonder thijns
erffelick the besitten. Ende Willem Loeffss voersc. verteech op die een
helffte dess huyss ende hoffstadt met allen sijnen tymmeringe potinge ende
toebehoren voersc. jaer ende dach hij gelooffde daer op doen the verthijen alle
die ghene die daer op met recht verthijen, hij gelooffde oick the waren Henrick
die Bruyn ende Jan Scoercap als gasthuyssmesters voersc. ende tot behoeff des gasthuys
voirsc. die een helffte des huyss ende hoffstat met alle sijnen tymmeringe potinge
ende toebehoren voersc. jaer ende dach als recht is tegen alle die ghene die then recht
comen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Doen dit
geschiet was doen gaven weder over Heijnrick die Bruyn ende Jan Scoercap als
gasthuyssmeijsters voersc. ende van namen ende van wegen des gasthuyss voersc.
dit goet voirsc. Willem Loeffzoin in eenen erffelicken thijns the besitten voer enen
Rijnsche gulden XX witte stuver in tijt der betalinge voirden Rijns gulden voirsc. goet ende
geve off ander goet paijment in gelijker weerden daer voer opten paeschdach
naestcomende. Ende daer nae voert alle jaer voer eenen Rijnsche gulden als voorsc.
steet erffelicx thijns off payment daer voer als voersc. is jaerlicx opten paesch-
dach den gasthuyss meijsters des gasthuyss voersc. altoes inder tijt zijn ewelicken
the betalen. Welcken thijns voirsc. off he alle jaer opten termijn der betalinge
voersc. nyet betaelt en were, soe soude dan daer op wassen ende gaen alle weken
naestvolgende eenen pene van enen halven stuiver, welcken peene tsamen mytten thijns
voersc. die gasthuyss meijsters inder tijt des gasthuyss voersc. uuth die helfft
des huys ende hoffstat met alle sijn tymmeringe ende potinge ende toebehoren
voersc. sullen mogen verhalen wanneer dat zij's nyet langer en sullen willen
beijden. In oirconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heeren M CCCC LXXXV des
sonnendaechs nae Sunte Ambrosius dach.
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 8) - Regest nr. 27
44 ) 22-02-1484. Jan Spierinck van Wel en Jan Bock schepenen in Driell oorkonden, dat Claes Jans Raetszoin voor 40 goudgld. de doorgestoken brief heeft verkocht aan Heynrick die Bruyn en Jan Scoercap Jacopssoin als gasthuismeesters te Hoensaet.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Transfixi brieff

Wij Jan Spierinck van Wel ende Jan Bock scepenen in Driell tugen
dat voer ons comen is Claes Jans Raetssoin ende heefft vercofft ende op-
gedragen voir veertich gouden gulden goet ende gheve die hij giede dat
hem betaelt sijn dye brieve daer deesen tegenwoerdigen brieff doersteken
is ende alle 't gehout der brieve als daer inne geschreven steet Heijnrick
die Bruyn ende Jan Scoercap Jacopssoin als gasthuys meysters inder
tijt des gasthuys des dorps van Driell tot behoeff des gasthuys voorss.
erffelick the besitten. Ende Claes voersc. verteech op die brieve
ende op't gehaut der brieve voersc. Hij gelooffde daer op doen the ver-
thijen alle die ghene die van zijnre wegen daer op met recht vertijen
zullen. Hij gelooffde oick te waren van sijnre wegen Heijnrick die
Bruyn ende Jan Scoercap als gasthuyss meysters voersc. tot behoeff
des gasthuys voirsc. die brieve ende 't gehout der brieve voirsc. jaer
ende dach als recht is tegen alle die ghene die then rechte comen willen.
Ende van sijnre wegen alle voerplicht aff the doen vanden selven.
In alsulcker manieren ende myt alsulcker vorwaerden toegedaen als
off't saick wert dat den thijns die inden principalen brieff daer desen
brieff doersteken is geschreven ende begrepen steet, den voirsc. gasthuys
tot enyger tijt met enigen rechte ontwijst off affgewonnen worde ende dat
dat nyet toe en qwame van wegen des gasthuys voirsc. dan soe ge-
loeffde Claes voirsc. Heijnrick die Bruyn ende Jan Scoercap Jacopss. als gasthuys
meysters voirsc. tot behoeff des gasthuyss meyst voersc. veertich rijnsche
gulden tweijntich witte stuivers in tijt der betalinge voirden rijnsche
gulden voirsc. goet ende gheve off ander goet payment in gelijker
werde daer voer bynnen enen vierendeel jairs naestvolgende de dach der
ontwisinge off affwinninge voirsc. den voersc. gasthuys tot onsser
landtrecht the betalen als voer 't gebreck der waerscappe des thijns
voersc. In oirconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert
vier ende tachtentich op Sunte Peters dach apostel ad Cathedram.
Transfix.
Hangt aan: 14-11-1468
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 5v) - Regest nr. 26
45 ) 20-04-1483. Aert Aert Egensszsoin en Maes Claes schepenen in Driell oorkonden, dat Heynrick die Bruyn voor 50 schilden de doorgestoken brief heeft verkocht aan Jan Scoercap Jacopsz t.b.v. het gasthuis te Hoensaet.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Wij Aert Aert Egenss soin ende Maes Claess. scepenen in Driell tugen dat
voer ons comen is Heijnrick die Bruyn ende heefft vercofft ende opgedragen
voer vijfftich pont gever penningen die hij giede dat hem betaelt zijn de
brieff daer deesen tegenwoerdige brieff doer steken is ende alle 't gehoudt
des brieffs als daer in gescreven steet Jan Scoercap Jacopss. tot behoeff
des gasthuyss van Driell ewelicken the besitten. Ende Hanrick die Bruyn
voersc. verteech opten brieff ende op 't gehoudt des brieffs. Hij gelooffde
daer op doen the vertijen alle die ghene die van sijnen wegen daer op
met recht vertijen zullen. Hij geloeffde oick te waren van zijnre wegen
Jan Scoercappe voersc. tot behoeff des gasthuys voersc. den brieff
ende 't gehaudt des brieffs voersc. jaer ende dach als recht is tegen alle
die gene die then recht comen willen. Ende van zijnre weghen
alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren.
Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert drie ende tachtentich
opten sonnendach alssmen singt inder kercken jubilate.
Doorgehaald.
Transfix.
Hangt aan: 22-04-1482
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 4v) - Regest nr. 25
46 ) 22-04-1482. Aert Aert Egensszsoen en Maes Claesz schepenen in Driell oorkonden, dat Jacop van Lith Jansz voor 100 Lb een hofstad heeft verkocht te Hoensaet tusschen Dirck Olifierssz en eertijds Oeyde, weduwe van Heynrick Udenssz en ... straten, aan Hanrick die Bruyn, die het land voor ... op sunte Bartholomeus aposteldag weder in thijns heeft teruggegeven.
N.B. Doorgehaald en goeddeels uitgewischt.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Wij Aert Aert Egenssz. soen ende Maes Claess. scepenen in Driell tugen dat voir
ons comen is Jacop van Lith Janss. ende heefft vercofft ende opgedragen voer hondert
pont gever penningen die hij gieden dat hem betaelt zijn een hoffstadt met alle hoer
potinge ende toebehoren gelegen inden gericht van Driell te Hoensaet tusschen Dirck
Olifierssoen aen d'een sijde ...... behor?en plach Oeyde
die wijff was Heyndrick ...... h?oeft met
zijnre dijck inde Soeslage ...... gewin ende
verlies Heijnrick die Bruyn ...... sonder thijns
uutgenomen den ...... gelosten
Abram inder ...... erffe-
licken ...... goet voorss.
met hoeren dijck zoe ...... op doen
the vertijen alle die ...... gelooffde
oick the waeren Hanrick ...... verlies
voersc. jaer ende dach ...... willen
ende alle voir...... zijns voerss.
van welcken ...... voirsc.
Hanrick die ...... gesciet
waer doen ...... dijck
zoeslagen ......
voersc. ......
goet ende ......
...... alle jaer voer drie
ende ...... aff payment daer voer
als voersc. ...... Sunte Bartelomeus apostel de
voersc. off ...... voersc. nyet betaelt en
waren soe ...... weken naestvolgende
een peen van ...... welcken peen t'samen
mitten thijns ...... Henrick die Bruyn ...... uut den voersc.
goede myt zijn ...... soesslagen gewin ende verlies voersc. zall mogen
verhalen wa...... hij's nyet langer en zal willen beijden. In
oirkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert twe
ende tachtentich des manendaichs nae dat men singet misericordia domini.
Trnassport opten voersc. brieff hier na volgende.
Doorgehaald, met een grote vlek inkt erop en goeddeels uitgewist.
Marge aantekening in potlood: 1482.
Transfix.
Aanhangend: 20-04-1483
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 4) - Regest nr. 24
47 ) 17-03-1482. Maes Claesz en Jacop van den Velde schepenen in Driell oorkonden dat Jacop voornoemd met zijn broeders Joest en Baken voor 100 goudgld. de doorgestoken brief (d.d. 27 Maart 1469) hebben verkocht aan Heynrick die Bruyn en Jan Scoercap Jacopsz als gasthuismeesters te Hoensaet.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Transfix brieff opten principalen brieff.

Wij Maes Claesz. ende Jacop vanden Velde, scepenen in Driell tugen dat ick Jacop voorss.
