Koninklijke Bibliotheek archiveert
deze website als "Digitaal Erfgoed"

De Hoge Bank van Driel | 1401 - 1460

Overzicht van 69 actes. (Veel teksten moeten nog nagezien worden.)

22-07-1401. Schepenen van Kerkdriel (Heijnric Hermans soen en Jan van Tuyl Peters soen) oorkonden, dat Derik van Stralen Hermans, voor Herman van Stralen, zijn vader, afstand heeft gedaan van: 16 hond land in Werfskamp onder Oensel.
Origineel. Met schepenzegels Heynric Hermanszn en Jan van Tuyl Peterszn.
Wij Heijnric Hermans soen ende Jan van Tuyl Peters soen scepen in Dryel tughen dat quam voir ons
Deric van Stralen Hermans soen ende heeft verteghen op sestyen hont sands gheleghen inden ghericht
van Oensel in Werfs campe tuschen Rutgher van Bozichem aen die een zide ende die ghemeijn steghe
aen die ander zide tot behoef Herman van Stralen sijns vaders erflic te besitten. Ende Deric van
Stralen voirss. gheloefde af te doen van sijnre weghen allen voirplicht vanden selven. In orkonde
onser litteren. Gegheven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende een op Sente Marien Magdalenen
dach.

keerzijde 1401, Jan die Guede, de XVI zill.
Datering: Sente Marien Magdalenen dach = 22 juli
Transfix.
Aanhangend: 11-01-1405
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 536 - Regest nr. 272
11-01-1405. Schepenen van Kerkdriel (Heijnric Goeswijn Storms soen en Baudeken Heijnrix Scoercappen soen) oorkonden, dat Herman van Stralen Henrikszn, voor Jan de Guede Janszn, afstand heeft gedaan van: akte van 1401 juli 22, waardoor deze is gestoken.
Origineel. Met schepenzegels Henrik Gooswijn Storms en Baudeke Henrik Scoercappen.
Wij Heijnric Goeswiin Storms soen ende Baudeken Heijnric Scoercappen soen scepen in Dryel tughen dat quam voer ons
Herman van Stralen Heijnrics soen ende heeft verteghen op dese bryef dair dese teghenwerdighen bryef doer is ghesteken
ende al dat dair in ghescreven is tot behoef Jan die Guede Jans soen erflic te besitten. Ende Herman van Stralen
voirss. gheloefde af te doen van sijnre weghen allen voerplicht vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jaer
ons Heren M vyerhondert ende vijf des sonnendages na de heijlighen dertyendach.
Datering: 1405: des sonne[n]dag[es] na den heijlighe dertyendach (6 jan. 1405 was dinsdag) = 11 januari
Zie ook: Inv.nr. 536, op 8-7-1421.
Transfix.
Hangt aan: 22-07-1401
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 536 - Regest nr. 299
25-11-1406. Acte van afstand door Jan van Apelteren als momber van zijn vrouw Margriete Jansdr. van Rossem van alle goederen haar aangekomen na dode harer moeder vrouwe Fey in de eninge van Driel, ten behoeve van haar vader Jan van Rossum.
Wij Wouter van Haeften ende Roeloff Goeswinis soen scepen in Dryel tugen dat voir ons comen is Jan van Apelteren als
momber ende wittaftige man siins wiifs joncfrauwe Mergrieten dochter heren Jans van Rossem d.... ende heeft vertegen
op alle rede? guets rurende ende onrurende op alle erfnis ende op alle tymmeringe? op alle p.....e
dat joncfrauwe Margrieten sinen wive aen comen ende bestorven is overmids dode vrouwe Fyen haere
moder die wiif was heren Jans voirscr. dat gelegen is inder eninge van Drijel tot behoeff heren Jans
van Rossem voirscr. erfliken te besitten Ende Jan van Apelteren als momber siins wiifs joncfrauwen
Mergrieten voirscr. geloefde van siinre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven In oirconde
onser litteren gegeven Int jaer ons heren dusent vier hondert ende sesse op sunte Katherinen dach
Bron: Charterverzameling RDO, inv. 2873
04-10-1410. Heer Jan Bout, kapelaan de Dryel, Jan die Scout Deric Goedertszoonszoon, richter in Bomelrewert, Deric Jan Berwuyszoon en Deric Goedertszoon, schepenen te Driel, verklaren, dat Mechtelt, dochter van Wouter van den Berghe, zuster en erfgenaam is van Lijsbette, dochter van Wouter van der Berghe, overleden ter Elborch, en verzoeken scholt, schepenen en raad dier stad, haar behulpzaam te willen zijn in het verkrijgen van de erfenis.
Ghescreven tot Dryel int jair ons Heren dusent vyerhondert ende tien des Saterdaghes na Sente Remeys' dach.
