De Hoge Bank van Driel | De 100 laatst geplaatst of gewijzigd

Overzicht van 100 actes.

1 ) 24-01-1564. Schepenen: Dirck Egen Andriesz en Dirck Egen Dirck Ghijsbersz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-10-2017.
Wij scepenen onderghescreven tuijgen dat voir den gheswoeren
richter ons gen. heren in Boemelreweert gecompareert ende
gecomen is Arnt Jansz ende heeft den gheswoeren richter
voirsz. in stat Co. Ma.t {1} onser alder gen. heeren vermaent ende
gesonnen op sijnen eedt die hij sijne Ma.t ende den lantrechten
alhier int accepteren ende aennemen sijns officiums ende richter ampten
gedaen heeft, dat hij hem nae landtrecht ende den loifflicken
Venloisschen Tractaet bij Key. Ma.t {2} voir ende Co. Ma.t nae
genedelicken beloeft, geconfirmeert ende bestedicht scher..., bes....dde
ende hanthaude in ende tot die vreedzame ende rustelicke possessie ende
ghebruijck des scholtsampts alhier, ghelijck sijne voirsaten voir,
en hij nae daer van in pacifica ende rustelicke possessie geweest zijn
ende tot noch toe gecontinueert hebben, ter tijt soe ende zoe lange
hij mit recht nae inhaut des voirsz. Venloischen tractaat dair
vuijt gewonnen sal weesen Ende off hem contrarie van dieen
ennige gewalt ofte onrechtelicke handinge dair van iemant
gemoette?, dat hem voirg. richter in stat als voir ende in
crachte zijns eedts sulcke handige deet weijnde ende affhalde ende
alsoe bescellen? ende der maeten sich hier inne dragen dat hij eener
voirg. richter sich te beclagen, als off hij sijnen eedt niet genoch
en dede sijne nootdurft ende gelegentheijt nae niet? veroirsaict en
worde Ende dat allet mit toe gedaener protestatien alsoe ennige
vernemen laten dat voergeruerte scholtampt den hogen ampt
alhier toegedaen, ende met dieen aen Franck Pieck zeliger verpant
ende verset soude geweest zijn, Dat zoe veerne daer aff den richter
genoch gedoceert ende beweesen worde, hij in dieen gevalle als
dat gebleecken sal weesen, geneijcht is t’voirsz. scholt ampt tot
behoeff sijne Co. Ma.t te ruijmen ende te verlaten, ende in alles
nae behoir dieen betreffende sich te reguleren ende te schicken
Exhibitum opten XXIIIJ januarij aº LXIIIJ voir scepenen van Driell
Dirck Egen Andriesz, ende Dirck Egen Dirck Ghijsbersz
1. Koninklijke majesteit
2. Keizerlijke majesteit
Bron: Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen, inv. 818-4966 b
2 ) 24-01-1564. Schepenen: Dirck Egen Andriesz en Dirck Egen Dirck Ghijsbersz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-10-2017.
Wij scepenen onderghescreven tuijgen dat voir den ghesworen
richter ons gen. heren in Boemelreweert ende voir ons
scepenen gecomen ende verschenen is Lambert van Driell
Wijllemsz, ende heeft den gheswoeren richter voirsz.
in stat Co. Ma.t {1} onser aldergen. heeren gesonnen op
sijnen eedt die hij sijne Co. Ma.t ende desen lantrechten
int accepteren sijns officiums ende richter ampten gedaen heeft
dat hij hem tegen eenen ieghelicken nae landtrecht ende den
loifflicken tractaet voer Venloe opgericht ende bij Key. Ma.t {2}
voir ende Co. Ma.t nae mit eede, hant, zegell ende brieve
genedelicken beloeft ende geconfirmeert, manu tenere ende hant-
halde in die possessie ende ghebruijck des dagelicxen scholts
ampts alhier ghelijck sijne voirsaten voir, en hij nae dit noch
toe rustelicken ende vredelicken ghebruict, gesueert? ende bedient
hebben ter tijt toe hij met geboerlicken rechte nae inhalt der
voergeruerten tractaets daer vuijtghesteten? sal weesen, Ende
in dieen yemants hem boven ende sonder gerechtelicken forderinge
metter daet dair wuijt extruderen ende stoten voirneme dat die
voirsz. richter in stat als voer ende nae vermogens sijns eedts
hem in dien gevalle sulcke onrechtelijcke ende handighe daet
keere ende affhalde ende sijne possessie bescherme ter tijt toe als
vursz. der gestaltenisse dat hem des wijders over den gheswoeren
richter to beclagen onnodich sijn weert
Exhibitum opten XXIIIJ januarij aº LXIIIJ voir scepenen van
Driell Dirck Egen Andriesz, ende Dirck Egen Dirck Ghijsbersz
1. Koninklijke majesteit
2. Keizerlijke majesteit
Bron: Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen, inv. 818-4966 b
3 ) 24-01-1564. Schepenen: Dirick Egen Dirck Ghijsbersz en Dirck Egen Andriesz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-10-2017.
Wij scepen in Driell onderschreven tuijgen dat voir den geswoeren
richter ons Gen. Heren in Bommelreweerdt ende voir ons scepen
ghecompareert ende gecomen is heer Berndt van Driel priester
ende heeft den geswoeren richter voirsz. in stat Co. Ma.t {1} onsers
aldergen. heren vermaent ende gesonnen op zijnen eede die hij zijn
Co. Ma.t ende deessen lantrechten int accepteren zijns richters ampts
ende officiums gedaen heeft, dat hij hem tegen yederman vermogens
den lantrechten ende den opgherichten Venloischen Tractait die
hoichloifflicker memorien Key. Ma.t {2} voir ende zijne Co. Ma.t
nae met eede, hant, zegell ende brieve deessen alinge lantscappen
te onderhalden vestelick beloeft, geconfirmeert ende bestedicht hebben
manu tenere ende handthauwen in alsulcke rechte ende gerechticheijt,
als sijn voirsaten over onverdenckelicke iaeren gehadt hebben tot
die dagelixe heerlickheijt ende scholtampts deses derps Driell
vermogens bescheijt daer aff weesende, tselff voirg. heer Bernt
dair bij exhiberende was, ter tijt toe ende soe lange hij met be-
hoirlicken recht ( vermogens idts geruerte Venloesschen Tractaet )
hem vuijt sulcken rechte sonder manieren van rechten, daetlijcker
wijse extruderen ende verstoten wolde, dat die richter voirsz.
in crachte zijns eets voirsz. hem sulcke handadige daet weynde,
kere ende affhalde, ende sich der maten daer aen bewijse, dat hij
onnodich weerde, sich over voirg. richter, als sijnen eedt vergetende
ende niet genoch doende to beclagen.
Exhibitum opten XXIIIJ januarij voir scepen in Driell, Dirick
Egen Dirck Ghijsbersz, ende Dirck Egen Andriesz
1. Koninklijke majesteit
2. Keizerlijke majesteit
Bron: Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen, inv. 818-4966 b
4 ) 30-01-1457. Schepenen: Ude van Tefelen en Eghen Eghensz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-10-2017.
      Copie vuijt den transfixe des voirsz brieffs
Wij Ude van Tefelen ende Eghen Eghensz scepen in Driell
tughen dat voir ons comen is Jan die Stout Dirck Goederssoin
ende heeft vercocht ende opgedragen voir vijftich aude gouden schilde
goet ende gheve die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brieff
daer desen tegenwordigen brieff doirsteken is ende alle tgehaut
des brieffs als dair in gheschreven staat Goiswin van Driell
erfflick the hebben ende the besitten Ende Jan die Stout voirsz
vertech opten brieff ende opt tgehaut des brieffs voirsz. hij geloeffde
dair op doen te verthijen alle die ghene die van sijnre weegen daer
op mit recht vertijen sullen hij geloeffde oick te waren van sijnre
weegen Goiswin van Driell voirsz. den brieff ende tgehaut des
brieffs voirsz iaer ende dach als recht is teghen alle die ghene die
then recht comen wyllen Ende van sijnre weegen alle voirplicht
aff te doin vanden selven in alsulcken manieren ende mit alsulcken
voirwaerden toe gedaen als off saicke we... {?} dat dit een helfte des
halven daghelicxen gherichts van Driel mit sijnre toebehoerten
die inden brieve voirsz gheschreven ende begrepen steet den voirsz.
Goiswin van Driell tot ennigher tijt mit ennigen rechten ontwijst
off affgewonnen worde ende dat dat toe queme van weegen Jans
die Stout voirsz. dan soe geloefde Jan die Stout voirsz. den voirsz.
Goiswin van Driell tsestich goude Overlensche Rijnsche gulden goet
ende gheve off and goet payment in ghelijcken weerde dair voir
binnen een vierdel jaers naestvolghende den dach der ontwijsinghe
off affwinninghe voirsz. den voirsz. Goiswin van Driell tot onsen
lantrecht te betalen Als voer tgebreck der wairscappen der eenre
helften des halven daghelicxen gerichte mit sijnre toebehoerten
voirsz. Ende als dat gelt laetste voirsz. dan alzoe betaelt weer
als voirsz. steet soe eest voirt vorwaerde dat Jan die Stout voirsz. dair
mede voertaen vrij ende quijt weesen sal van alre geloeften ende
waerscappen voirsz. In oirkonde onsen letteren gegeven Int iaer ons heren
M CCCC sevenendevijftich des sonnendaechs nae Sinte Pauwels dach
conversio

Is deese copie bevonden accorderende van woirde
tot woirde tegens zijnen rechten originalen attesteer
ick Adam vanden Elst secretaris inder tijt tot
Driel mit mijn eijgen hant {1}
1. Kopie anno 1564.
Zondag na 25 jan. = 30 jan.
Zie ook op 06-05-1460.
Transfix.
Hangt aan: 18-04-1451
Bron: Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen, inv. 818-4966 b
5 ) 18-04-1451. Schepenen: Hillen die Gier en Brant Henricxsoin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-10-2017.
Copie
Wij Hillen die Gier ende Brant Henricxsoin scepen in Driell
tuijgen dat voir ons comen is Jan van Rossem ende heeft vercocht
ende opgedragen voir vijftich aude gouden schilde {1} ende gheve
die hij ghiede dat hem betaelt sijn dat halve daghelicx
gericht van Driel mitter scouween ende mitten weijdscharen
ende mit allen sijn rechten ende toebehoeren ende alle rechts ende
heerlicheijt dat der heerlicheijt toebehoert alsoe Otte van Driell
heren Alaertssoin van Driell wilner ridders ende sijn auderen alle
dese voirsz guederen ende heerlicheijde wilner to hebben ende te besitten
plagen / sonder of vuijtgescheijden die een helffte alle deses
halver guederen ende heerlicheide voirsz. Jan die Stout Dirck Goeders
soin in eenen eijgendom erfflijck te hebben ende te besitten Ende
Jan van Rossem verteech op alle dese vercochte guederen
ende heerlicheide voirsz. hij geloefde dair op doen te verthijen
alle die gheene die dair op mit recht verthijen sullen / hij geloefde
oick te waren Jan die Stout voirsz alle dese vercofte guederen
ende heerlicheide voirsz. jaer ende dach als recht is tegen alle ghene
die then recht comen wyllen Ende alle voirplicht aff te doin van
den selven In orconde onser letteren gegeven Int iaer ons heren
M CCCC eenendevijftich opten achtenden dach inden maent geheiten
aprille

Is deese copie bevonden accorderende van woirde tot
woirde tegens zijnen rechten originalen attesteer
ick Adam vanden Elst secretaris inder tijt tot
Driel mit mijn eijgen hant {2}
1. Het woord ‘goet’ is hier vergeten.
2. Kopie anno 1564.
Transfix.
Aanhangend: 30-01-1457
Bron: Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen, inv. 818-4966 b
6 ) 06-05-1460. Schepenen: Heijmerick Dirck Goedersz, Hillen die Gier, Jacob Storm, Aert Egensz, Bauken die Sterck Jansz, Dirck die Stout Janssoin, Eghen Eghensz die jonghe en Gerit Sandersz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-10-2017.
      Copie
Wij Heijmerick Dirck Goedersz Hillen die Gier Jacob Storm
Aert Egensz Bauken die Sterck Jansz Dirck die Stout
Janssoin Eghen Eghensz die jonghe ende Gerit Sandersz
scepen in Driell tuijgen dat voir ons comen zijn onse
buermeesters des derps van Driell ende hebben voir ons
gheseecht nae ghesinnen ende bevragen Goiswins van Driell
ende op hoir beste konde ghetuijcht / ghelijck als ons scepen
voirsz. oick dat kondich is een deel onser soe wij dat beleeft
hebben ende sommige van ons nae hoeren seggen van onsen
alderen ende tuijchen als dat Ott van Driell heren Alaerts soin
wilner ritters ende sijn voirvaderen ende oick sijn naecomelinge
een tijt heer nae hem dat halve daghelicxe gericht tot Driell
metter scouwen ende mit allen sijnen rechten ende toebehoeren to
hebben te besitten ende rustelijcke te ghebruicken plagen sonder
yemonts bekr......n ofte weederseggen In orconde onser litteren
gegeven Int iaer ons heeren dusent vierhondert ende tsestich
opten sesten dach in die maent geheiten meije

Is deese copie bevonden accorderende van woerde
tot woerde tegens zijnen originalen attesteer ick
Adam vanden Elst secretaris inder tijt tot Driel
mit mijn eijgen hant {1}
1. Kopie anno 1564.
Bron: Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen, inv. 818-4966 b
7 ) 08-12-1545. Schepenen: Aert Loeij Lambertsz en Jan Egensz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-10-2017.
        Copia
Wij Aert Loeij Lambertsz ende Jan Egensz scepen in Driel certificeren vur die gerechte waerheijt hoe dat op huijden datum van desen vur ons erschenen ende gecompareert sijn in oeren propren personen Bartholomeus Dircksz ende Aert Egensz ingeseten nabueren der kerspelre tot Driell, ende hebben ter instantie ende durch versueck der hemeraden van Driell gedeposeert ende gerichtelick daer toe versocht sijnde getuijcht ende geaffirmeert bij oiren eedt gesworen aen handen des gesworen scholtus tot Driell lijffelick aen godt ende sijnen heijligen gesworen volstaeffs eedts gelick volgens hier na bescreven steet, toe weten als dat Bartholomeus vurg. met Aernt Egensz aen die Steenbrugh zelige memorien hemeraet is geweest eertijts des derps Driell vurden jare van XXXIJ vurleden ind Aert Egensz vursz. oick eertijts vurden jare van XXXIJ met enen genamt Dirck Woutersz hemeraet is geweest, ende dat doen elcx in sijnder tijt in des heren scattynge die Nederbancke tegen die Overbanck met Herwaerden effen hoech plach getaxeert to worden Ende die ingeseten ende geerffden van die Overbanck ende Herwaerden plegen hen toegelachte taxe offt quote met malkanderen mynlick toe deijlen / In sulcker manieren ende voegen dat die een helfft van hen toegelachte taxe off quote plegen te contribueren die van Driell Ende die ander helfft plegen op te brengen die van Rossem / Herwarden ende Horwenen Ende die opg. deposanten en weten niet offte en hebben oeck niewelt? hoeren seggen dat die van Driell enige vanden vurg. dorpen vur die jaere van XXXIJ van des heren scattynge te baten zijn gecomen niet? meer? dan? eens? Dwelck oeck nochtans die van Driell in dier tijt werdt overdrongen? ende datter cause want op die selvige tijt niemant meer dair ther eenre plaetse contribuerende was ende voell vanden uijtheimsche op Rossum gerofft wesende alleen golden op Driell ende niet op Rossum, Herwaerden ende Horwenen Insgelicx hebben oeck met volstaeffs eets gegiet ende getuijcht Egen Egensz den alden, Willem Loeij Lambertsz genamt van Driell ende ick Aert Loeij Lambertsz als scepen vsz. tselve alsoe geschiet toe zijn woe dit leste punct begreept ende inhelt toe weten / dat sij oeck anders niet en hebben hoeren seggen anders geschiet toe zijn Ende wantmen? dan sculdich is van alle oprechte warachtige saicken getuichnissen den rechten waerheit toe geven ende toe dragten besonders alsmen des daer toe gerichtelick gerequireert ende versocht worden hebben wij scepen vsz. onse segelen onder op spatium van desen gedruyckt Actum anno XLV-tich Ipso die conceptionis beate Marie virginis
Geen zegels.
Bron: Hof van Gelre, toegang 0124, procesdossiers inv. 4926, nr. 37
Bron: Overigen
8 ) 23-06-1566. Schepenen: Johan Geritsz en Lambert Arntsz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-10-2017.
Wij Johan Geritsz ende Lambert Arntsz scepen in Driell tuijgen dat voir
ons comen is heren Bernaerdt van Driell Goeswijnsz priester mit sijnen
gecoren mombair ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert pont gever
pennongen die hij giede dat hem betaelt sijn die daghelixe heerlicheijt ende
gerichte van Driell mit sijnen toebehoeren vrij van allen last ende commer die
dair nu ter tijt op is ofte naemaels comen mocht Johan van Driell Wijllemsz
sijnen neve erffelicken to hebben ende to besitten ende dat doir zeekere scriften?
gerecht.... ende oirsaicken die heren Bernaerdt voirsz. bevonden heeft den
voirsz. Johan van Driell toestaenden Ende heren Bernaerdt voirg. verteech
tot behoiff Johan van Driells voirsz. op die heerlicheijt mitten gerichte voirsz.
hij geloeffden oick mede daer op te doen vertien allen den gheenen die met
recht dair op verthijen sullen end oick mede euwelicken mit volre¬ wair-
scappen tot onsen lantrecht to waren als recht is tegens allen des then
rechten comen wyllen Ende allen voircommer ende voirplicht aff te doen vanden
selven Ende alnoch geloeft heren Bernaerdt voirsz. den voirg. Johan van
Driell euwelicken tot onsen lantrecht te hantreijcken ende to leveren alle
brieffen ende bescheijt mentionerende ende aengaende die heerlicheijt ende
gerichte van Driell voirsz. tot allen tijden als Johan van Driell voirsz. den
voirsz. heren Bernaerdt dat eijschend ende gesinnende is Inne oirkonde onder
letteren gegeven Inne den iaer ons heren duijsent vijffhondert sessende
sestich opten drieendetwentichsten dach tsmaents junij
Zegels af.
Bron: Hof van Gelre, toegang 0124, procesdossiers inv. 5652, nr. 37
Bron: Overigen
9 ) 15-06-1567. Schepenen: Johan Gerardtsz en Egen Egensz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-10-2017.
Wij Johan Gerardtsz ende Egen Egensz scepen in Driell tuijgen dat
voer ons comen is Lambert van Driell Wijllemsz ende heeft ver-
coft ende opgedragen voer hondert pont gever pennongen die hij
giede dat hem betaelt sijn dat daghelixse gericht ende scholt
ampt van Driell met allen sijnen toebehoren Johan van Driell
erffelicken to hebben ende te besitten met conditien toe gedaen dat
Lambert voersz. dese opdracht altijt bij sijne leven sal mogen vera-
lieneren ende wederroepen alst hem gelieven sall Inne oirkonde
onser letteren gegeven Inne den jaer ons heren duijsent vijffhondert
seven ende sestich opten vijfthiensten dach tsmaents junij
Met zegel van Johan Gerardtsz.
Bron: Hof van Gelre, toegang 0124, procesdossiers inv. 5652, nr. 37
Bron: Overigen
10 ) 09-03-1548. Schepenen: Claes Korstensz en Cornelis Jan Sarsz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-10-2017.
Wij Claes Korstensz ende Cornelis Jan Sarsz scepen in Driell tugen dat voer ons comen is Alert van
Driell Alertsz ende heefft vercofft ende opgedragen voer hondert pont gever pennongen die hij giede
dat hem betaelt zijn / Inden yersten die heerlickheijt van Driell / ende alle zijn actie ende toeseggen
hij daer van heefft ende vercrigen mach tot eniger tijt Noch vercofft ende opgedragen alle zijn
gerechticheijt die hij heefft inder kercken van Driell / Noch vercofft ende opgedragen alle zijn ge-
rechticheijt ruerende op die selve percelen der selver actien ende gerechticheijden als voersz. to
weten oick mede alle actien ende toseggen van alle brieven slaende op die selve goederen ende actien
voersz. ende noch voerts in {1} alles gheens daer hij inne gerechticht mochte worden inder enonge van
Driell ende inden gericht van Driell / heer Berndt van Driell {... gewist ...} erfflicken te hebben ende te
besitten Ende Alert van Driell voerscr. verteech op alle die selve actien ende goederen gerechtich-
eijden ende brieven als voerscr. tot behoeff heren Berndts voerscr. / hij gelooffden daer oick mede
op the doen vertijen alle die ghene die myt recht daer op vertijden sullen / hij gelooffden oick
mede den voerg. heren Berndt euwelicken te waren als recht is tegens alle den ghenen die
des then rechten staen ende comen willen Ende alle voerplicht aff te doen vanden selven
ende sall idt selve erven ende versterven tgeens voerscr. steet altijt opt naeste bloet ende gerechte
erffg. / Na dode heren Berndts voerscr. salt tselve erven ende versterven op Alert van Driell Gosensz
Ende na dode Alerts van Driel Gosewijnsz salt tselve als voerscr. erven ende versterven op Jacop des
voersz. Alerts van Driel Alerts zoen Ende na dode Jacops voerscr. salt erven ende succideren op des
voerg. heren Bernts naeste bloet ende gerechte erffgenamen die superscriptie In loven wij goet Inne
oircondt onser letteren gegeven int jaer ons heren dusent vijffhondert acht ende veertich den negensten dach mertij
1. superscript
Met beide zegels
Bron: Hof van Gelre, toegang 0124, procesdossiers inv. 5652, nr. 37
Bron: Overigen
11 ) 1566. 1006.
Schepenakte van Driel betreffende een geschil tusschen den rent-
meester Peter de Groot en Everardt Pannecoeck over de pacht
van het schoutambt Driel, 1566. 1 charter.

N.B. Ch. no. 2191. Over deze zaak, die aan den momber zou worden
voorgelegd, zijn geen andere stukken bewaard.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-9-2017.
bron: het boek:
Het archief der Geldersche rekenkamer, 1559-1795
en van de
commissarissen, belast met het beheer van de Geldersche Domeinen, 1543-1559,
door
Jhr. Mr. A.H. Martens van Sevenhoven
1926, Deel I. p.152
ingezien via delpher.nl
---
voor het origineel, zie Gelders Archief
0012 Gelderse Rekenkamer, inv. nr. 1006.
N.B. Voorheen 0243 Charterverzameling, inv.nr. 2191.
Bron: Overigen
12 ) 01-12-1512. Aert Janss. van Henxstum en Wouter Dirckss. scepenen in Driell
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-9-2017.
doorgehaalde akte
marge: Transfixbrief
Wij Aert Janss. van Henxstum ende Wouter Dirckss.
scepenen in Driell tugen dat voir ons comenis heer
Huyghman uuyten Weerd priester ende heeft vercoft
ende opgedragen voir thien pont gever penningen goet ende
geve die hij giede dat hem betailt zijn den brieff daer
deesen brieff tegenwoerdich doersteken is ende allen 't gehout
des brieffs als dair inne geschreven steet heer meester
Folpairt priester tot behoiff des gasthuys geheyten Frerick
Moliairts gasthuys priester gelegen binnen Bommell opten
kerckhoff tegen den put erffelick the besitten. Ende heer
Huychman voirss. verteech opten brieff ende op allet 't ge-
houdt des brieffs voirss. Hij gelooffde -dan oick mede-
van sijnre wegen dair op doen the verthijen alle die
ghene die dair op met recht verthijen sullen. Hij ge-
looffden oick the waren van sijnre wegen den voirss.
meester -Roeloff- Folpaert tot behoiff des gasthuys voorss.
den brieff ende allen 't gehoudt des briefs voirss. jair ende
dach als recht is tegens alle den ghenen die then rechte
komen willen. Ende van zijnre wegen alle voirplicht
aff te doen vanden selven. In oirconde onser litteren.
Gegeven inden jare ons Heeren duysent vijffhondert
ende twelff op Sunte Eligius dach.
Sint Eligius = 1 december
Transfix.
Hangt aan: 09-01-1502
Bron: Overigen, inv. 440 (f.10v+11)
13 ) 09-01-1502. schepenen Dirck Dirck Gijsbertss. en Dirck Dirck Andriess. te Driel.
Henrick Goertss. belooft een tijns van anderhalve gouden rijns gulden aan
Ghijsbert van Gent Wilhemss. tot behoeff van heer Huychman uuten Weerdt priester canonick te Zaltbommel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-9-2017.
doorgehaalde akte
Wij Dirck Dirck Gijsbertss. ende Dirck Dirck Andriess.
scepenen in Driell tugen dat Henrick Goertss. heeft geloeft
Ghijsbert van Gent Wilhemss. tot behoeff heeren Huych-
mans uuten Weerdt priester canonick tho Zaltboemell
anderhalven gouden rijnsche gulden goet ende geve twee
hoerns gulden postulaers voer elcken gulden voirss. goet
ende geve off ander goet payment daer voer in gelijker
weerde op onser liever vrouwen lichtmis dach
naestcomende ende dair nae voert alle jaer euwelicken
then euwigen dage anderhalven gouden rijnsche gulden
als voirss. staen off payment dair voir als voirss.
steet den voirss. Gijsbert van Gent Willemss tot behoiff
heeren Huychmans voirss. alle jair euwelicken op onser
liever vrouwen lichtmis dach voirss. tot onser lantrecht
the betalen. Ende oft zaick weert dat Hanrick Goertss.
voirss. die voirss. anderhalff gouwen rijnsche gulden
nyet en betaelde opten termijn der betalinge voirss. soe
soude dan daer op wassen ende gaen alle weken dairnae
volgende eenen peene van eenen stuver current
welcken peene Hanrick Goertss. voirss. oick gelooft
Gijsbert van Gent voirss. tot behoeff heeren Huychmans
voirss. euwelicken tot onsen lantrecht the betalen. Met
vorwaerden voirt toegedaen dat Hanrick Goertss. voorss.
die voirss. anderhalven gouwen gulden vanden voorss.
heeren Huychman op enige onser liever vrouwen licht-
mis dach then euwigen dagen sall mogen vrijen quijten
lossen ende affleggen myt tweijntichsten halven gouden
rijnsche gulden als voirss. staen off payment daer voer
als voirss. steet in oirconde onser litteren. Gegeven int
jair ons Heeren duysent vijff hondert ende twee des
sonnendaichs nae darthien dach.
dertiendag = 6 jan. is in 1502 op donderdag
dus zondag daarna is 9 januari
bron: Gelders Archief,
Cartularium van het Gasthuis van Frederik Moliaert aan het Kerkhof te Zaltbommel, 1395-1566.
handschriftenverzameling, archiefblok 0508
inv. nr. 440
Transfix.
Aanhangend: 01-12-1512
Bron: Overigen, inv. 440 (f.10)
14 ) 29-01-1426. Gerechtsbrieven van Driel, houdend een fictieve schuldbekentenis voor Dirc Goeswijn Stormsz. op de proost ten bedrage van 500 Franse kronen per jaar zes jaren lang, met een vermoedelijk bijbehorende borgtocht, 1426
[met het aanhangende schepen zegel van Dirck Storms]
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-7-2017.
Ic Dirck Storms soen scepen tot Driell, doe kond alle luden in desen openen brieve alsoe als die eer-
same mijn lieve gemijnde here, her Peter van den Steijn, proist van Oldemundster t'Utrecht mij in enen sce-
penen brieve van Driell bekent ende verlijt heeft vijfhondert cronen sjaers sess jaer lanck na inhalt
des scepenen briefs voirss. so bekenne ic in desen selven brieve, voir mij ende voir mijn erven tot
welker tijt her peter vanden Steijn proist voirg. bynnen den sess jaren voirss. die voirg. scholt
ende den scepen brief wedersprickt wederroipt ende onder sijnen segel renoeyert, dat dan die selve
scepen brief doir wesen ende met duden en sall, ende dat mij asdan die voirg. scholt wicht ende wael
te danck betaelt sal sijn, sonder argelist. Mede bekenne ic dat die scepenbrief anders nergent om
gemaeckt en is, dan om beschudts wille of yemant heren Peter voirg. aen sijnen gueden croet? of
kijnder doen wolde. Voirt so en sal ic, den selven heren Peter om dat voirg. jaergelt manen tot
gheenretijt, weert sake datic dair tegen dede. So bekenne ic mij vervallen te wesen in behueff
heren Peters voirss. in een pene van hondert Vranckrijxsche cronen als dicke ende meenichwerff
als dat geschieden sonder argelist. Ende des te orkonde heb ic Deric Storms soen voirg. mijne
segel aen desen brief gehangen. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert sess ende twintich
des dynxdages na Sunte Pouwels dach conversionis.
Utrechts Archief, toegang 223: Kapittel van Oudmunster te Utrecht ; inv. nr. 1832-2
[scan beschikbaar]
Bron: Overigen, inv. 1832-2
15 ) 26-01-1426. schepenen Jacop vanden Velde en Dirc Scorcappen soin