Joest ende Baken mijn twe gebroeders hebben vercofft ende opgedragen voir hondert
gouden gulden goet ende geve die wij gieden dat ons betaelt zijn den brieff dair
deesen tegenwoerdigen brieff doersteken is ende allet 't gehaut des brieffs als dair
inne geschreven steet Heijnrick die Bruyn ende Jan Scoercap Jacopsz. als gasthuys-
meysters des gasthuys des dorps van Driell erffelick the besitten. Ende ick
Jacop, Joest ende Baken voirsc. vertegen opten brieff ende op 't gehout des brieffs
voirsc. tot behoeff des gasthuys voersc. Wij gelooffden dair op doen the vertijen
alle die ghene die van onsser wegen dair op met recht verthijen sullen. Wij
gelooffden oick te waren van onsser wegen Heijnrick die Bruyn ende Jan Scoercap
voersc. als gasthuys meijsters voirsc. den brieff ende 't gehaut des brieffs voersc.
jaer ende dach als recht is tegen alle die ghene die then recht comen willen
ende van onsser wegen alle voirplicht aff the doen vanden selven. In oirconde
onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren duyssent vierhondert twee ende
tachtentich opten sonnendach alssmen singt inder kercken letare.
Potlood aantekening in marge: 1482
Transfix.
Hangt aan: 27-03-1469
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (6v) - Regest nr. 23
48 ) 27-11-1475. Gerit Sandersoin en Hanrick Brantsz schepenen in Driell oorkonden dat Dirck en Jan, zonen van Lambert Alertsz aan Jan Heymericxsz hebben beloofd om de schepenbrieven te geven van de hofstad van Marcelis Bauken Dircxsz, de koopbrief daarvan en het vonnis daarover, alles indien noodig, ten gebruike.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Wij Gerit Sandersoin ende Hanrick Brantss. scepenen in Driell tugen
dat voir ons comen zijn Dirck ende Jan sonen Lambert Alertss. ende hebben
geloofft Jan Heijmericxss. dat zij twe gebroeders voersc. onder ende in
handen Jan Heijmericxss. voersc. geven ende leggen sullen all alsulcke
scepenen brieff als zij hebben van Marcelis Bauken Dirxss. hoffstat
met namen eenen thijns brieff ruerende ende inhoudende van eenen gouden
coninck Eduwaertsche engelsche nobell des jaers gaende uut Mar-
celis hoffstat voirsc. Voert den coop brieff insettinge brief ende den
vonniss brieff die opten voirsc. thijns brieff geweesen zijn, zoe tot wat
tijden ende wanneer dat Jan Heijmerickss. voirsc. dat Dirck ende Jan voorss.
gesinnende off vermanende is In alsulcker manieren als dat Jan Heijme-
rickss. voersc. die brieve voorss. behouden ende verwaren sall een wijll tijts
off Jan Lambertss. voersc. aengesproken worde vanden heer off richter
aender dingbancken van Driel van enyge broicken die hij gebroect
muchte hebben aen Marcelis Baukenss. hoffstat voersc. dan so sall Jan
Heijmericxss. voersc. die brieve voersc. brengen aen die dinge bancken
voersc. ende latensse den scepenen leessen horen ende sien om Jan Lambertss.
voersc. daer mede the mogen verantwoorden, ende dan zoe sall Jan Heij-
mericxss. voersc. die brieve voersc. gheven den gasthuyssmesteren
in der tijt des gasthuys gelegen inden gericht van Driell tot Hoensaet oire
orbaer ende vrijen willen mede te doen. In oirkonde onsser litteren. Gegeven
inden jaere onss Heeren duyssent vijffhond vierhondert LXXV des
manendaichs nae Sancta Kathrijnen dach.
Potlood aantekening in marge: 1475
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 15) - Regest nr. 22
49 ) 14-03-1475. Gosewijn van Driell, Aert van den Poll Hillensz, Gherit Sandersz, Hanrick Brantsz, Maes Lottum Jacopsz en Maes Claesz schepenen in Driell oorkonden, dat Jan Jan Scoercap Heinrickxszsoin, Jacop Jan Maessz, Bauken Dircxsz en Alert Hubertsz onder eede hebben verklaard, dat de beide nu door Andries Marcelissz en Marcelis Bauken Dircksz bewoonde hofsteden ongedeeld goed waren, geheeten "Jan van Huesselinge zijn eygen erff", belast met 3 gouden Engelsche nobelen 's jaars aan het gasthuis te Hoensaet en dat het door Mercelis Baukensz bewoonde huis hier later is gebouwd i.p.v. een bouwvallig klein huisje, dat een arm man, Comen Ghijs van Jan Huesselinge huurde, maar dat het thijnsgoed was.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
marge: drye noebelen
Wij Gosewijn van Driell Aert vande Poll Hillenss. Gherit Sanderss.
Hanrick Brantss., Maes Lottum Jacopss. ende Maes Claess. scepenen in
Driell tugen dat voir ons comen zijn Jan Jan Scoercap Heinrickxss. soin
Jacop Jan Scoercap Jacopss., Jan die Bruyn Heinricxss. Jan Aertss. van
Uden Claes Maessz. Bauken Dircxss. ende Alert Hubertss. ende hebben
then heijligen gesworen met opgerecte vingeren aen handen des ge-
sworen richters 's Hertoichen van Bourgondyen ende van Gelre
in Boemelreweerdt gelijck zij geloofft hadden in eenen scepenbrief
van Driell die wij daer op gemaect gesien hebben dat die hoer rich-
te kond is nae horen besten vijff sinnen gelijck die brieff voirsc.
dat begrijpt ende inhelt. In welcken brieff zij getuycht hebben
dat hem kondich is ende waell gedenct dat beijde die hoffsteden
daer teser tijt op wonen Andries Marceliss. ende Marcelis Bauken
Dirckss. een goet ende een hoffstat ware ongedeijlt ende ongesceijden
ende was geheijten Jan van Huesselinge zijn eijgen erff met thijns
drie gouden engelsche nobell die Jan van Huesselinge voirsc. uuten
voerss. goede jaerlicx sculdich was. Welcken thijns der drije nobelen
voirsc. teser tijt toebehoert den gasthuys gelegen inden gericht van
Driell tot Hoensaet ende dat huyss daer Mercelis Baukenss. voerss.
teser tijt in woent dat is daer getymmert nae datum des gasthuys thijns
brieff voirsc. mer daer plach een quaet cleijn huysske te staen
daer een arm man geheijten Comen Ghijs the hueren plach tegen
Jan van Huesselingen voirsc. mer het was een thijns goet
der drije nobelen voersc. die superscriptie cleijn approberen ende loven wij
goet. In oirconden onsser litteren. Gegeven inden haere ons Heeren
duyssent vierhondert LXXV des dynssdaichs nae den sonnendach alssmen
singet inder heijliger kercken Judica.

onderschrift een vrijwel onleesbare regel in een ander handschrift:
?Ing... gesch... .... tijn.... D....
Potlood aantekening in marge: 1475
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 14v) - Regest nr. 21
50 ) 14-03-1475. Goswijn van Driel, Aert van den Pol Hillenssoin, Gerit Sanderssoin, Heynrick Brantszoin, Ott van Driel, Jacop van de Velde, Maes Lottum Jacopssoin en Maes Claessoin schepenen in Driel oorkonden, dat Wilhem Jacopssoin als gasthuismeester van het gasthuis te Hoensaet vonnis heeft verzocht, of hij het onderpand behouden mag te Driel in Martwijck, destijds tusschen Heynrick van Deyl en de steeg, volgens de erfthijnsbrief van 3 Engelsche nobelen 's jaars daaruit, en of die brieven voorrang hadden boven die van Jan Lambertsz, waarop zij schepenen met medegevolg der acht schepenen van Zulichem hebben geoordeeld, dat hij het onderpand behouden mag en zijn brieven voor die van Jan Lambertsz gaan.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
marge: vonnisbrief
Wij Gosewijn van Driell Aert vanden Poll Hillenss. Gherit Sanderss. Heijnrick
Brantss. Ott van Driell Jacop vande Velde Maes Lottum Jacopss. ende Maes Claess.
scepenen in Driell tugen dat Wilhem Jacopss. als gasthuys mester des gasthuys
gelegen inden gericht van Driell tot Hoensaet begeerden een vonnis vanden scepenen
van Driell wederdat gasthuys voersc. behouden ende blijven sall off nyet en
sall in zijnen onderpande gelegen inden gericht van Driell tot Martwijck wel?eer
tusschen Heijnrick van Deijll aen d'een zijde ende die gemeijn stege aen d'ander
zijde nae ingehoudt des gasthuys erff thijns brieff ruerende van drye engel-
sche nobellen des jaers gaende uyten onderpande voersc. ende weder des gast-
huys brieve voersc. zullen gaen voer Jan Lambertss. brieve off dat Jans brieff
voersc. sullen gaen voer dat gasthuys brieff off wat daer van rechts wegen
aff wesen sall. Waer op wij scepenen voersc. met mede gevolch der acht scepenen
van Zulichem op begeren als voersc. steet ende naeden brieve voersc. van beijden
zijden ende nae vragen des gesworen richters ons genedige Heeeren 's Hertoge van
Borgondyen ende van Gelren in Bommelreweert daer wij mede inder dinghban-
ken van Driell the gedinge geseten waren eendrechtelicken wijssden dat dat gast-
huys voirsc. behouden ende blijven sall in zijnen onderpande nae uuthwisin-
ge zijnre scepen thijns brieve ende gericht brieve ruerende van drie engelsche no-
belen des jaers ende dat die brieve voirsc. zullen gaan voer Jan Lambertss. brieve
opten onderpande dat die brieve voirsc. begrijpen ende uutwijsen nae conde ende
waerheijt die wij daer aff gehoert hebben ende nae onssen besten vijff sinnen ther
tijt toe wij en sagen beter betoen dan wij noch gesien hebben die supscriptieff
voirsc. appberen ende loven wij goet in oirconde onser litteren gegeven
int jaer ons Heeren duyssent vierhondert LXXV des dynssdaichs nae den sonnen-
dach alssmen singet inder Heijliger Kercken Judica.