Oorspr. (Inv. no. 35) met fragmenten van de zegels der eerste twee oorkonders en het zegel van den vierden oorkonder in groene was. Het zegel van den derden oorkonder is verloren.
Ic heren Jan Bout pryester capellaen tot Dryel, Jan die Stout Deric Goederts zoens zoen rychter miins liefs ghe-
nedighen heren van Ghelren in Bomelrewert, Deric Jan Berwiins zoen ende Deric Goederts zoen scepen tot Dryel maken
cont mit desen openen bryeve als dat Mechtelt Wouters dochter vanden Berghe ....
NB. meerdere fouten in het regest.
Bron: Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, Stadsbestuur Elburg 1320-1813 (toegang 1001), regest 142.
Bron: Overigen
20-05-1414. Vier getransfigeerde akten met betrekking tot een erfelijke cijns door Jacobus van Velddriel verbonden aan het altaar van het Heilige Kruis in de kapel te Velddriel, 1414, 1430, 1435, 1444.
Akte, gepaseerd voor schepenen van Driel, waarbij Rutgher Hainrix zoen twee stukken land in het gerecht van Driel op de Quelschesteghe, groot respectievelijk een morgen en dertien hond, verkoopt aan Jan Marcelus zoen en die stukken vervolgens weer in gebruik krijgt tegen een erfcijns.
Wij Sander Eghens zoen ende Deric Jan Sterken zoen scepen in Drijel tughen dat quam voer ons Rutgher Heimrix zoen vercoft ende droech op om vijftich gulden ghever penninghen alshij lide dat hem betaelt siin enen merghen lands die gheleghen is inde ghericht van Driel optie Quelschesteghe {1} tusschen die heren van Sente Pouwels van Utrecht aen deen zide ende Engbert Cloet {2} of wie dair mit recht dair lantgheleghen is aen dander zide. Voert dertien hont lands gheleghen aldaer tusschen die heren van Sente Pouwels van Utreccht voirs. aen deen zide ende erfghenamen Jan .....? Heimrix zoen aen dander zide Jan Marceliis zoen in enen eijghendom sonder ciins ende sonder dijck erflijc te bezitten Ende Rutgher voirs. verteghe op dit voirs. lant gheloeft de eerst wairscap te doen Jan Marceliis zoen voirs. vanden selven lande voirs. jair ende dach als recht is ende teghen hem allen die then recht comen willen ende af te doen alle voerplicht vanden selven Hier af soe siin Eghen zoen Rutghers voirs. ende Arnt Heimrix zoen sijn broeder Rutghers voirs. wairborghen onghesceijden Doe dit gesciet was doe gaf weder Jan voerscr. Rutghers voirs. dit voers. lant in enen erfenis te bezitten voer enen gouden enghelschen nobel moneten des coninx van Enghelant goet van goude ende zwaer van ghewicht of paijment dair voir in gheliker werde erfciins jairlijx eweliken opten paeschdach naest comende Jan voirs. hem eweliken te betalen welc ciins voirs. of hii jaerlijx inden voirs. termiin der betalinghen niet betaelt? ende were so salder dan alle weken dair naest volghende enen pene van enen botdregher goet ende gheve opten voirs. ciins wassen welken pene te samen mitten voirs. ciins Jan voirs. verhaelen mach uten voirs. lande wannere dat hiis niet langher en sal willen beijden. In orkonde onser litteren ghegheven int jaer ons heren M vierhondert ende veertien des sonnendaghes nae ons heren hemelvaerts dach
1. of: Puelschesteghe
2. of: Cloec
N.B. De eerste waarborg komt voor op de schatting van ca. 1419 als: Eghen Rutger Heijnen z.
Transfix.
Aanhangend: 19-09-1430
Bron: Archief van de parochie St. Martinus te Kerkdriel, 1414 - 2002, inv. 131-1
28-07-1415. Jacob van den Velde Dirck Scoercapsz en Gosewijn Woutersz schepenen in Driel oorkonden dat Jan Gielisz Jan Udenssoins voor 10 Engelse nobelen aan Baldewijn den Leuwen huis en hofstad heeft verkocht te Driel in Hoensaet op de Ryscon, tussen Gerit Hermansz en Willem Jan Willems of Hadewich weduwe van Jan Grauwen en van steeg tot dijkverkaveling, waarvoor Gerit Hermaensz, Claes Baumansz Jansz, Jan Scoercap Dircxs en Claes Colve zich met hem borg stellen.
des Sonnendaichs nae sunte Jacobsdach
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 4v)
04-12-1416. Dirck Gosewijn Stormssoin en Engbert Hagen schepenen in Driel oorkonden dat Mechtelt weduwe van Bauken Roeloffssoin aan Godert Jacop Judassoin in thijns heeft gegeven voor een gouden Vrankr. schild per jaar op Pasen een huis en hofstad te Driel in Martwijck, groot aan de oostzijde 2 roeden en in het westen 2 roeden en 1 ½ voet, tussen haarzelf en Jan van Hueselingen en van steeg tot steeg.
op sancta Barbarendach der heylig. maget.