Gerechtsbrieven van Driel, houdend een fictieve schuldbekentenis voor Dirc Goeswijn Stormsz. op de proost ten bedrage van 500 Franse kronen per jaar zes jaren lang, met een vermoedelijk bijbehorende borgtocht, 1426
[met de twee aanhangende schepen zegels]
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-7-2017.
Wij Jacop vanden Velde Dirc Scorcappen soin ende Alart Stout Dircx soin
scepenen in Dryel tugen dat quam voir ons Dirc Goiswiin Storms
soin ende belijdde ende bekende dat siin vrije wylle ende consent
were als dat heren Arnt die Vosse canonic tot Oudemunster
t'Utrecht in sinen behaut hebben ende behauden sal enen scepen
brief van Dryel sprekende of inhaudende van dat heren Peter
vander Steijn proesst vam Audemunster t'Utrecht geloeft heeft Dirc
Goiswiin Storms soin vijfhondert ghouden Vrancrijcsche Cronen
enen tijt van zekeren jaren gelijc als dat dien selven brief volcome-
lijc begrijpende ende inhaudende is, die dair op gemaect is, sonder
argelyst. Die sup?st?paie jaren app?le?n ende loven wij. In orconde onser
litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC ende XXVI des anderen dages
nae Sente Pouwels dach apostels conversio.
Utrechts Archief, toegang 223: Kapittel van Oudmunster te Utrecht ; inv. nr. 1832-1
[scan beschikbaar]
Bron: Overigen, inv. 1832-1
16 ) 26-06-1426. Gerechtsbrieven van Driel, houdend een fictieve schuldbekentenis voor Dirc Goeswijn Stormsz. op de proost ten bedrage van 500 Franse kronen per jaar zes jaren lang, met een vermoedelijk bijbehorende borgtocht, 1426
[met de twee aanhangende schepen zegels]
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-7-2017.
Wij Englert Haghen ende Herman van Beesde scepen in Dryel tugen dat Lambert
Alarts soin als zaecwout Jan Arreijns soin Aert Arreijns soin Dirc Loef Wil-
lems soin ende Gerit die Bye Jans soin als borgen ongesceiden hebben geloeft
Dirc Goiswijn Storms soin hondert ende acht ende tseventich gouden aude
vrancrijcsche vrancken goet ende ghenge of voir elken vrancken voirss. an-
derhalven gouden reijnaldus arnems rijnsgulden goet ende ghenge of ander
goet payment in geliken weerde dair voir, die een helft des ghelts
voirss. op ons liever vrouwen dach purificatio naestcomende. Ende de ander
helft des voirss. ghelts op sente jans dach baptistus nativitas dairnaest
comende tot onsen lantrecht te betalen. In orconde onser litteren. Gegeven int jair
ons Heren M CCCC ende ses ende twentich des woensdages nae Sente Jans dach beptistus
nativitas.
Utrechts Archief, toegang 223: Kapittel van Oudmunster te Utrecht ; inv. nr. 1832-3
[scan beschikbaar]
Bron: Overigen, inv. 1832-3
17 ) 02-03-1358. schepenen Jacobus de Dryell en Johannes de Beesde de Horwinen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-7-2017.
marge: 1358

Universis presencia visuris Nos Jacobus de Dryell et Johannes de Beesde de Horwinen scabini
in Dryell notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Ghiselbertus Holle filius Huberti
et Elisabeth eius soror cum eius tutore electo vendiderunt et optulerunt pro centum et quinqueginta
libres{?} denariorum legalium eisdem ut fatebatur persolutis tria iugeras et nonaginta sex virgatas terre
...
... Et Oda relicta
Huberti de Tricht cum eius tutore electo dicte terre ad opus dicte Theoderici vander We-
teringen renunciavit Inde Cristianus filius Jojannis de Horwinen et ego Johannes de Beesde
predictus sumus? fideiussores indivisi Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº
quinquegesimo octavo secunda die mensis martij
scan 202
Transfix.
Aanhangend: 24-11-1371
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.120v)
18 ) 11-05-1345. Cristianus Godefridi en Sanderus Godefridi schepenen in Driel oorkonden dat Johannes Stoutinch voor 20 Lb zijn gerechtigheid heeft verkocht te Onsel in de weerd van St. Kylianus aan heer Gyselbertus Koc, ridder, t.b.v. de kerk van St. Kylianus van Onsel en dat Theodericus Knyf van Zautbomel hiervoor borg is gaan staan.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-7-2017.
Universis presencia visuris Nos Cristianus Godefridi et Sanderus Godefridi scabini in Driel notum facimus protestantes
quod veniens coram nobis Johannes Stoutinch vendidit et optulit pro viginti libris denariorum legalium eidem ut fatebatur
persolutis talem hereditate qualem de jure habet suam in jurisdictione de Onsel in Insula Sancti Kyliani domino Ghiselberto
Koc militi ad opus ecclesie Sancti Kyliani de Onsel in allodio sine censu et aggere hereditarie possidendam et Johannes
Stoutinch predictis hereditati predicte renunciavit promittens renunciare omnes qui hereditati predicte de jure renunciare
tenentur promittens eciam warandiam facere domino Ghiselberto Koc predicto ad opus ecclesie predicte super hereditate predicta
per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht
dicitur de eisdem Inde est Theodericus Knijf de Zautbomel fideiussor Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
Mº CCCº quadragesimoquinto feria quarta post ascentionem domini
Met het zegel van de eerste oorkonder (drie adelaartjes; in het midden zespuntige ster); het zegel van de tweede oorkonder is verloren.
Regest uit de aantekeningen van Mr. Rueb, nr. 56.
Zie ook inv. 1823.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1822
19 ) 07-05-1549. 44. 1549 Maart 7.
Aert Loei Lambertsz en Aert van Tuyll schepenen in Driell oorkonden, dat Heer Jacop van den Veldt, priester, Joest van den Veldt, Jan van den Veldt, Jan Herbertsz voor zijn vrouw en allen tezamen voor hun broeder Baken en zuster Oelen voor 100 gouden gld. 6 m. lands hebben verkocht te Driell in de Hoeven, tusschen O. de beemtgraeff, W. de fraters van Den Bosch, (met de?) Cruckkamp en Z. de straat, aan Daniel Spierinck en Jacop Henricxsz van Hedell als provisoren van het gasthuis te Hoensaet, die het hun voor 5 1/2 Car. gld. 's jaars op St. Petersdah ad Cathedram (uit te keeren op OLVdag aan de armen van Driell) weder in thijns hebben uitgegeven.

Oorspr. Inv. nr. 16, met het licht geschonden zegel van den tweeden oorkonder.
Afschrift in Inv. nr. 9 fo. 14.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-6-2017.
bovenschrift: Heer Jacop vanden Velde, NB
Wij Aernt Loei Lambertss. ende Aernt van Tuyll scepenen in Driell tugen dat voer ons comen
sijn heer Jacop vanden Velde priester Joest vanden Velde Jan vanden Veld Jan
Herbairtss. man ende mombaer zijnre huysfrauwen ende hebben voerts gesementlick
geloofft voer Bauken vanden Velde hoiren broeder ende Oelen vanden Veld hair
suster, ende hebben vercofft ende opgedragen voer hondert gouden gulden goet van
goude ende gericht van gewicht die zij gieden dat hoer betaelt zijn sess mergen
lants gelegen inden gericht van Driell in die hoeven streckende metten eene eijnde
op die dw?eergraeff, westwaart der fraters vanden Bosch kruck kamp zuyden
waert die gemeijn straet off zoe wie daer met recht all rontssomme daer naest
gelant mach weesen Danielt Spierincx ende Jacop Henricxss. van Hedell dijck vrij
ende thijns vrij in eenen eijgendom the hebben ende te besitten tot behoeff des gast-
huys dat gelegen is inden gericht van Driell tot Hoensaet off totter provisoren
behoeff des voersc. gasthuyss die altoes inder tijt zullen zijn. Ende heer Jacop,
Joest, Jan ende Jan voerss. vertegen op dit lant voersc. Sij geloeffden daer op the
doen vertijen alle die ghene die myt recht vertijen zullen. Sij geloeffden oick
the waren Danelden ende Jacoppe voersc. tot behoeff des voersc. gasthuys ende den
provisoers voersc. dit voirss. lant jaer ende dach als recht is tegens alle den ghenen
die des then recht comen willen, ende alle voerplicht aff te doen vanden selven.
Doen dit gesciet was doen gaff weder over Danelt Spierincx ende Jacop van
Hedell voersc. als provisoers ende gasthuys mesters inder tijt des voerss. gasthuys
met consent ende wille eens deels naburen van Hoensaet voersc. dit lant voorss.
heer Jacop vanden Veld priester, Joest vanden Veld, Jan vanden Veld ende Jan
Herbaerts tot behoeff hoerder ende voert tot behoeff Baicken vanden Veld ende Oelen
vanden Veld voersc. in enen erffelicken thijns the besitten voer sestalff keijsers
Karolus gulden goet van goude ende gerecht van gewichte XX stuivers die keijser Karell
die vijffte van dyen naem heefft laten munten ende slaen voer datum van deesen
off ander goet payment naeder valuatie van Brabant in gelijcker werden daer voer
gerekent van elcken Keijsers Carolus gulden als voersc. zijn erffelicx thijns op Sunte
Peters dach ad Cathedram toecomende ende daer na voert alle jaer voer die sestalff
Keijsers Carolus gulden als voerz. zijn erffelicx thijns off payment daer voer als voorss.
is jaerlicx op Sunte Peters dach voerss. den voersc. Danelden ende Jacoppen
tot behoeff des gasthuys ende den provisoers inder tijt wesende euwelicken the betalen.
Welcken thijns voersc. off he alle jair opten termijn dach der betalinge voersc. niet
betaelt en were zoe soude dan daer op wasschen alle weken daer naestvolgende
eenen peene van drie stuivers min een oirt stuiver der munten voersc. Welcken pene tsamen
mytten thijns voorss. Danelt ende Jacop voersc. als gasthuys meijsters offte die pro-
visoers die altijt inder tijt des voersc. gasthuyss wesen zullen uuth den voirss.
voersc. lande zullen mogen verhalen wanneer dat zij's nyet langer en sullen
willen beijden. Met vorwaerden toe gedaen dat die provisoers des voirsc. gasthuys
off gasthuys mesters die daer altoes inden tijt sullen wesen jaerlicx uutreijcken ende
geven zullen den voirss. thijns op onsser liever vrauwendach den ermen des
dorps van Driell off den genen die des dan om Godts will begeren zullen.
Met conditien ende mit vorwaerden hier inne noch toegedaen dat die gasthuis
mesters Danielt ende Jacop voorss. ofte die provisoers des gasthuys voerss. die
naemaels sullen wesen nyet meer en sullen manen boeren noch eijschen
vanden erffgenamen Bauken vanden Velde voersc. doer crachte van
enigen thijns brieven die hier voermaels gepasseert muchte wesen
dan deesen thijns vanden sestalff Keijsers Carolus gulden voersc. In oircon-
de onsser litteren. Gegeven int jaer ons Heeren duyssent vijffhondert negen
ende veertich den sovenden dach in die meij maent.

potlood aantekening in marge: 1549
omschrijving in de inventaris:
16: Acte, waarbij heer Jacop van den Beldt cum suis aan het gasthuis te Hoenza-Driel zes morgen land in het gericht van Driel in die Hoeve overdraagt, waarna de verkoopers dit land wederom voor 5 1/2 carolusgulden 's jaars in erftyns verkrijgen en de provisors van het gasthuis op zich nemen, dit bedrag jaarlijks aan de armen uit te keeren, 1549. 1 charter.
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 16 en inv. nr. 9 (Cartularium), f.14; regest 44

Merk op dat in het afschrift in het cartularium heel duidelijk 7 mei als datum staat, en dat heb ik hier aangehouden. In het regest wordt 7 maart genoemd, en dat is mogelijk een vergissing.
De originele oorkonde is echter ook bewaard gebleven (inv.nr. 16) maar heb ik nog niet ingezien, dus in theorie kan ook het afschrift in het cartularium fout zijn en het regest correct. [JdK]
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
20 ) 15-07-1340. 1. 1340 Juli 15 (in divisione apostolorum)
Hanrickus Scuercap en Theodericus Bollic, schepenen in Drielle oorkonden, dat Aleydis weduwe van Noudo voor 100 lb huis en erf heeft verkocht, met alles wat "eerdtvast et nagelvast" is te Dryelle, tusschen Theodoricus Scoercap en Gosewinus van der Sluyse, Ghibo Euers en de zonen van Gerardus de Lieshout aan Johannes zoon van Ide, die daarvan de helft aan Aleydis voor haar leven teruggaf tegen 4 den. 's jaars.

Afschrift in Inv. nr. 9 fo. 8.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-5-2017.
Universis presencia visuris Nos Hanrickus Scuercap et Theodericus Bollic scabini in Dryele
notum facimus protestantes quod constituta coram nobis Aleijdis relicta Noudonis
cum tutore eius electo vendidit et optulit pro centum libris denariorum legalium
eidem ut fatebatur persolutis, domum et aream et quieque in eadem area situm est
quod vulgariter eerdtvast et nagelvast dicitur sitis in jurisdictione de Drijele inter
Theodoricus Scoercap ab uno latere, Gosewinum vander Sluyse, Ghibout Evers
et filios Gerardi de Lieshout ab alio latere, Johanni filio Ide in allodio
cum censu et cum aggere hereditarie possidendam et dictum Aleijdis cum tutore suo
huiusmodi bonis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui bonis predictis
de jure renunciare tenentur, promittens etiam warandiam facere dicto Johanni super
dictis bonis per annum et diem ut juris est adversus omnes iuri comparere volentes
et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Quo facto Joannes
filius Ide antedictis reddidit medietatem bonorum predictorum Aleijdi antedicte
quo ad vitam ipsius Aleijdis in anno censu possidenda pro quatuor denariis le-
galium grosso regis turonense pro sedecim denariis computatis et in alio boni pagamento
in valore equali singulis annue in Pascha quo ad ipsa Aleijdis super-
vixerit persolvendam rasura medietatem superscriptionem bonorum approbamus
Nostrarum litterarum testimonio Datum anno domini Mº CCCº quadragesimo in divisione apostolorum
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.8; regest 1
Transfix.
Aanhangend: 12-02-1362
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (fol. 8)
21 ) 09-05-1449. Schepenen van Driel, Ude van Tefelen en Mercelis Cameren, oorkonden, dat broer Henrik Frank Stapelszn, convers van Mariëndonk, verkocht heeft aan Everard, prior klooster, voor 50 pond:
akte van 1442 juli 15 (regestnr 702), waardoor deze was gestoken
Kopie in groot cartularium (inventarisnr 120) pagina 54
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-5-2017.
Sequitur l.re transfixa hinc p.me he. -subp. suppris-

Wij Ude van Tefelen ende Mercelis Cameren in Driel tugen dat -voirss- voir ons comen is brueder Henrick
Vranck Stepels zoon convers des cloesters van Sunte Mariendonck buten Huesden ende heeft vercoft ende opgedragen
voir L pont ghever penninge die hij ghiede dat hem betaelt zijn den brieff daer desen tegenwoerdigen brieff
doersteken is ende alle 't gehaut des briefs als dair in gescreven staet heren Everaet prior des cloesters voirss.
tot behoeff sijns selfs ende des convents des selven cloesters voirss. erflick te besitten. Ende brueder Henric voirss.
verteech opten brieff ende op 't gehaut des briefs voirss. Hij geloefde daer op doen te vertijen alle die ghene
die van sijnre wegen dair mit recht op vertien sullen. Hij geloefde oec te waren van sijnre wegen heer
Everaet prior voirss. tot behoef sijns selfs ende des convents voirss. den brieff ende 't gehaut des briefs voirss.
jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die then recht comen willen. Ende van sijnre wegen alle voir-
plicht aff te doen vanden selven. In alsulker manieren ende met sulker voirwaerden toe gedaen dat een
vanden monnicken off bruederen woonachtich inder tijtt inden cloester voirss. mit guede wittaftigen bethoen
volmechtich van den prior ende convent voirss. den thijns mit sinen peen die inden principalen brieff
gescreven staet daer desen brieff doorsteken is na ingehaut des brieffs voirss. mit allen recht sal
mogen innen ende winnen jaerlix. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren M CCCC ende XLIX opten
negende dach in meije.
BHIC, toegang 239; Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. nr. 120, regest nr. 826
[zie scan 78 op website BHIC]
Transfix.
Hangt aan: 15-07-1442
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 120
22 ) 15-07-1442. Schepenen van Kerkdriel (moet zijn: Dryel), Heimerik Peters Gijecenzn en Gerit Loey Lambertszn, oorkonden, dat Klaas Gijsbeert Veenhoutsznszn verkocht heeft aan Henrik Frank Stapelszn:
9 of 81/2 hond in gerecht aldaar op Oudeweyde voor 100 pond;
waarna Henrik deze weer aan Klaas heeft overgedragen voor erfcijns van 1/2 Engelse nobel
1442-07-15. 1442 juli 15 (des sonnendages na sente Margrietendach der heyliger maghet)

Kopie in groot cartularium (inventarisnr 120) pagina 54
Gecancelleerd
Origineel had transfix van 1449 mei 9 (regestnr 826)
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-5-2017.
bovenschrift:
Driel, I nobele.
... vendedit et subq. ... ad boemel et pos... ad anno ... domino ,,,
... De censu ... in Driel q.deme... nob. p. frem... hem... gu... in l.ra no...

doorgehaalde akte
Wij Heijmerik Peters Ghyerzn. zoon ende Gerit Loey Lamberts zoon scepen in Dryel tugen dat voir ons comen is Claes
Ghijsbeert Veenthoucs zoons zoon ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert pont ghever penninge die hij giede dat
hem betaelt sijn negen off negendalff hont lants gelegen inden gericht van Driel op Gheen oude wijde tusschen
Henric die Bie Jans zoon, dye ghemeijn stege, ende thijnsgoet Henrics die Bye Hermans zoon daer al omme gelegen
off tusschen den ghenen die daer aff all omme mit recht lantgelegen sijn Henric Vranck Stapels zoon in enen
eijgendom sonder dijck ende sonder thijns eerfflic te besitten. Ende Claes voirss. verteech op dit vercofte lant voirss.
Hij geloeffde -doen- daer op doen te vertien alle die ghene die daer op mit recht sullen vertijen. Hij geloeffde oeck
te waren Henric Vranck Stapels soon voirss. dit vercofte lant voirss. jaer ende dach als recht is teghen alle die
gene die ten recht comen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Doe dit gesciet was doe gaff
weder over Henric Vranck Stapels zoon voirss. dit vercofte lant voirss. den voirss. Claes in enen erflijcken thijns
te besitten voir enen halven gouden engelschen nobel goet van goude ende gerecht van gewicht off ander
goet payment in geliker werde daer voir opten paesdach over een jaer naestcomende. Ende daer na voirt alle
jaer voir enen halven gouden engelsche nobel als voirss. is erflix thijns off payment daer voir als vorss. is
jaerlix opten paesdach den voirss. Henric Vranck Stepels zoon ewelicken te betalen wolken thijns voirss. off hij
alle jaer opten termijn der betalingen voirss. niet betaelt en were soe soude daer op dan wassen ende gaen
alle weken -naescomende- naestvolgende een peen van enen goeden vleenscleijden wolken peen tsamen
mitten thijns voirss. Henrick Vranck Stepels oon voirss. uut den vercoften lande voirss. sal mogen verhalen
wanneer hij's niet langer en sal willen beijden. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons Heren M CCCC ende
XLII des sonnendages na Sente Mergrieten dach der Heijliger maghet.
BHIC; toegang 239, Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, Inv.nr. 120, regest 702
[zie scan 78 op website BHIC]
Transfix.
Aanhangend: 09-05-1449
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 120
23 ) 05-05-1465. Zondag Jubilate 1465.
Dirck de Ghier draagt over voor de hooge schepenbank
van Driel aan Maas van Zeelem twee hond lands onder het ge-
richt van Driel, -- waarover als schepenen waren Hendrik die Bije
Hermanszoon en Hendrik Brantszoon.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-5-2017.
Wij Heinrick die Bye Hermans soin ende Heinrick Brants soin scepen in Driel tughen dan voir ons comen is Dirck de Ghier ende
heeft vercoft ende opgedraghen voir twehondert gouden aude schilde goet ende gheve die hij ghiede dat hem betaelt sijn dat
een vierdedeel van enen waert geheiten den nedersten koirenweert geleghen inden ghericht van Driel tusschen die ghene die daer
aff al omme mit recht lantgeleghen sijn mitten enen vierdedeel des alinghen weerts voirss. potinge winninge ende verlies ende
mit enen wech mede te moghen gebruicken doir off over die erfnisse geheiten oversten koirenweert vanden nedersten koirenweert
voirss. totten gemeinte toe uytgescheiden dordalve schare weijen inden alingen nedersten koirenweert voirss. den rectoir des Heijlichs
Cruys altairs gesticht inden kerken van Driel mit recht toebehoirende Maes van Zeelem Jacops soin in enen eijghendom sonder
dijck ende sonder thijns erflijck the besitten. Ende Dirck de Ghier voirss. verteech op dat vercofte vierdedeel alle des goets voirss.
als weerts, potinge winninge verlies mitten wech mede te mogen gebruicken uytgescheiden die dordalve schare weijden voirss. Hij
geloofde dair op doen the vertijen alle die ghene die daer op uut recht vertijen sullen. Hij geloofde oick the waren Maes
voirss. dat vercofte vierdedeel alle des goets voirss. jaer ende dach als recht is teghen alle die ghene die then recht comen willen.
Ende alle voirplicht aff the doen vanden selven vercoften vierdedeel alle des goets voirss. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer
ons Heren M CCCC vijfendetsestich opten sonnendach alsmen singt inden Heijligen Kercken Jubilare.

met twee aanhangende zegels in zwarte was
Zondag Jubilate 1465 = 5 mei
boek: Analytische Catalogus der oorkonden met opgave der handschriften berustende in de boekerij van het
provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant,
uitgegeven 1875.
p.29, nr. 131 (ingezien via google books)
---
Zondag Jubilate 1465 = 5 mei
---
De originele akte berust in:
BHIC
archief 221 Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845
Charters en handschriften, inv.nrs 1 - 499
inv. nr. 258: Akte van verkoop, verleden voor schepenen van Driel, door Dirk de Gier aan rector van
Heilig-Kruisaltaar in kerk van Driel van deel van Nederste Korenwert in gerecht van Driel, 5 mei 1465
De scan van de oorkonde is in te zien via bhic.nl
Bron: Overigen
24 ) 11-04-1485. 28. 1485 April 11 (des Manendaichs nae S. Bartholomeusdach),
Aert Aert Eghenszssoin en Jan Spierinck van Well schepenen in Dryell oorkonden dat Bessell, weduwe van Jan van Gestel Bakenssz voor hun beider ziel aan Heynrick die Bruyn Janssz t.b.v. het gasthuis de helft heeft geschonken van een thijns van 90 Rijnsche gld., die zij had uit 1 m. lands te Hoensaet van Gherit Aertsz, tusschen Dirck van Buesechem en Eghen Buydewijn Wouterszsoin, mits daarvan niet meer gebeurd wordt dan 25 stv. 's jaars.

Oorspr. Inv. nr.20, met het zegel van den tweeden oorkonder; het andere verloren.
Afschrift in Inv. nr. 9 fo. 8v.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-5-2017.
Wij Aert Aert Egenss soin ende Jan Spierinck van Well scepenen in Driell tugen
dat voer onss comen is Bessel die welneer wijff was Jan van Gestell Bakenss. met
horen gecoren momber ende heefft puerlick om goedts willen ende om salicheijt wil
horen zielen ende om salicheijts wil hoers man ziell Jans van Gestell voirss.
saliger gedachten gegeven ende gemaect Henrick die Bruyn Janss. tot behoeff des
gasthuys des dorps van Driell die een helffte van twe gouden rijnse gulden
erffelix thijns die Bessel voersc. jaerlicx met recht pleech te heffen ende te
bueren uyth eenen mergen lants gelegen inden gericht van Driell tot Hoensaet
tusschen Dirck van Bosichum aen d'een zijde, ende Egen Buydenwijn Wou-
terss. aen d'ander zijde gelijck als dien scepen thijns brieff van Driell dat volco-
melicker begrijpt ende inhelt die vanden alinge thijns voersc. gemaect is.
Met vorwaerden toe gedaen dat die gasthuyssmeijsters indertijt des gasthuys
voersc. jaerlicx nyet meer buerenen sullen van Gherit Aertss. die den thijns
voersc. sculdich is dan XXV currente stuiver in tijt der betalinge voerden gulden voirss.
off ander goet payment in gelijcker weerden daer voer. Dit supscriptum
voerden gulden voirsc. loven wij. In oirconde onser litteren. Gegeven int jaer
ons Heren M CCCC LXXXV des manendaichs nae Sunte Bartelomeus dach.
omschrijving in de inventaris:
20. Acte waarbij Bessell, weduwe van Jan van Gestell Bakenszoon aan het gasthuis te Hoenza-Driel overdraagt de helft van een tyns uit een morgen land aldaar ten bedrage van 25 stuivers 's jaars, 1485. 1 charter.
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 20, en inv. nr. 9 (Cartularium), f.8v; regest 28
NB. deze transcriptie is gemaakt aan de hand van het cartularium. De bewaard gebleven oorkonde is nog niet ingezien.
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
25 ) 14-03-1475. 20. 1475 Maart 14 (des dynssdaechs na den sonnendach alsmen singet in der heyliger kercken Judica).
Goswijn van Driel, Aert van den Pol Hillenssoin, Gerit Sanderssoin, Heynrick Brantszoin, Ott van Driel, Jacop van de Velde, Maes Lottum Jacopssoin en Maes Claessoin schepenen in Driel oorkonden, dat Wilhem Jacopssoin als gasthuismeester van het gasthuis te Hoensaet vonnis heeft verzocht, of hij het onderpand behouden mag te Driel in Martwijck, destijds tusschen Heynrick van Deyl en de steeg, volgens de erfthijnsbrief van 3 Engelsche nobelen 's jaars daaruit, en of die brieven voorrang hadden boven die van Jan Lambertsz, waarop zij schepenen met medegevolg der acht schepenen van Zulichem hebben geoordeeld, dat hij het onderpand behouden mag en zijn brieven voor die van Jan Lambertsz gaan.