Potlood aantekening in marge: 1475
NB. Deze transcriptie is van het cartularium. De originele oorkonde (inv. 19) is nog niet ingezien.
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 11) - Regest nr. 20
51 ) 14-03-1475. Vonnis van de schepenbank van Driel, waarbij het gasthuis te Hoenza-Driel gehandhaaft wordt in het bezit van een stuk land in het gericht van Driel als onderpand voor een uit dat land gaanden tyns van drie nobels 's jaars, 1475. 1 charter.
Met het zegel van den tweeden oorkonder; de overige verloren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 19
52 ) 06-02-1473. Bauken die Sterck en Dirck de Gier schepenen in Driell oorkonden, dat Johan die Bruyn als voogd van Mechtelt, weduwe en de erfgenamen van Jan Willemsz van Gennep voor 20 gouden gld. de doorgestoken brief hebben verkocht aan Maes Claesz en Willem Jacopsz als gasthuismeesters te Hoessent.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Wij Bauken die Sterck Janss. ende Dirck de Gier scepenen in Driell tugen dat
voer ons comen is Johan die Bruyn als mombaer Mechtelt zijnre huijsfrouwe
erffgen. Jan Willemss. van Gennep ende heefft vercoft ende opgedragen
voer tweijntich gouden gulden goet ende geve die hij giede dat hem betaelt
zijn den brieff daer dWij Bauken die Sterck Janss. ende Dirck de Gier scepenen in Driell tugen dat
voer ons comen is Johan die Bruyn als mombaer Mechtelt zijnre huijsfrouwe
erffgen. Jan Willemss. van Gennep ende heefft vercoft ende opgedragen
voer tweijntich gouden gulden goet ende geve die hij giede dat hem betaelt
zijn den brieff daer deesen tegenwoerdigen brieff doer gesteken is ende alle
't gehout dess brieffs als daer inne geschreven steet Maes Claess. ende Wilhem
Jacopss. als gasthuyssmeisteren inder tijt to Driell tot Hoessent tot behoeff des
gasthuyss voersc. erffelick te besitten. Ende Johan die Bruyn voersc.
verteech opten brieff ende 't gehaut dess brieffs voersc. Hij gelooffde daer
op doen the vertijen alle die ghene die myt recht van zijnre wegen daer
op vertijen zullen. Hij geloeffde oick the vertije waren van zijnre wegen
Maes ende Wilhem voersc. tot behoeff des gasthuyss voersc. den brieff
ende 't gehaudt des brieffsvoersc. jaer ende dach als recht is voer alle
die ghene die then rechte comen willen ende van zijnre wegen alle voir-
plicht aff the doen vanden zelven. In oirconde onser litteren. Gegeven
inden jaer ons Heren dusent vierhondert drie ende tsoeventich des saterdaichs
nae onzer liever vrauwen dach geheijten lichtmisse.eesen tegenwoerdigen brieff doer gesteken is ende alle
't gehout dess brieffs als daer inne geschreven steet Maes Claess. ende Wilhem
Jacopss. als gasthuyssmeisteren inder tijt to Driell tot Hoessent tot behoeff des
gasthuyss voersc. erffelick te besitten. Ende Johan die Bruyn voersc.
verteech opten brieff ende 't gehaut dess brieffs voersc. Hij gelooffde daer
op doen the vertijen alle die ghene die myt recht van zijnre wegen daer
op vertijen zullen. Hij geloeffde oick the vertije waren van zijnre wegen
Maes ende Wilhem voersc. tot behoeff des gasthuyss voersc. den brieff
ende 't gehaudt des brieffsvoersc. jaer ende dach als recht is voer alle
die ghene die then rechte comen willen ende van zijnre wegen alle voir-
plicht aff the doen vanden zelven. In oirconde onser litteren. Gegeven
inden jaer ons Heren dusent vierhondert drie ende tsoeventich des saterdaichs
nae onzer liever vrauwen dach geheijten lichtmisse.
Transfix.
Hangt aan: 10-08-1452
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 3v) - Regest nr. 19
53 ) 05-01-1473. Marcelis Raven en Bauken die Sterck Janssz schepenen in Driell oorkonden, dat Maes Claesz en Wilhem Jacopssoin als gasthuismeesters te Hoenzaet voor 1 gouden eduards nobel, geslagen in 1438 's jaars op Paschen, huis en hofstad te Martwick tusschen Z.Hanrick Stevenssoin en (N) het gasthuis, O. de Martwijcksche straat en W. op den affterwech, in thijns uitgegeven hebben aan Marcelis Dirckxsz zone.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Wij Marcelis Raven ende Bauken die Sterck Janss. scepenen in Driell
tugen dat voer ons comen sijn Maes Claess. ende Wilhem Jacops soin
als gasthuys meijsters inder tijt des gasthuys inden gericht van
Driell gelegen tot Hoenzaet ende van namen ende van wegen des gasthuys
voerss. ende hebben uutgegeven een huys ende hoffstat met alle zijne tymmerin-
ge, potinge ende toebehoren gelegen inden voirsc. gericht tot Mart
wick tusschen Hanrick Stevens soin aen d'een zijde zuytwaart ende erffe-
nisse des gasthuys voersc. aen d'ander zijde, streckende metten eenen
eijnde oostwaart op die martwijckse straet ende metten anderen eijnde
opten affterwech Marcelis Dirckxss. zoin in eenen erffelicken thijns
the besitten voer eenen gouden edwaerdusschen engelsche nobell goet
van goude ende gerecht van gewichte welcken nobell voersc. gemunt
ende geslagen is inden jaere doemen schreeff dusent vierhondert ende
acht ende dartich off daer the voren off ander goet payment in gelij-
ker weerden daer voer opten Heijligen Paeschdach naestcomende ende daer-
nae voert alle jaer voer eenen gouden eduwaerdussen gulden nobell
als voirsc. steet erffelicx thijns off payment daer voer as voersc.
is jairlicx opten Heijligen Paeschdach den gasthuys voersc. euwe-
licken the betalen. Welcken thijns voersc. off hij alle jaer opten termijn
der betalinghen voirsc. nyet betaelt en were soe komt daer op
dan wassen ende gaen alle weken naestvolgende een peene van eenre
goeder ouder vlemscher placken. Welcken peen t'samen mitten thijns voersc.
dat gasthuys voersc. off die gasthuys meijsters die indertijt sijn zullen
des gasthuys voersc. uyt alle den voersc. goede als huys hoffstadt
tymmeringe potinge ende toebehoren voersc. zullen mogen verhalen wan-
neer dat zij's nyet langer en zullen willen beijden. Ende het is the
weten dat die hoffstat voersc. aen die noorden zijde gelijck den gevelt
vander cameren daer opter voersc. hoffstat staende lijntrecht doergaens
vander gemeijnre straeten totten affterwege toe voirsc. doer gaen zall.
In oirconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heeren M CCCC drie ende tsoeven-
tich opten Heijligen darthien avont.
Marge aantekening in potlood: 1473
N.B. Gecasseerd.
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 4) - Regest nr. 18
54 ) 02-05-1472. Bauken die Sterck Janssz en Aert Aert Egenssoin schepenen in Driell oorkonden, dat Engele Heinrick Beerssz dochter voor 20 goudgld. de doorgestoken brief heeft verkocht aan Christina Dircxs dochter van Alem t.b.v. het gasthuis te Hoensaet.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Transfixi brieff opten principalen brieff

Wij Bauken die Sterck Janss. ende Aert Aert Egens soin scepenen in Driell tugen dat voer ons
comen is Engele Heinrick Beerssz. dochter met oiren gecoren mombaer ende heft vercofft
ende opgedragen voer tweijntich gouden gulden goet ende gheve die zij giede dat hoer be-
taelt zijn die brieve daer deesen tegenwoerdigen brieff doersteken is ende alle 't ge-
hout der brieve als dair inne geschreven steet Christina Dircxs dochter van
Alem tot behoeff des gasthuyss inden gericht van Driell gelegen tot Hoensaet
erffelick the besitten. Ende Engell myt oiren gecoren mombaer voersc.
verteech op die brieve ende op't gehout der brieve voirsc. Sij gelooffde daer op
doen the vertijen alle die ghene die van hoere wegen daer op met recht vertijen
sullen. Sij gelooffde oick te waren van oire wegen Christine tot behoeff des
gasthuys voirsc. die brieve ende 't gehout der brieve voirsc. jaer ende dach
als recht is tegen alle die ghene die then rechte comen willen. Ende van oire
wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirconde onser litteren.
Gegeven int jaer onss Heeren M CCCC twe ende tseventich op des Heiligen Cruysavont inventionis.
Potlood aantekening in marge: 1472
Transfix.