NB. met oorspronkelijk 5 transfixbrieven waarvan alleen de laatste is overgeschreven.
Transfix.
Aanhangend: 06-10-1453
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 9)
08-07-1421. Schepenen van Kerkdriel (Jacop van Enoden en Jan Aert Eghens soins soin) oorkonden, dat Christijn, weduwe Henrik Teetsen, voor Jan Goede, kanunnik in Haaften, afstand heeft gedaan van: 16 hond land in Gracht {fout: gericht} van Oensel, op de Werfkamp.
Origineel. Met schepenzegels Jacob van Cnoden {fout: Enoden} en Jan Aart Eghensznszn
Wij Jacop van Enoden ende Jan Aert Eghens soins soin scepen in Dryel tugen dat voir ons
comen is Cristijn die wijf was Heinrics Teetsen mit hoiren gecoren mommer, ende heeft
verteghen op sestien hont lants gelegen inden gericht van Oensel in Werfscamp tus-
schen die gemein steghe aen d'een sijde ende erfgenamen Rutghers van Bosichem aen d'ander
sijde, tot behoef Heren Jans Goeden canonic in Haeften, erflyc te besitten. Ende sij ghe-
loefde van hoirre weghen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren
Gegeven int jair ons Heren M CCCC ende een ende twentich op Sente Kyliaens dach.

Keerzijde: 1421
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 536 - Regest nr. 475
06-10-1422. Baudewijn Gosenssoin en Alart Stout Dircxsoin, schepenen in Driell oorkonden, dat Hubert Jans Heydenssoin voor 50 Lb huis en hofstad, groot 1 1/2 h. tot Huensaet heeft verkocht tusschen Gerrit Huyst en Aelt weduwe van Jan Heyden en diens kinderen aan Mechteld Alartsdochter van den Hove, die het tegen 2 gouden Arnhemsche rijnsguldens 's jaars weder aan verkooper in thijns gaf.
Wij Baudewijn Gosenssoin ende Alart Stout Dircxsoin scepen in Driell tugen
dat voir ons comen is Hubert Jans Heijdenssoin ende heefft vercofft
ende opgedragen voir vijfftich pont gever penningen die hij giede dat
hem betaelt zijn een huyss ende hoffstat met alle zijn tymmeringe ende
potinge houdende anderhalff hont hont lants in groeten alst met
recht gelegen is inden gericht van Dryell tot Huensaet tusschen Gerit
Huyst aen d'een zijde ende Alit die wijff was Jan Huydens ende des voirss.
Jans Heijdens kijnder aen d'ander sijde met die soesslagen{?} die daer tegen
gelegen zijn ende daer tegen gelegen is met recht toebehorende Mechtelden
Alarts dochter vanden Hove ind eenen eijgendom met dijck die daer tegen
gelegen is ende daer myt recht toebehoert ende sonder thijns erffelick
the besitten. Ende Hubert voersc. verteech op alle dit vercoffte goet
voirsc. Hij gelooffde daer op doen the vertijen alle die gene die daer op
met recht vertijen zullen. Hij gelooffde oick te waeren Mechtelden
voersc. dit vercoffte goet voersc. jaer ende dach als recht is tegen alle
den ghenen die then recht comen willen. Ende alle voirplicht
aff te doen vanden zelven. Doe dit geschiet was doen gaff weder
over Mechtelt voersc. met oiren gecoren mombaer alle dit vercofte
goet voersc. Hubert voersc. in eenen erfflicken thijns the besitten
voer twee gouden Aernhemsche rijnsche gulden die gemaect zijn voer datum
des brieffs goet ende geve off ander goet payment in gelijker werden
daer voer opten Paeschdach naestkomende ende daer nae voert alle jaer
voir twe gulden als voirsc. zijn erffelicx thijns off payment daer voer
als voirsc. is opten paeschdach haerlicx euwelicken the betalen. Welken
voirsc. thijns off he haerlicx opten termijn der betalinge voirsc. nyet betaelt
en were, soe soude dair op dan wassen ende gaen alle weken naestvolgen-
de eenen peen van enen goede vlemsche groten. Welken peen tsamen mitten
thijns voirsc. Mechtelt voirsc. uuthalle den goeden voersc. sal mogen
verhalen wanneer dat zij's nyet langer en sall willen beijden. Voert soe
eest vorwert dat men geene haude tymmeringe noch potinge afftrecken
noch affdoen en sall vanden voersc. goede in geenre wijs then zij met
will ende consent Mechtelden voirsc. zoe dat zij daer jaerlicx horen
thijns ende peen voirsc. zall mogen verhalen gelijck voersc. steet. In oirconde
onser litteren gegeven int jaer ons Heren M CCCC ende twe ende twentich opten sesten
dach der maent geheijten October.