Oorspr. Inv. nr. 19, met het zegel van den tweeden oorkonder; de overige verloren.
Afschrift in Inv. nr. 9 fo. 11.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-5-2017.
marge: vonnisbrief
Wij Gosewijn van Driell Aert vanden Poll Hillenss. Gherit Sanderss. Heijnrick
Brantss. Ott van Driell Jacop vande Velde Maes Lottum Jacopss. ende Maes Claess.
scepenen in Driell tugen dat Wilhem Jacopss. als gasthuys mester des gasthuys
gelegen inden gericht van Driell tot Hoensaet begeerden een vonnis vanden scepenen
van Driell wederdat gasthuys voersc. behouden ende blijven sall off nyet en
sall in zijnen onderpande gelegen inden gericht van Driell tot Martwijck wel?eer
tusschen Heijnrick van Deijll aen d'een zijde ende die gemeijn stege aen d'ander
zijde nae ingehoudt des gasthuys erff thijns brieff ruerende van drye engel-
sche nobellen des jaers gaende uyten onderpande voersc. ende weder des gast-
huys brieve voersc. zullen gaen voer Jan Lambertss. brieve off dat Jans brieff
voersc. sullen gaen voer dat gasthuys brieff off wat daer van rechts wegen
aff wesen sall. Waer op wij scepenen voersc. met mede gevolch der acht scepenen
van Zulichem op begeren als voersc. steet ende naeden brieve voersc. van beijden
zijden ende nae vragen des gesworen richters ons genedige Heeeren 's Hertoge van
Borgondyen ende van Gelren in Bommelreweert daer wij mede inder dinghban-
ken van Driell the gedinge geseten waren eendrechtelicken wijssden dat dat gast-
huys voirsc. behouden ende blijven sall in zijnen onderpande nae uuthwisin-
ge zijnre scepen thijns brieve ende gericht brieve ruerende van drie engelsche no-
belen des jaers ende dat die brieve voirsc. zullen gaan voer Jan Lambertss. brieve
opten onderpande dat die brieve voirsc. begrijpen ende uutwijsen nae conde ende
waerheijt die wij daer aff gehoert hebben ende nae onssen besten vijff sinnen ther
tijt toe wij en sagen beter betoen dan wij noch gesien hebben die supscriptieff
voirsc. appberen ende loven wij goet in oirconde onser litteren gegeven
int jaer ons Heeren duyssent vierhondert LXXV des dynssdaichs nae den sonnen-
dach alssmen singet inder Heijliger Kercken Judica.

potlood aantekening in marge: 1475
omschrijving in de inventaris:
19. Vonnis van de schepenbank van Driel, waarbij het gasthuis te Hoenza-Driel gehandhaaft wordt in het bezit van een stuk land in het gericht van Driel als onderpand voor een uit dat land gaanden tyns van drie nobels 's jaars, 1475. 1 charter.
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 19 en afschrift in inv. nr. 9 (Cartularium), f.11; regest 20
NB. deze transcriptie is gemaakt aan de hand van het cartularium. De bewaard gebleven oorkonde is nog niet ingezien.
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
26 ) 12-11-1499. 33. 1499 November 12 (des anderen daichs na sunte Mertens dach).
Aernt Jansz van Hencxtum en Engbert Arnt Egenszsoen schepenen in Driell oorkonden, dat Aelbert Scoercap voor 10 schellingen de doorgestoken brief (reg.32) heeft overgedragen aan Jan Spierinck den alden van Well en Dirck Willem Loeffzoin als gasthuismeesters.

Afschrift in Inv. nr. 9 fo 16.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-5-2017.
Transfixibrieff opten principalen brieff

Wij Aernt Janss. van Hencxstum ende Engbert Arnt Egenss soen scepenen
in Driell tugen dat voer ons comen is Aelbert Scoercap ende heefft vercofft
ende opgedragen voer thien scillinge gever pennongen die hij giede dat hem
betaelt zijn den brieff daer den tegenwoerdigen brieff doer steken is ende
alle 't gehoudt des brieffs als daer inne geschreven steet Jan Spierinck
den alden van Weell ende Dirck Willem Loeffzoin als gasthuys meesters
inder tijt des gasthuyss tot Driell tot behoeff des gasthuys voerz. erffelick
the besitten. Ende Aelbert Scoercap voersc. verteech opten brieff ende
op 't gehoudt des brieffs voersc. tot behouff des gasthuys voersc. Ende
hij gelooffde oick van zijnre wegen alle voerplicht aff t'doen vanden
selven. Ende dit vertich ende dese gelooffte voirz. hebben oick ont-
fangen Jan Spierinck ende Dirck Wilhemss. voersc. als gasthuys mesters tot be-
hoeff des gasthuys. In oirkonde onzer litteren. Gegeven inden jaere
ons Heeren duyssent vierhondert negen ende tnegentich des andere
daichs nae Sunte Mertens dach.

potlood aantekening in marge: 1499
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.16; regest 33
Transfix.
Hangt aan: 11-11-1499
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
27 ) 11-11-1499. 32. 1499 November 11 (op sunte Martens dach inden wynter)
Aerndt Jansz van Hencxstum en Korsten Claes Aertsz schepenen in Driell oorkonden, dat de gezworen bode in Bomelrewert uit naam van Jan Spierincx van Well den alden en Dirck Welm Loeffsz als gasthuismeesters in Driell heeft gepand aan 1 1/2 m. lands aldaar in den Geer tusschen N. Jan Spierinck voornoemd en Z. Jacop van den Velde om 2 gouden Wilhelmus schilden, op 30 Sept. 1498 (sond. na S. Michielsdach), waarop Aernt Jansz van Hencxtum en Engbert Aert Egensz schepenen in Driell hebben getuigd, dat de bode zulks heeft afgekondigd en het land is toegewezen aan Aelbert Scoercap, behoudens het gasthuis zijn recht.

Afschrift in Inv. nr.9 fo. 15.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-5-2017.
marge: NB
Wij Aerndt Janss. van Hencxstum ende Korsten Claes Aertss. scepenen in
Driell tugen dat voer ons comen is die gesworen bode ons heren van Gelre
in Boemelreweert ende heefft gegiet dat hij gepant heefft als recht is
van wegen Jan Spierincx van Well den alden ende Dirck Welm Loeffss. als
gasthuyss meijsters inder tijt des gasthuys tot Driell ende van namen
ende van wegen des gasthuyss voersc. aen anderhalffen mergen lants
gelegen inden gericht van Driell inden Geer tussen Jan Spierinck voersc.
aen d'een sijde noortwaart ende Jacop vanden Velde aen d'ander zijde off tussen
alle den ghenen die daer omme met recht naest lant gelegen zijn van
thijns twe gouden gwilhelmus schildt goet ende geve off ander goet
payment daer voer in gelijcker weerden die Jan Spierinck ende Dirck Wil-
lemss. voersc. als gasthuys meesteren voersc. onthouden is ende nyet betaelt en
is. Welcken thijns voersc. men jaerlicx sculdich is ende met recht te betalen
pleecht den gasthuyss off den gasthuys mesters inder tijt gasthuys meesters we-
sende uuth den lande voersc. ende alle't zoe verre alst ons lantrecht
vermach. Dit geschiede int jaer ons Heere duyssent -vijffh- vierhondert
acht ende tnegentich opten sonnendach nae Sunte Michiels dach.
Daer nae wij Aernt Janss. van Hencxstum ende Engbert Aert Egenss.
scepen in Driell tugen dat voer ons comen is die gesworen bode voersc.
ende heefft gegiet dat hij verboden heefft als recht is drie sonnendaich ther
rechter missen tijt inder kercken van Driell dit lant voirss. dat inden
gericht van Driell gelegen is dat dat the vercopen was overmits Jan Spierinck
ende Dirck Wilhemss. als gasthuys meesters voersc. als voirden thijns voorsc.
die hem luden als gasthuys meesters voersc. onthouden is ende nyet betaelt
en is. Daer nae tugen wij dat voer ons comen is Jan Spierinck ende Dirck
Wilhemss. voersc. als gasthuys meesters voersc. ende van namen ende van wegen
des gasthuyss voersc. ende hebben vercoifft na alle formen ende manieren
gelijck als ons landtrecht eijscht ende wijst dit lant voersc. dat inden
gericht van Driell gelegen is ende dat aldaer inder kercken ende datmen aldaer
sculdich is ende met recht te verbieden pleecht Aelbert Scoercap voerden
thijns voersc. te hebben ende the besitten, beheltelick den gasthuys voersc.
zijns thijns voersc. voert aen the heffen ende the bueren uuth den lande voorss.
ende allet voirsc. oick also verre alstons landtrecht vermach. Inne
oirconde onsser litteren. Gegeven inden jaere ons Heeren duysent
vierhondert negen ende tnegentich op Sunte Martens dach inden wynter.

potlood aantekening in marge: 1499
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.15; regest 32
Transfix.
Aanhangend: 12-11-1499
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
28 ) 27-11-1475. 22. 1475 November 27 (des Manendaichs nae sunte Kathrijnen dach).
Gerit Sandersoin en Hanrick Brantsz schepenen in Driell oorkonden dat Dick en Jan, zonen van Lambert Alertsz aan Jan Heymericxsz hebben beloofd om de schepenbrieven te geven van de hofstad van Marcelis Bauken Dircxsz, de koopbrief daarvan en het vonnis daarover, alles indien noodig, ten gebruike.

Afschrift in Inv. nr. 9 fo. 15.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-5-2017.
Wij Gerit Sandersoin ende Hanrick Brantss. scapenen in Driell tugen
dat voir ons comen zijn Dirck ende Jan sonen Lambert Alertss. ende hebben
geloofft Jan Heijmericxss. dat zij twe gebroeders voersc. inder ende in
handen Jan Heijmericxss. voersc. geven ende leggen sullen all alsulcke
scepenen brieff als zij hebben van Marcelis Bauken Dirxss. hoffstat
met namen eenen thijns brieff ruerende ende inhoudende van eenen gouden
coninck Eduwaertsche engelsche nobell des jaers gaende uut Mar-
celis hoffstat voirsc. Voert den coop brieff insettinge brief ende den
vonniss brieff die opten voirsc. thijns brieff geweesen zijn, zoe tot wat
rijden ende wanneer dat Jan Heijmerickss. voirsc. dat Dirck ende Jan voorss.
ges?inn?ende off vermanende is. In alsulcker manieren als dat Jan Heijme-
rickss. voersc. die brieve voorss. behouden ende verwaren sall ten wijll tijts
off Jan Lambertss. voersc. aengesproken worde vanden heer off richter
aender dingbancken van Driel van enyge broicken die hij gebroect
muchte hebben aen Marcelis Baukenss. hoffstat voersc. dan so sall Jan
Heijmericxss. voersc. die brieve voersc. brengen aen die dinge bancken
voersc. ende latensse den scepenen leessen horen ende sien om Jan Lambertss.
voersc. daer mede the mogen verantwoorden, ende dan zoe sall Jan Heij-
mericxss. voersc. die brieve voersc. gheven den gasthuyssmesteren
in der tijt des gasthuys gelegen inden gericht van Driell tot Hoensaet oire
orbaer ende vrijen willen mede doen. In oirkonde onsser litteren. Gegeven
inden jaere onss Heeren duyssen -vijffhond- vierhondert LXXV des
manendaichs nae Sancta Kathrijnen dach.

potlood aantekening in marge: 1475
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.15; regest 22
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
29 ) 14-03-1475. 21. 1475 Maart 14 (des dynssdaichs na den sonnendach ... Judica).
Gosewijn van Driell, Aert van den Poll Hillensz, Gherit Sandersz, Hanrick Brantsz, Maes Lottum Jacopsz en Maes Claesz schepenen in Driell oorkonden, dat Jan Jan Scoercap Heinrickxszsoin, Jacop Jan Maessz, Bauken Dircxsz en Alert Hubertsz onder eede hebben verklaard, dat de beide nu door Andries Marcelissz en Marcelis Bauken Dircksz bewoonde hofsteden ongedeeld goed waren, geheeten "Jan van Huesselinge zijn eygen erff", belast met 3 gouden Engelsche nobelen 's jaars aan het gasthuis te Hoensaet en dat het door Mercelis Baukensz bewoonde huis hier later is gebouwd i.p.v. een bouwvallig klein huisje, dat een arm man, Comen Ghijs van Jan Huesselinge huurde, maar dat het thijnsgoed was.

Afschrift in Inv. nr.9 fo 14v.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-5-2017.
marge: drye noebelen
Wij Gosewijn van Driell Aert vande Poll Hillenss. Gherit Sanderss.
Hanrick Brantss., Maes Lottum Jacopss. ende Maes Claess. scepenen in
Driell tugen dat voir ons comen zijn Jan Jan Scoercap Heinrickxss. soin
Jacop Jan Scoercap Jacopss., Jan die Bruyn Heinricxss. Jan Aertss. van
Uden Claes Maessz. Bauken Dircxss. ende Alert Hubertss. ende hebben
then heijligen gesworen met opgerecte vingeren aen handen des ge-
sworen richters 's Hertoichen van Bourgondyen ende van Gelre
in Boemelreweerdt gelijck zij geloofft hadden in eenen scepenbrief
van Driell die wij daer op gemaect gesien hebben dat die hoer rich-
te kond is nae horen besten vijff sinnen gelijck die brieff voirsc.
dat begrijpt ende inhelt. In welcken brieff zij getuycht hebben
dat hem kondich is ende waell gedenct dat beijde die hoffsteden
daer teser tijt op wonen Andries Marceliss. ende Marcelis Bauken
Dirckss. een goet ende een hoffstat ware ongedeijlt ende ongesceijden
ende was geheijten Jan van Huesselinge zijn eijgen erff met thijns
drie gouden engelsche nobell die Jan van Huesselinge voirsc. uuten
voerss. goede jaerlicx sculdich was. Welcken thijns der drije nobelen
voirsc. teser tijt toebehoert den gasthuys gelegen inden gericht van
Driell tot Hoensaet ende dat huyss daer Mercelis Baukenss. voerss.
teser tijt in woent dat is daer getymmert nae datum des gasthuys thijns
brieff voirsc. mer daer plach een quaet cleijn huysske te staen
daer een arm man geheijten Comen Ghijs the hueren plach tegen
Jan van Huesselingen voirsc. mer het was een thijns goet
der drije nobelen voersc. die superscriptie cleijn approberen ende loven wij
goet. In oirconden onsser litteren. Gegeven inden haere ons Heeren
duyssent vierhondert LXXV des dynssdaichs nae den sonnendach alssmen
singet inder heijliger kercken Judica.

potlood aantekening in marge: 1475

onderschrift een vrijwel onleesbare regel in een ander handschrift:
?Ing... gesch... .... tijn.... D....
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.14v; regest 21
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
30 ) 13-11-1506. 35. 1506 November 13 (des Vrijdaichs nae sunte Mertensdach in den wynter)
Korsten Claes Aertsz en Aert die Cock Adriaen Dulssz schepenen in Driell oorkonden, dat Sander Gerit Goertsz t.b.v. het gasthuis (vertegenwoordigd door Reyner Dirck Goertsz) afstand heeft gedaan van zijn lijftocht aan het goed van Heyle, vrouw van Ott Scaeper.

Afschrift in Inv. nr. 9 fo. 13v.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-5-2017.
Wij Korsten Claes Aertss. ende Aert die Cock Adriaen Dulss. scepenen in Driell tugen dat
voer ons comen is Sander Gerit Goertss. ende heefft vertegen tot behoeff des gasthuys des
dorps van Driell op alsulcke lijfftocht als Sander voorss. heefft aenden goederen toebe-
horende Heijle die wijff was Ott Scaeper, ende Sander voorss. gelooffde oick van zijnre
wegen alle voerplicht aff the doen vanden selven. Dese vertichnis voersc. heefft ontfangen
Reijner Dirck Goertss. tot behoeff des gasthuys voerz. In oirconde onser litteren. Gegeven
int jaer ons Heren duyssent vijffhondert endesess des vrijdaichs nae Sunte Mertens-
dach inden wijnter.

potlood aantekening in marge: 1506
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.13v; regest 35
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
31 ) 07-11-1514. 40. 1514 November 7 (des Dynssdaichs nae sunte Hubertsdach).
Egen Dircxsz en Egen de Gier schepenen in Driell oorkonden, dat Arien Hubertsz en Jan Sandersz als gasthuismeesters zijn ingezet in het goed van Aelbert Jansz van Maren en zijn zusters.

Afschrift in Inv. nr. 9 fo. 13v.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-5-2017.
Wij Egen Dircxss. ende Egen de Gier scepenen in Driell tugen dat wij daer over ge-
weest hebben daer Arien Hubertss. ende Jan Sanderss. als gasthuys mesters inder-
tijt des gasthuys van Driell nae ingehout hoere scepenre vervolch gericht ende
coop brieff van Driell ruerende van goederen Aelbert Janss. van Maren Yewen Cuysten
als mombaer zijns wijffs Agness. Mathijs Lambertss. als mombaer zijns wijffs Erm-
gaerden ende Floris Geritss. als momber zijns wijffs Mergarieten ingeseth sijn over-
mits den gesworen richter ons heren van Gelre in Boemelreweert nae onsse vonnisse
tot allen recht in alle goets der voerz. personen soe die all gemelt ende geschreven staen
datinden gericht van Driell gelegen is. Welck voerz. goet Gijsbert van Genth den
gasthuys meijsters voorss. tot behoeff den gasthuys voirss. vercofft heefft gelijck als
die scepenen brieffen dat volcomelicker begrijpen ende inhouden die daer op gemaect
zijn. Ende die richter voersc. verboet voert eenen yegelicken den aenvanck
vanden goede voersc. op zijn lijff ende goet dat nyemant zijn hande daer aen
en sloege noch hem des en onderwonde. Hij en dede dat van wegen des gasthuys
voersc. off hij en dede dat van wegen des gasthys voersc. off hij en dede dat met
eenen beteren recht. In oirconde onsser litteren. Gegeven inden jare ons Heren
duyssent vijffhondert ende XIIII des dynssdaichs nae Sunte Huberts dach.

potlood aantekening in marge: 1514
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.13v; regest 40
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
32 ) 06-11-1514. 39. 1514 November 6 (des manendaichts nae sunte Hubertsdach).
Egen Dircxsz en Egen de Gier schepenen in Driell oorkonden, dat Ghijsbert van Gent voor 50 lb de doorgestoken brieven (reg.37 en 38) heeft verkocht aan Arien Hubertsz en Jan Sandersz als gasthuismeesters.

Afschrift in Inv. nr. 9 fo. 13v.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-5-2017.
Wij Egen Dircxss. ende Egen de Gier scepenen in Driell tugen dat Ghijsbert van
Gent heefft vercofft ende opgedragen voer vijfftich pont gever penningen goet
ende geve die hij gieden dat hem betaelt zijn den bbrieff daer deesen tegenwoerdigen
brieff doersteken is ende allent 't gehout des brieffs als daer in geschreven steet
Arien Hubertss. ende Jan Sanderss. als gasthuys mesters indertijt des gasthuys
van Driell tot behoeff des voirsc. gasthuys erffelick te besitten ende Ghijsbert voorss.
verteech opten brieff ende op allen 't gehout des brieffs voerz. tot behoeff des gast-
huys voerz. ende hij gelooffden oick van zijnre wegen alle voirplicht aff te doen
vanden selven. In oirconde onsser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent
vijffhondert ende XIIII des manendaichs nae Sunte Huberts dach.

potlood aantekening in marge: 1514
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.13v; regest 39
Transfix.
Hangt aan: 05-11-1514
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
33 ) 05-11-1514. 38. 1514 November 5 (des sonnendaichs nae sunte Huberts dach).
Egen Dircxsz en Egen de Gier schepenen in Driell oorkonden, dat de gasthuismeesters krachtens hun -doorgestoken- vervolgbrief (reg. 37) zijn gericht in het bezit van Aelbert Jans van Maeren en zijn zusters en dat deze panding voor 5 schillingen is verkocht aan Ghijsbert van Genth.

Afschrift in Inv. nr. 9 fo. 13.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-5-2017.
Wij Egen Dircxss. ende Egen de Gier scepenen in Driell tugen dat wij daer over gewest
hebben daer Arien Hubertss. ende Jan Sander Egenss. als gasthuys mesters indertijt des gasthuys
van Driell gericht zijn na vermogen hoerre vervolch brieff overmits den geswoeren
richter ons heeren van Gelre in Boemelreweert tot allen recht in alle goets Aelbert
Janss. van Maren Yewen Cuysten als mombaer zijns wijffs Agniesen Mathijs Lambertss.
als mombaer zijns wijffs Ermgaerden ende Floris Geritss. als mombaer zijns wijffs
Margarieten Jans van Maren als erffg. Heijllen Ott Scaepert wijff was
dat gelegen is inder enonge van Driell ende inden gericht van Driell als voer het ver-
volchde hooft ende scade gelt gelijck den vervolch brieff dat beter begrijpt ende in-
holt die daer op gemaect is. Des vraichden ons die richter voerz. wat dat die gast-
huys mesters voirz. mytten goeden myt recht sculdich te doen waren daer op wijsden
wij datmen dat goet voirz. verbieden sall als recht is ende daer nae sullent die gast-
huys meijsters vercopen tot onssen landtrecht dit gescietde inden yaer ons Heeren
dusent vijffhondert ende XIIII des sonnendaichs voer sunte Bartolomeus dach.
Daer na tugen wij scepenen voirz. dat voer ons comen is die gesworen bode ons heren
van Gelre in Boemelreweert ende heefft gegiet dat hij verboden heefft als recht
is drie sonnendaich ther rechter missen tijt inder kercken van Driell alle goets
der voerz. personen dat inden gericht van Driell gelegen is dat dat the vercopen were
overmits den voirz. gasthuys mesters als voer hoer vervolchde hoofft ende scade gelt
voirss. Daer na tugen wij dat voer ons comen zijn die gasthuys meisters voirsc. ende
hebben vercofft na alle formen ende manieren als ons lantrecht eijscht ende wijst alle
goets der voerz. personen dat inden gericht van Driell gelegen is ende dat aldaer inder kercken
van Driell verboden is als recht is ende datmen aldaer sculdich is ende met recht the verbie-
den pleecht Ghijsbert van Genth voer vijff schillinge gever penningen voer elck goets
der voorss. personen zoe die all genoemt als erffgenamen voersc. saen the hebben the
besitten. In oirconde onsser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vijffhondert ende
ende XIIII des sonnendaichs nae Sunte Huberts dach.

potlood aantekening in marge: 1514
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.13; regest 38
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1514
Aanhangend: 06-11-1514
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
34 ) 25-07-1514. 37. 1514 Juli 25 (op sunte Jacopsdach apostell).
Egen Dircxsz en Egen de Gier schepenen in Dryell oorkonden, dat Arien Hubertsz en Jan Sander Egensz als gasthuismeesters van Driell voor het gericht hebben geklaagd over Aelbert Jansz van Maren, Yewijn Cuysten als man van Agniese, Mathijs Lambertsz als man van Ermgaerde en Floris Geritsz als man van Margriete, allen dochters van Jan van Maren, als erfgenamen van Heylwig, destijds vrouw van Ott Schaepert, wegens 100 brab. gld. geleend geld, zijnde 50 gld. per persoon, van welke zaak op 11 Juni 1514 (des sonnendaichs voir sunte Odulphusdach) de eerste klacht geschiedde, waarna Henrick Jansz van Dryell, Aert Jansz van Hencxstum, Egen Dircxsz, Herman die Bye Hermensz, Peter van den Oever, Merten van Tuyll en Egen die Gier, schepenen in Driell hebben getuigd, dat Arien Hubertsz en Jan Sandersz als gasthuismesters hun tweede klacht voor het gericht hebben gebracht, gevolgd door dagvaarding op 17 Juni, derde klacht op 12 Juli en tenslotte de vierde klacht en het eischen van vervolg.