Hangt aan: 05-06-1460
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 7v) - Regest nr. 17
55 ) 17-04-1471. Heinrick Brantszs en Aert Egensz schepenen in Driell oorkonden, dat Maes Claesz en Aert Gerit Ottensz als gasthuismeester van het gasthuis te Hoenzaet zijn ingezet in huis en hofstad te Driell in de Martwijck, als vermeld in de doorgestoken brieven d.d. 19 en 20 Jan.1471.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Wij Heinrick Brantss. ende Aert Egenss. scepenen in Driell tugen dat wij daer over gewest
hebben daer Maes Claess. ende Aert Gerit Ottenss. als gasthuys mesters des gasthuys inden ge-
richt van Driell gelegen tot Hoensaet ende van namen ende wegen des gasthuys voirss. na in-
gehout hoire scepen brieff gericht ende coop van Driell ruerende van een huys ende van
eenre hoffstat met alle tymmeringe ende potinge daer in ende met alle oiren toebe-
horen gelegen inden gericht tot Martwijck welneer tussen Heinrick van Deijll
aen d'een zijde ende die gemeijn stege aen d'ander zijde ende allet dat eertvast ende
nagelvast is inder hoffstat voersc. ingeseth zijn overmits den gesworen richter
ons heren van Gelre in Boemelreweert na onse vonnisse tot allen recht in alle
den goede voersc. als huys, hoffstat, potinge toebehoren ende allet dat erdt-
vast ende nagelvast is dat inden gericht van Driell gelegen is. Welck voerss. goet
Engbert Aert Egenss. vercofft heefft ende opgedragen den gasthuys voirss. gelijck
die scepen brieve dat volcomelicker begrijpen ende inhouden die wij daer op
gemaict gesien hebben. Ende die richter verboet voert enen yegelicken op
den aenfanck van alle den goeden voerss. op zijn lijff ende op zijn goet dat nye-
mant zijn hande daer aen en sloege noch hem die en onderwonde hij en dede
dat van wegen des gasthuys voorss. off hij en dede dat met enen beteren recht. In
oirconde onser litteren. Int jaer ons Heren M CCCC een ende tsoeventich
des woenssdaichs nae den Heijligen Paeschdach.
Potlood aantekening in marge: 1471
Transfix.
Hangt aan: 20-01-1471
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 12) - Regest nr. 16
56 ) 20-01-1471. Sander Jacopsz van Veltdriell en Henrick Brantszs schepenen in Driell oorkonden, dat Engbert Aert Egenssz voor 14 Lb de doorgestoken brief heeft verkocht aan Maes Claesz t.b.v. het gasthuis te Hoensaet.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Wij Sander Jacopss. van Veltdriell ende Henrick Brantss. scepen in Driell tugen dat
voer ons comen is Engbert Aert Egenss. ende hefft vercofft ende opgedragen voer tien
pont gever penningen die hij giede dat hem betaelt zijn den brieff daer deesen
tegenwoerdigen brieff doersteken is ende allet 't gehout des brieffs als daer inne
geschreven steet Maes Claess. tot behoeff des gasthuys inden gericht van Driell tot
Hoensaet gelegen erffelick the besitten. Ende Egbert voersc. verteech opten brieff
ende opt 't gehout des brieffs voerss. tot behoeff des gasthuys voirss. Ende hij ge-
looffden oick van zijnre wegen alle voerplicht aff te doen vanden selven. Ende dit
vertich ende dese gelooffte voersc. heefft oick ontfangen Maes Claess. tot behoeff des
gasthuys voerss. in alre manieren als daer aff voersc. steet. In oirconde onser
litteren. Gegeven int jaer ons Heren duyssent CCCC LXXI des anderen daichs na Sunte
Pontiaens dach Martelaers.
Potlood aantekening in marge: 1471
Transfix.
Hangt aan: 19-01-1471
Aanhangend: 17-04-1471
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 12) - Regest nr. 15
57 ) 19-01-1471. Eghen Egensz en Gherit van Kessell schepenen in Driell oorkonden, dat de gezworen bode in Bomelrewert wegens het gasthuis te Huenzait huis en hofstad heeft laten veilen te Driell in Martwijck, toebehoorende aan Aelbertke Lambert Alertszdochter, tusschen Hanrick van Deyll en de steeg om 3 gouden Engelsche nobelen, schuldig aan Maes Claessz en Aert Gerit Ottenssz als gasthuismeesters, op 9 Dec. 1470 (Sondach na OLVdach conceptio) ten overstaan van schepenen Sander Jacopsz. van Veltdriell en Hanrick Brantsz, en dat het huis is verkocht aan Engbert Aert Egenssz.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Wij Eghen Egenss. ende Gherit van Kessell scepenen in Driell tugen dat voer ons
comen is die gesworen bode ons heren van Gelre in Boemmelreweert ende heefft gegiet dat hij
gemaent heefft van wegen des gasthuys inden gericht van Driell tot Huenzaet ge-
legen Aelbertten Lambert Alertss. dochter off soe wie met recht besitters zijn van
eenen huysse ende van eenre hoffstat met alre tymmeringe ende potinge daer in
ende met allen oiren toebehoren gelegen inden gericht van Driell tot Martwijck
welnee?r tusschen Hanrick van Deijll aen d'een zijde ende die gemeijn stege aen d'ander
zijde ende allet dat eerdevast ende nagelvast is inder voersc. hoffstat, van
thijns drie gouden engelsche nobel goet ende geve ende van peene die daer op
met recht gewassen ende gegaen is die den gasthuys voersc. onthouden is ende niet
betaelt en is. Welcken thijns metten pene voersc. men jaerlicx sculdich is ende met
recht te betalen pleecht den gasthuys voersc. uuten goeden voersc. als huys hoff-
stadt tymmeringe, potinge, toebehoren ende allet dat eerdevast ende nagelvast is
inder voersc. hoffstadt gelijck als dyen scepen brieffe van Driell dat volcome-
licker begrijpen ende inhouden die wij daer op gemaect gesien hebben. Daer na
tugen wij dat wij daer over geweest hebben daer Maes Claess. ende Aert Gerit
Ottenss. als gasthuys meesters des gasthuys voersc. ende van namen ende van wegen
des gasthuys voersc. gericht zijn overmits den gesworen richter ons heren van
Gelre in Boemelreweert tot allen recht in dit goet voersc. dat gelegen is inder eninge
van Driell ende inden gericht van Driell als voerden thijns ende peene voirss. die den
gasthuys voerss. onthouden is ende nyet betaelt en is. Des vraichden ons die richter
voersc. wat dat Maes Claess. ende Aert Geritss. als gasthuysmeesters voersc. metten
voerss. goeden met recht sculdich the doen were. Daer op wijssden wij dat men dit
goet voersc. verbieden sall als recht is ende daer nae zullent die gasthuys mesters
indertijt des gasthuys voerss. vercopen tot onssen landtrecht. Dit gesciede int jaer
ons Heren M CCCC ende LXX des sonnendaichs nae onsser liever vrauwen dach.
conceptio. Daer nae wij Sander Jacopss. van Veltdriell ende Hanrick Brantss. scepenen
in Driell tugen dat voer ons comen is die gesworen bode voersc. ende heefft gegiet
dat hij verboden heefft als recht is drie sonnendaich ter rechter missen tijt inder kerke
van Driell dat goet voerss. dat inden gericht van Driell gelegen is dat dat the ver-
copen wert overmits den gasthuys mesteren inder tijt voerss. als voerden thijns ende
peen voirss. die den gasthuys voerss. onthouden is ende nyet betaelt en is. Daer na
tugen wij dat voer ons comen zijn Maes Claess. ende Aert Geritss. als gasthuysmesters
ende hebben van namen ende van wegen des gasthuys voerss. vercofft nae alle fformen
ende manieren gelijck als ons landrecht eijscht ende wijst dit goet voirsc. dat inden
gericht van Driell gelegen is ende dat aldair inder kercken van Driell verboden
is als recht is ende dat men aldaer sculdich is ende met recht te verbieden pleecht Engbert
Aert Egenss. voerden thijns ende peen voerss. the hebben ende the besitten, behelte-
licken den gasthuys voersc. zijns thijns ende peens voirss. ende zijnre scepen
brieffe daer op gemaect voersc. hem den voerss. thijns ende peen nae ingehoude
dier scepen brieve voerss. vanden toecomende termijnen daer mede noch the moghen
innen ende winnen. In oirconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren M CCCC
LXXI op Sunte Pontiaens dach martelaer.
Potlood aantekening in marge: 1471
Transfix.
Aanhangend: 20-01-1471
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 11v) - Regest nr. 14
58 ) 14-11-1468. Jan die Poerter Alertsz en Henrick Bramtsoin, schepenen in Driell oorkonden, dat Dirck van den Born Dircxsoin voor 40 gouden gld. huis en hofstad heeft verkocht te Driell in de cleyn Upperackeren tusschen de kromstege en den proost van Oudmunster te Uytrecht, O. Jan van Son Willemsszsoin en W. Dirck Jacopsz van Veltdriell, aan Aert Korstiaensszoin, die het voor 3 gouden Arnoldus Arnhemsche gld. van 1434 's jaars op St. Martensdach in den winter weder aan verkooper in thijns heeft gegeven.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
marge: Het Siechuys tot Bomell

Wij Jan die Poerter Alertss. ende Henrick Brantsoin scepenen in Driell tugen
dat voer ons comen is Dirck vanden Born Dircxsoin ende heefft vercofft
ende opgedragen voer veertich gouden guden goet ende geve die hij giede
dat hem betaelt zijn een huyss ende hoffstat met alle zijnre tymmerin-
ge ende potinge gelegen inden gericht van Driell in die cleijn upperack-
eren tusschen die gemeijn stege geheijten die kromstege aen d'een zijde
noortwaart ende erffenisse des proests van alde munster t'Uytrecht aen d'an-
der zijde streckende metten enen eijnde oostwaart op Jan van Son Wil-
lemss. zoin ende mytten anderen eijnde op Dirck Jacopss. van Veltdriell
Aert Korstiaensszoin in eenen eijgendom zonder dijck ende zonder thijns
erffelick the besitten. Ende Dirck vanden Born voersc. verteech op
dit goet voirsc. als huyss hoffstat tymmeringe ende potinge voirss.