[marge potlood:] 1422
Transfix.
Aanhangend: 14-05-1447
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 2v) - Regest nr. 5
26-01-1426. Schepenen Jacop vanden Velde Dirc Scorcappen soin en Alart Stout Dircx soin.
Gerechtsbrieven van Driel, houdend een fictieve schuldbekentenis voor Dirc Goeswijn Stormsz. op de proost ten bedrage van 500 Franse kronen per jaar zes jaren lang, met een vermoedelijk bijbehorende borgtocht.
Wij Jacop vanden Velde Dirc Scorcappen soin ende Alart Stout Dircx soin
scepenen in Dryel tugen dat quam voir ons Dirc Goiswiin Storms
soin ende belijdde ende bekende dat siin vrije wylle ende consent
were als dat heren Arnt die Vosse canonic tot Oudemunster
t'Utrecht in sinen behaut hebben ende behauden sal enen scepen
brief van Dryel sprekende of inhaudende van dat heren Peter
vanden Steijn proesst vam Audemunster t'Utrecht geloeft heeft Dirc
Goiswiin Storms soin vijfhondert ghouden Vrancrijcsche Cronen
enen tijt van zekeren jaren gelijc als dat dien selven brief volcome-
lijc begrijpende ende inhaudende is, die dair op gemaect is, sonder
argelyst. Die superscripcie iaren approberen ende loven wij. In orconde onser
litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC ende XXVI des anderen dages
nae Sente Pouwels dach apostels conversio.
Met de twee aanhangende schepenzegels. Scan beschikbaar.
Bron: Kapittel van Oudmunster te Utrecht, inv. 1832-1
29-01-1426. Gerechtsbrieven van Driel, houdend een fictieve schuldbekentenis voor Dirc Goeswijn Stormsz. op de proost ten bedrage van 500 Franse kronen per jaar zes jaren lang, met een vermoedelijk bijbehorende borgtocht.
Ic Dirck Storms soen scepen tot Driell, doe kond alle luden in desen openen brieve alsoe als die eer-
same mijn lieve gemijnde here, her Peter van den Steijn, proist van Oldemundster t'Utrecht mij in enen sce-
penen brieve van Driell bekent ende verlijt heeft vijfhondert cronen sjaers sess jaer lanck na inhalt
des scepenen briefs voirss. so bekenne ic in desen selven brieve, voir mij ende voir mijn erven tot
welker tijt her Peter vanden Steijn proist voirg. bynnen den sess jaren voirss. die voirg. scholt
ende den scepen brief wedersprickt wederroipt ende onder sijnen segel revocyert, dat dan die selve
scepen brief doit wesen ende niet duden en sall, ende dat mij asdan die voirg. scholt witlic ende wael
te danck betaelt sal sijn, sonder argelist. Mede bekenne ic dat die scepenbrief anders nergent om
gemaeckt en is, dan om beschudts wille of yemant heren Peter voirg. aen sijnen gueden crott of
hijnder doen wolde. Voirt so en sal ic, den selven heren Peter om dat voirg. jaergelt manen tot
gheenretijt, weert sake dat ic dair tegen dede. So bekenne ic mij vervallen te wesen in behueff
heren Peters voirss. in een pene van hondert Vranckrijxsche cronen also ducke ende mennichwerff
als dat geschieden sonder argelist. Ende des te orkonde heb ic Deric Storms soen voirg. mijne
segel aen desen brief gehangen. Gegeven int jaer onssen Heren dusent vierhondert sess ende twintich
des dynxdages na Sunte Pouwels dach conversionis.
Met het aanhangende schepen zegel van Dirck Storms. Scan beschikbaar.
Bron: Kapittel van Oudmunster te Utrecht, inv. 1832-2
26-06-1426. Gerechtsbrieven van Driel, houdend een fictieve schuldbekentenis voor Dirc Goeswijn Stormsz. op de proost ten bedrage van 500 Franse kronen per jaar zes jaren lang, met een vermoedelijk bijbehorende borgtocht.