Afschrift in Inv. nr. 9 fo. 12v.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-5-2017.
Wij Egen Dircxss. ende Egen de Gier scepenen in Dryell tugen dat voerden gesworen
richter ons heren van Gelre in Boemelreweert ende voer ons scepenen voorss. comen zijn Arien
Hubertss. ende Jan Sander Egenss. als gasthuysmeijsters inder tijt des gasthuys
van Driell ende hebben geclaicht op ende over Aelbert Janss. van Maren over Yewijn
Cuysten als mombaer zijns wijffs Agnese over Mathijs Lambertz. als momner
zijns wijffs Ermgaerden ende over Floris Geritss. als mombaer zijns wijffs Marge-
rieten dochteren Jans van Maren als erffgenamen Heijlwygen die weleer wijff
was Ott Schaepert als dat zij erffg. voersc. den gasthuys voersc. sculdich zijn
the betalen hondert brabantsche gulden off zoe veel min off meer als zij met
malcanderen berekenen m?enen. Welcke penningen voorss. die gasthuyss meijsters
voorss. der voirsc. Heijlwigen geleent ende voer hoer betaelt hebben ende soe dan die voorss.
personen zo sij all genoeteert ende voorss. staen die voorss. penningen den gasthuys voirss.
nyet weder gegeven off betaelt en hebben, zoe hebben sij elcx bysonder den voorss.
gasthuyss daer aen gescaedt vijfftich gulden als voorss. staen off zoe veel als die scepenen
wijsen voer recht ende is den gasthuys meijsters voirsc. hoer yerste claich die
gesciet is als recht is. Dit gesciede int jaer ons Heeren M vijffhondert ende XIIII
des Sonnendaichs voer Sunte Odulphus dach. Daer nae wij Hanrick Janss. van
Driell Aert Janss. van Hencxstum, Egen Dircxss., Hermen die Bye Hermenss., Peter van den
Oever, Merten van Tuyll ende Egen de Gier scepenen in Driell tugen dat voerden
gesworen richter voirsc. daer wij mede inder dinghbancken van Driell te gedinge
ende the gericht geseten waren ende voer ons comen zijn Arien Hubertss. ende
Jan Sanderss. als gasthuysmeijsters voerz. ende hebben geclaecht op ende over Ael-
bert Janss. van Maren, op Yewen Cuysten, op Mathijs Lambertss. ende op Floris
Geritss. als mombers ende erffg. voersc. hoer anderde claich gelijck vander
yerster clagen voirsc. steet. Waer aff dat die geworen bode ons heeren van
Gelre in Boemelreweert gieden dat hij gedaicht hadde die voirz. personen soe
die all gem?elt? ende gescreven staen van wegen des gasthuys meysters voirsc.
als recht is. Dit gesciede int jaer ons Heren dusent vijffhondert ende XIIII den
XVII dach in junio. Daer nae wij scepenen laest voersc. tugen dat voerden geswo-
ren richter voerss. daerwij mede inder dinghbancken van Driell the gedinge
ende the gericht geseten waren, ende voer ons comen zijn die gasthuyssmesters voorss.
ende hebben geclaeicht op ende over Aelbert Janss. van Maren, op Yewen Cuysten, op
Mathijs Lambertss. ende op Floris Geritss. als mombaers ende erffg. voersc. hoer dorde
claich gelijck van der yerster clage ende vander anderde clage voorss. die gesciet is als
recht is. Dit gesciede int jaer ons Heren duysent vijffhondert ende XIIII den XII dach
in julio. Daer nae wij scepenen laest voirsc. tugen dat voerden gesworen richter daer
wij mede inder dinghbancken van Driell the gedinge ende the gericht geseten waren
ende voir ons comen zijn die gasthuys mesters ende hebben geclaicht op ende oever Ael-
bert Janss. van Maren, op Yewen Cuysten, op Mathijs Lambertss. ende op Floris Geritss.
als momberts ende erffg. voerss. hoer vierde clage als van der yerster, anderde ende
vander dorder clagen geschreven steet zoe die personen soe die all genoemy ende
geschreven staen den gasthuys voirsc. elck bijsonder aengescaedt hebben vijfftich gulden
als voerz. staen oick als sij seechden off also veel als die scepenen wijssden voer
recht, ende die gasthuys mesters van wegen des gasthuys voersc. also lange
voer ons geclaecht hebben over die voersc. personen. Soe die all genoemt ende voirss.
staen gelijck als inder yerster, inder anderde, inder dorde ende inder vierde clagen
voorss. geschreven ende begrepen staen dat zij allen oir clagen daer over gedaen ende
volbracht hebben als recht is gelijck als ons landtrecht eijscht ende wijst wair
aff wij scepenen laets voirsc. tugen den gasthuys mesters tot behoeff des gasthuys
voirsc. vervollicht to zijn op die voersc. personen zoe die all genoeteert ende voorss.
staen voer hondert gulden als voerss. staen hoofftgelts ende voir vijfftich gulden
scaden van elcken persoon voersc. zoe dit all voirss. ende genoeteert staen als mom-
bers ende erffg. voerss. gelijck als ons landtrecht eijscht ende wijst, die sup-
scriptie hebben, tugen steet loven wij goet. Dit gesciede int jaer ons Heren
dusent vijffhondert ende -veertich- XIIII op Sunte Jacops dach apostell.
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.12v; regest 37
Transfix.
Aanhangend: 05-11-1514
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
35 ) 01-10-1518. 527. 1518 October 1.
Twee schepenen in Dryell vidimeeren een brief dd. 1518 Juli 31
(no. 526)
Gegeven int jaer onss Heren dusent viifhondert ende achtien, dess
vrydaechs na sunte Mychiell.

Oorspr. (inv. no. 492). Met de zegels der schepenen Aert Janszoon
van Henxstum en Aert die Cock Ariaen Dulszoon in groene was (het
laatstgenoemde licht geschonden).
N.B. Dit stuk is gecancelleerd.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-5-2017.
bron: het boek:
Het archief der Geldersche rekenkamer, 1559-1795
en van de
commissarissen, belast met het beheer van de Geldersche Domeinen, 1543-1559,
door
Jhr. Mr. A.H. Martens van Sevenhoven
1926, Deel II., p. 150
ingezien via delpher.nl
Transfix.
Hangt aan: 31-07-1518
Bron: Overigen
36 ) 31-07-1518. 526. 1518 Juli 31.
Welis 1) Pieck Jans Pieken zoon schenkt zijnen neef Harman
Pieck de Gemensche tienden in het kerspel Dryell in Boemellrewert,
een tuin te Wydderwesell en de schuld aan wijlen Ghiisbert Pieck
en diens zoon Frederich.
Datum in dem jaren unsers Herrn dusent fonffhondert unde achtt-
zeyen, uff sinte Peter avont vincula.

Opgenomen in een vidimus d.d. 1518 October 1 (No. 527)

1) Ook Gelys genoemd.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-5-2017.
bron: het boek:
Het archief der Geldersche rekenkamer, 1559-1795
en van de
commissarissen, belast met het beheer van de Geldersche Domeinen, 1543-1559,
door
Jhr. Mr. A.H. Martens van Sevenhoven
1926, Deel II., p. 150
ingezien via delpher.nl
Transfix.
Aanhangend: 01-10-1518
Bron: Overigen
37 ) 04-10-1410. Heer Jan Bout, kapelaan de Dryel, Jan die Scout Deric
Goedertszoonszoon, richter in Bomelrewert, Deric Jan Berwuys-
zoon en Deric Goedertszoon, schepenen te Driel, verklaren, dat
Mechtelt, dochter van Wouter van den Berghe, zuster en erf-
genaam is van Lijsbette, dochter van Wouter van der Berghe,
overleden ter Elborch, en verzoeken scholt, schepenen en raad
dier stad, haar behulpzaam te willen zijn in het verkrijgen van de
erfenis.

Ghescreven tot Dryel int jair ons Heren dusent vyerhondert ende
tien des Saterdaghes na Sente Remeys' dach.

Oorspr. (Inv. no. 35) met fragmenten van de zegels der eerste twee
oorkonders en het zegel van den vierden oorkonder in groene was. Het
zegel van den derden oorkonder is verloren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-5-2017.
bron: het boek;
De oude archieven van de gemeente Elburg en van de Zeepolder Oosterwolde
A.J. van de Ven, 1932.
p.210, regest 142
ingezien via delpher.nl
Bron: Overigen
38 ) 17-04-1471. 16. 1471 April 17 (des Woensdaichs nae den Heyligen Paeschdach).
Heinrick Brantszs en Aert Egensz schepenen in Driell oorkonden, dat Maes Claesz en Aert Gerit Ottensz als gasthuismeester van het gasthuis te Hoenzaet zijn ingezet in huis en hofstad te Driell in de Martwijck, als vermeld in de doorgestoken brieven d.d. 19 en 20 Jan.1471 (reg. 14 en 15).

Afschrift in Inv.nr.9 fo 12.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-5-2017.
Wij Heinrick Brantss. ende Aert Egenss. scepenen in Driell tugen dat wij daer over gewest
hebben daer Maes Claess. ende Aert Gerit Ottenss. als gasthuys mesters des gasthuys inden ge-
richt van Driell gelegen tot Hoensaet ende van namen ende wegen des gasthuys voirss. na in-
gehout hoire scepen brieff gericht ende coop van Driell ruerende van een huys ende van
eenre hoffstat met alle tymmeringe ende potinge daer in ende met alle oiren toebe-
horen gelegen inden gericht tot Martwijck welneer tussen Heinrick van Deijll
aen d'een zijde ende die gemeijn stege aen d'ander zijde ende allet dat eertvast ende
nagelvast is inder hoffstat voersc. ingeseth zijn overmits den gesworen richter
ons heren van Gelre in Boemelreweert na onse vonnisse tot allen recht in alle
den goede voersc. als huys, hoffstat, potinge toebehoren ende allet dat erdt-
vast ende nagelvast is dat inden gericht van Driell gelegen is. Welck voerss. goet
Engbert Aert Egenss. vercofft heefft ende opgedragen den gasthuys voirss. gelijck
die scepen brieve dat volcomelicker begrijpen ende inhouden die wij daer op
gemaict gesien hebben. Ende die richter verboet voert enen yegelicken op
den aenfanck van alle den goeden voerss. op zijn lijff ende op zijn goet dat nye-
mant zijn hande daer aen en sloege noch hem die en onderwonde hij en dede
dat van wegen des gasthuys voorss. off hij en dede dat met enen beteren recht. In
oirconde onser litteren. Int jaer ons Heren M CCCC een ende tsoeventich
des woenssdaichs nae den Heijligen Paeschdach.

potlood aantekening in marge: 1471
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.12; regest 16
Transfix.
Hangt aan: 20-01-1471
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
39 ) 20-01-1471. 15. 1471 Januari 20 (des anderen daichs na sunte Pontiaens dach martelaer).
Sander Jacopsz van Veltdriell en Henrick Brantszs schepenen in Driell oorkonden, dat Engbert Aert Egenssz voor 14 lb de doorgestoken brief (reg.14) heeft verkocht aan Maes Claesz t.b.v. het gasthuis te Hoensaet.

Afschrift in Inv. nr.9 fo. 12
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-5-2017.
Wij Sander Jacopss. van Veltdriell ende Henrick Brantss. scepen in Driell tugen dat
voer ons comen is Engbert Aert Egenss. ende hefft vercofft ende opgedragen voer tien
pont gever penningen die hij giede dat hem betaelt zijn den brieff daer deesen
tegenwoerdigen brieff doersteken is ende allet 't gehout des brieffs als daer inne
geschreven steet Maes Claess. tot behoeff des gasthuys inden gericht van Driell tot
Hoensaet gelegen erffelick the besitten. Ende Egbert voersc. verteech opten brieff
ende opt 't gehout des brieffs voerss. tot behoeff des gasthuys voirss. Ende hij ge-
looffden oick van zijnre wegen alle voerplicht aff te doen vanden selven. Ende dit
vertich ende dese gelooffte voersc. heefft oick ontfangen Maes Claess. tot behoeff des
gasthuys voerss. in alre manieren als daer aff voersc. steet. In oirconde onser
litteren. Gegeven int jaer ons Heren duyssent CCCC LXXI des anderen daichs na Sunte
Pontiaens dach Martelaers.

potlood aantekening in marge: 1471
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.12; regest 15
Transfix.
Hangt aan: 19-01-1471
Aanhangend: 17-04-1471
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
40 ) 19-01-1471. 14. 1471 Januari 19 (op sunte Pontiaensdach martelaer),
Eghen Egensz en Gherit van Kessell schepenen in Driell oorkonden, dat de gezworen bode in Bomelrewert wegens het gasthuis te Huenzait huis en hofstad heeft laten veilen te Driell in Martwijck, toebehoorende aan Aelbertke Lambert Alertszdochter, tusschen Hanrick van Deyll en de steeg om 3 gouden Engelsche nobelen, schuldig aan Maes Claessz en Aert Gerit Ottenssz als gasthuismeesters, op 9 Dec. 1470 (Sondach na OLVdach conceptio) ten overstaan van schepenen Sander Jacopsz. van Veltdriell en Hanrick Brantsz, en dat het huis is verkocht aan Engbert Aert Egenssz.

Afschrift in Inv.nr.9 fo. 11v.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-5-2017.
Wij Eghen Egenss. ende Gherit van Kessell scepenen in Driell tugen dat voer ons
comen is die gesworen bode ons heren van Gelre in Boemmelreweert ende heefft gegiet dat hij
gemaent heefft van wegen des gasthuys inden gericht van Driell tot Huenzaet ge-
legen Aelbertten Lambert Alertss. dochter off soe wie met recht besitters zijn van
eenen huysse ende van eenre hoffstat met alre tymmeringe ende potinge daer in
ende met allen oiren toebehoren gelegen inden gericht van Driell tot Martwijck
welnee?r tusschen Hanrick van Deijll aen d'een zijde ende die gemeijn stege aen d'ander
zijde ende allet dat eerdevast ende nagelvast is inder voersc. hoffstat, van
thijns drie gouden engelsche nobel goet ende geve ende van peene die daer op
met recht gewassen ende gegaen is die den gasthuys voersc. onthouden is ende niet
betaelt en is. Welcken thijns metten pene voersc. men jaerlicx sculdich is ende met
recht te betalen pleecht den gasthuys voersc. uuten goeden voersc. als huys hoff-
stadt tymmeringe, potinge, toebehoren ende allet dat eerdevast ende nagelvast is
inder voersc. hoffstadt gelijck als dyen scepen brieffe van Driell dat volcome-
licker begrijpen ende inhouden die wij daer op gemaect gesien hebben. Daer na
tugen wij dat wij daer over geweest hebben daer Maes Claess. ende Aert Gerit
Ottenss. als gasthuys meesters des gasthuys voersc. ende van namen ende van wegen
des gasthuys voersc. gericht zijn overmits den gesworen richter ons heren van
Gelre in Boemelreweert tot allen recht in dit goet voersc. dat gelegen is inder eninge
van Driell ende inden gericht van Driell als voerden thijns ende peene voirss. die den
gasthuys voerss. onthouden is ende nyet betaelt en is. Des vraichden ons die richter
voersc. wat dat Maes Claess. ende Aert Geritss. als gasthuysmeesters voersc. metten
voerss. goeden met recht sculdich the doen were. Daer op wijssden wij dat men dit
goet voersc. verbieden sall als recht is ende daer nae zullent die gasthuys mesters
indertijt des gasthuys voerss. vercopen tot onssen landtrecht. Dit gesciede int jaer
ons Heren M CCCC ende LXX des sonnendaichs nae onsser liever vrauwen dach.
conceptio. Daer nae wij Sander Jacopss. van Veltdriell ende Hanrick Brantss. scepenen
in Driell tugen dat voer ons comen is die gesworen bode voersc. ende heefft gegiet
dat hij verboden heefft als recht is drie sonnendaich ter rechter missen tijt inder kerke
van Driell dat goet voerss. dat inden gericht van Driell gelegen is dat dat the ver-
copen wert overmits den gasthuys mesteren inder tijt voerss. als voerden thijns ende
peen voirss. die den gasthuys voerss. onthouden is ende nyet betaelt en is. Daer na
tugen wij dat voer ons comen zijn Maes Claess. ende Aert Geritss. als gasthuysmesters
ende hebben van namen ende van wegen des gasthuys voerss. vercofft nae alle fformen
ende manieren gelijck als ons landrecht eijscht ende wijst dit goet voirsc. dat inden
gericht van Driell gelegen is ende dat aldair inder kercken van Driell verboden
is als recht is ende dat men aldaer sculdich is ende met recht te verbieden pleecht Engbert
Aert Egenss. voerden thijns ende peen voerss. the hebben ende the besitten, behelte-
licken den gasthuys voersc. zijns thijns ende peens voirss. ende zijnre scepen
brieffe daer op gemaect voersc. hem den voerss. thijns ende peen nae ingehoude
dier scepen brieve voerss. vanden toecomende termijnen daer mede noch the moghen
innen ende winnen. In oirconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren M CCCC
LXXI op Sunte Pontiaens dach martelaet.

potlood aantekening in marge: 1471
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.11v; regest 14
Transfix.
Aanhangend: 20-01-1471
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
41 ) 03-01-1535. 43. 1535 Januari 3.
Aert de Ghier en Jacop die Cock schepenen in Driell oorkonden, dat Aert Henricxen aan Baken van Goer en Hanrick Ariensz als gasthuismeesters een thijns heeft geloofd van 1 gld. ad 20 stv. en een geldersche snaphaan ad 6 stv. 's jaars op Kerstdag uit huis en hofstad te Huesden Driell, tusschen O. en W. Aert die Bruyn, Z. de dijk en N. de straat.

Afschrift in Inv. nr. 9 fo. 10v.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-5-2017.
marge: Jan Peters. van Orten

Wij Aert de Ghier ind Jacop die Cock scepenen in Driell tugen dat voer ons gecomen
is Aert Henricxen ind heefft geloofft Baken van Goer ind Hanrick Arienss.
als gasthuyssmesters inder tijt tot behoeff des gasthuys binnen den dorp
van Driell thijns eenen gulden tweijntich stuvers voerden gulden ind den
goeden goelresche selveren snaphaen gerekent voir sess stuvers to
korssmis tocomende ende zoe voert jaerlicx ewelicken the betalen
uuth huys ende hoffstat gelegen tot Huesden Driell daer aen beijde eijnden
Aert die Bruyn naestgelant is, suyden den gemeijnen dijck, noirden die gemeijne
straet off wie allomme met recht naest lant gelegen mach zijn. Welcken
thijns off jaerlicx nyet gegeven off betaelt en worde opten termijn voerss. soe
sall alle weken daer naestvolgende daer op gaen ende wassen eenen peen van
eenenhalffen stuver voirsc. welcken peen metten thijns vurss. die gasthuys
meijsters inder tijt verhalen mogen uuuyten onderpande vursc. als sij's niet
langer beiden en willen. Ind Aert Henricxss. geloeffden den thijns ind peen
voersc. uuuyt den onderpande vursc. ewelicken the the waren tegen alle
die gheen die des then rechte comen willen. Bij also hij mach den thijns voorsc.
euwelicken lossen op enygen termijn vursc. die hondert gerekent tegens
zess ind mytten verschenen thijns. In oirkonde onser litteren. Gegeven inden
jaere ons Heeren duyssent vijff hondert vijff ind dartich opten dorden dach
januarij.

potlood aantekening in marge: 1535
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.10v; regest 43
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
42 ) 26-05-1534. 42. 1534 Mei 26 (des dinxdages nae Pinxterdach).
Egen Dirck Arrissz en Egen Dirck Arrissz Gijsbertssz schepenen in Driell oorkonden, dat Hanrick Artsz van Heell aan Baken van Goer en Hanrick Arienz als gasthuismeesters tot Driell 1 gld. thijns ad 20 stv. en een geldersche snaphaan van 6 stv. 's jaars op Paaschdag heeft beloofd uit het door hem bewoond huis met hofstad tusschen O. Durck Jacop Egens en Z. de straat.

Afschrift in Inv. nr. 9 fo. 10v.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-5-2017.
Wij Egen Dirck Arriss. ind Egen Dirck -Arriss.- Gijsbertss. scepenen in Driell tugen
dat voer ons gecomen is Hanrick Artss. van Heell ende heefft Baken van Goer
ind Hanrick Ariensz. als gasthuyssmeijsters ind tot behoeff des gasthuys binnen
Driell thijns eenen gulden tweijntich stuvers voerden gulden ind eenen goeden
gelresen selveren snaphaen vanden besten ijser gerekent voer sess stuver
ind alle payment gerekent na advenant, thoe paeschen tocomende ind so
voert jaerlicx opten paeschdach ewelicken the betalen uuuyt huys ende
hoffstat getymmer potonge ind alle sijnen toebehoren gelegen inden gericht
van Driell daer hij to hantz op woent daer aen d'een zijde naest lant
gelegen is oistweert Dirck Jacop Egens, suyden die gemeijn straet off
wie all omme met recht naest lant gelegen mach sijn. Welcken thijns
off he ewelick opten paeschdach vursc. nyet gegeven off betaelt en worden
soe sall alle weken daer naestvolgende daer op gaen ende wassen enen
peen van eenen halffen stuver vuersc. ter weeck welcken peen mytten
thijns voersc. die gasthuyss meijsters tot behoeff des gasthuys voerss. ver-
halen mogen uuuyten onderpande voersc. als sij's nyet langer beijden en
willen. Ind Hanrick Aertss. voersc. gelooffden den thijns ind peen voersc.
uuth den onderpande vursc. ewelick te waren tegen alle die geen die
des then rechten comen willen. Bij alsoe dat hij den thijns voersc. euwelicken
sall mogen lossen op eenige termijn voersc. die hondert gerekent tegens
sess ind mitten verscenen thijnss. In oirconde onsser litteren. Gegeven
inden haere ons Heren duysent vijffhondert vier ind dartich des dinxda-
gas nae pinxter dach.

marge: desen brieff bestaert tussen Hanrick ?Lots Baken W??soen

potlood aantekening in marge: 1534

bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.10v; regest 42
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
43 ) 19-02-1486. 31. 1486 Februari 19 (opten Sonnendach alss men singet in der kercken Reminiscere).
Gerit Sandersz en Hermen die Bie Hermensz schepenen in Driell oorkonden, dat de gezworen bode Henrick die Bruyn en Claes Claes Sterckensz als gasthuismeesters des dorps van Driell heeft ingezet in 17 h. lands te Driell op de Geerden.

Afschrift in Inv. nr. 9 fo 10.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 22-5-2017.
marge: NB
Insettinge opten coop

Wij Gerit Sanderss. ende Hermen die Bie Hermenss. scepenen in Driell tugen dat wij daer
over geweest hebben daer nae onsse vonnis overmits den gesworen richter ons heren
van Gelre in Bommelreweert Henrick die Bruyn ende Claes Claes Sterckenss.
als gasthuys mesters indertijt des gasthuys des dorps van Driell ende van namen
ende van wegen des gasthuys voersc. nae ingehout zijnre scepen gericht brieff ende
coop brieff van Driell ingeseth sijn tot allen recht ruerende van soventien hont
lants gelegen inden gericht van Driell op die Geerden tussen erffenis des Heiligen
Geest altaers gesticht inder kercken van Driell ende Jacop vanden Velde aen
d'een zijde noertwaart ende 't gericht van Hedell aen d'ander zijde streckende
metten enen eijnde op Wouter Heijmericxss. ende mitten anderen eijnde op 't ge-
richt van Hedell voorss. Welck lant voerss. Egen Claess. Egenss. vercoft ende op-
gedragen heefft Heijnrick die Bruyn ende Claes Claes Sterckenss. als gasthuys mesters
voersc. ende tot behoeff des gasthuys voersc. gelijck die scepen brieff dat volcome-
licker begrijpt ende inhoud die daer op gemaect zijn. Ende die richter
voirsc. verboet voert eenen yegelicken den aenfanck vanden lande voerss. bij
zijnen lijff ende goede dat myemant zijn hande daer aen en sleege noch
hem des en onderwonde. Hij en dede dat van wegen des gasthuys voersc.
off hij en dede dat myt eenen beteren recht. In oirconde onser litteren gegeven
int jaer ons Heren duyssent -vijffhondert- vierhondert LXXXVI opten sonnen-
dach alssmen singet inder kercken reminiscere.

potlood aantekening in marge: 1486
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.10; regest 31
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
44 ) 24-11-1485. 30. 1485 November 24 (des anderen daichs nae sunte Clemens dach Paus).
Aert Aert Egenszsoin en Jan Spierinck van Wel schepenen in Driel oorkonden, dat Egen Claes Egensszsoin voor 10 lb de doorgestoken brief (reg.29) heeft verkocht aan Heynrick die Bruyn t.b.v. het gasthuis van Driell.

Afschrift in Inv. nr. 9 fo. 10.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 13-5-2017.
transfix brieff opten coop

Wij Aert Aert Egenss soin ende Jan Spierinck van Wel scepenen in Driell
tugen dat voer ons comen is Egen Claes Egenss. soin ende heefft vercofft ende
opgedragen voer thien pont gever pennongen die hij gieden dat hem betaelt
zijn den brieff daer deess tegenwoerdigen brieff doersteken is ende alle 't gehout
des brieffs als daer inne geschreven steet Heijnrick die Bruyn tot behoeff des
gasthuys des dorps van Driell erffelick te besitten. Ende Egen voerss. verteech
opten brieff ende op 't gehoudt des brieffs voerss. tot behoeff des gasthuys voorss. Ende
hij geloeffde oick van sijnre wegen alle voerplicht aff te doen vanden selven.
Ende dit vertich ende deese gelooffte voersc. heefft oick ontfangen Claes Claes
Sterckenss. tot behoeff des gasthuys voerss. in alre manieren gelijck als daer aff
voersc. steet die supscriptien tot behoeff approberen ende loven wij. In oirconde onser
litteren. Gegeven int jaer ons heeren duysent CCCC LXXXV des anderen daichs
nae sunte Clemens dach Paus.
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.10; regest 30
Transfix.
Hangt aan: 23-11-1485
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
45 ) 23-11-1485. 29. 1485 November 23 (op zunte Clemens dach paus).
Aert Aert Egensz soin en Jan Spierinck van Wel schepenen in Driell oorkonden, dat de gezworen bode in Boemelrewert 17 h. lands heeft laten veilen op 17 Sept. (op sunte Lamberts dach bisscop) van Wouter Heymericxsz of wie ook, in Driell op de Gheerden, tusschen N. het H. Geestaltaar in de kerk te Driel, W. het gericht van Hedell en O. Wouter Heymericxsz voornoemd, wegens een thijns van 4 gouden overl. rijnsgld. 's jaars, schuldig aan Henrick die Bruyn en Jan Scoercap als gasthuismeesters, waarop het na afkondiging t.b.v. de gasthuismeesters Henrick die Bruyn en Claes Claes Sterckensz is verkocht aan Egen Claes Egenszsoin.

Afschrift in Inv. nr. 9 fo. 9v.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 13-5-2017.
Wij Aert Egenss soin ende Jan Spierinck van Wel scepenen in Driell tugen dat voir
comen is die gesworen bode ons heeren van Gelre in Boemelreweert ende heefft gegiet
dat hij gemaent heefft van wegen des gasthuyss des dorps van Driell Wouter Heij-
mericxss. off zoe wie dat met recht besitter is van soventien hont lants gelegen
inden gericht van Driell op die gheerden tusschen erffenis des Heijligen Geest
altair gesticht in der kercken van Driell op zijde noortwaart ende 't gericht van Hedell
aen d'ander zijde streckende mitten eenen eijnde oostwaart op Wouter Heijmericxss.
voirsc. ende mitten anderen eijnde opt gericht van Hedell voirss. van thijns drie
gouden overlensche rijnsche gulden goet ende geve ende van peen die daer op met
recht gewassen ende gegaen is die den gasthuys voersc. onthouden is ende
nyet betaelt en is. Welcken thijns mit zijnre peen voirsc. men jaerlicx is
sculdich ende myt recht te betalen pleecht den gasthuys voersc. uut den
lande voerss. gelijck als die scepen brieff van Driell dat volcomelicker be-
grijpen ende inhouden die wij daer op gemaect gesien hebben. Daerna tugen
wij dat wij daer over geweest hebben daer Heijnrick die Bruyn Jansz. ende
Jan Scoercap Jacopss. als gasthuys mesters des dorps voirss. ende van namen
ende van wegen des gasthuys voerss. gericht sijn overmits den gesworen
richter ons heeren van Gelre in Boemelreweert tot allen recht in dit lant
voerz. dat inder enonge ende inden gericht van Driell gelegen is als voerden
thijns ende peen voerss. die den gasthuys voersc. onthouden is ende nyet betaelt
en is. Des vraichden ons die richter voersc. wat dat Henrick die Bruyn
ende Jan Scoercap als gasthuys meesters metten voerss. lande met recht sculdich
te doen weren. Daer op wijssden wij dat men dat lant voersc. verbieden
sall als recht is ende daer nae soe sullent Heijnrick ende Jan Scoercap als
gasthuysmesters voirsc. vercopen tot onser lantrecht. Dit gesciede int jaer
ons Heeren duysent CCCC LXXXV op Sunte Lamberts dach bisscop. Daer nae
wij scepenen voirsc. tugen dat voir ons comen is die gesworen bode voersc. ende heefft
gegiet dat hij verboden heefft als recht is drie sonnendaiche ter rechter
missen tijt inder kercken van Driell dat lant voersc. dat inden gericht van
Driell gelegen is dat dat the vercopen wert overmits Henrick die Bruyn ende
Jan Scoercap als voerden thijns voersc. ende peen voerss. die den gasthuys voorss.
onthouden is ende nyet betaelt en is. Daer na tugen wij dat voer ons comen -is-
sijn Henrick die Bruyn ende Claes Claes Sterckenss. als gasthuys mesters des
gasthuys voersc. ende van namen ende van wegen des gasthuys voersc. ende hebben
vercoft na alle formen ende manieren gelijck als ons lantrecht eijscht ende wijst
dit lant voersc. dat inden gericht van Driell gelegen is ende dat aldaer inder kerc-
ken van Driell verboden is als recht is ende datmen aldaer sculdich is ende met recht
te -betalen- pleecht verbieden Egen Claes Egenss soin voerden tijns ende pene voorss.
te hebben ende the besitten beheltelicken den gasthuys voirsc. zijns thijns.
ende peens voersc. ende sijnre scepen brieffe van Driell daer op gemaect voersc. hem
den voersc. thijns ende peen nae ingehout dier scepen brieve voersc. vanden
toecomende termijnen daer mede noch te mogen innen ende ?beum??, die rasuer
't gericht ende die superscriptie is approberen ende loven wij. In oirconde onser
litteren. Gegeven int jaer ons Heeren duyssen vierhondert LXXXV op
Sunte Clemens dach paus.
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.9v; regest 29
Transfix.
Aanhangend: 24-11-1485
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
46 ) 26-05-1534. 41. 1534 Mei 26 (Dinxdaichs nae den heyligen Pinxsterdach).
Egen Dirck Arriszsz en Egen Dirck Gijsbertsz schepenen in Driell oorkonden, dat Merten Theukens 15 stv. en 1 geldersche snaphaan van 6 stv. thijns heeft beloofd op Paaschdag aan Baken van Goer en Hanrick Ariensz als gasthuismeesters uit het door hem bewoonde huis met hofstad te Driell, tusschen O. Aert die Bruyn, W. Jan Dirck Arrissz en Z. de dijk.