Hij gelooffde daer op doen the vertijen alle die ghene die daer op met
recht verthijen zullen. Hij gelooffde oick the waren Aert Korstiaenss.
voersc. dit goet voersc. jaer ende dach als recht is tegen alle die gene
die then rechte comen willen ende alle voerplicht aff the doen vanden
zelven. Doen dit geschiet was doen gaff weder over Aert Korstiaens
zoin voersc. dit goet voersc. jaer ende dach in eenen erffelicken thijns te besitten
Dirck vanden Born voersc. voer drie gouden arnoldus aernhemsche
gulden gemaect int jaer ons heeren M CCCC ende XXXIIII goet ende
geve off ander goet payment in gelijcker werden daer voer op
op Sunte Martens dach inden wynter naestcomende. Ende daer nae
voerts alle jaer voir drie gouden Arnoldus gulden als voerss.
zijn erffelicx thijns oft payment daer voir als voersc. is jaerlicx op
Sunte Mertens dach inden wynter den voirscr. Aert Korstiaenss. euwe-
licken the betalen. Wolcken thijns voersc. off he alle jair opten
termijn der betalinge voersc. nyet betaelt en were, soe soude dair op
dan wassen ende gaen alle weken naestvolgende een peen van enen
goeden ouden vlemschen groten, welcken peene t'samen mytten thijns
voersc. Aert Korstiaenss. voirsc. uyten voersc. goede sall mogen verhalen
wanneer dat hij's nyet langer en sall willen beijden. Die rasuere Ar-
noldus approberen ende loven wij. In oirconde onsser litteren. Gegeven
inden jaer ons Heren M CCCC acht ende tsestich des maenendaichs na Sunte
Mertens dach inden wynter.
Potlood aantekening in de marge: 1468
Transfix.
Aanhangend: 22-02-1484
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 5) - Regest nr. 12
59 ) 27-03-1469. Gherit Sandersoin en Heynrick Gijsbertsz schepenen in Driell oorkonden, dat Engbert dye Ruyter Jansz voor 50 goud gld. 1 m. lands heeft verkocht te Driell op de Hoensaetse weide tusschen O. hemzelf, W. Aert Dirck Andrieszsoin, en van de straat tot de "erffenisse geheyten Gheer" aan Jacop van den Velde, die het voor 2 gouden overlandsche rijnsgulden 's jaars op Paschen weder aan verkooper in thijns heeft uitgegeven.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2017.
Wij Gherit Sandersoin ende Heijnrick Gijsbertsz. scepenen in
Driell tugen dat voir ons comen is Engbert die Ruyter Jansz. ende heeft
vercofft ende opgedragen voor vijfftich gouden gulden goet ende geve
die hij gieden dat hem betaelt sijn enen mergen lants gelegen inden
gericht van Driell op die Hoensaetse weijde tusschen Egbert voorsc,
aen d'een zijde oostwaart ende Aert Dirck Andriess. soin aen d'ander zijde
streckende mytten anderen eenen eijnde op die gemijn straet ende mytten anderen
eijnde op die erffenisse geheijten Gheer Jacop van den Velde in eenen
eijgendom sonder dijk ende sonder thijns erffelick the besitten. Ende
Egbert voersc. verteech op dit lant voirsc. Hij gelooffde daer op doen
the vertijen alle die ghene die daer op myt recht vertijen zullen.
Hij gelooffden oick the waren Jacop van den Velde voersc. dit lant voorsc.
jaer ende dach als recht is tegen alle die ghenen die then recht comen
willen, ende alle voirplicht aff te oen vanden selven. Doen dit ghe-
sciet was doe gaff weder over Jacop vanden Vekde voersc. dit lant
voirsc. den voirsc. Engbert in eenen erffelicken thijns the besitten voer
twe gouden overlensche rijnsche gulden goet ende geve off voir elcken
rijnse gulden XX goede philips penningen geheijten witte stuvers off ander
goet payment in gelijker werden daer voer opten paeschdach over een jaer
naestcomende ende daer nae voert alle jaer voer twe gouden rijnsche
gulden als voirsc. sijn erffelicx thijns off payment daer voer als voirsc.
is jaerlicx opten paeschdach den voersc. Jacop vanden Velde ewelicken the
betalen. Wolcken thijns voirsc. off he alle jaer op termijn der betalinge
voorss. niet betaelt en were soe soude daer op dan wassen ende gaen alle weken
daer naestvolgende een peen van een goeden auden vlemsche groten. Welcken
peen tsamen mytten thijns voorsc. Jacop vanden Velde voirsc. uut den lande sall
mogen verhalen wanneer dat hij's nyet langer en sall willen beiden. In oirconde
onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent CCCC LXIX des manendaichs
naeden Heijligen Palm Sonnendach.
Potlood aantekening in marge: 1469
Transfix.
Aanhangend: 17-03-1482
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 6) - Regest nr. 13
60 ) 05-05-1465. Zondag Jubilate 1465.
Dirck de Ghier draagt over voor de hooge schepenbank van Driel aan Maas van Zeelem twee hond lands onder het gericht van Driel, -- waarover als schepenen waren Hendrik die Bije Hermanszoon en Hendrik Brantszoon.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
Wij Heinrick die Bye Hermans soin ende Heinrick Brants soin scepen in Driel tughen dan voir ons comen is Dirck de Ghier ende
heeft vercoft ende opgedraghen voir twehondert gouden aude schilde goet ende gheve die hij ghiede dat hem betaelt sijn dat
een vierdedeel van enen waert geheiten den nedersten koirenweert geleghen inden ghericht van Driel tusschen die ghene die daer
aff al omme mit recht lantgeleghen sijn mitten enen vierdedeel des alinghen weerts voirss. potinge winninge ende verlies ende
mit enen wech mede te moghen gebruicken doir off over die erfnisse geheiten oversten koirenweert vanden nedersten koirenweert
voirss. totten gemeinte toe uytgescheiden dordalve schare weijen inden alingen nedersten koirenweert voirss. den rectoir des Heijlichs
Cruys altairs gesticht inden kerken van Driel mit recht toebehoirende Maes van Zeelem Jacops soin in enen eijghendom sonder
dijck ende sonder thijns erflijck the besitten. Ende Dirck de Ghier voirss. verteech op dat vercofte vierdedeel alle des goets voirss.
als weerts, potinge winninge verlies mitten wech mede te mogen gebruicken uytgescheiden die dordalve schare weijden voirss. Hij
geloofde dair op doen the vertijen alle die ghene die daer op uut recht vertijen sullen. Hij geloofde oick the waren Maes
voirss. dat vercofte vierdedeel alle des goets voirss. jaer ende dach als recht is teghen alle die ghene die then recht comen willen.
Ende alle voirplicht aff the doen vanden selven vercoften vierdedeel alle des goets voirss. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer
ons Heren M CCCC vijfendetsestich opten sonnendach alsmen singt inden Heijligen Kercken Jubilare.

met twee aanhangende zegels in zwarte was
Zondag Jubilate 1465 = 5 mei
boek: Analytische Catalogus der oorkonden met opgave der handschriften berustende in de boekerij van het
provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant,
uitgegeven 1875.
p.29, nr. 131 (ingezien via google books)
---
Zondag Jubilate 1465 = 5 mei
---
De originele akte berust in:
BHIC
archief 221 Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845
Charters en handschriften, inv.nrs 1 - 499
inv. nr. 258: Akte van verkoop, verleden voor schepenen van Driel, door Dirk de Gier aan rector van
Heilig-Kruisaltaar in kerk van Driel van deel van Nederste Korenwert in gerecht van Driel, 5 mei 1465
De scan van de oorkonde is in te zien via bhic.nl
Bron: Overigen
61 ) 05-06-1460. Dirck die Stout Janssz en Gerit Sandersz, schepenen in Driell oorkonden, dat Jan die Bye Andriesz 1 gouden Wilhelmsche Hollandsche schild 's jaars op O.L.V. dag purificatio heeft beloofd aan Dirck Jacopssz van Veltdriell uit huis en hofstad te Driell in den Bolcken tusschen den proost van Oudmunster en den proost van de kapel te Driell.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
Wij Dirck die Stout Janss. ende Gerit Sanderss. scepenen in Driell tugen dat voer ons
komen is Jan die Bye Andriess. ende heefft geloofft Dirck Jacopssz. van Velt-
driell thijns eens gouden gwilhemsche hollansche schilt goet ende geve off
ander goet payment in gelijker werden daer voir op onsser liever vrouwen
dach purificatio naestcomende ende daer nae voert alle jaer enen gouden gwill-
helmsche scilt als voirsc. steet erffelicx thijns off payment daer voer als voorss.
is jaerlicx op onsser liever vrouwendach purificatio den voersc. Dirck Jacopss.
euwelicken the betalen. Ende the heffen ende the bueren uuth een huyss en
hoffstadt gelegen inden gericht van Driell inden Bolcken tusschen den proost
van Oude Munster t'Utrecht aen d'een sijde ende den proost der Capellen van Driell
aen d'ander zijde. Welcken thijns voirsc. off he alle jaer opten termijn der beta-
linge voirsc. nyet betaelt en weere, soe soude daer op dan wassen ende gaen alle
weken naestvolgende een peene van eenen goeden ouden butken. Welcken peene t'sa-
men mitten thijns voersc. Dirck Jacopss. voirsc. uuth den huyss ende uuth der hoff-
stadt voersc. sall mogen verhalen wanneer dat hij's nyet langer en sall willen
beijden. Ende Jan die Bye voirsc. gelooffde den voirsc. Dirck Jacopss. den
thijns myt zijnen peene voirsc. euwelicken the waren tegen alle den gene
die des then rechten comen willen uuth den huyss ende uuther hoffstat voirss.