Wij Engbert Haghen ende Herman van Beesde scepen in Dryel tugen dat Lambert
Alarts soin als zaecwout Jan Accrijns soin Aert Accrijns soin Dirc Loef Wil-
lems soin ende Gerit die Bye Jans soin als borgen ongesceiden hebben geloeft
Dirc Goiswiin Storms soin hondert ende acht ende tseventich gouden aude
vrancrijcsche vrancken goet ende ghenge of voir elken vrancken voirss. an-
derhalven gouden reijnaldus arnems rijnsgulden goet ende ghenge of ander
goet payment in geliker weerde dair voir, die een helft des ghelts
voirss. op onser liever vrouwen dach purificatio naestcomende. Ende de ander
helft des voirss. ghelts op sente jans dach baptistus nativitas dairnaest
comende tot onsen lantrecht te betalen. In orconde onser litteren. Gegeven int jair
ons Heren M CCCC ende ses ende twentich des woensdages nae Sente Jans dach baptistus
nativitas.
Met de twee aanhangende schepen zegels. Scan beschikbaar.
Bron: Kapittel van Oudmunster te Utrecht, inv. 1832-3
17-10-1428. Dirck Stout Ottensoin en Heymerick Peters Gierensoin schepenen in Driell oorkonden, dat Gerit Aerts Gertsszsoin voor 40 Lb 7 h. lands heeft verkocht te Driell opten Ham, tusschen de erfgenamen van Rutger Heinricxsz en die van Dirc van den Gheerden aan Jan Scoircap Heinricxsz en Jacop van Veltdriell Albertsz {Lubbertsz} als gasthuismeesters van het gasthuis te Hoensaet, die het land voor 1 gouden Reynaldus Arnhemschen rijnsgulden 's jaars weder aan verkooper in thijns geven.
Wij Dirck Stout Ottensoin ende Heijmerick Peters Gierensoin scepen
in Driell tugen dat voir ons comen is Gerit Aerts Geritss
soin ende heefft vercofft ende opgedragen voir veertich pont gever
penninge die hij giede dat hem betaelt sijn seven hont lants gelegen
inden gericht van Driell opten ham tusschen erffg. Rutgers
Heinricxss. aen d'een sijde ende erffg. Dircx vanden Gheerden aen d'ander
zijde Jan Scoircap Heinricxss. ende Jacop van Veltdriell Lubbertss. als
gasthuys meijsters des gasthuys inden gericht van Driell gelegen tot
Hoensaet tot behoeff des gasthuys voirsc. in enen eijgendom sonder dijck
ende sonder thijns erffelick the besitten. Ende Gerit Aertssoin voorss.
verteech op dit lant voirsc. Hij gelooffde daer op doen the vertijen
alle die ghene die dair op met recht verthijen. Hij gelooffde oick te
waren Jan Scoercap ende Jacop van Veltdriell als gasthuysmesters
voirss. tot behoeff des gasthuys voirsc. dit lant voirsc. jaer ende dach als
recht is tegen alle die ghene die the recht comen willen. En alle voir-
plicht aff te doen vanden selven. Doe dit gesciet was doe gaven weder
over Jan Scoercap ende Jacop van Veltdriell als gasthuysmesters voirsc.
ende van namen ende van wegen des gasthuys voirsc. dit lant voirss.
den voirsc. Gerit Aertssoin in enen erffelicken thijns te besitten voir
enen gouden Reijnaldus Aernhemse Rijnsche gulden gemaect voir datum
des brieffs goet ende geve off ander goet payment in gelijker weerde dair
voer op Sunte Bavendach naestkomende. Ende daer na voirt alle
jaer voer eenen gouden reijnaldus gulden als voersc. steet erffelicx thijns
off payment daer voer als voirsc. is jaerlicx op Sunte Baven dach den gast-
huys voirsc. off den gasthuys meijsteren altoes inder tijt sijn sullen gast-
huys meesteren des gasthuys voersc. ewelicken the betalen. Welcken thijns
voersc. opten termijn der betalinge voersc. alle jaer nyet betaelt en were soe
soude daer op dan wassen ende gaen alle weken naestvolgende een peene
van eenen goedt vlemschen cleijken. Welcken peen tsamen metten thijns voorss.
dat gasthuys voersc. off die gasthuys meijsteren inder tijt voirsc. uytten voirsc.
landt zullen mogen verhalen wanneer dat sij's nyet langer en zullen
willen beijden. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heeren
M CCCC XXVIII des Sonnendaichs nae Sunte Victoers dach.

Enen Reijnaldus Aernhemsche
Rijnsche gulden.