Afschrift in Inv. nr. 9 fo.9.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 13-5-2017.
Wij Egen Dirck Arriss. ende Egen Dirck Gijsbertss. scepenen in Driel tugen dat voer
ons comen is Merten Theukens ende heefft geloofft Baken van Goer ind Hanrick Arienss.
als gasthuys mesters indertijt ind tot behoeff des gasthuyss binnen Driell thijns
XV stuvers enen goeden gelreschen sel?neren snaphaen voer zes stuivers to paeschen
toecomende ind so voert jaerlicx euwelicken te betalen, uuth huys ende hoffstat
daer hij to hant woenachtich is met alle sijnen toebehoren gelegen inden gericht
van Driell. Oostwaart Aert die Bruyn, westwaart Jan Dirck Arriss., suyden den
gemeijnen dijck off wie all omme met rechtvan lant gelegen mach zijn. Welcken
thijns off jaerlicx opten termijn voersc. nyet betaelt en were soe sall daer alle
weken naestvolgende daer op wassen ende gaen enen peen van een oert stuivers voersc.
ther weeck welcken peen mitten thijns voersc. die gasthuys meesters inder tijt
tot behoeff des gasthuys voirss. verhalen mogen uten onderpande voersc. als sij's
nyet langer beijden en willen ind Merten voorss. gelooffden den thijns ind peen voorss.
uuth den onderpande voorss. euwelicke te waren tegen alle den genen die des then recht
comen willen. Bij also dat hij den thijns euwelicken op enigen termijn sall mogen
lossen die hondert gereckent tegen zess ende mitten verscenen thijns. In oirconde
onser litteren. Gegeven inden jaer ons Heeren duyssent vijffhondert vier ende dartich
dess dinxdaichs naeden heijligen pinxterdach.
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.9; regest 41
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
47 ) 24-11-1517. Akte van 24 november 1517 waarbij schepenen van Driel de uitspraak bevestigen van schepenen van die plaats d.d. 19 november 1496 inzake de eigendom van de Wolfsweerdt te Hoensaet met de aanwas
Afschrift (c. 1600) in inventarisnummer 3020/1144, 2e ged., fol. 35.
Datering: Gegeven int jaer onses Heeren 1517 op Sunte Catharinen avent.
Was regest 89 in de gedrukte inventaris van Van de Ven.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 13-5-2017.
bron: regionaalarchiefrivierenland.nl
inventaris 3020 Archieven van de stad Zaltbommel, (1293) 1327 - 1815
inv. nr. 1144
Transfix.
Hangt aan: 19-11-1496
Bron: Overigen, inv. 1144
48 ) 19-11-1496. Akte van 19 november 1496 waarbij schepenen te Driel uitspraak doen inzake de eigendom van de Wolfsweerdt te Hoensaet met de aanwas.
Afschrift (c. 1600) in inventarisnummer 3020/1144, 2e ged., fol. 34.
Datering: Anno 1496 op Sunte Elisabeths dach.
Was regest 79 in de gedrukte inventaris van Van de Ven.

Ingevoerd of laatste wijziging op: 13-5-2017.
bron: regionaalarchiefrivierenland.nl
inventaris 3020 Archieven van de stad Zaltbommel, (1293) 1327 - 1815
inv. nr. 1144
Transfix.
Aanhangend: 24-11-1517
Bron: Overigen, inv. 1144
49 ) 1444. een schepenbrief van Driel van het altare s Crucis
dat door Jacob van Veltdriel was gesticht welk beneficie de priester Jan
Morinc omtrent dien tijd heeft bezeten.

Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-5-2017.
bron:
boek: Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbos
door Lodewijk Hendrik Christiaan Schutjes
RK priester en pastoor van Orthen, 1872.
p.480
digitale versie in te zien via:
https://books.google.nl/books?id=4XQ7AQAAIAAJ&hl=nl&pg=PR7#v=onepage&q&f=false

Als originele bron wordt hierin in voetnoot 2) genoemd: "kerkarchief Driel".
Bron: Overigen
50 ) 07-04-1348. Gerigtelijke opdragt van 3½ morgen lands onder de juris dictio van Dryel, ten behoeve van den hertog, 1348 april 7. 1 charter
N.B. 0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen.
---
Theodericus filius Godefridi, schepen in Driel (Dryel), genoemd in collectie zegels, hoort bij dit charter
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-5-2017.
Fol. 95

Een scepenbrieff van Driele, tugende dat Egen Jans
Egenssson vercoft heeft tot greve Reynald behoef van
Gelre 3 1/2 mergen lants, gelegen tot Driell in Veltdrielre
acker.

Erffenisse tot Driell.

Universis presentia visuris nos Theodricus Bollic, filius
Johannis, Theodricus, filius Godefridi, et Gerardus, filius
Johannis Starken, scabini in Driell, notum facimus prote-
stantes, quod veniens coram nobis Ego, filius Johannis, filii
Egonis, vendidit et optulit pro centum libris denariorum
legalium eidem, ut fatebatur, persolutis tria iugera et dimi-
dium iuger terre, site in iurisdictione de Driele, in loco
dicto Veltdrielre ackeren, inter Alardum Scoercap ab uno latere
et *) Wilhelmum, filium Henrici, ab alio latere, Egoni filio
Vos ad opus Reynaldi, domini nostri ducis Gelrensis, in
allodio sine censu et aggere, hereditarie possidenda. Et
Egho, Johannis filius predictus, terre predicte renuntiavit,
promittens facere renuntiare omnes, qui terre predicte de
iure renuntiare tenentur, promittens eciam warandiam facere
Eghoni, filio Vos, ad opus domini Reynaldi predicti super
terra predicta per annum et diem, ut iuris est, adversus
omnes iuri comparere volentes et deponere omne plegium,
quod "voirplicht" dicitur, de eadem, nostrarum testimonio
literarum. Datum anno Domini MCCCXLVIII, die septimo
mensis Aprilis.

*) In A en B staat: ende.
Gelders Archief; toegang 0243 Charterverzameling; inv. nr. 395
---
De transcriptie is beschikbaar in het boek:
"Acten betreffende Gelre en Zutphen, 1107-1415" naar de drie handschriften: A dat alste register en I oldste register te Arnhem, zoomede B No. 22 te Dusseldorp.
Uitgegeven door P.N. van Doorninck en Dr. J.S. van Veen, Haarlem, 1908.
p.315
Digitaal beschikbaar via:
https://archive.org/details/actenbetreffend03ducgoog
Bron: Overigen, inv. 395
51 ) 10-04-1485. 27. 1485 April 10 (Sonnendaichs nae S. Ambrosiusdach)
Jan Spierinck van Wel en Waltgaert Egenssoin schepenen in Driell oorkonden, dat Willem Loiffsoin voor 100 lb de Westelijke helft van huis en hofstad te Hoensaet heeft verkocht tusschen hemzelf en de straat en tusschen Jacop van den Velden en de straat, aan Heynrick die Bruyn en Jan Scoercap Jacopsz als gasthuismeesters te Driell, die dit goed voor 1 Rijnschen gulden 's jaars weder in thijns hebben teruggegeven.

Afschrift in Inv. nr. 9 fo. 8.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-5-2017.
Wij Jan Spierinck van Wel ende Waltgaert Egens soin scepen in Driell
tuygen dat voir ons comen is WIllem Loiffsoin ende heefft vercofft ende opgedragen
voir hondert pont gever penningen die hij giede dat hem betaelt sijn die een helfft
van eene helffte van ene huysse ende hoffstadt met alle sijne tymmeringe
potinge ende toebehoren gelegen inden gericht van Driell tot Hoensaet tusschen
Willem voirsc. aen d'een sijde ende die gemeijn straet aen d'ander zijde streckende
mytten eenen eijnde op Jacop vanden Velde ende mitten anderen eijnde oick op de
gemeijn straet. Wolcke helffte dess huysse ende hoffstadt met alle zijnre tym-
meringe potinge ende toebehoren voirss. gelegen is aen die westen zijde der
alinger hoffstadt voirsc. nederwaart, Heijnrick die Bruijn ende Jan Scoercap Ja-
copss. als gasthuyss meijsters indertijt des gasthuyss des dorps van Driell ende
tot behoeff des gasthuys voirsc. in eenen eijgendom sonder dijck ende sonder thijns
erffelick the besitten. Ende Willem Loeffss voersc. verteech op die een
helffte dess huyss ende hoffstadt met allen sijnen tymmeringe potinge ende
toebehoren voersc. -jaer ende dach- hij gelooffde daer op doen the verthijen alle
die ghene die daer op met recht verthijen, hij gelooffde oick the waren Henrick
die Bruyn ende Jan Scoercap als gasthuyssmesters voersc. ende tot behoeff des gasthuys
voirsc. die een helffte des huyss ende hoffstat met alle sijnen tymmeringe potinge
ende toebehoren voersc. jaer ende dach als recht is tegen alle die ghene die then recht
comen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Doen dit
geschiet was doen gaven weder over Heijnrick die Bruyn ende Jan Scoercap als
gasthuyssmeijsters voersc. ende van namen ende van wegen des gasthuyss voersc.
dit goet voirsc. Willem Loeffzoin in eenen erffelicken thijns the besitten voer enen
Rijnsche gulden XX witte stuver in tijt der betalinge voirden Rijns gulden voirsc. goet ende
geve off ander goet paijment in gelijker weerden daer voer opten paeschdach
naestcomende. Ende daer nae voert alle jaer voer eenen Rijnsche gulden als voorsc.
steet erffelicx thijns off payment daer voer als voersc. is jaerlicx opten paesch-
dach den gasthuyss meijsters des gasthuyss voersc. altoes inder tijt zijn ewelicken
the betalen. Welcken thijns voirsc. off he alle jaer opten termijn der betalinge
voersc. nyet betaelt en were, soe soude dan daer op wassen ende gaen alle weken
naestvolgende eenen pene van enen halven stuiver, welcken peene tsamen mytten thijns
voersc. die gasthuyss meijsters inder tijt des gasthuyss voersc. uuth die helfft
des huys ende hoffstat met alle sijn tymmeringe ende potinge ende toebehoren
voersc. sullen mogen verhalen wanneer dat zij's nyet langer en sullen willen
beijden. In oirconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heeren M CCCC LXXXV des
sonnendaechs nae Sunte Ambrosius dach.
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.8; regest 27
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
52 ) 09-05-1400. 4. 1400 Mei 9 (opten sonnendach als men in der heyliger kercken singt Jubilate).
Sander Broeszoen en Heynric Janszoen schepenen in Dryel oorkonden, dat Steuen Jan Ydenzoenszoen voor 100 lb de doorschoten brieven (zie reg.1-3) heeft verkocht aan Lambert Jacopszoen t.b.v. het gasthuis van Dryel tot Hoenset, gesticht ter eere der Almacht Gods en die zijner H.Moeder en alle heiligen, voor welken verkoop Jan Jan Ydenzoenszoen zich borg stelt.

Oorspr. Inv.nr. 15, met het geschonden zegel van den eersten oorkonder.
Afschrift in inv. nr. 9 fo.8
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-5-2017.
Transfixy brieff

Wij Sander Broessz. ende Heijnrick Jans soen scepenen in Driell tugen dat quam
voir ons Steven Jan Ydensz. zone vercofft ende driech op voer hondert pont gever
penningen als hij ?lijde dat hem betaelt sijn desse brieve daer deesen tegenwoerdigen
brieff doer is gesteken ende alle dat daer inne geschreven is Lambert Jacopsz.
tot behoeff des gasthuyss van Driell tot Hoenzaet gesticht inder eeren des ael-
mechtigen Goeds Marien zijnre moeder ende alle Godts Heijligen erffelicken the
besitten. Ende Steven voirsc. verteech op die selve brieven. Hij geloeffde daer
oick mede van sijnre wegen waerscap the doen Lambert Jacopsz. voersc.
tot behoeff des gasthuyss van Driell voirsc. vanden selven brieven voirsc.
ende van allen oir inhouden voersc. jaer ende dach als recht is tegen hem
allen die then rechte willem comen. Ende aff te doen van zijnre wegen allen
voirplicht vanden selven. Hier is Jan Jan Ydens zoens soon een borge aff. In
oirconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren duysent vijffhondert opten
sonnendach alssmen inder Heijliger kercken singet Jubilate.

potlood aantekening in marge: 1500 (moet zijn 1400)

LET OP: hier staat 1500 in de tekst ipv het jaar 1400 in het regest. De auteur van de regesten (A.J. van de Ven?) meent dat hier een overschrijffout is gemaakt in het cartularium
omschrijving in de inventaris:
15. Acte, waarbij Steven Jan Yden zoons zoon overdraagt aan Lambert Jacops zoon ten behoeve van het te Hoenset gestichte gasthuis de brieven, waardoor deze gestoken is, 1400. Met oudere brieven d.d. 1362 en 1385. 3 charters (getransfigeerd).
N.B. Blijkens den inhoud is ook de brief van 1362 nog door een ouderen gestoken geweest. Deze laatste brief, een transportacte van een huis in het gericht van Driel d.d. 1340, is afgeschreven in het cartularium (Inv.no.9).
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.8; en inv. 15 regest 4
Transfix.
Hangt aan: 05-04-1383
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 15
53 ) 02-05-1472. 17. 1472 Mei 2 (op des Heiligen Cruysavont inventionis).
Bauken die Sterck Janssz en Aert Aert Egenssoin schepenen in Driell oorkonden, dat Engele Heinrick Beerssz dochter voor 20 goudgld. de doorgestoken brief (d.d. 5 Juni 1460, reg.nr.11) heeft verkocht aan Christina Dircxs dochter van Alem t.b.v. het gasthuis te Hoensaet.

Afschrift in Inv. nr.9 fo. 7v.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-5-2017.
Transfixi brieff opten principalen brieff

Wij Bauken die Sterck Janss. ende Aert Aert Egens soin scepenen in Driell tugen dat voer ons
comen is Engele Heinrick Beerssz. dochter met oiren gecoren mombaer ende heft vercofft
ende opgedragen voer tweijntich gouden gulden goet ende gheve die zij giede dat hoer be-
taelt zijn die brieve daer deesen tegenwoerdigen brieff doersteken is ende alle 't ge-
hout der brieve als dair inne geschreven steet Christina Dircxs dochter van
Alem tot behoeff des gasthuyss inden gericht van Driell gelegen tot Hoensaet
erffelick the besitten. Ende Engell myt oiren gecoren mombaer voersc.
verteech op die brieve ende op't gehout der brieve voirsc. Sij gelooffde daer op
doen the vertijen alle die ghene die van hoere wegen daer op met recht vertijen
sullen. Sij gelooffde oick te waren van oire wegen Christine tot behoeff des
gasthuys voirsc. die brieve ende 't gehout der brieve voirsc. jaer ende dach
als recht is tegen alle die ghene die then rechte comen willen. Ende van oire
wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirconde onser litteren.
Gegeven int jaer onss Heeren M CCCC twe ende tseventich op des Heiligen Cruysavont inventionis.

potlood aantekening in marge: 1472
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.7v; regest 17
Transfix.
Hangt aan: 05-06-1460
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
54 ) 05-06-1460. 11. 1460 Juni 5 (op sunte Bonifaesdach).
Dirck die Stout Janssz en Gerit Sandersz, schepenen in Driell oorkonden, dat Jan die Bye Andriesz 1 gouden Wilhelmsche Hollandsche schild 's jaars op O.L.V.dag purificatio heeft beloofd aan Dirck Jacopssz van Veltdriell uit huis en hofstad te Driell in den Bolcken tusschen den proost van Oudmunster en den proost van de kapel te Driell.

Afschrift in Inv. nr.9 fo.7v.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-5-2017.
Wij Dirck die Stout Janss. ende Gerit Sanderss. scepenen in Driell tugen dat voer ons
komen is Jan die Bye Andriess. ende heefft geloofft Dirck Jacopssz. van Velt-
driell thijns eens gouden gwilhemsche hollansche schilt goet ende geve off
ander goet payment in gelijker werden daer voir op onsser liever vrouwen
dach purificatio naestcomende ende daer nae voert alle jaer enen gouden gwill-
helmsche scilt als voirsc. steet erffelicx thijns off payment daer voer als voorss.
is jaerlicx op onsser liever vrouwendach purificatio den voersc. Dirck Jacopss.
euwelicken the betalen. Ende the heffen ende the bueren uuth een huyss en
hoffstadt gelegen inden gericht van Driell inden Bolcken tusschen den proost
van Oude Munster t'Utrecht aen d'een sijde ende den proost der Capellen van Driell
aen d'ander zijde. Welcken thijns voirsc. off he alle jaer opten termijn der beta-
linge voirsc. nyet betaelt en weere, soe soude daer op dan wassen ende gaen alle
weken naestvolgende een peene van eenen goeden ouden butken. Welcken peene t'sa-
men mitten thijns voersc. Dirck Jacopss. voirsc. uuth den huyss ende uuth der hoff-
stadt voersc. sall mogen verhalen wanneer dat hij's nyet langer en sall willen
beijden. Ende Jan die Bye voirsc. gelooffde den voirsc. Dirck Jacopss. den
thijns myt zijnen peene voirsc. euwelicken the waren tegen alle den gene
die des then rechten comen willen uuth den huyss ende uuther hoffstat voirss.
In oirkonde onsser litteren. Gegeven int jaer ons Heren M CCCC ende tsestich
op sunte Bonifaes dach.
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.7v; regest 11
Transfix.
Aanhangend: 02-05-1472
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
55 ) 01-12-1545. Schepenen: Aert de Gier en Claes Korstensz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-5-2017.
Aert de Gier Claes Korstensz qd Herman Tonis Hacken promisit
Jan Ariensz pro se ipso ende tot behoef sijn broeders ende suster
nementlicken Henrick ende Dirck gebrueders ende Tonisken
te betalen ipso natalis proxime per annum tot onsen lantrecht
XVJ {15,5} g. vel .... Condicie Indien Hermen voirsz nijet en betaelden opten termijn
... inder? slote? dach voirsz. in die XII nachten daer na z...s vervallen van
drie der g. voirsz. ende noch die? ....? ad huc off Hermen voirsz noch
nijet en betaelden binnen XII dagen dair nae noch op vervall
drie der g. voirsz. ... ad opus den voirg. noch off wel?
drie vol ....? te betalen den voirg.

Predicti qd idem Hermannus promisit quo supra dat voirg. Jan Ariensz ad opus
pro se et pro fratribus et sorore voirsz. dat Egbert Reijersz voirsz oick
geloofte doen zall als boven voir de pe oick XVJ {15,5} der? g. voirsz
nu op vrijdach naestcomende

Predicti qd Jan Ariensz heeft vertegen op alle alsulcke versterff als
hem aenverstorven is overmits dootlicken affganck z. Tonis
Hacken zelige ? ende zijn huijsfrou ad opus Jan Ariensz erfflick Hermen Tonisz et? ad
opus Egbert Reijersz the besitten et? de se alle plegium? ac.... Et promisit idem
Jan Ariensz voirsz. pro fratribus et sorore voirsz. dat hij die brengen?
zall ....? vertijen zullen opten betaeldach alsij? hoer penningen
ontfangen zullen aº XLV tercia post Andree {1}
Hermen Tonisz petyt eciam litteras ad opus Enbert Reijersz
Dit is een klad tekst in ORA Driel, inv. 44. Plaatselijk lastig leesbaar en er is in gekrast.
1. Datum: dinsdag na 30-11-1545
Bron: Overigen
56 ) 27-01-1533. Schepenen: Egen Dirck Arrisz, Hermen de Bie, Jacop van Lith, Aert? Lambertsz, mgr. Jan Sterck, Egen Dirck Gijsbertsz, Egen? Gier? en Aert/Arnt? die Cock
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-5-2017.
Nae aenspraick Egonis Kuijck in Herman van Geijsteren?
Ruerende goet dair Kuijck inne gerechticht zude?
zijn ex parte uxoris ende nae antwoert Hermens
voersz. wijsen wij scepenen Egen van Cuijck
in Hermen van Gestells? goet zoe diep ...? voirsz ex
parte uxoris dair inne bestorven Ind nae den lantrecht
dair he gerechticht is ....? dat ter tijt

Juridica aº XXXIII den XXVII Januarij Egen Dirck
Arrisz Hermen de Bie Jacop van Lith Aert? Lambertsz
mgr. Jan Sterck Egen Dirck Gijsbertsz Egen? Gier? Aert/Arnt? die
Cock
Dit is een klad tekst in ORA Driel, inv. 44. Plaatselijk lastig leesbaar en er is in gekrast.
Bron: Overigen
57 ) 13-06-1508. 36. 1508 Juni 13 (des Dincxdaichs nae den Pinxsdach).
Egen Egensz en Jacop Broeszsz schepenen in Driell oorkonden, dat Jut, weduwe van Lambert Zander Egensz om Gods wil de doorgestoken brief (reg. 34) heeft gegeven aan Gerit Ottensz en Jan Sandersz als gasthuismeesters t.b.v. het gasthuis te Hoensaet, mits daaruit jaarlijks een mis gelezen worde op het hoogaltaar in de kerk te Driell.

Afschrift in Inv. nr. 9 fo. 7.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-4-2017.
Transfix brieff opten principalen brieff

Wij Egen Egenss. ende Jacop Broess. scepenen in Driel tugen dat voer ons comen is
Jut die welneer wijff was Lambert Zander Egenss. ende heefft puerlicken
simplicken om Gods will gegeven ende opgedragen den brieff daer deesen tegen-
woerdigen brieff doersteken is ende allen 't gehout des brieffs als dair in geschreven
steet Gerit Ottenss. ende Jan Sanderss. als gasthuys meijsters inder tijt des gast-
huyss des dorps van Driell gelegen tot Hoenzaet tot behoeff des gasthuyss
voersc. erffelicken the besitten. Ende Jut voirsc. verteech opten brieff
ende op allen 't gehout des brieffs voirsc. tot behoeff des gasthuys voirsc.
Sij gelooffde van oire wege daer op doen the vertijen alle die gene die met
recht daer op verthijen zullen. Sij gelooffde oick te waren van oire wegen
den voirsc. Gherit Otten ende Jan Zanderss. tot behoeff des gasthuyss voorss.
den brieff ende alle gehout des brieffs voirsc. jair ende dach als recht is
tegen alle die ghene die then recht comen willen ende alle voirplicht van
hoire wegen aff te doen vanden selven. Met alsulcke vorwaerde voert toe
gedaen als dat die gasthuys meijsters inder tijt des gasthuyss voersc. den thijns
die inden principalen brieff daer deesen tegenwoerdigen brieff doersteken is
geschreven ende begrepen steet jaerlicx hantreijken ende betalen zullen tot eere
singender missen vanden Heijligen Sacrament opten hogen altaer inder kercken
tot Driell ende dat Heilich Sacrament met eer s?tellen op ende aff te setten wanneer
ende tot wat tijden dat dair also veel rente voert meer toe gemaect ende gegeven
wordt daermede die misse voorss. jaerlicx mede omme? sall mogen doen singen gelijck voorss.
steet ende den gasthuys sall den thijns zo lange bueren ende heffen dan dair so veel renten
meer totter missen voirsc. gemaect werden aen erffrente. Ende waert saick
dat den thijns voirss. den gasthuys affgelost worden zo salmen dat gelt weder omme beleggen
aen renten ende des tot behoeff der missen in alre manieren gelijck voersc. steet die
supseri?pere is? love wij? goet. In oirconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent
vijffhondert ende acht des dinxdaicks nae den pinxtdach.

potlood aantekening in marge: 1508
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.7; regest 36
Transfix.
Hangt aan: 30-11-1505
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
58 ) 30-11-1505. 34. 1505 November 30 (des sonnendaichs nae sunte Clemens dach).
Egen Dircxsz en Jan die Sterck Baukensz die oude schepenen in Driell oorkonden, dat Egen Sander Egensz aan Lambert Sander Egensz 1 gouden Rijnsgld. of 25 Bossche stv. thijns heeft beloofd op Kerstdag uit zijn huis en hofstad te Driell in Martwijck tusschen Gherit Peterssz en Egen Sandersz zelf en van straat tot straat.