In oirkonde onsser litteren. Gegeven int jaer ons Heren M CCCC ende tsestich
op sunte Bonifaes dach.
Transfix.
Aanhangend: 02-05-1472
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 7v) - Regest nr. 11
62 ) 27-08-1452. Jacop Storm en Hanrick die Bye Hermenssoin, schepenen in Driell oorkonden, dat Jacop Baukensz voor 60 Lb 8 h. lands heeft verkocht op de Hoenzaetse weide, in de Gheren, tusschen Z. de monniken van sunte Pauwels te Utrecht, N. Dirck van Stakenborch Janssoin, W. Jan van Arkell bastaard en O. verkooper, aan Jan die Bruyn Henricksz en Jacop Jan Scoercap Jacopssoin als gasthuismeesters te Hoensaet, die het land voor 2 gouden overlandsche rijns gulden 's jaars weder aan verkooper in thijns hebben gegeven.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
Wij Jacop Storm ende Hanrick die Bye Hermens soin scepen in Driell
tugen dat voir ons comen is Jacop Baukenss. ende heefft vercofft
ende opgedragen voir tsestich pont gever pennninghen die hij giede dat hem betaelt zijn
acht hont lants gelegen inden gericht van Driell op die Hoenzaetse weijde in die
Gheren tusschen die Monicken van Sunte Pauwels t'Utrecht aen d'een zijde zuyt-
waert ende Dirck van Stakenborch Jans soin aen d'ander zijde, streckende uytten
eenen eijnde westwaart op Jan van Arkell bastaert ende mitten anderen eijnde op
Jacop Baukens soin voirss., Jan die Bruyn Henrickss. ende Jacop Jan Scoercap Jacops
soin als gasthuys meijsters des gasthuys inden gericht van Driell gelegen tot
Hoenzaet totbehoeff des gasthuys voirss. in eenen eijgendom sonder dijck ende
zonder thijns erffelick the bezitten. Ende Jacop Baukens soin voirss. verteech
op dat lant voirss. Hij geloeffde dair op doen the vertijen alle die ghene die
daer op met recht vertijen zullen. Hij geloeffde oick te waren Jan die Bruyn
ende Jacop van Scoercape soin als gasthuys meysteren voerscr. tot behoeff des gast-
huys voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is tegen alle die gene
die then recht comen willen, ende alle voirplicht aff the doen vander zelven.
Doen dit gesciet was doen gaven wederomme Jan die Bruyn ende Jacop Jan Scoer-
capen soin als gasthuys meysters voirss. ende van namen ende van wege des
gasthuys voirss. dit lant voirss. den voirss. Jacop Baukenssoin in eenen
erffelicken thijns the besitten voir twe gouden overlensche rijnsche gulden goet
ende geve off ander goet payment daer voer als in gelijker weerden daer voer,
opten Heijligen Korssdach naestcomende ende dair nae voirt alle jare voer twe
gouden overlensche rijnsche gulden als voirss. zijn erffelicx thijns off payment
dair voir als voirss. is jaerlicx opten Heijligen korssdach den gasthuys voirss.
euwelicken the betalen. Welcken thijns voirss. off he alle jare opten termijn
der betalinge voirss. nyet betaelt en were, soe soude daer op dan wassen ende
gaen alle weken naestvolgende een peen van enen goeden gwilhelms Hollantse
tuyn, welcken peen tsamen mytten thijns voirss. dat gasthuys off die gast-
huys meijsters inder tijt wesen zullen uyten voirss. lande sullen mogen ver-
halen wanneer dat zij's nyet langer en zullen willen beijden. Voert eest voir-
waerden toe gedaen dat die gasthuyss meijsters indertijt voirss. nimmer meer
in toecomenden tijden den voirss. thijns vercopen verwisselen noch den gasthuys
voerss. ontwerren off affhendich maken en sullen in eniger wijs. Deden zij't
daer en boven soe hebben dan Jan die Bruyn ende Jacop Jan Scoercapen soin als gast-
huys meijsters voerss. ende van namen e nde van wegen des gasthuyss voerss. geloefft
Ghijsbert Hacken tot behoeff der kercken tymmeringe des dorps van Driell vijff
ende tweijntich gouden overlensche rijnse gulden goet ende geve binnen een vierdell
jaer nae dat die thijns voerss. den voirss. gasthuys also ontbeu?rre off affhan-
dich gemaect wes tot onsen landtrecht the betalen gelijck als die brieff daer op
gemayct volcomelick begrijpt ende inhelt. In oirconde onser litteren gegeven int jair ons
heren M CCCC twe ende vijfftich des sonnendaichs nae Sunte Bartelomeus dach apostell.

marge: tw?e?e overlensche rijnsche gulden
marge: 1452
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 1) - Regest nr. 10
63 ) 10-08-1452. Broes Jans Byes soin en Aert van den Poll Hillenssoin, schepenen in Driell oorkonden, dat Heinrick Roeloff Delffszoin voor 60 Lb 1 1/2 m. lands te Driell heeft verkocht in de Noordt tusschen W. Brant Hanricksz en O., Z. en N. verkooper, aan Jan Willemsz van Genp, die het land voor 2 gouden Aernoldus Arnhemsche gld. 's jaars op St.Petrus ad Vincula weder aan verkooper in thijns heeft uitgegeven.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
Wij Broes Jans Byes soin ende Aert vanden Poll Hillins soin scepen in Driell
tugen dat voer ons comen is Heinrich Roeloff Delffs zoin ende heefft vercofft ende
opgedragen voer tsestich pont ghever penningen die hij giede dat hem betaelt
zijn anderhalff mergen lants gelegen inden gericht van Driell in die noordt
beemden tusschen Brant Hanrickss. aen d'een sijde then westenwaart ende my
Aert vanden Poll voersc. aen d'een zijde streckende metten eenen eijnde
then zuydenwaart op mij Aert vander selven Poll voersc. ende mitten anderen
eijnde opten zelve Heinrick voersc. Jan Willemss. van Genp in eenen
eijgendom zonder dijck ende sonder thijns erffelick te besitten. Ende
Heinrick voersc. verteech op dit lant voersc. Hij gelooffde daer op doen
the vertijen alle die ghene die daer op met recht vertijen zullen. Hij ge-
looffde oick the waren Jan Willems soin voersc. dit lant voersc. jaer
ende dach als recht is tegen alle die ghene die then rechte comen willen.
Ende alle voerplicht aff te doen vanden selven. Doe dit gesciet was doe
gaff weder over Jan Willems soin voersc. dit lant voirsc. den
voirsc. Heinrick Roeloff Delffssoin in eenen erffelicken thijns te besitten voer
twe gouden Aernoldus Aernhems gulden gemaict int jaer ons Heeren
M CCCC ende XXXIIII goet ende geve off ander goet payment in geliker
weerden daer voer op Sunte Peters dach apostells ad vincula
naestcomende. Ende daer nae voert alle jaer voer twe gouden
Aernoldus Arnhemse gulden als voersc. erffelicx thijns off payment daer
voer als voersc. is jaerlicx op Sunte Peters dach Apostels ad Vin-
cula den voersc. Jan Willemss. euwelicken the betalen. Welcken
thijns voersc. off hij alle jaer opten termijn der betalinge voersc. off
he alle jaer opten termijn der betalinge voersc. nyet betaelt en were
soe soude daer op dan wassen ende gaen alle weken naest volgende een
peen van eenen halven goede of Wilhelmsche Hollantschen tuyn welke
peen the samen mitten thijns voersc. Jan Willems soin uuten voersc.
landt voirss. sall mogen verhalen wanneer dat hij's nyet langer en
sall willen beijden. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren
M CCCC twee ende vijfftich op Sunte Laureins dach.
Transfix.
Aanhangend: 06-02-1473
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 3) - Regest nr. 9
64 ) 14-04-1540. Hermen de Bie en Willem Loey Lambertsz schepenen in Driel oorkonden dat heer Tomas Jan Aertsz, priester, afstand heeft gedaan van zijn rechten op 4 ½ morgen de Blayerput te Driel aan Claes Korstensz t.b.v de Heilige Geesttafelen te Driel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 11)
65 ) 04-10-1410. Heer Jan Bout, kapelaan de Dryel, Jan die Scout Deric Goedertszoonszoon, richter in Bomelrewert, Deric Jan Berwuyszoon en Deric Goedertszoon, schepenen te Driel, verklaren, dat Mechtelt, dochter van Wouter van den Berghe, zuster en erfgenaam is van Lijsbette, dochter van Wouter van der Berghe, overleden ter Elborch, en verzoeken scholt, schepenen en raad dier stad, haar behulpzaam te willen zijn in het verkrijgen van de erfenis.

Ghescreven tot Dryel int jair ons Heren dusent vyerhondert ende tien des Saterdaghes na Sente Remeys' dach.