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 2) - Regest nr. 6
06-07-1429. Schepenen: Engbert Hagen en Jacop van Veltdrijell Jan Ravens soin
bovenschrift: Oensell

marge: Nativitatis Johannis enen Wilhelms, 1429

Wij Engbert Hagen ende Jacop van Veltdryell Jan Ravens soin scepen in Dryell tugen dat
voir ons komen is Henrick die Molener ende heefft vercofft ende opgedragen voir dartich pont
gever penninge die hij giede dat hem betailt sijn een huijs ende hofstat mit allen horen toe-
behoren gelegen inden gericht van Oensell tuschen Claes Keij aen beijden sijden, voirt die
helfft van vijff hont lantz gelegen inden gericht van Horwinen op t Horwijnsche zant
buten dijckx tusschen Everit van Balveren aen d'een sijde ende Claes Keij voirss. aen d'andere
sijde, Jan Haeck in enen eijgendom sonder dijck ende sonder thijns erffelicken te besitten.
Ende Henrick die Mollener voirss. verteech op alle dit guet als huys, hofstat mit sijnen
toebehoren ende die helfft van vijff hont lantz voirss. Hij geloiffde dair op doen te vertijen
alle die gene die dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloiffde oick te waeren Jan Haeck
voirss. alle dit goet voirss. jair ende dach als recht is tegen alle die gene die te recht
komen willen ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Doe dit geschiet was doe gaff
weder over Jan Haeck voirss. den voirss. Henrick die Mollener alle dit goet voirss. in
enen erffelicken thijns te besitten voir enen gouden gwilhemsche hollansche schilt goet ende
geve ende enen kappuyn off ander goet payment in gelijcker werde dair voir op Sente
Jans dach baptyst nativitatis naistcomende, ende dair nae voirt alle jair enen gouden gwil-
hellemsche hollansche schilt ende enen cappuyn als voirss. sijn erfflix thijns off payment dair
voir als voirss. is den voirss. Jan Haeck jairlix op Sunte Jans dach baptyst nativitatis
ewelicken te betalen welcken thijns voirss. off hij alle jair opten termijn der betalinge
voirss. nyet betailt en were soe soude dair dan op wassen ende gaen alle weecken naistvol-
gende een peen van enen goeden vleemscleijcken welcken peen tsamen metten thijns voirss.
Jan Haeck voirss. uyt alle den goedt voirss. sall mogen verhalen wanneer dat hij des nyet
langer en sall willen beijden. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons heren dusent
vierhondert ende negen ende twentich des woensdages nae sunte Mertijns dach translacionis.
Sente Jans dach baptyst nativitatis = 24 juni
woensdag na sunte Mertijns dach translacionis (4 juli) = 6
Transfix.
Aanhangend: 01-04-1455
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 66v / s. 107)
19-09-1430. Akte, gepasseerd voor schepen van Driel, waarbij Melis Marcelus soin, Banke Marcelus soin en Alyt Marcelus dochter de in akte uit 1414 genoemde goederen verkopen aan Lysbetten, weduwe van Jans Marcelus soins.
Wij Jacob van den Velde Dirc Scorcappen soin ende Heijmeric Peters Ghyeren soin scepen in Drijel tugen dat voir ons comen siin Melis Mercelis soin Bauken Mercelis soin ende Alijt Mercelis dochter mit hoiren gecoren mommer ende hebben vercoft ende opgedragen voir twentich pont ghever penninge die sij ghieden dat hen betaelt siin den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle tgehaut des briefs als dair in gescreven steet alsoe ver als sij elck dair toe gerecht siin Lijsbetten die wijf was Jans Mercelis soins erflijcken te besitten Ende Melis, Bauken ende Alit mit hoiren gecoren mommer voirs. vertegen opten brief ende op alle tgehaut des briefs voirs. Sij geloefden dair op doin te vertijen alle die ghene die van hoire weghen dair op mit recht vertijen sullen Sij geloefden oic te waren van hoire weghen Lijsbetten voirs. den brief ende tgehaut des briefs voirs. jair ende dach als recht is teghen alle die ghene die ten recht comen willen Ende van hoirre weghen alle voirplicht af te doen vanden selven. In orconde onser litteren gegeven Int jair ons heren M CCCC ende dartich op sente Lamberts dach
Transfix.
Hangt aan: 20-05-1414
Aanhangend: 04-11-1434
Bron: Archief van de parochie St. Martinus te Kerkdriel, 1414 - 2002, inv. 131-2
15-06-1432. Jacop van den Velde Dirck Scoercappenzoin en Gerit Jans Stercksz, schepenen in Driell oorkonden, dat Jacop en Aert, zonen van Jan Smeets Jacopszoin aan Jan Aert Nouden soin t.b.v. het gasthuis te Hoensaet 1 1/2 Lb thijns 's jaars op Paaschdag heeft beloofd uit timmering en poting te Driell in de Pepert aan de Weyde tusschen de erfgenamen van Goisswijn Jan Sterckensoin en die van Aert Gielissoin.