Afschrift in Inv. nr. 9 fo. 6v.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-4-2017.
Wij Egen Dircxss. ende Jan die Sterck Baukenss. die Oude scepenen in Driell tugen
dat voer ons comen is Egen Sander Egenss. ende heefft geloofft Lambert Sander
Egenss. thijns eens gouwen rijnsche guldens off vijff ende tweijntich bossche
stuvers voerden gouwen gulden voirsc. opten Heiligen Korssdach naestcomende over
een jair. Ende daer nae voert alle jaer enen gouwen philips gulden erffelicx thijns
off payment daer voer als voirsc. steet den voirsc. Lambert alle jaer opten
Heijligen Korssdach 't welicken the betalen ende heffen ende the bueren uuten
eenen huysse ende hoffstadt met alle hoere tymmeringe potinge ende
toebehoren gelegen inden gericht van Driell tot Martwick tusschenn
Gherit Peterss. aen d'een sijde ende Egen Zanderss. voersc. aen d'ander sijde
streckende vander gemeijnre straten op die gemeijne straet. Wolcken thijns voorsc.
off he alle jaer opten termijn der betalinge voirsc. nyet betaelt en worden
soe soude dair op dan wassen ende gaen alle weken daernaest volgende
eenen peen van enen halffen kaerlscen bingoensche stuver. Welcken peene
ende thijns Lambert voirsc. uuth den huysse ende hoffstat voirsc. sall mogen
verhalen wanneer dat hij's nyet langer beijden en sall willen. Ende Egen
Sanderss. voirsc. gelooffde den voersc. Lambert den thijns mytten pene voirsc.
euwelicken the waren uuth den huysse ende hoffstadt voirsc. tegen alle
die ghene die then rechte comen willen. Met alsucker vorwaerden voirt
toegedaen wanneer ende tot wat tijden dat Egen Zanderss. voirsc. geve
ende betaelde den voersc. Lambert op enyge Korssdach voirsc. darthien gouden
philips gulden off vijff ende tweijntich bossche stuver voer elcken gulden voersc.
soe sall alssdan daer en teijden deessen tegenwoerdigen brieff doot quijt
ende gelost zijn. In oirconde onsser litteren. Gegeven int jaer ons
Heeren dussen vijffhondert ende vive des sonnendaichs nae Sunte
Clemens dach.

potlood aantekening in marge: 1505
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.6v; regest 34
Transfix.
Aanhangend: 13-06-1508
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
59 ) 17-03-1482. 23. 1482 Maart 17 (opten Sonnendach alssmen singt in der kercken Letare Jherusalem).
Maes Claesz en Jacop van den Velde schepenen in Driell oorkonden dat Jacop voornoemd met zijn broeders Joest en Baken voor 100 goudgld. de doorgestoken brief (d.d. 27 Maart 1469, reg.13) hebben verkocht aan Heynrick die Bruyn en Jan Scoercap Jacopsz als gasthuismeesters te Hoensaet.

Afschrift in Inv. nr. 9 fo. 6v
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-4-2017.
Transfix brieff opten principalen brieff.

Wij Maes Claesz. ende Jacop vanden Velde, scepenen in Driell tugen dat ick Jacop voorss.
Joest ende Baken mijn twe gebroeders hebben vercofft ende opgedragen voir hondert
gouden gulden goet ende geve die wij gieden dat ons betaelt zijn den brieff dair
deesen tegenwoerdigen brieff doersteken is ende allet 't gehaut des brieffs als dair
inne geschreven steet Heijnrick die Bruyn ende Jan Scoercap Jacopsz. als gasthuys-
meysters des gasthuys des dorps van Driell erffelick the besitten. Ende ick
Jacop, Joest ende Baken voirsc. vertegen opten brieff ende op 't gehout des brieffs
voirsc. tot behoeff des gasthuys voersc. Wij gelooffden dair op doen the vertijen
alle die ghene die van onsser wegen dair op met recht verthijen sullen. Wij
gelooffden oick te waren van onsser wegen Heijnrick die Bruyn ende Jan Scoercap
voersc. als gasthuys meijsters voirsc. den brieff ende 't gehaut des brieffs voersc.
jaer ende dach als recht is tegen alle die ghene die then recht comen willen
ende van onsser wegen alle voirplicht aff the doen vanden selven. In oirconde
onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren duyssent vierhondert twee ende
tachtentich opten sonnendach alssmen singt inder kercken letare.

potlood aantekening in marge: 1482
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.6v; regest 23
Transfix.
Hangt aan: 27-03-1469
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
60 ) 27-03-1469. 13. 1469 Maart 27 (des manendaichs nae den h. Palm sonnendach).
Gherit Sandersoin en Heynrick Gijsbertsz schepenen in Driell oorkonden, dat Engbert dye RuyterJansz voor 50 goud gld. 1 m.lands heeft verkocht te Driell op de Hoensaetse weide tusschen O.hemzelf, W. Aert Dirck Andrieszsoin, en van de straat tot de "erffenisse geheyten Gheer" aan Jacop van den Velde, die het voor 2 gouden overlandsche rijnsgulden 's jaars op Paschen weder aan verkooper in thijns heeft uitgegeven.

Afschrift in Inv. nr.9 fo. 6.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-4-2017.
Wij Gherit Sandersoin ende Heijnrick Gijsbertsz. scepenen in
Driell tugen dat voir ons comen is Engbert die Ruyter Jansz. ende heeft
vercofft ende opgedragen voor vijfftich gouden gulden goet ende geve
die hij gieden dat hem betaelt sijn enen mergen lants gelegen inden
gericht van Driell op die Hoensaetse weijde tusschen Egbert voorsc,
aen d'een zijde oostwaart ende Aert Dirck Andriess. soin aen d'ander zijde
streckende mytten -anderen- eenen eijnde op die gemijn straet ende mytten anderen
eijnde op die erffenisse geheijten Gheer Jacop van den Velde in eenen
eijgendom sonder dijk ende sonder thijns erffelick the besitten. Ende
Egbert voersc. verteech op dit lant voirsc. Hij gelooffde daer op doen
the vertijen alle die ghene die daer op myt recht vertijen zullen.
Hij gelooffden oick the waren Jacop van den Velde voersc. dit lant voorsc.
jaer ende dach als recht is tegen alle die ghenen die then recht comen
willen, ende alle voirplicht aff te oen vanden selven. Doen dit ghe-
sciet was doe gaff weder over Jacop vanden Vekde voersc. dit lant
voirsc. den voirsc. Engbert in eenen erffelicken thijns the besitten voer
twe gouden overlensche rijnsche gulden goet ende geve off voir elcken
rijnse gulden XX goede philips penningen geheijten witte stuvers off ander
goet payment in gelijker werden daer voer opten paeschdach over een jaer
naestcomende ende daer nae voert alle jaer voer twe gouden rijnsche
gulden als voirsc. sijn erffelicx thijns off payment daer voer als voirsc.
is jaerlicx opten paeschdach den voersc. Jacop vanden Velde ewelicken the
betalen. Wolcken thijns voirsc. off he alle jaer op termijn der betalinge
voorss. niet betaelt en were soe soude daer op dan wassen ende gaen alle weken
daer naestvolgende een peen van een goeden auden vlemsche groten. Welcken
peen tsamen mytten thijns voorsc. Jacop vanden Velde voirsc. uut den lande sall
mogen verhalen wanneer dat hij's nyet langer en sall willen beiden. In oirconde
onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent CCCC LXIX des manendaichs
naeden Heijligen Palm Sonnendach.

potlood aantekening in marge: 1469
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.6; regest 13
Transfix.
Aanhangend: 17-03-1482
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
61 ) 22-02-1484. 26. 1484 Februari 22 (op sunte Peters dach ad Cathedram) Jan Spierinck van Wel en Jan Bock schepenen in Driell oorkonden, dat Claes Jans Raetszoin voor 40 goudgld. de doorgestoken brief (d.d. 14 Nov. 1468, reg.12) heeft verkocht aan Heynrick die Bruyn en Jan Scoercap Jacopssoin als gasthuismeesters te Hoensaet.

Afschrift in Inv. nr. 9 fo. 5v.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-4-2017.
Transfixi brieff

Wij Jan Spierinck van Wel ende Jan Bock scepenen in Driell tugen
dat voer ons comen is Claes Jans Raetssoin ende heefft vercofft ende op-
gedragen voir veertich gouden gulden goet ende gheve die hij giede dat
hem betaelt sijn dye brieve daer deesen tegenwoerdigen brieff doersteken
is ende alle 't gehout der brieve als daer inne geschreven steet Heijnrick
die Bruyn ende Jan Scoercap Jacopssoin als gasthuys meysters inder
tijt des gasthuys des dorps van Driell tot behoeff des gasthuys voorss.
erffelick the besitten. Ende Claes voersc. verteech op die brieve
ende op't gehaut der brieve voersc. Hij gelooffde daer op doen the ver-
thijen alle die ghene die van zijnre wegen daer op met recht vertijen
zullen. Hij gelooffde oick te waren van sijnre wegen Heijnrick die
Bruyn ende Jan Scoercap als gasthuyss meysters voersc. tot behoeff
des gasthuys voirsc. die brieve ende 't gehout der brieve voirsc. jaer
ende dach als recht is tegen alle die ghene die then rechte comen willen.
Ende van sijnre wegen alle voerplicht aff the doen vanden selven.
In alsulcker manieren ende uyt alsulcker vorwaerden toegedaen als
off't saick wert dat den thijns die inden principalen brieff daer desen
brieff doersteken is geschreven ende begrepen steet, den voirsc. gasthuys
tot enyger tijt met enigen rechte ontwijst off affgewonnen worde ende dat
dat nyet toe en q? wanneer? van wegen des gasthuys voirsc. dan soe ge-
loeffde Claes voirsc. Heijnricj die Bruyn ende Jan Scoercap Jacopss. als gasthuys
meysters voirsc. tot behoeff des gasthuyss -meyst- voersc. veertich rijnsche
gulden tweijntich witte stuivers in tijt der betalinge voirden rijnsche
gulden voirsc. goet ende gheve off ander goet payment in gelijker
werde daer voer bynnen enen vierendeel jairs naestvolgende de dach der
ontwisinge off affwinninge voirsc. den voersc. gasthuys tot onsser
landtrecht the betalen als voer 't gebreck der waerscappe des thijns
voersc. In oirconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert
vier ende tachtentich op Sunte Peters dach apostel ad Cathedram.
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.5v; regest 26
Transfix.
Hangt aan: 14-11-1468
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
62 ) 1555. Akte waarbij schepenen van Driel getuigen dat Adam en Goert van der Elst de nalatenschap van hun ouders in gebruik genomen hebben, 1555. 1 charter
N.B. Aanwinst 1960.17.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-4-2017.
Gelders Archief
archief 0510 Diverse charters/diverse aanwinsten
inv. nr. 1373
Bron: Overigen, inv. 1373
63 ) 12-06-1594. Willem van Drijel als scholte van het dorp Driel en Mattheus Goossens van Herwenen komen overeen omtrent de opdracht voor 4 jaren door den eerste an den laatste van de bediening van het scholtambt, als de acte mededeelt.
NB: Met vermelding der wederkeerige belofte van nakoming ?voor schepenen Dirck Fonck ende Egen Dirckss. Secretario in Driell?.
Actum XIIen Juny, aº. XVc vier ende ?t negentich, stilo veteri.
Afschrift (c. 1700) (Inv. nr. 723 fol. 27-28), op papier. Het oorspronkelijke stuk was onderteekend door: Willem van Driell, Mattheus Gooss., Derck Fonck, Egen Dercks, s. in Driel, Egen Dierckss, Jan Arien Reijers en Egen Bock Peterss.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-4-2017.
Drents Archief, toegang 0617 Huisarchief Batinge, inv. 723, regest 89
Bron: Overigen, inv. 723
64 ) 20-06-1598. Schepenen in Drijell oorkonden, dat Willem van Drijell het scholtambt van Driel, de laatste 4 jaren bediend door Matheus Goossens, voor 4 jaren opdroeg aan Jan Thomass, met recht van opzegging door dezen mits ¿ jaar te voren; en dat J Y daarop den eed afdegde, overeenkomstig de instuctie voor M.G. te zullen handelen, doch met vrijstelling voor hem van eenige verplichting tot aanzuivering van achterstallen. Actum den XX den Junij 1598.
Copia copiae (c. 1700) (Inv. No 723 fol. 28 verso 29), op papier. Het oorspronkelijke stuk was onderteekend: Aert Dirckss. De Bie, Hubert de Gier, my present als secrets. In Drijell Egen Derckss, en door Jan Thomassen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-4-2017.
Drents Archief, toegang 0617 Huisarchief Batinge, inv. 723, regest 100
Bron: Overigen, inv. 723
65 ) 27-09-1395. Schepenen van Driel vestigen Johan van Rossem in het bezit, genaamd de Wolfwert, uit de abdij van Sint-Truiden, zoals hij had gekocht van Rolof Goeswijnsz. (27 september 1395).

[In de publicatie:]
Les echevins de Driel mettent Jean de Rossem en possession des biens, dits Wolfwert, provenant de l'abbaye de Saint-Trond, et dont il a fait l'acquisition de Rodolph, fils de Gossuin. (27 septembre 1395)
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-4-2017.
Wij Baudeken Hengenaer ende Jan Vanden Bosch, scepen in Dryel (1),
tughen ons daer over gheweest te hebben, waer na onsen vonnyssen, Johan
van Rossem, heren Goeswiins zoon van Rossem, rydders, na inghehaut
siinren scepenen ghericht bryeven, inghezet is bi den ghezworen rychter,
als tot allen recht in allen goeden des abts, des proeffts, des pryors ende
des ghemeyn convents van Sentetruden, alzo ver als in der enynghen van
Dryel hem toebehoerende siin: als in den weert, die wileer plach te heyten
den Wolfs-Weert, ende in den Alemschen-Weert, also ver als sij daer to
gherecht siin, die ghelegen is in der Mazen, tuschen die Maze aen beyden
ziden. Welken wert Jan van Rossem voerscreve ghecoft heeft teghen Rolof,
Goeswiins zoon, gheliic als in den schepenen bryeve, die daer af ghemaect
is, volcomelec is bescreven; ende die rychter voerscreve verboet dat nye-
mant siin hande aen den weerden vorscreven slaen en soude, noch hem
dies onderwinden en soude, hi en mocht dat doen met beteren recht. In
orkonde onser letteren. Ghegeven in 't jaer ons Heren M. CCC. XCV, des
manendages na sente Matheus dach.

Original, sur parchemin, muni de deux sceaux indechiffra-
bles en cire brune, a doubles queues de parchemin.

Origineel, op perkament, met twee onherkenbare zegels
in bruine was aan een dubbele perkamenten staart.


(1) Driel, province ge Gueldre, canton de Bommel.
Akte uit het boek: Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Trond.
publie par Charles Piot
archiviste adjoint aux archives generales de royaume
tome II, Bruxelles, 1874.
Ingezien via: http://scans.library.utoronto.ca
http://scans.library.utoronto.ca/pdf/1/17/cartulairedelabb02sainuoft/cartulairedelabb02sainuoft.pdf
boek pagina 135
pdf pagina 249
Bron: Overigen
66 ) 14-11-1468. 12. 1468 November 14 (des Maenendaichs na sunte Mertensdach in den wynter).
Jan die Poerter Alertsz en Henrick Bramtsoin, schepenen in Driell oorkonden, dat Dirck van den Born Dircxsoin voor 40 gouden gld. huis en hofstad heeft verkocht te Driell in de cleyn Upperackeren tusschen de kromstege en den proost van Oudmunster te Uytrecht, O. Jan van Son Willemsszsoin en W. Dirck Jacopsz van Veltdriell, aan Aert Korstiaensszoin, die het voor 3 gouden Arnoldus Arnhemsche gld. van 1434 's jaars op St. Martensdach in den winter weder aan verkooper in thijns heeft gegeven.

Afschrift in Inv. nr. 9 fo. 5.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-4-2017.
marge: Het Siechuys tot Bomell

Wij Jan die Poerter Alertss. ende Henrick Brantsoin scepenen in Driell tugen
dat voer ons comen is Dirck vanden Born Dircxsoin ende heefft vercofft
ende opgedragen voer veertich gouden guden goet ende geve die hij giede
dat hem betaelt zijn een huyss ende hoffstat met alle zijnre tymmerin-
ge ende potinge gelegen inden gericht van Driell in die cleijn upperack-
eren tusschen die gemeijn stege geheijten die kromstege aen d'een zijde
noortwaart ende erffenisse des proests van alde munster t'Uytrecht aen d'an-
der zijde streckende metten enen eijnde oostwaart op Jan van Son Wil-
lemss. zoin ende mytten anderen eijnde op Dirck Jacopss. van Veltdriell
Aert Korstiaensszoin in eenen eijgendom zonder dijck ende zonder thijns
erffelick the besitten. Ende Dirck vanden Born voersc. verteech op
dit goet voirsc. als huyss hoffstat tymmeringe ende potinge voirss.
Hij gelooffde daer op doen the vertijen alle die ghene die daer op met
recht verthijen zullen. Hij gelooffde oick the waren Aert Korstiaenss.
voersc. dit goet voersc. jaer ende dach als recht is tegen alle die gene
die then rechte comen willen ende alle voerplicht aff the doen vanden
zelven. Doen dit geschiet was doen gaff weder over Aert Korstiaens
zoin voersc. dit goet voersc. -jaer ende dach- in eenen erffelicken thijns te besitten
Dirck vanden Born voersc. voer drie gouden arnoldus aernhemsche
gulden gemaect int jaer ons heeren M CCCC ende XXXIIII goet ende
geve off ander goet payment in gelijcker werden daer voer op
op Sunte Martens dach inden wynter naestcomende. Ende daer nae
voerts alle jaer voir drie gouden Arnoldus gulden als voerss.
zijn erffelicx thijns oft payment daer voir als voersc. is jaerlicx op
Sunte Mertens dach inden wynter den voirscr. Aert Korstiaenss. euwe-
licken the betalen. Wolcken thijns voersc. off he alle jair opten
termijn der betalinge voersc. nyet betaelt en were, soe soude dair op
dan wassen ende gaen alle weken naestvolgende een peen van enen
goeden ouden vlemschen groten, welcken peene t'samen mytten thijns
voersc. Aert Korstiaenss. voirsc. uyten voersc. goede sall mogen verhalen
wanneer dat hij's nyet langer en sall willen beijden. Die rasuert ar-
noldus app?ben? ende loven wij. In oirconde onsser litteren. Gegeven
inden jaer ons Heren M CCCC acht ende tsestich des maenendaichs na Sunte
Mertens dach inden wynter.

potlood aantekening in de marge: 1468
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.5; regest 12
Transfix.
Aanhangend: 22-02-1484
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
67 ) 05-01-1473. 18. 1473 Januari 5 (opten Heyligen darthien avont).
Marcelis Raven en Bauken die Sterck Janssz schepenen in Driell oorkonden, dat Maes Claesz en Wilhem Jacopssoin als gasthuismeesters te Hoenzaet voor 1 gouden eduards nobel, geslagen in 1438 's jaars op Paschen, huis en hofstad te Martwick tusschen Z.Hanrick Stevenssoin en (N) het gasthuis, O. de Martwijcksche straat en W. op den affterwech, in thijns uitgegeven hebben aan Marcelis Dirckxsz zone.

Afschrift in Inv. nr. 9 fo. 4v. N.B. Gecasseerd.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-4-2017.
Wij Marcelis Raven ende Bauken die Sterck Janss. scepenen in Driell
tugen dat voer ons comen sijn Maes Claess. ende Wilhem Jacops soin
als gasthuys meijsters inder tijt des gasthuys inden gericht van
Driell gelegen tot Hoenzaet ende van namen ende van wegen des gasthuys
voerss. ende hebben uutgegeven een huys ende hoffstat met alle zijne tymmerin-
ge, potinge ende toebehoren gelegen inden voirsc. gericht tot Mart
wick tusschen Hanrick Stevens soin aen d'een zijde zuytwaart ende erffe-
nisse des gasthuys voersc. aen d'ander zijde, streckende metten eenen
eijnde oostwaart op die martwijckse straet ende metten anderen eijnde
opten affterwech Marcelis Dirckxss. zoin in eenen erffelicken thijns
the besitten voer eenen gouden edwaerdusschen engelsche nobell goet
van goude ende gerecht van gewichte welcken nobell voersc. gemunt
ende geslagen is inden jaere doemen schreeff dusent vierhondert ende
acht ende dartich off daer the voren off ander goet payment in gelij-
ker weerden daer voer opten Heijligen Paeschdach naestcomende ende daer-
nae voert alle jaer voer eenen gouden eduwaerdussen -gulden- nobell
als voirsc. steet erffelicx thijns off payment daer voer as voersc.
is jairlicx opten Heijligen Paeschdach den gasthuys voersc. euwe-
licken the betalen. Welcken thijns voersc. off hij alle jaer opten termijn
der betalinghen voirsc. nyet betaelt en were soe komt daer op
dan wassen ende gaen alle weken naestvolgende een peene van eenre
goeder ouder vlemscher placken. Welcken peen t'samen mitten thijns voersc.
dat gasthuys voersc. off die gasthuys meijsters die indertijt sijn zullen
des gasthuys voersc. uyt alle den voersc. goede als huys hoffstadt
tymmeringe potinge ende toebehoren voersc. zullen mogen verhalen wan-
neer dat zij's nyet langer en zullen willen beijden. Ende het is the
weten dat die hoffstat voersc. aen die noorden zijde gelijck den gevelt
vander cameren daer opter voersc. hoffstat staende lijntrecht doergaens
vander gemeijnre straeten totten affterwege toe voirsc. doer gaen zall.
In oirconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heeren M CCCC drie ende tsoeven-
tich opten Heijligen darthien avont.

marge aantekening in potlood: 1473
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.4v; regest 18
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
68 ) 20-04-1483. 25. 1483 April 20 (opten sonnendach ... Jubilate).
Aert Aert Egensszsoin en Maes Claes schepenen in Driell oorkonden, dat Heynrick die Bruyn voor 50 schilden de doorgestoken brief (d.d.22 April 1482, reg.24) heeft verkocht aan Jan Scoercap Jacopsz t.b.v. het gasthuis te Hoensaet.

Afschrift in Inv. nr. 9 fo. 4v, N.B. doorgehaald.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-4-2017.
doorgehaald

Wij Aert Aert Egenss soin ende Maes Claess. scepenen in Driell tugen dat
voer ons comen is Heijnrick die Bruyn ende heefft vercofft ende opgedragen
voer vijfftich pont gever penningen die hij giede dat hem betaelt zijn de
brieff daer deesen tegenwoerdige brieff doer steken is ende alle 't gehoudt
des brieffs als daer in gescreven steet Jan Scoercap Jacopss. tot behoeff
des gasthuyss van Driell ewelicken the besitten. Ende Hanrick die Bruyn
voersc. verteech opten brieff ende op 't gehoudt des brieffs. Hij gelooffde
daer op doen the vertijen alle die ghene die van sijnen wegen daer op
met recht vertijen zullen. Hij geloeffde oick te waren van zijnre wegen
Jan Scoercappe voersc. tot behoeff des gasthuys voersc. den brieff
ende 't gehaudt des brieffs voersc. jaer ende dach als recht is tegen alle
die gene die then recht comen willen. Ende van zijnre weghen
alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren.
Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert drie ende tachtentich
opten sonnendach alssmen singt inder kercken jubilate.
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.4v; regest 25
Transfix.
Hangt aan: 22-04-1482
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
69 ) 22-04-1482. 24. 1482 April 22. (des manendaichs nae dat men singet Misericordia Domini).
Aert Aert Egensszsoen en Maes Claesz schepenen in Driell oorkonden, dat Jacop van Lith Jansz voor 100 lb een hofstad heeft verkocht te Hoensaet tusschen Dirck Olifierssz en eertijds Oeyde, weduwe van Heynrick Udenssz en ... straten, aan Hanrick die Bruyn, die het land voor ... op sunte Bartholomeus aposteldag weder in thijns heeft teruggegeven.

Afschrift in Inv. nr. 9 fo. 4 N.B. Doorgehaald en goeddeels uitgewischt.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-4-2017.
Doorgehaald, met een grote vlek inkt erop en goeddeels uitgewist

Wij Aert Aert Egenssz. soen ende Maes Claess. scepenen in Driell tugen dat voir
ons comen is Jacop van Lith Janss. ende heefft vercofft ende opgedragen voer hondert
pont gever penningen die hij gieden dat hem betaelt zijn een hoffstadt met alle hoer
potinge ende toebehoren gelegen inden gericht van Driell te Hoensaet tusschen Dirck
Olifierssoen aen d'een sijde ...... behor?en plach Oeyde
die wijff was Heyndrick ...... h?oeft met
zijnre dijck inde Soeslage ...... gewin ende
verlies Heijnrick die Bruyn ...... sonder thijns
uutgenomen den ...... gelosten
Abram inder ...... erffe-
licken ...... goet voorss.
met hoeren dijck zoe ...... op doen
the vertijen alle die ...... gelooffde
oick the waeren Hanrick ...... verlies
voersc. jaer ende dach ...... willen
ende alle voir...... zijns voerss.
van welcken ...... voirsc.
Hanrick die ...... gesciet
waer doen ...... dijck
zoeslagen ......
voersc. ......
goet ende ......
...... alle jaer voer drie
ende ...... aff payment daer voer
als voersc. ...... Sunte Bartelomeus apostel de
voersc. off ...... voersc. nyet betaelt en
waren soe ...... weken naestvolgende
een peen van ...... welcken peen t'samen
mitten thijns ...... Henrick die Bruyn ...... uut den voersc.
goede myt zijn ...... soesslagen gewin ende verlies voersc. zall mogen
verhalen wa...... hij's nyet langer en zal willen beijden. In
oirkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert twe
ende tachtentich des manendaichs nae dat men singet misericordia domini.
Trnassport opten voersc. brieff hier na volgende.

marge aantekening in potlood: 1482.
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.4; regest 24
Transfix.
Aanhangend: 20-04-1483
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
70 ) 06-02-1473. 19. 1473 Februari 6 (des Saterdaichs nae onser L.V.dach geh.Lichtmisse).
Bauken die Sterck en Dirck de Gier schepenen in Driell oorkonden, dat Johan die Bruyn als voogd van Mechtelt, weduwe en de erfgenamen van Jan Willemsz van Gennep voor 20 gouden gld. de doorgestoken brief (d.d. 10 Aug. 1452, reg.9) hebben verkocht aan Maes Claesz en Willem Jacopsz als gasthuismeesters te Hoessent.