Oorspr. (Inv. no. 35) met fragmenten van de zegels der eerste twee oorkonders en het zegel van den vierden oorkonder in groene was. Het zegel van den derden oorkonder is verloren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
bron: het boek;
De oude archieven van de gemeente Elburg en van de Zeepolder Oosterwolde
A.J. van de Ven, 1932.
p.210, regest 142
ingezien via delpher.nl
Bron: Overigen
66 ) 10-09-1567. Akten van pachterkenning door Arien Arienszone en Corneliszone van hofsteden ten zuiden van de Cromstege te Driel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
Bron: Paulusabdij te Utrecht, inv. 313
67 ) 10-09-1567. Akte van pachterkenning door Johan Arntszone van een stuk land te Veld-Driel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
Bron: Paulusabdij te Utrecht, inv. 323
68 ) 28-01-1465. Hendrick Brantsz en Jan Willemsz schepenen in Driel oorkonden dat Wouter Heymericxsz voor 100 goudgld. heeft verkocht aan Dirck Engbertsz t.b.v. de Heilige Geesttafelen van Driel 3 morgen land in Driel in Coppenhoeve tussen O. Eghen Gerits Jan Sterckensz en (W) Aert van Wijck van den Berch of diens kinderen.
des maenendaichs nae sunte Pauwelsdach apostell conversio
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 15v)
69 ) 03-02-1510. Wouter Dircxsz en Hermen die Bye Hermensz schepenen in Driel oorkonden dat Alith Maes Claesz dochter afstand heeft gedaan van haar recht op 6 morgen land te Driel in Koppenhoeff tussen O. Jan Baukensz, W. Hanrick Mom en van de Beemdtgraiff tot Risterswech{?}, t.b.v. Marcelis Bakensz en Arien Willemsz voor de Heilige Geesttafelen van Driel en heeft beloofd dat haar broeder Claes en haar zuster Frans daar eveneens afstand van zullen doen, als zij mondig zijn geworden en geen aanspraak zullen maken op enige thijnsbrief van dit land.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
des Sonnendaich nae onser liever Vrauwendach Purificationis
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 15)
70 ) 25-03-1516. Aert die Cock Arien Dulssz en Peter de Gier schepenen in Driel oorkonden dat Aert Jansz van Henxstum en Rutger Delffsz als Heilige Geestmeester door de gezworen bode zijn ingezet in 4 morgen land te Driel op de Oosterackeren tussen eertijds W. Engbert Aertsz en O. Willem Budell Dircxsz, de erfgenamen van Aert Aert Egenssz en die van Egen Egenssz en van straat tot Borchcampen, destijds toebehorende aan Alert van Driell.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
des dynsdages nae den Paesch heylich dach
NB. het originele regest had dit gedateerd op 16-04-1516.
Deze tekst staat nogmaals overgeschreven op f. 15v
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 14)
71 ) 06-01-1474. Eghen Eghenssz en Ot van Driell schepenen in Driel oorkonden dat Gerit Jan Aertszsoin voor 100 goudgld. 1 morgen land heeft verkocht te Driel aan de Weijde, tussen W. Jan Jan Reynertssoin, O. en N. de straat en Z. verkoper, aan Dirck Engbertsoin t.b.v. de Heilige Geesttafelen te Driel, door hem en zijn mede Heilige Geestmeester Ott van Driell voor 2 gouden Overl. Rijnsgld. per jaar op Sinte Mertensavont in de wijnter weer aan verkoper in thijns gegeven.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
des anderen daichs na sante Agatendach
NB. de tekst is geschonden door het wegsnijden van een strook perkament.
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 13v)
72 ) 27-04-1533. Egen Dirck Gijsbertsz en Jacop van {Lith schepenen} in Driel oorkonden dat Rembout {Claesz} krachtens testament om Gods wil heeft overgedragen aan Remb{olt} Reyersz t.b.v de Heilige Geest ½ malder weit op zijn jaargetijde uit 7 hont land te Driel op de Langh Weyde, tussen Arien van ...... en O. de weywech, van welk land Rembout Claessz krachtens testament en schepenbrieven beterschap en eigendom heeft gegeven aan het convent van St. Annenkroon in {Driel}.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
NB. De tekst is geschonden door het wegsnijden van een strook van het blad.
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 13)
73 ) 27-02-1503. Maes Claesz en Wouter Dircxsz schepenen in Driel oorkonden dat Christijn weduwe van Hermen die Bye Hermensz aan Adriaen Willemsz t.b.v. de Heilige Geesttafelen van Driel 1 malder weit heeft toegezegd op vastelavont uit 2 morgen lands te Driel in de Pepert, tussen O. Jan Baukensz die oude en W. Engbert Jan Reynersz en tussen de erfgenamen van Tengnagell Woutersz en Jan Baukensz voornoemd.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
des maendaichs na den Vastelavont
NB. de laatste 3 regels op f. 13 zijn door het wegsnijden van een strook perkament geschonden.
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 12v)
74 ) 20-03-1547. Aantekening dat Jacop die Cock en Koen Andriesz als Heilige Geestmeesters erkennen dat de twee brieven van Heesken Claesz {16-3-1537 en 25-11-1539} zijn gelost op 1547 dominica Lethare Jherusalem {20-3-1547} voor schepenen Claes Korstensz en Aert van Tuyll met toestemming der gemene buren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
Transfix.
Hangt aan: 25-11-1539
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 11v)
75 ) 25-11-1539. Eghen Dirck Gijsbertsz en Mathijs Korstensz schepenen in Driel oorkonden dat Heesken, weduwe van Claes Gijsbertssz, 4 ½ hont land te Driel in de beemden t.b.v de Heilige Geesttafelen binnen Driel heeft afgestaan, met de thijns die de memorij heeren des kerspels binnen Driel daaruit hebben, te weten de helft en haar aandeel in de Luttel Engh tussen de Hoerinck straat en de nonnen van Saltbomel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
Transfix.
Hangt aan: 16-03-1537
Aanhangend: 20-03-1547
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 11v)
76 ) 16-03-1537. Hermen die Bie en Eghen Dirck Ghijsbertsz schepen in Driel oorkonden dat Heesken Claes Gijsbertsz uit hoofde van haar testament aan Henrick Mertens t.b.v. de Heilige Geest binnen Driel 1 malder weit heeft overgedragen, na haar dood en jaarlijks op haar jaargetijde uit 2 morgen land te Driel in Veltdriel ackeren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
Transfix.
Aanhangend: 25-11-1539
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 11v)
77 ) 27-04-1533. Eghen Dirck Gijsbersz en Jacop van Lith schepenen in Driel oorkonden dat Rembolt Claesz krachtens testament om Gods wil zijn aandeel op de Ham te Driel tussen Z. Hermen die Bie, N. Eghen Woutersz en W. Henrick Henricksz heeft overgedragen aan Rembolt Reyersz voor de helft t.b.v de Heilige kerk en voor de helft t.b.v. de Heilige Geest te Driel, maar niet voordat de huur aan Bayen Lemmens om is.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 10v)
78 ) 27-04-1533. Eghen Dirck Gijsbertsz en Aert die Gier schepenen in Driel oorkonden dat Baetken vrouw van Jan Claesz krachtens testament om Gods wil aan Claesken Dirck Gielisz dochter t.b.v. de Heilige Geest binnen Driel 1 malder weit per jaar heeft beloofd op beloken Paasdag uit haar aandeel van de Langhwey, tussen N. Rutger Delffzn, O. de weywech en W. de Cromhoeff
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 10v)
79 ) 25-01-1500. Art Gerit Ottensz en Jan die Sterck Baukenssz schepenen in Driel oorkonden dat Janne weduwe van Ghubken Bruystenssz dochter {1} aan Aelert Reynerssz de koster t.b.v. de Heilige Geesttafelen van Driel 1 malder weit per jaar op St. Pauwelsdach apostoli conversio heeft toegezegd.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
op sunte Pauwelss dach conversio
1. Hier is tekst vergeten over te schrijven in het cartularium. In de marge staat:
Een malder weijts Rutger Holl
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 10)
80 ) 10-08-1515. Art Jansz van Henxstum en Hermen die Bie Hermensz schepenen in Driel oorkonden dat Jacop Sanderssz voor zijn zieleheil aan heer Mercelis t.b.v de Heilige Geesttafelen van Driel na zijn dood 1 malder weit heeft beloofd elk jaar op Kerstavond om op Kerstmis tijdens de hoogmis aan de armen uit te delen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
op sunte Laurensdach
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 10)
81 ) 26-03-1539. Eghen Dirck Gijsbertsz en Mathijs Korstensz schepenen in Driel oorkonden dat Aert Egensz aan die Steenbrugge met toestemming van zijn vrouw Iken in zijn testament 1 malder weit heeft besproken aan Eghen Zarsz t.b.v. de Heilige Geesttafelen te Driel op zijn jaargetijde om aan de armen uit de delen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
den woensdaichs voor Palm Sonnendach
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 10)
82 ) 1450. Udo van Tefelen en Wouter Egensz schepenen in Driel oorkonden dat Sander die Ridder Jacopssoin voor 100 pond een huis met hofstad heeft verkocht in Veltdriell ackeren tussen Eghen Rutger Hollensz en ....
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
Door het ontbreken van het vervolg is de tekst van deze oorkonde onvolledig. De datum is onbekend, het jaartal is een schatting.
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 9v)
83 ) 04-12-1416. Dirck Gosewijn Stormssoin en Engbert Hagen schepenen in Driel oorkonden dat Mechtelt weduwe van Bauken Roeloffssoin aan Godert Jacop Judassoin in thijns heeft gegeven voor een gouden Vrankr. schild per jaar op Pasen een huis en hofstad te Driel in Martwijck, groot aan de oostzijde 2 roeden en in het westen 2 roeden en 1 ½ voet, tussen haarzelf en Jan van Hueselingen en van steeg tot steeg.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
op sancta Barbarendach der heylig. maget.
NB. met oorspronkelijk 5 transfixbrieven waarvan alleen de laatste is overgeschreven.
Transfix.