Wij Jacop vanden Velde Dirck Scoercappen zoin ende Gerit Jans Sterckss.
scepen in Driell tugen dat voir ons comen zijn Jacop ende Aert zonen
Jan Smeets Jacopszoin ende hebben gelooft Jan Aert Noudensoin tot
behoeff des gasthuyss gelegen binnen inden gericht van Driell tot
Hoensaet off tot behoeff der gasthuys meesteren die altoes indertijt sijn
zullen gasthuysmeesters des gasthuys voirss. thijns anderhalff
pont gever penninge wolckoer{?} elck pont voirss. weert zijn sall negen
goede oude butdreger off ander goet payment in gelijker werde daer
voir opten paeschdach naestcomende. Ende dair nae voir alle jare
anderhalff pont gever penninge als voirschreven zijn erffelicx thijns off
payment dair voir als voirschreven. jaerlicx opte paeschdach den hasthuys
voirschreven off den gasthuys meijsteren indertijt voerschreven euwelicken the
betalen. Ende the heffen ende the bueren uyt eenen geseet mit allen
zijner tymmeringe ende potinge gelegen inden gericht van Driell voirschreven
in die Pepert aen die weijde tusschen erffgenamen Goisswijn Jan
Sterckensoin aen d'een sijde ende erffgenamen Aert Gielis soins aen d'ander
sijde. Welcken thijns voirschreven off hij alle jair opten termijn der beta-
linge voirscreven nyet betaelt en were, soe soude daer op dan wassen
ende gaen alle weken naestvolgende een peen van eene halven Vlaem-
sche groten welcke peen tzamen mytter thijns voirschreven dat gasthuys
voirschreven off die gasthuys meisteren indertijt voirscreven uyt alle den voirscreven
guede zullen mogen verhalen wanneer dat zij's nyet langer en zullen
willen beijden. Ende Jacop ende Aert zoinen Jan Smeets voirscreven ge-
loeffden den voirscreven thijns Aert Nouden zoin tot behoeff des gasthuys
voirscreven ofte tot behoeff der gasthuys meisteren indertijt voirscreven den
thijns myt zijnen peene voirscreven euwelicke the waren tegen alle die gene
die then rechte comen willen uyt alle den goede voirscreven als geseet tymme-
ringe ende potinge voirscreven. In oirconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Here
M CCCC thwee ende dartich opten bloken pinxtdach.

marge: Item I 1/2 pont gever penningen
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 1) - Regest nr. 7
04-11-1434. Akte, gepasseerd voor schepenen van Driel, waarbij Lijsbet, weduwe van Jans Marcelis soins, de in de akte uit 1414 genoemde goederen verkoopt aan Jacop van Veltdryel Jan Ravens soin.
Wij Ude van Tefelen ende Hylliin dye Ghyer Peters soin scepen in Drijel tugen dat voir ons comen is Lijsbet die wijf was Jans Mercelis soins mit hoiren gecoren mommer ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gulden goet ende gheve die sij ghijede dat hoir betaelt siin die brieve dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle tgehaut der brieve als dair in gescreven steet Jacop van Veltdrijel Jan Ravens soin erflic te besitten Ende Lijsbet mit hoiren gecoren mommer voirs. verteech opten brieve ende op tghehaut der brieve voirs. ende geloefde dair op doen te vertijen alle die ghene die van hoire weghen dair op mit recht vertijen sullen Ende geloefde oic te waren van hoire weghen Jacop voirs. die brieve ende tgehaut der brieve voirs. jair ende dach als recht is tegen alle die ghene die ten recht comen willen Ende van hoirre weghen alle voirplicht af te doen van den selven In orconde onser litteren gegeven int jair ons heren M CCCC ende vijer ende dartich des donresdages nae alre zijelen dach
Transfix.
Hangt aan: 19-09-1430
Aanhangend: 11-02-1444
Bron: Archief van de parochie St. Martinus te Kerkdriel, 1414 - 2002, inv. 131-3
15-07-1442. Schepenen van Kerkdriel {fout: Dryel}, Heimerik Peters Gijecenzn {fout: Ghyeren} en Gerit Loey Lambertszn, oorkonden, dat Klaas Gijsbeert Veenhoutsznszn verkocht heeft aan Henrik Frank Stapelszn: 9 of 8 1/2 hond in gerecht aldaar op Oudeweyde voor 100 pond; waarna Henrik deze weer aan Klaas heeft overgedragen voor erfcijns van 1/2 Engelse nobel.
Kopie in groot cartularium (inventarisnr 120) pagina 54.
Gecancelleerd.
Origineel had transfix van 1449 mei 9 (regestnr 826).
bovenschrift:
Driel, I nobele.
Iste census venditus est fratribus regulatus ad Boemel et positus ad annos
redditus seu a...os in domino de Altena
De censu unius corone in Driel qui devenit nobis? quod fre... he... ... conversum? ne.... in littera nominatis?