Afschrift in Inv. nr.9 fo 3v.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-4-2017.
Wij Bauken die Sterck Janss. ende Dirck de Gier scepenen in Driell tugen dat
voer ons comen is Johan die Bruyn als mombaer Mechtelt zijnre huijsfrouwe
erffgen. Jan Willemss. van Gennep ende heefft vercoft ende opgedragen
voer tweijntich gouden gulden goet ende geve die hij giede dat hem betaelt
zijn den brieff daer dWij Bauken die Sterck Janss. ende Dirck de Gier scepenen in Driell tugen dat
voer ons comen is Johan die Bruyn als mombaer Mechtelt zijnre huijsfrouwe
erffgen. Jan Willemss. van Gennep ende heefft vercoft ende opgedragen
voer tweijntich gouden gulden goet ende geve die hij giede dat hem betaelt
zijn den brieff daer deesen tegenwoerdigen brieff doer gesteken is ende alle
't gehout dess brieffs als daer inne geschreven steet Maes Claess. ende Wilhem
Jacopss. als gasthuyssmeisteren inder tijt to Driell tot Hoessent tot behoeff des
gasthuyss voersc. erffelick te besitten. Ende Johan die Bruyn voersc.
verteech opten brieff ende 't gehaut dess brieffs voersc. Hij gelooffde daer
op doen the vertijen alle die ghene die myt recht van zijnre wegen daer
op vertijen zullen. Hij geloeffde oick the -vertije- waren van zijnre wegen
Maes ende Wilhem voersc. tot behoeff des gasthuyss voersc. den brieff
ende 't gehaudt des brieffsvoersc. jaer ende dach als recht is voer alle
die ghene die then rechte comen willen ende van zijnre wegen alle voir-
plicht aff the doen vanden zelven. In oirconde onser litteren. Gegeven
inden jaer ons Heren dusent vierhondert drie ende tsoeventich des saterdaichs
nae onzer liever vrauwen dach geheijten lichtmisse.eesen tegenwoerdigen brieff doer gesteken is ende alle
't gehout dess brieffs als daer inne geschreven steet Maes Claess. ende Wilhem
Jacopss. als gasthuyssmeisteren inder tijt to Driell tot Hoessent tot behoeff des
gasthuyss voersc. erffelick te besitten. Ende Johan die Bruyn voersc.
verteech opten brieff ende 't gehaut dess brieffs voersc. Hij gelooffde daer
op doen the vertijen alle die ghene die myt recht van zijnre wegen daer
op vertijen zullen. Hij geloeffde oick the -vertije- waren van zijnre wegen
Maes ende Wilhem voersc. tot behoeff des gasthuyss voersc. den brieff
ende 't gehaudt des brieffsvoersc. jaer ende dach als recht is voer alle
die ghene die then rechte comen willen ende van zijnre wegen alle voir-
plicht aff the doen vanden zelven. In oirconde onser litteren. Gegeven
inden jaer ons Heren dusent vierhondert drie ende tsoeventich des saterdaichs
nae onzer liever vrauwen dach geheijten lichtmisse.
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.3v; regest 19
Transfix.
Hangt aan: 10-08-1452
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
71 ) 10-08-1452. 9. 1452 Augustus 10 (op sunte Laurensdach).
Broes Jans Byes soin en Aert van den Poll Hillenssoin, schepe- nen in Driell oorkonden, dat Heinrick Roeloff Delffszoin voor 60 lb 1 1/2 m. lands te Driell heeft verkocht in de Noordt tusschen W. Brant Hanricksz en O., Z. en N. verkooper, aan Jan Willemsz van Genp, die het land voor 2 gouden Aernoldus Arnhemsche gld. 's jaars op St.Petrus ad Vincula weder aan verkooper in thijns heeft uitgegeven.

Afschrift in Inv. nr.9 fo. 3.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-4-2017.
Wij Broes Jans Byes soin ende Aert vanden Poll Hillins soin scepen in Driell
tugen dat voer ons comen is Heinrich Roeloff Delffs zoin ende heefft vercofft ende
opgedragen voer tsestich pont ghever penningen die hij giede dat hem betaelt
zijn anderhalff mergen lants gelegen inden gericht van Driell in die noordt
beemden tusschen Brant Hanrickss. aen d'een sijde then westenwaart ende my
Aert vanden Poll voersc. aen d'een zijde streckende metten eenen eijnde
then zuydenwaart op mij Aert vander -selven- Poll voersc. ende mitten anderen
eijnde opten zelve Heinrick voersc. Jan Willemss. van Genp in eenen
eijgendom zonder dijck ende sonder thijns erffelick te besitten. Ende
Heinrick voersc. verteech op dit lant voersc. Hij gelooffde daer op doen
the vertijen alle die ghene die daer op met recht vertijen zullen. Hij ge-
looffde oick the waren Jan Willems soin voersc. dit lant voersc. jaer
ende dach als recht is tegen alle die ghene die then rechte comen willen.
Ende alle voerplicht aff te doen vanden selven. Doe dit gesciet was doe
gaff weder over Jan Willems soin voersc. dit lant voirsc. den
voirsc. Heinrick Roeloff Delffssoin in eenen erffelicken thijns te besitten voer
twe gouden Aernoldus Aernhems gulden gemaict int jaer ons Heeren
M CCCC ende XXXIIII goet ende geve off ander goet payment in geliker
weerden daer voer op Sunte Peters dach apostells ad vincula
naestcomende. Ende daer nae voert alle jaer voer twe gouden
Aernoldus Arnhemse gulden als voersc. erffelicx thijns off payment daer
voer als voersc. is jaerlicx op Sunte Peters dach Apostels ad Vin-
cula den voersc. Jan Willemss. euwelicken the betalen. Welcken
thijns voersc. off hij alle jaer opten termijn der betalinge voersc. off
he alle jaer opten termijn der betalinge voersc. nyet betaelt en were
soe soude daer op dan wassen ende gaen alle weken naest volgende een
peen van eenen halven goede of Wilhelmsche Hollantschen tuyn welke
peen the samen mitten thijns voersc. Jan Willems soin uuten voersc.
landt voirss. sall mogen verhalen wanneer dat hij's nyet langer en
sall willen beijden. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren
M CCCC twee ende vijfftich op Sunte Laureins dach.
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.3; regest 9
Transfix.
Aanhangend: 06-02-1473
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
72 ) 14-05-1447. 8. 1447 Mei 14 (des sonnendaichs alss men singt in der kercken Vocem Jocumditatis).
Brant Hanricksz en Jan Tengnagell Jacopsz, schepenen in Driell oorkonden, dat Jan Tengnagell Alertsz van Houe om Gods wil de doorgestoken brief (zie reg.5) heeft opgedragen aan Jan die Bruyn Henricxsz als gasthuismeester te Huensaet.

Afschrift in Inv.nr.9 fo. 2v.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-4-2017.
Wij Brant Hanrickss. ende Jan Tengnagell Jacopss. scepen in Driell tugen dat voer ons comen
is Jan Tengnagell Alertss. van Hove ende heefft gegeven ende opgedragen puerlick
ende simplick om Godts wille den brieff daer deesen tegenwoerdigen brieff
is doersteken ende alle 't gehoudt des brieffs als daer in geschreven steet Jan
die Bruyn Henricxss. als gasthuysmeister des gasthuys inden gericht van
Driell gelegen tot Huenzaet tot behoeff des gasthuys voersc. erffelick te besitten.
Ende Jan Tengnagell voirsc. verteech opten brieff ende op 't gehout des brieffs
voersc. Hij gelooffde daer op doen the vertijen alle die geen die van zijnre wegen
daer op myt recht vertijen zullen. Hij gelooffde oick te waren van zijnre wegen
Jan die Bruyn als gasthuys meister voersc. tot behoeff des gasthuys voirsc.
den brieff ende 't gehoudt des brieffs voersc. jaer ende dach als recht is tegen
alle die ghene die then recht comen willen ende van zijnre wegen alle voir-
plicht aff te doen vanden selven. Voort soe hebben Beell ende Demit? dochteren
Alarts van Hove voersc. vertegen opten brieff ende op 't gehaut voersc. tot behoeff
des gasthuys voirsc. ende dat hebben zij oick also gedaen met oiren gecoren momberen.
Ende zij gelooffden oick van hore wegen alle voerplicht aff te doen vanden
selven. Ende dit vertich ende dese gelooffte voersc. heefft oick ontfangen
Jan die Bruyn als gasthuyss meister voersc. tot behoeff des gasthuys voersc.
in alre manieren gelijck als voersc. steet. Dit supscriptie is app?beren
ende loven wij goet. In oirconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren M CCCC
ende XLVII des sonnendaichs alssmen singt inder kercken vocem.
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.2v; regest 8
Transfix.
Hangt aan: 06-10-1422
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
73 ) 06-10-1422. 5. 1422 October 6
Baudewijn Gosenssoin en Alart Stout Dircxsoin, schepenen in Driell oorkonden, dat Hubert Jans Heydenssoin voor 50 lb huis en hofstad, groot 1 1/2 h. tot Huensaet heeft verkocht tusschen Gerrit Huyst en Aelt weduwe van Jan Heyden en diens kinderen aan Mechteld Alartsdochter van den Hove, die het tegen 2 gouden Arnhemsche rijnsguldens 's jaars weder aan verkooper in thijns gaf.

Afschrift in Inv.nr.9 fo. 2v.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-4-2017.
Wij Baudewijn Gosenssoin ende Alart Stout Dircxsoin scepen in Driell tugen
dat voir ons comen is Hubert Jans Heijdenssoin ende heefft vercofft
ende opgedragen voir vijfftich pont gever penningen die hij giede dat
hem betaelt zijn een huyss ende hoffstat met alle zijn tymmeringe ende
potinge houdende anderhalff hont hont lants in groeten alst met
recht gelegen is inden gericht van Dryell tot Huensaet tusschen Gerit
Huyst aen d'een zijde ende Alit die wijff was Jan Huydens ende des voirss.
Jans Heijdens kijnder aen d'ander sijde met die ?hoefflagen die daer tegen
gelegen zijn ende daer -tegen gelegen is- met recht toebehorende Mechtelden
Alarts dochter vanden Hove ind eenen eijgendom met dijck die daer tegen
gelegen is ende daer myt recht toebehoert ende sonder thijns erffelick
the besitten. Ende Hubert voersc. verteech op alle dit vercoffte goet
voirsc. Hij gelooffde daer op doen the vertijen alle die gene die daer op
met recht vertijen zullen. Hij gelooffde oick te waeren Mechtelden
voersc. dit vercoffte goet voersc. jaer ende dach als recht is tegen alle
den ghenen die then recht comen willen. Ende alle voirplicht
aff te doen vanden zelven. Doe dit geschiet was doen gaff weder
over Mechtelt voersc. met oiren gecoren mombaer alle dit vercofte
goet voersc. Hubert voersc. in eenen erfflicken thijns the besitten
voer twee gouden Aernhemsche rijnsche gulden die gemaect zijn voer datum
des brieffs goet ende geve off ander goet payment in gelijker werden
daer voer opten Paeschdach naestkomende ende daer nae voert alle jaer
voir twe gulden als voirsc. zijn erffelicx thijns off payment daer voer
als voirsc. is opten paeschdach haerlicx euwelicken the betalen. Welken
voirsc. thijns off he haerlicx opten termijn der betalinge voirsc. nyet betaelt
en were, soe soude dair op dan wassen ende gaen alle weken naestvolgen-
de eenen peen van enen goede vlemsche groten. Welken peen tsamen mitten
thijns voirsc. Mechtelt voirsc. uuthalle den goeden voersc. sal mogen
verhalen wanneer dat zij's nyet langer en sall willen beijden. Voert soe
eest vorwert dat men geene haude tymmeringe noch potinge afftrecken
noch affdoen en sall vanden voersc. goede in geenre wijs then zij met
will ende consent Mechtelden voirsc. zoe dat zij daer jaerlicx horen
thijns ende peen voirsc. zall mogen verhalen gelijck voersc. steet. In oirconde
onser litteren gegeven int jaer ons Heren M CCCC ende twe ende twentich opten sesten
dach der maent geheijten October.
marge potlood: 1422
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.2v; regest 5
Transfix.
Aanhangend: 14-05-1447
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
74 ) 17-10-1428. 6. 1428 October 17 (des sonnendaichs nae sunte Victoers dach).
Dirck Stout Ottensoin en Heymerick Peters Gierensoin schepenen in Driell oorkonden, dat Gerit Aerts Gertsszsoin voor 40 lb 7 h. lands heeft verkocht te Driell opten Ham, tusschen de erfgenamen van Rutger Heinricxsz en die van Dirc van den Gheerden aan Jan Scoircap Heinricxsz en Jacop van Veltdriell Albertsz als gasthuismeesters van het gasthuis te Hoensaet, die het land voor 1 gouden Reynaldus Arnhemschen rijnsgulden 's jaars weder aan verkooper in thijns geven.

Afschrift in Inv. nr. 9 fo. 2.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-4-2017.
Wij Dirck Stout Ottensoin ende Heijmerick Peters Gierensoin scepen
in Driell tugen dat voir ons comen is Gerit Aerts Geritss
soin ende heefft vercofft ende opgedragen voir veertich pont gever
penninge die hij giede dat hem betaelt sijn seven hont lants gelegen
inden gericht van Driell opten ham tusschen erffg. Rutgers
Heinricxss. aen d'een sijde ende erffg. Dircx vanden Gheerden aen d'ander
zijde Jan Scoircap Heinricxss. ende Jacop van Veltdriell Lutbertss. als
gasthuys meijsters des gasthuys inden gericht van Driell gelegen tot
Hoensaet tot behoeff des gasthuys voirsc. in enen eijgendom sonder dijck
ende sonder thijns erffelick the besitten. Ende Gerit Aertssoin voorss.
verteech op dit lant voirsc. Hij gelooffde daer op doen the vertijen
alle die ghene die dair op met recht verthijen. Hij gelooffde oick te
waren Jan Scoercap ende Jacop van Veltdriell als gasthuysmesters
voirss. tot behoeff des gasthuys voirsc. dit lant voirsc. jaer ende dach als
recht is tegen alle die ghene die the recht comen willen. En alle voir-
plicht aff te doen vanden selven. Doe dit gesciet was doe gaven weder
over Jan Scoercap ende Jacop van Veltdriell als gasthuysmesters voirsc.
ende van namen ende van wegen des gasthuys voirsc. dit lant voirss.
den voirsc. Gerit Aertssoin in enen erffelicken thijns te besitten voir
enen gouden Reijnaldus Aernhemse Rijnsche gulden gemaect voir datum
des brieffs goet ende geve off ander goet payment in gelijker weerde dair
voer op Sunte Bavendach naestkomende. Ende daer na voirt alle
jaer voer eenen gouden reijnaldus gulden als voersc. steet erffelicx thijns
off payment daer voer als voirsc. is jaerlicx op Sunte Baven dach den gast-
huys voirsc. off den gasthuys meijsteren altoes inder tijt sijn sullen gast-
huys meesteren des gasthuys voersc. ewelicken the betalen. Welcken thijns
voersc. opten termijn der betalinge voersc. alle jaer nyet betaelt en were soe
soude daer op dan wassen ende gaen alle weken naestvolgende een peene
van eenen goedt vlemschen cleijken. Welcken peen tsamen metten thijns voorss.
dat gasthuys voersc. off die gasthuys meijsteren inder tijt voirsc. uytten voirsc.
landt zullen mogen verhalen wanneer dat sij's nyet langer en zullen
willen beijden. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heeren
M CCCC XXVIII des Sonnendaichs nae Sunte Victoers dach.

Enen Reijnaldus Aernhemsche
Rijnsche gulden.
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.2; regest 6
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
75 ) 27-08-1452. 10. 1452 Augustus 27 (des sonnendaichs nae sunte Bartolomeusdach apostell).
Jacop Storm en Hanrick die Bye Hermenssoin, schepenen in Driell oorkonden, dat Jacop Baukensz voor 60 lb 8 h. lands heeft verkocht op de Hoenzaetse weide, in de Gheren, tusschen Z. de monniken van sunte Pauwels te Utrecht, N. Dirck van Stakenborch Janssoin, W. Jan van Arkell bastaard en O. verkooper, aan Jan die Bruyn Henricksz en Jacop Jan Scoercap Jacopssoin als gasthuismeesters te Hoensaet, die het land voor 2 gouden overlandsche rijns gulden 's jaars weder aan verkooper in thijns hebben gegeven.

Afschrift in Inv. nr. 9 fo. 1.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-4-2017.
Wij Jacop Storm ende Hanrick die Bye Hermens soin scepen in Driell
tugen dat voir ons comen is Jacop Baukenss. ende heefft vercofft
ende opgedragen voir tsestich pont gever pennninghen die hij giede dat hem betaelt zijn
acht hont lants gelegen inden gericht van Driell op die Hoenzaetse weijde in die
Gheren tusschen die Monicken van Sunte Pauwels t'Utrecht aen d'een zijde zuyt-
waert ende Dirck van Stakenborch Jans soin aen d'ander zijde, streckende uytten
eenen eijnde westwaart op Jan van Arkell bastaert ende mitten anderen eijnde op
Jacop Baukens soin voirss., Jan die Bruyn Henrickss. ende Jacop Jan Scoercap Jacops
soin als gasthuys meijsters des gasthuys inden gericht van Driell gelegen tot
Hoenzaet totbehoeff des gasthuys voirss. in eenen eijgendom sonder dijck ende
zonder thijns erffelick the bezitten. Ende Jacop Baukens soin voirss. verteech
op dat lant voirss. Hij geloeffde dair op doen the vertijen alle die ghene die
daer op met recht vertijen zullen. Hij geloeffde oick te waren Jan die Bruyn
ende Jacop van Scoercape soin als gasthuys meysteren voerscr. tot behoeff des gast-
huys voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is tegen alle die gene
die then recht comen willen, ende alle voirplicht aff the doen vander zelven.
Doen dit gesciet was doen gaven wederomme Jan die Bruyn ende Jacop Jan Scoer-
capen soin als gasthuys meysters voirss. ende van namen ende van wege des
gasthuys voirss. dit lant voirss. den voirss. Jacop Baukenssoin in eenen
erffelicken thijns the besitten voir twe gouden overlensche rijnsche gulden goet
ende geve off ander goet payment daer voer -als- in gelijker weerden daer voer,
opten Heijligen Korssdach naestcomende ende dair nae voirt alle jare voer twe
gouden overlensche rijnsche gulden als voirss. zijn erffelicx thijns off payment
dair voir als voirss. is jaerlicx opten Heijligen korssdach den gasthuys voirss.
euwelicken the betalen. Welcken thijns voirss. off he alle jare opten termijn
der betalinge voirss. nyet betaelt en were, soe soude daer op dan wassen ende
gaen alle weken naestvolgende een peen van enen goeden gwilhelms Hollantse
tuyn, welcken peen tsamen mytten thijns voirss. dat gasthuys off die gast-
huys meijsters inder tijt wesen zullen uyten voirss. lande sullen mogen ver-
halen wanneer dat zij's nyet langer en zullen willen beijden. Voert eest voir-
waerden toe gedaen dat die gasthuyss meijsters indertijt voirss. nimmer meer
in toecomenden tijden den voirss. thijns vercopen verwisselen noch den gasthuys
voerss. ontwerren off affhendich maken en sullen in eniger wijs. Deden zij't
daer en boven soe hebben dan Jan die Bruyn ende Jacop Jan Scoercapen soin als gast-
huys meijsters voerss. ende van namen e nde van wegen des gasthuyss voerss. geloefft
Ghijsbert Hacken tot behoeff der kercken tymmeringe des dorps van Driell vijff
ende tweijntich gouden overlensche rijnse gulden goet ende geve binnen een vierdell
jaer nae dat die thijns voerss. den voirss. gasthuys also ontbeu?rre off affhan-
dich gemaect wes tot onsen landtrecht the betalen gelijck als die brieff daer op
gemayct volcomelick begrijpt ende inhelt. In oirconde onser litteren gegeven int jair ons
heren M CCCC twe ende vijfftich des sonnendaichs nae Sunte Bartelomeus dach apostell.

marge: tw?e?e overlensche rijnsche gulden
marge: 1452
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.1; regest 10
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
76 ) 15-06-1432. 7. 1432 Juni 15 (opten bloken Pinxtdach).
Jacop van den Velde, Dirck Scoercappenzoin en Gerit Jans Stercksz, schepenen in Driell oorkonden, dat Jacop en Aert, zonen van Jan Smeets Jacopszoin aan Jan Aert Nouden soin t.b.v. het gasthuis te Hoensaet 1 1/2 lb thijns 's jaars op Paaschdag heeft beloofd uit timmering en poting te Driell in de Pepert aan de Weyde tusschen de erfgenamen van Goisswijn Jan Sterckensoin en die van Aert Gielissoin.

Afschrift in Inv.nr. 9 fo. 1.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-4-2017.
Wij Jacop vanden Velde Dirck Scoercappen zoin ende Gerit Jans Sterckss.
scepen in Driell tugen dat voir ons comen zijn Jacop ende Aert zonen
Jan Smeets Jacopszoin ende hebben gelooft Jan Aert Noudensoin tot
behoeff des gasthuyss gelegen binnen inden gericht van Driell tot
Hoensaet off tot behoeff der gasthuys meesteren die altoes indertijt sijn
zullen gasthuysmeesters des gasthuys voirss. thijns anderhalff
pont gever penninge ?wol?kot? elck pont voirss. weert zijn sall negen
goede oude butdr?eger off ander goet mayment in gelijker werde daer
voir opten paeschdach naestcomende. Ende dair nae voir alle jare
anderhalff pont gever penninge als voirschreven zijn erffelicx thijns off
payment dair voir als voirschreven. jaerlicx opte paeschdach den hasthuys
voirschreven off den gasthuys meijsteren indertijt voerschreven euwelicken the
betalen. Ende the heffen ende the bueren uyt eenen geseet mit allen
zijner tymmeringe ende potinge gelegen inden gericht van Driell voirschreven
in die Pepert aen die weijde tusschen erffgenamen Goisswijn Jan
Sterckensoin aen d'een sijde ende erffgenamen Aert Gielis soins aen d'ander
sijde. Welcken thijns voirschreven off hij alle jair opten termijn der beta-
linge voirscreven nyet betaelt en were, soe soude daer op dan wassen
ende gaen alle weken naestvolgende een peen van eene halven Vlaem-
sche groten welcke peen tzamen mytter thijns voirschreven dat gasthuys
voirschreven off die gasthuys meisteren indertijt voirscreven uyt alle den voirscreven
guede zullen mogen verhalen wanneer dat zij's nyet langer en zullen
willen beijden. Ende Jacop ende Aert zoinen Jan Smeets voirscreven ge-
loeffden den voirscreven thijns Aert Nouden zoin tot behoeff des gasthuys
voirscreven ofte tot behoeff der gasthuys meisteren indertijt voirscreven den
thijns myt zijnen peene voirscreven euwelicke the waren tegen alle die gene
die then rechte comen willen uyt alle den goede voirscreven als geseet tymme-
ringe ende potinge voirscreven. In oirconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Here
M CCCC thwee ende dartich opten bloken pinxtdach.

marge: Item I 1/2 pont gever penningen
bron: Archief Gasthuisfonds Hoenzadriel; inv. nr. 9 (Cartularium), f.1; regest 7
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9
77 ) 07-04-1348. 2½ morgen lands te Drijel door Arnoldus Vos opgedragen ten behoeve van hertog Reinald, 1348 april 7. 1 charter
N.B. 0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen.
---
Theodericus, filius Godefridi, schepen in Dryel (Driel)
Gerardus filius Johannis Starken, schepen in Dryel (Driel)
beiden genoemd in collectie zegels, horen bij dit charter
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2017.
Gelders Archief; toegang 0243 Charterverzameling; inv. nr. 670
---
in het boek "Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, door onuitgegevene oorkonden, opgehelderd en bevestigd door Is. An. Nijhof, tweede deel.", uitgegeven 1833, op p.34 (ingezien via google books),
wordt deze oorkonde omschreven als:
"No. 32. Twee en een halve morgen lands op de Vliedert, onder Driel, geregtelijk opgedragen ten behoeve van Reinald hertog van Gelre. 7 april 1348.
Anno Domini M. CCC. quadragesimo octavo, die septimo mensis Aprilis.
De oorspronkelijke perkamenten brief, No. 670, is bezegeld door drie schepenen van Diel, in groene was.".
Bron: Overigen, inv. 670
78 ) 28-10-1458. schepenen Ude van Tefelen en Egen Egens soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-4-2017.
bovenschrift: Rossem

Transfixa Supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Egen Egens soen scepen in Driell tugen dat voir ons komen
is Dirck vander Eijck ende heefft gegeven ende opgedragen puerlick ende simplick om
Gods will ende om salicheit will sijnre zielen ende der zielen Hildewairden sijns wijffs
den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des
brieffs als dair in gescreven steet Jacop Doelvoet Henrixs soen als Heijlichs Geest-
meijster inder tijt der stadt van Zautbomell tot behoeff der Heijlichs Geesttegelen ge-
legen inder stadt voirss. erffelick te besitten. Ende Dirck vander Eijck voirss. verteech
opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen
alle die gene die van sijnre wegen dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde
oick te waren van sijnre wegen Jacop Doelvoet als Heijlichs Geestmeijster voirss. tot
behoeff der Heijlichs Geesttafelen voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss.
jair ende dach als rech is tegen alle die gene die ten recht komen willen. Ende
van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren M CCCC acht ende vijfftich op Sunte Sijmon ende Sunte
Juden dach der Apostelen.
Sunte Symon en Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
scan 214
Transfix.
Hangt aan: 19-04-1450
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.128v)
79 ) 19-04-1450. schepenen Jan die Stout Dirck Goertss soen en Brant Henrixs soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-4-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: Bamis II overlensche rijns gulden

Wij Jan die Stout Dirck Goertss soen ende Brant Henrixs soen scepen in Driell tugen
dat voir ons komen is Roeloff Baukens soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir
hondert gouden gulden genge ende geve die hij giede dat hem betailt sijn viertien hont
lants gelegen inden gericht van Rossem tusschen Aert Matheeus soen aen d'een sijde
ende die Drielsche affterdijck aen d'ander zijde off tusschen den genen die dair aff all
omme mit recht lantgelegen sijn Dirck vander Eijcke in enen eijgendom sonder dijck
ende sonder thijns erffelick te besitten. Ende Roeloff voirss. verteech op dit vercoffte lant
voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die dair op mit recht ver-
tijen sullen. Hij geloeffde oick te waren Dirck vander Eijck voirss. dit vercoffte lant
voirss. jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen.
Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Doe dit geschiet was doe gaff weder
over Dirck vander Eijcke voirss. dit vercoffte lant voirss. Roeloff Baukens soen voirss.
in enen erffelicken thijns te besitten voir twee goede gouden overlens rijns gulden
genge ende geve off ander goet payment in gelijcker weerde dair voir op Sunte
Baven dach naistcomende. Ende dair nae voirt alle jair voir twee goede gouden
overlens rijns gulden als voirss. sijn erffelix thijns off payment dair voir als voirss.
is jairlix op Sunte Baven dach den voirss. Dirck vander Eijcke ewelicken te
betalen. Welcken thijns voirss. off hij alle jair opten termijn der betalinge voirss.
niet betailt en were soe soude dair op dan wassen en gaen alle weken naistvol-
gende een peen van enen goeden auden boddreger. Welcken peen t'samen mitten
thijns voirss. Dirck vander Eijcke voirss. uyt den vercofften lande voirss. sal
mogen verhalen wanneer dat hij's niet langer en sall willen beijden. In orkonde
onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende vijfftich opten
negentienden dach in Aprille.
Sente Baven dach = 1 okt.
scan 213
Transfix.
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.128)
80 ) 28-10-1458. schepenen Ude van Tefelen en Egen Egens soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-4-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: 1458

Transfixa supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Egen Egens soen scepen in Driell tugen dat voir ons comen
is Dirck vander Eijck ende heefft gegeven ende opgedragen puerlick ende simplick om
Gods will ende om salicheit will sijnre zielen ende der zielen Hildewairden sijns wijffs
den brieff dair desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs
als daer in gescreven steet Jacop Doelvoet Henrixs soen als Heijlichs Geestmeijster inder
tijt der stadt van Zautbomell tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen gelegen inder
stadt voirss. erffelick te besitten. Ende Dirck vander Eijck voirss. verteech opten brieff
ende op 't gehaut des brieffs voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene
die van sijnre wegen dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick te waren
-Dirck vander Eijck voirss.- van sijnre wegen Jacop Doelvoet als Heijlichs Geestmeijster
voirss. tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen voirss. den brieff ende 't gehaut des briefs
voirss. jair ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen.
Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren
Gegeven int jair ons Heren M CCCC acht ende vijfftich op Sunte Sijmon ende Sunte
Juden dach der apostelen.
Sunte Symon en Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
scan 213
Transfix.
Hangt aan: 29-06-1449
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.128)
81 ) 29-06-1449. schepenen Broys Jans Byrs soen en Henrick die Bye Hermans soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-4-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: Baven 2 gouden rijnsgulden 1449