Aanhangend: 06-10-1453
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 9)
84 ) 06-10-1453. Gherit Loeye Lambertsz en Aert Eghenssoin schepenen in Driel oorkonden dat Willem van Hueselinge Janssoin voor 5 schild en 22 gld. de doorgestoken brieven heeft verkocht aan Bauken van Gestell Jansz en Ott Otte Zewoutszsoin als Heilige Geestmeesters van Driel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
des saterdaichs nae sunte Bavendach
Transfix.
Hangt aan: 04-12-1416
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 9v)
85 ) 19-02-1541. Willem Loei Lambertsz genaamd van Driel en meester Jan die Sterck schepenen in Driel oorkonden dat meester Gerit Hack als gemachtigde en Peter Hack als borg aan Eghen Egensz t.b.v de Heilige Geesttafelen binnen Driel na de dood van Claerke Hacke 1 malder rogge thijns hebben beloofd op St. Andriesdach apostell, uit de nieuwe weerd te Driel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 8v)
86 ) 30-05-1509. Wouter Dirckzn en Eghen Eghenzn schepenen in Driel oorkonden dat Claes Mathijsz t.b.v de Heilige Geesttafelen van Driel een thijns van een Rijnse gulden ad 20 stuivers op Paasdag heeft beloofd uit een huis en hofstad in Driel te Hoensaet tussen O. Hanrick Reggen{?} erfgenamen, W. Jacop die Joeij, Z. met dijk en dijkkaveling op de Wolffsweerdt en (N) Jan Dircksz.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
des woensdaichs nae den heyligen pinxdach
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 8)
87 ) 28-03-1524. Arien van Tuyll en Jacop die Cock schepenen in Driel oorkonden dat Herman van Gestelt aan Aert Janssoen van Henxstum t.b.v de Heilige Geesttafelen van Driel 2 gouden Philips gld. thijns heeft beloofd op St. Petersdach apostell ad Cathedram uit 14 hont land te Driel buitendijks tussen W. heer Gosen van Driel, O. en N. Herman zelf en Z. Aert Jansz voornoemd.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
des anderen daichs na den heyligen paeschdach
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 7v)
88 ) 07-05-1514. Aert Janzoen van Henxstum en Eghen Dircksz schepenen in Driel oorkonden dat Henrick Steesz aan Herman van Gestelle t.b.v. de Heilige Geesttafelen van Driel 35 Brab. stuivers per jaar heeft beloofd op Onze Lieve Vrouwe dag purificatio en dat hij bij nietbetaling binnen 14 dagen van de pacht, ten gunste van den Heilige Geest vervallen zal zijn van het onderpand, daar Jan die Vries op placht te wonen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
des Sonnendaichs nae den Mey dach
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 7)
89 ) 01-03-1512. Aert Janzoen van Henxtum en Egen Egensz schepenen in Driel oorkonden dat Art Hillen en diens suster Alith voor 100 pond 5 morgen land hebben verkocht te Driel in de Vliert, geheten “des greven weij” tussen O. de abt van St. Pauwels te Utrecht, W. heer Aernt Egensz proost, N. en Z. straten, aan Arien van Tuyll t.b.v de rector van het St. Jans altaar in de kerk van Driel, mits daaruit elke week twee missen op zijn altaar worden gelezen en 2 malder weit per jaar worden uitgedeeld voor de zielen van Dirck Jansz en Joffer Alith diens vrouw, en van Dirck de Ghier, diens zoon Hillen, en Joffer Gosen zijn vrouw. Als de rector niet ter plaatse mocht wonen, moeten de Heilige Geestmeesters zorgdragen voor missen en uitdeling. Het land zelf is losbaar door de erfgenamen van Hermanus die Bie, mits de rector met de Heilige Geestmeesters, of de laatsten alleen, het geld dan weer voor de opgegeven doeleinden beleggen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
des maenendaichs nae den Sonnendach Invocavit
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 6v)
90 ) 27-06-1524. Aert Jansoen van Henxstum en Arien van Tuyll schepenen in Driel oorkonden dat Egen de Gier aan meester Jan die Sterck t.b.v de Heilige Geesttafelen van Driel 1 ½ gouden Philips gld. heeft beloofd op Baumisdach uit 2 morgen den Stertacker te Driel, tussen N. Herman die Bye en Z. Alith Hillensdochter.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
des maenendaichs na Sunte Jan Baptisten dach
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 6)
91 ) 06-04-1521. Aert Janssz van Henxstum en Jacop die Cock schepenen in Driel oorkonden dat Arien Willemzn met toestemming van zijn vrouw Yken voor 50 pond de doorgestoken brief heeft verkocht aan Jan Willemsz t.b.v. de Heilige Geesttafelen van Driel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
Transfix.
Hangt aan: 23-10-1502
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 6)
92 ) 23-10-1502. Dirck Dirck Ghijsbertzn en Engbert Aert Egensz schepenen in Driel oorkonden dat Peter de Ghier voor 63 goudgld. de Hoevellcamp te Driel in de Vliert heeft verkocht, gelegen tussen O. Ott van Driell en W. de erfgenamen van Gosen van Aelst, aan Adriaen Willemsz, die de kamp weer voor 5 gouden hertog Philips gld. per jaar op St. Simon en Judas aan verkoper in thijns heeft gegeven, met de bepaling dat deze thijns met 62 ½ hertog Philips gulden afgelost kan worden.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
opten Sonnendach nae den elff dusent meechden dach
Transfix.
Aanhangend: 06-04-1521
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 5v)
93 ) 28-07-1415. Jacob van den Velde Dirck Scoercapsz en Gosewijn Woutersz schepenen in Driel oorkonden dat Jan Gielisz Jan Udenssoins voor 10 Engelse nobelen aan Baldewijn den Leuwen huis en hofstad heeft verkocht te Driel in Hoensaet op de Ryscon, tussen Gerit Hermansz en Willem Jan Willems of Hadewich weduwe van Jan Grauwen en van steeg tot dijkverkaveling, waarvoor Gerit Hermaensz, Claes Baumansz Jansz, Jan Scoercap Dircxs en Claes Colve zich met hem borg stellen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
des Sonnendaichs nae sunte Jacobsdach
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 4v)
94 ) 26-10-1515. Aert die Cock Arien Dulsz en Peter de Ghier schepenen in Driel oorkonden dat heer Marcelis Hermensz en Dries de timmerman als dekens der broederschap van het Onze Lieve Vrouwe gilde in de kerk van Driel voor 50 pond de doorgestoken brief hebben verkocht aan Aert Jansz van Henxstum t.b.v. de Heilige Geesttafelen van Driel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
op sunte Simon ende Judas dach apostelen
Transfix.
Hangt aan: 24-02-1490
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 4v)
95 ) 24-02-1490. Maes Claessz en Herman Mercelis Ravenszsoin schepenen in Driel oorkonden dat heer Bernt van Driell, priester, en Hermen van Gestell Mercelisz als kerkmeesters van Driel voor 100 pond de doorgestoken brief hebben verkocht aan heer Roeloff Mathijsz, priester, en Aert van den Poll Hyllensz als Heilige Geestmeesters van Driel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
op sunte Mathijsdach apostell
Transfix.
Hangt aan: 01-09-1485
Aanhangend: 26-10-1515
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 4)
96 ) 01-09-1485. Wouter Heymerixsz en Aert Aert Egensz schepenen in Driel oorkonden dat Godert Korff bastaard van heer Godert Korff, priester, voor 100 goudgld. de doorgestoken brief heeft verkocht aan Alert Reynertssz t.b.v. de kerk van het dorp Driel t.b.v. de Heilige Geesttafel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
des Donredaichs nae sunte Jans Baptistendach geheyten decollatio
Transfix.
Hangt aan: 28-07-1476
Aanhangend: 24-02-1490
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 3v)
97 ) 28-07-1476. Eghen Egensz en Gerit Sanderssz schepenen in Driel oorkonden dat Aert Gerit Ottenssoin voor 50 goudgld. de doorgestoken brief heeft verkocht aan Goert bastaard van heer Goert Korff, priester.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
des Sonnendaichs na sunt Jacopsdach
Transfix.
Hangt aan: 09-11-1473
Aanhangend: 01-09-1485
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 3v)
98 ) 09-11-1473. Broys Jans Byes soin en Ghijsbert Hack schepenen in Driel oorkonden dat Dirck Alert Stoutensz voor 50 pond de doorgestoken brief heeft verkocht aan Aert Gherit Ottenszsoin.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
des dynxdaichs nae sunte Willeboertsdach
Transfix.
Hangt aan: 07-03-1473
Aanhangend: 28-07-1476
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 3v)
99 ) 07-03-1473. Mercelis Raven en Bauken die Sterck Jansz schepenen in Driel oorkonden dat Peter van den Poll uit naam van zijn vrouw Hilleken voor 50 pond de doorgestoken brief heeft verkocht aan Dirck Alert Stoutenszsoin.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
opten Sonnendach als men singet inder heijliger kercken Invocavit
Transfix.
Hangt aan: 03-03-1443
Aanhangend: 09-11-1473
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 3)
100 ) 03-03-1443. Brant Hanricksz en Aert Egensz schepenen in Driel oorkonden dat Gherit van den Geerden Dirckxsz voor 100 pond huis en hofstad heeft verkocht met een akker aan de oostzijde, tezamen groot 2 morgen te Driel op de Ham, tussen Z. de monniken van sunte Pauwels te Utrecht, N. verkoper, W. de Hamsteghe en (O) op de Coehoevelscher graaf, aan Dirck Jan Goedertsz soin, die het voor 3 gouden Rijnsche Overlensche gld. per jaar op Invocavit weer aan verkoper in thijns heeft gegeven.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2017.
des Sonnendaichs als men singhet in der kercken Esto Michi
Transfix.
Aanhangend: 07-03-1473
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 2v)