Wij Broys Jans Byrs soen ende Henrick die Bye Hermans soen scepen in Driell tugen
dat voir ons komen is Aert die Koster ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert
pont gever penninge die hij giede dat hem betailt sijn anderhalven mergen lants ge-
legen inden gericht van Rossem in die Westeringen tusschen Roeloff Baukens soen aen
d'een sijde westwairt ende Jan Hermans soen aen d'ander sijde Dirck vander Eijck mit
dijck die daer mit recht toebehoirt ende sonder thijns in enen eijgendom erffelick te
besitten. Ende Aert die Koster voirss. verteech op dit lant voirss. Hij geloeffde dair op
doen te vertijen alle die gene die dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde
oick te waren Dirck vander Eijck voirss. dit lant voirss. jair ende dach als recht is
tegen alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen
vanden selven. Doe dit geschiet was doe gaff weder over Dirck vander Eijck voirss.
dit lant voirss. den voirss. Aert die Koster in enen erffelicken thijns te besitten voir
twee goude overlensche rijnsche gulden goet ende geve off ander goet payment in gelijcker
werde dair voir op Sente Baven dach naistcomende over een jair. Ende dair na voirt
alle jair voir twee gouden overlensche rijnsche gulden als voirss. sijn erffelix thijns
off payment dair voir als voirss. is jairlix op Sente Baven dach den voirss. Dirck
vander Eijck eqelick te betalen. Welcken thijns voirss. off hij alle jair opten ter-
mijn der betalinge voirss. nyet betailt en were, soe soude dair op dan wassen ende
gaen alle weken naistvolgende een peen van tween audeboddregeren welcken
peen tsamen mitten thijns voirss. die voirss. Dirck vander Eijck uyt den voirss.
lande sall mogen verhalen wanneer dat hij des nyet langer en sall willen
beijden. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC ende
XLIX op Sunte Peter ende Sunte Pouwels dach der Heiliger Apostelen.
Sunte Peter en[de] Sunte Pouwels dach der Heiliger Apostelen = 29 juni
Sente Baven dach = 1 okt.
scan 212
Transfix.
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.127v)
82 ) 28-10-1458. schepenen Ude van Tefelen en Egen Egenssoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-4-2017.
bovenschrift: Rossem

Transfixa supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Egen Egenssoen scepen in Driell tugen dat voir ons
komen is Dirck vander Eijck ende heefft overgegeven ende opgedragen puerlick ende
simplick om Gods will ende om zalicheit will sijnre zielen ende der zielen Hildewairden
sijns wijffs die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle
't gehaut der brieve als daer in gescreven steet Jacop Doelvoet Henricksz. als Heijlichs
Geestmeijster der stadt van Zautboemell tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen gelegen
inder stadt voirss. erffelick te besitten. Ende Dirck vander Eijck voirss. verteech op die
brieve ende op 't gehaut der brieve voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen alle
die gene die van zijnre wegendair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick
te waren van sijnre wegen Jacop Doelvoet als Heijlichs Geestmeijster voirss. tot be-
hoeff der Heijlichs Geesttafelen voirss. die brieve ende 't gehaut der brieve voirss. jair
ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen. Ende van
sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren M CCCC acht ende vijfftich op Sunte Sijmon ende Sunte Juden dach
der apostelen.
Sunte Symon en Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
scan 211
Transfix.
Hangt aan: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.127)
83 ) 28-10-1458. schepenen Ude van Tefelen en Egen Egens soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-4-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: 1458

Transfixa supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Egen Egens soen scepen in Driell tugen dat voir ons komen is
Maes Jacopss. ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gouden gulden goet ende
geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen
brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet
Dirck vander Eijck erffelick te besitten. Ende Maes voirss. verteech opten brieff ende
op 't gehaut des brieffs voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene
die van sijnre wegen dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick te
waren van sijnre wegen Dirck vander Eijck voirss. den brieff ende 't gehaut des
brieffs voirss. jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht comen
willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oir-
konde onser litteren Gegeven int jair ons Heren M CCCC acht ende vijfftich op Sunte
Sijmon ende Sunte Juden Avont der Apostelen.
Sunte Symon en Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
scan 211
Transfix.
Hangt aan: 01-08-1457
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.127)
84 ) 01-08-1457. schepenen Brant Henrixsoen en Goiswijn Hagestouc
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-4-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: in die Westeringen VII hont, 1457

Wij Brant Henrixsoen ende Goiswijn Hagestouc scepen in Driell tugen dat voir
ons komen is Roeloff Baukens soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich
gouden gulden goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn soeven hont
lants gelegen inden gericht van Rossem in die Westeringen tusschen Dirck
vander Eijck aen beijden sijden Maes Jacops soen in enen eijgendom sonder thijns
ende mit vier ende tweijntich voeten dijcx gelegen inden gericht voirss. int
Scriefgat tusschen Dirck vander Eijck voirss. aen d'een sijde boven ende die erffg.
Goeswijn Henrixsoen aen d'ander eijnde erffelick te besitten. Ende Roeloff Baukens
soen voirss. verteech op dit lant voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen alle
die gene die dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffden oick te waren
Maes Jacopsz. voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is tegen alle die gene
die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven sonder
den dijck voirss. Ende hier aff soe is Jan van Rossem een wairborge. In oirkonde onser
litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC soeven ende vijfftich op Sunte Peters
dach apostell ad vincula
Sunte Peters dach apostell ad vincula = 1 aug.
scan 211
Transfix.
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen (f.127)
85 ) 28-10-1458. schepenen Ude van Tefelen en Egen Egens soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-4-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: 1458

Transfixa supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Egen Egens soen scepen in Driell tugen dat voir ons
komen is Dirck vander Eijck ende heefft gegeven ende opgedragen puerlick ende
simplick om Gods will ende om zalicheit will zijner zielen ende der zielen
Hildewairden sijns wijffs den brieff dair desen tegenwoirdigen brieff doirste-
ken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet Jacop Doelvoet
Henrixsoen als Heijlichs Geestmeister der stadt van Zautboemell tot behoeff
der Heijlichs Geesttafelen gelegen inder stadt voirss. erffelick te besitten. Ende Dirck
vander Eijck voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. Hij
geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die van sijnre wegen dair
op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick te waren van sijnre wegen Ja-
cop Doelvoet als Heijlichs Geestmeister voirss. tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen
voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jair ende dach als recht is
tegen alle die gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voir-
plicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair
ons Heren M CCCC acht ende vijfftich op Sunte Sijmon ende Sunte Juden dach der
apostelen.
op Sunte Symon en Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
scan 210
Transfix.
Hangt aan: 08-05-1456
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.126v)
86 ) 08-05-1456. schepenen Brant Henrixsoen en Henrick die Bye Hermans soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-4-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: Den scoobeemt enen camp, 1456

Wij Brant Henrixsoen ende Henrick die Bye Hermans soen scepen in Driell
tugen dat voir ons komen is Jan van Rossem Heren Jans soen ridders Here tot Zoelen
ende heefft vercofft ende opgedragen voir dordalfhondert gouden gulden goet ende geve
die hij giede dat hem betailt sijn enen kamp lants in alsulcker groetten als
die mit recht gelegen is inden gericht van Rossem geheiten den oversten
schoobeemt tusschen die susteren van Sunte Marien acke?r tot Rossem aen d'een sijde
nederwairts, ende Alaert vander Sloet aen d'ander sijde, streckende mitten enen eijnde
zuijtwairt op die erffgenamen Geert Cloetssz Vrederick Aelberts soen ende erffenisse
des dekens ende capittels der kercken tot Rossem. ende mitten anderen eijnde op die
Rossemsche ende Herwinensche gemeijn weteringe, off tuschen die gene die vanden voirss.
lande mit recht alomme lantgelegen sijn Dirck vander Eijck in enen eijgendom
sonder dijck ende sonder thijns erffelick te besitten. Ende Jan van Rossem Here tot
Zoelen voirss. verteech op dit lant voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen
alle die gene die dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick te waren
Dirck vander Eijck voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is tegen alle
die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven.
Ende hier aff soe is Jan van Rossem een wairborge. In orkonde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren M CCCC ses ende vijfftich des saterdaechs nae ons Heren Hemel-
vaerts dach.
hemelvaartdag = 6 mei
zaterdag na hemelvaartdag = 8 mei
scan 210
Transfix.
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.126v)
87 ) 09-07-1573. Aert Aert Egense en Johan Barten, schepenen van Driell, oorkonden, dat op verzoek van Otgen van Malssen, eenige personen verklaringen afleggen omtrent de levering van raapzaad door dezen Otgen naar Hedel.
Opten IX dach Julii anno 1573.
Oorspr. op papier (Inv. no. 5396), onderteekend door de oorkonders.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-4-2017.
archief 0214 Huis Bergh, (828) 1227-1842 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )
Inventaris nummer 5396; regest nr. 3176; [scans zijn online beschikbaar]
Bron: Overigen, inv. 5396
88 ) 29-09-1353. schepenen Otto Johannis et Rutgeris Ottonis
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-4-2017.
Universis presencia visuris Nos Otto Johannis et Rutgerus Ottonis scabini in Dryell notum fa-
cimus protestantes quod veniens coram nobis Arnoldus Helle Gerardi vendidit et optulit pro
pro {sic!} centum et quinquaginta libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens
littera est transfixa et contenta eius sicut? in eadem continentur Johanni de Nuwelant et Lude-
kino Johannis ad opus mense sancti spiritus in Bomell hereditarie possidendam Et Arnoldus pre-
dictis littere predicte et contentis in eadem renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex
parte sua littere predicte et contentis in eadem de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte
sua warandiam facere Johanni et Ludekino predictis ad opus mense prefate per annum et diem
ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere ex parte sua omne plegium
quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº quinqua-
gesimotercio in die beati Mychaelis Archangeli.
Michaelis archangeli = 29 sept.
Transfix.
Hangt aan: 1337
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 120v / s. 202)
89 ) 28-10-1458. schepenen Ude van Tefelen en Egen Egens soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-4-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: 1458

Transfixa supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Egen Egens soen scepen in Driell tugen dat voir ons
komen is Dirck vander Eijck ende heefft gegeven ende opgedragen puerlick ende
simplick om Gods will ende om salicheit will sijnre zielen ende der zielen Hildewair-
den sijns wijffs die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende
alle 't gehaut der brieve als daer in gescreven steet Jacop Doelvoet Henrix soen
als Heijlichs Geestmeijster der stadt van Zaltboemell tot behoeff der Heijlichs
Geesttafelen gelegen inder stadt voirss. erffelick te besitten. Ende Dirck vander Eijck
voirss. verteech op die brieve ende op 't gehaut der brieve voirss. Hij geloeffde dair
op doen te vertijen alle die gene die van sijnre wegen dair op mit recht
vertijen sullen. Hij geloeffde oick te waren Jacop Doelvoet als Heilichss Geest-
Meijster voirss. tot behoeff der Heilichs Geesttafelen voirss. die brieve ende 't gehaut
der brieve voirss. jair ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht
komen willen van sijnre wegen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te
doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC
acht ende vijfftich op Sunte Symon ende Sunte Juden dach der Apostelen.
op Sunte Symon en Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
scan 209
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1451
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.126)
90 ) 25-07-1451. schepenen Jan die Stout Dirck Goedertss soen en Hillijn die Ghier
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-4-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: 1451

Transfixa supra predicta

Wij Jan die Stout Dirck Goedertss soen ende Hillijn die Ghier scepen in Driell
tugen dat voir ons komen is Willem die Bruyn ende heefft vercofft ende opgedragen voir
vijfftich pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn den brieff dair
desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer
in gescreven steet, Dirck van der Eijck erfflijcken te besitten. Ende Willem die Bruyn
voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. Hij geloeffde dair
op doen te vertijen alle die gene die van sijnre wegen dair op mit recht ver-
tijen sullen. Hij geloeffde oick te waren van sijnre wegen Dirck vanden Eijck voirss.
den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jair ende dach als recht is tegen alle die
gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen
vanden selven, mit alsulcker voirwairden toe gedaen dat des dijcx die inden
principalen brieff geruert ende gescreven steet daer desen tegenwoirdigen brieff doir-
steken is, wesen sall ende is tsestich voet gelegen inden gericht van Rossem tus-
chen Aelbert Frederixsoen aen d'een eijnde boven ende erffgenamen Goeswijn Henrix
soens aen d'ander eijnde beneden, off tusschen den genen die dair mit recht aen
beijden eijnden dijckgelgen sijn. Voirt soe geloeffde Roeloff Baukens Jan Guselens
sz. soin den voirss. Dirck vander Eijck ten ewigen dagen toe schadeloes te houden
van alle den dijck der tsestich voeten voirss. uijtgescheiden vier ende dertich
voet dijcx md. een vierdell voets des selven dijcx beneden gelegen dair der erffge-
namen Goeswijn Henrix soens voirss. naest dijckgelegen sijn. In orkonde onser
litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC een ende vijfftich opten Heiligen Jacob dach.
Jacob dach = 25 juli
scan 209
Transfix.
Hangt aan: 11-02-1448
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.126)
91 ) 11-02-1448. schepenen Broys Jans Byes soen en Jacop Storm
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-4-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: In die Westeringe I 1/2 mergen, 1448

Wij Broys Jans Byes soen ende Jacop Storm scepen in Driell tugen dat voir ons
komen is Roeloff Baukens Jan Guselens soins soin ende heefft vercofft ende opge-
dragen voir vijfftich pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn,
anderhalven mergen lants gelegen inden gericht van Rossem in die Westeringe
tusschen Jan Hermans soen aen d'een sijde oestwairt, ende Roeloff Baukens soen
voirss. aen d'ander sijde, streckende vanden Hogen wech totter dijckavelinge toe,
off tusschen den genen die dair aff all om mit recht lantgelegen sijn, Willem die
Bruijn in enen eijgendom sonder dijck, uijtgescheiden dijck die totten voirss.
lande mit recht toebehorende is ende sonder thijns erfflick te besitten. Ende
Roeloff Baukens soen voirss. verteech op dit lant voirss. Hij geloeffde dair op
doen te vertijen alle die gene die dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde
oick te waren Willem die Bruijn voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht
is tegen alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff
te doen vanden selven uytgescheiden den dijck voirss. In orkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren M CCCC ende XLVIII opten sonnendach alsmen singt
inder kercken Invocavit
Invocavit = 11 feb.
scan 208
Transfix.
Aanhangend: 25-07-1451
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.125v)
92 ) 16-01-1466. schepenen Bauken die Sterck Jans soen en Peter die Ghier
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-4-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: 1466

Transfixa supra predicta

Wij Bauken die Sterck Jans soen ende Peter die Ghier scepen in Driell tugen dat
voir ons komen -is- sijn Alijt die wijff was Henricx die Becker Peterssz. mit oeren
gecoren momber ende Peter dies voirss. Henrix die Beckers soen ende hebben vercofft
ende opgedragen voir hondert gouden gulden goet ende geve die sij giede dat
hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is,
ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet Heeren Ghijsbert Loye
priester tot behoeff der Heijlich Geesttafellen inder stadt van Zautboemmell
gelegen erffelick te besitten. Ende Alijt mit hoeren gecoren momber ende Peter
Henrix soen voirss. vertegen opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. Sij
geloeffden dair op doen the vertijen alle die gene die van hoerre wegen dair
op mit recht vertijen sullen. Sij geloeffden oick te waren van hoerre wegen
Heren Ghijsbert tot behoeff der Heijlichs Geesttafellen voirss. den brieff ende 't gehaut
des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht
komen willen. Ende van hoirre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In
orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC ses ende tsestich des
anderen daechs na Sunte Ponciaens dach Martelers.
Sunte Ponciaens dach Martelers = 14 jan.
des ander[en] daechs na Sunte Ponciaens dach Martelers = 16 jan.
scan 208
Transfix.
Hangt aan: 11-04-1456
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.125v)
93 ) 11-04-1456. schepenen Bauken die Sterck Jans soen en Adriaen Dircxsoen Jan Sterckensz. soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-4-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: Op die Wijde II mergen, 1456

Wij Bauken die Sterck Jans soen ende Adriaen Dircxsoen Jan Sterckensz. soen
scepen in Dryell tugen dat voir ons komen is Henrick Rijcquijnsz. ende heefft
vercofft ende opgedragen voir hondert gouden gulden goet ende geve die hij giede
dat hem betailt sijn twee mergen lants min een ende twijntich roeden lants gelegen
inden gericht van Rossem op dese weijde tusschen Jan Baukenssz. aen d'een sijde
ende erffenisse des dekens ende capittels van Rossem aen d'ander sijde Ghijsbert Hacken
tot behoeff Henricx die Becker Peterssz. in enen eijgendom sonder thijns ende mit dijck
omtrent tien voeten gelegen inden gericht voirss. inden afftersten weert tusschen
Jan Matheussz. aen d'een sijde off eijnde boven, ende die daer mit recht naest gelegen
is aen d'ander eijnde erffelicken te besitten. Ende Henrick Rijcquijnssz. voirss. verteech
op dit lant voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die dair
op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick te waren Ghijsbert Hacken voirss.
tot behoeff Henricx die Becker voirss. dit lant voirss. jair ende dach als recht
is tegen alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te
doen vanden selven sonder den dijck voirss. Voirt soe hebben Hildewairde die
wijff was Jans die Becker mit horen gecoren momber Dirck Jans Jan Lodewichssz.
soen als wittafftige man ende momber sijns wijffs Lijsbetten dochter Rutgers die
Vriese ende Jacop des voirss. Rutgers soen vertegen op dit lant voirss. tot behoeff
Henricx die Becker voirss. Ende sij geloiffden oick van hoerre wegen alle voirplicht
aff te doen vanden selven. Ende alle dit vertech ende dese geloefften voirss. heefft
oick ontfangen Ghijsbert Hack voirss. tot behoeff Henrix die Becker voirss. in alre
manijeren als dair aff voirss. steet. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren M CCCC ses ende vijfftich opten sonnendach alsmen singt inder Heijliger Kercke
Misericordia
opte[n] sonne[n]dach alsmen singt inder Heijliger Kercke Misericordia = 11 april
scan 207
Transfix.
Aanhangend: 16-01-1466
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.125)
94 ) 28-10-1458. schepenen Ude van Tefelen en Eghen Eghens soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-4-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: 1458

Transfixa supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Eghen Eghens soen scepen in Driell tugen dat voir ons
comen is Dirck vander Eijck ende heefft gegeven ende opgedragen puerlick ende simplick
om Gods will ende om salicheit will sijnre zielen ende der zielen Hildewairde sijns
wijffs den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut
des brieffs als daer in gescreven steet Jacop Doelvoet Henricxsoen als Heijlichs-
Geestmeijster inder tijt der stadt van Zautboemell tot behoeff der Heijlichs Geest-
tafelen gelegen inder stadt voirss. erfflick te besitten. Ende Dirck vanden Eijck voirss.
verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. Hij geloeffde dair op doen te
vertien alle die gene die van sijnre wegen dair op mit recht vertijen sullen. Hij ge-
loeffde oick te waren van sijnre wegen Jacop Doelvoet als Heijlichs Geestmeijster
voirss. tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs
voirss. jair ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen.
Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren M CCCC acht ende vijfftich op Sunte Sijmon ende Sunte
Juden dach der apostelen.
op Sunte Symon en Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
scan 207
Transfix.
Hangt aan: 16-01-1457
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.125)
95 ) 16-01-1457. schepenen Jacop Storm en Brant Henrixsoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-4-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: in die Westeringe II mergen, 1457

Wij Jacop Storm ende Brant Henrixsoen scepen in Driell tugen dat voir ons
comen is Walraven Sasse ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert goouden gul-
den goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn twee mergen lants in alsulck
groetten als die mit recht gelegen sijn inden gericht van Rossem in die Westeringe
tusschen Jan van Rossem Heren Jans soen RiddersHere tot Zoelen aen d'een sijde west
waert ende Heren Willem Schoen canonick der kercken tot Rossem aen d'ander sijde,
streckende mitten enen eijnde op die gemeijn stege geheijten Hogenwech, ende mitten
anderen eijnde opten dijck off dijckavelinge Dirck vander Eijck in enen eijgen-
dom sonder dijck ende sonder thijns erffelicken te besitten. Ende Walraven voirss.
verteech op dit lant voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertien alle die gene
die dair op mit recht vertien sullen. Hij geloeffde oick te waeren Dirck vanden
Eijck voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die
ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Ende
hier aff soe is Jan Hack Rembouts soen een wairborge. In orkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren M CCCC soeven ende vijfftich des anderen daechs na
Sunte Ponciaens dach Martelers.
Sunte Ponciaens dach Martelers = 14 jan.
des ander[en] daechs na Sunte Ponciaens dach Martelers = 16 jan.
scan 206
Transfix.
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.124v)
96 ) 28-10-1458. schepenen Ude van Tefelen en Egen Egens soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-4-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: 1458

Transfixa supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Egen Egens soen scepen in Driell tugen dat voir ons komen
is Dirck vander Eijck ende heefft gegeven ende opgedragen puerlick ende simplick om Godes
will ende om salicheit will sijnre zielen ende der zielen Hildewairden sijns wijffs
den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs
als daer in gescreven steet Jacop Doelvoet Henrix soen als Heijlichs Geestmeijster
der stadt van Zautbomell tot behoeff der -tafelen- Heijlichs Geesttafellen gelegen
in der stadt voirss. erfflick te besitten. Ende Dirck vander Eijck voirss. verteech opten brieff
ende op 't gehaut des brieffs voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene
die van sijnre wegen dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick te waren
van sijnre wegen Jacop Doelvoet als Heijlichs Geestmeijster voirss. tot behoeff der
Heijlichs Geesttafellen voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach
als recht is tegen alle die genen die ten recht komen willen. Ende van sijnre
wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren M CCCC acht ende vijfftich op Sunte Symon ende Sunte Juden dach
der Apostelen.
op Sunte Symon en[de] Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
scan 206
Transfix.
Hangt aan: 24-03-1457
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.124v)
97 ) 1337. Schepenen Ghiselbertus filius Cristiani en Gerardus filius Theoderici
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-4-2017.
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus filius Cristiani et Gerardus filius Theoderici
scabini in Dryele notum facimus protestando quod constitutus coram nobis Goeswinus filis Wongardem
vendidit et optulit pro septuaginta libris? denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis uno et
dimidium jugera terre sitis? in palude jurisdictionis de Horwinen inter Hubertum filium Won-
gardis et Gerardum Holle de Nederijnen ex utroque? parte Arnoldo Helle filio Gerardi in allo-
dio sine censu et sine aggere hereditarie possidendam Et dictus Goeswinus huiusmodi terre re-
nunciavit promittens facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur Promit-
tens eciam warandiam facere dicto Arnoldo super dicta terra per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de
eadem Inde est Cristianus filius Godefridi fideiussor Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCº tricesimo septimo feria quarta post festum omni sanctorum

marge: 1337
Transfix.
Aanhangend: 29-09-1353
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 120v / s. 202)
98 ) 24-03-1457. schepenen Brant Henricx soen en Goeswijn Hagestout
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-4-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: In die Westeringe XI hont, 1457

Wij Brant Henricx soen ende Goeswijn Hagestout scepen in Driell tugen dat
voir ons komen is Jan van Rossem Heren Jans soen Ridders Here tot Zoelen ende heefft
vercofft ende opgedragen voir hondert gouden gulden goet ende geve die hij giede dat
hem betailt sijn ylleff hont lants in alsulcker groetten als die mit recht gelegen
sijn inden gericht van Rossem in die Westeringe tusschen Dirck vander Eijck
aen d'een sijde boven ende Jan Scoercap Jans soen aen d'ander sijde Dirck vander Eijck
voirss. in enen eijgendom sonder dijck ende sonder thijns erffelicken te besitten. Ende
Jan van Rossem Here tot Zoelen voirss. verteech op dit lant voirss. Hij geloeffde dair
op doen te vertien alle die gene die daer op mit recht vertien sullen. Hij geloeffde oick
te waren Dirck vander Eijck voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is tegen
alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven. Ende hier aff soe is Jan van Rossem een wairburge. In orkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren M CCCC soeven ende vijfftich op onsen Liever Vrouwen
avont Annunciatio.
Ons[en] Liever Vrouwen avont Annu[n]ciatio = 24 maart
Marie Annunciationis = 25 maart
scan 205
Transfix.
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.124)
99 ) 28-10-1458. schepenen Ude van Tefelen en Eghen Eghens soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-4-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: 1458

Transfixa supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Eghen Eghens soen scepen in Driell tugen dat voir ons
komen is Dirck vander Eijck ende heefft gegeven ende opgedragen puerlick ende simplick
om Gods will ende om salicheit will sijnre zyelen ende der zielen Hildewairden sijns
wijffs den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des
brieffs als daer in gescreven steet Jacop Doelvoet Henricx soen als Heijlichs Gheest-
meister inder tijt der stadt van Zautbomell tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen
gelegen inder stat voirss. erffelick te besitten. Ende Dirck vander Eijck voirss. verteech
opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. Hij geloeffde dair op dien te vertijen
alle die gene die van sijnre wegen daar op mit recht vertien sullen. Hij geloeffde
oick te waren van sijnre wegen Jacop Doelvoet als Heijlichs Geestmeister voirss.
tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss.
jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen.
Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser
litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC acht ende vijfftich op Sunte Symon
ende Sunte Juden dach der Apostelen.
op Sunte Symon en[de] Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
scan 205
Transfix.
Hangt aan: 05-03-1452
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.124)
100 ) 05-03-1452. schepenen Aert Eghens soen en Aert vanden Poll Hillijns soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-4-2017.
bovenschrift: Rossem

marge: In die Haren XIIII hont etc. 1452

Wij Aert Eghens soen ende Aert vanden Poll Hillijns soen scepen in Driell tugen dat
voir ons komen is Roeloff Baukens soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert
gulden goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn veertyen hont lants ende tses-
tich roeden lants gelegen inden gericht van Rossem in die Haren tusschen Heren Wou-
ter Teets deken der kercken van Zautbomell aen d'een sijde noerdwest ende den Leijgreve
aen d'ander sijde, streckende mitten enen eijnde then westenwairt op die gemeijn stege
ende mitten anderen eijnde op erffgenamen Ghijsberts Stonen off tusschen die gene die dair
aff allomme mit recht lantgelegen sijn Dirck vander Eijck in enen eijgendom sonder
dijck ende sonder thijns erffelick te besitten. Ende Roeloff Baukens soen voirss. verteech
op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die dair op
mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick te waren Dirck vander Eijck voirss. dit
lant voirss. jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht komen
willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Ende hier aff soe sijn Goeswijn
Sanders soen, Ghijsbert Gerits soen van ?Tued? ende Jan Soen Jans Jan Lodewichs sz.
soen wairborgen ongescheiden. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M
CCCC twe ende vijfftich des manendaechs naden sonnendach alsmen singt inden Heiligen
Kercken Reminiscere.
Reminiscere 1452 = 5e zondag voor Pasen = 5 maart
scan 205
Transfix.
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.124)