doorgehaalde akte
Wij Heijmerik Peters Ghyeren zoon ende Gerit Loey Lamberts zoon scepen in Dryel tugen dat voir ons comen is Claes
Ghijsbeert Veenthoucs {Veenthouts?} zoons zoon ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert pont ghever penninge die hij giede dat
hem betaelt sijn negen off negendalff hont lants gelegen inden gericht van Driel op gheen oudeweijde tusschen
Henric die Bie Jans zoon, dye ghemeijn stege, ende thijnsgoet Henrics die Bye Hermans zoon daer al omme gelegen
off tusschen den ghenen die daer aff all omme mit recht lantgelegen sijn Henric Vranck Stapels zoon in enen
eijgendom sonder dijck ende sonder thijns eerfflic te besitten. Ende Claes voirss. verteech op dit vercofte lant voirss.
Hij geloeffde doen daer op doen te vertien alle die ghene die daer op mit recht sullen vertijen. Hij geloeffde oeck
te waren Henric Vranck Stapels soon voirss. dit vercofte lant voirss. jaer ende dach als recht is teghen alle die
gene die ten recht comen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Doe dit gesciet was doe gaff
weder over Henric Vranck Stapels zoon voirss. dit vercofte lant voirss. den voirss. Claes in enen erflijcken thijns
te besitten voir enen halven gouden engelschen nobel goet van goude ende gerecht van gewicht off ander
goet payment in geliker werde daer voir opten paesdach over een jaer naestcomende. Ende daer na voirt alle
jaer voir enen halven gouden engelsche nobel als voirss. is erflix thijns off payment daer voir als vorss. is
jaerlix opten paesdach den voirss. Henric Vranck Stepels zoon ewelicken te betalen wolken thijns voirss. off hij
alle jaer opten termijn der betalingen voirss. niet betaelt en were soe soude daer op dan wassen ende gaen
alle weken naescomende naestvolgende een peen van enen goeden Vleenscleijden wolken peen tsamen
mitten thijns voirss. Henrick Vranck Stapels zoon voirss. uut den vercoften lande voirss. sal mogen verhalen
wanneer hij's niet langer en sal willen beijden. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons Heren M CCCC ende
XLII des Sonnendages na Sente Mergrieten dach der heijliger maghet.
BHIC, toegang 239, inv. 120, scan 78
Transfix.
Aanhangend: 09-05-1449
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 120 (f. 41) - Regest nr. 702
03-03-1443. Brant Hanricksz en Aert Egensz schepenen in Driel oorkonden dat Gherit van den Geerden Dirckxsz voor 100 pond huis en hofstad heeft verkocht met een akker aan de oostzijde, tezamen groot 2 morgen te Driel op de Ham, tussen Z. de monniken van sunte Pauwels te Utrecht, N. verkoper, W. de Hamsteghe en (O) op de Coehoevelscher graaf, aan Dirck Jan Goedertsz soin, die het voor 3 gouden Rijnsche Overlensche gld. per jaar op Invocavit weer aan verkoper in thijns heeft gegeven.
des Sonnendaichs als men singhet in der kercken Esto Michi
Transfix.
Aanhangend: 07-03-1473
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 2v)
1444. Een schepenbrief van Driel van het altare s Crucis dat door Jacob van Veltdriel was gesticht welk beneficie de priester Jan Morinc omtrent dien tijd heeft bezeten.
bron:
boek: Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbos
door Lodewijk Hendrik Christiaan Schutjes
RK priester en pastoor van Orthen, 1872.
p.480
digitale versie in te zien via:
https://books.google.nl/books?id=4XQ7AQAAIAAJ&hl=nl&pg=PR7#v=onepage&q&f=false

Als originele bron wordt hierin in voetnoot 2) genoemd: "kerkarchief Driel".
Zie op 02-02-1444.
Bron: Overigen
11-02-1444. Akte, gepasseerd voor schepenen van Driel, waarbij Alyt weduwe van Jacops van Veltdryel Jan Ravens soin en haar kinderen Jan Tengnagel, Sander, Dirc en Marijen (vertegenwoordigd door haar man en momber Engbert die Kock) de in de akte uit 1414 genoemde goederen overdragen aan de priester Jan Morinc ten behoeve van het onderhoud van de rector van het altaar van het Heilige Kruis in de kapel te Velddriel, onder beding dat Lijsbetten, weduwe van Jans Marcelus soins, gedurende haar leven uit de jaarlijks te ontvangen cijns een lijftocht van 2 Arnhemse guldens zal krijgen.
Wij Jan Aert Eghensz. soin ende Brant Heijnricx soin scepen in Drijel tugen dat voir ons comen siin Alijt die wijf was Jacops van Veltdrijel Jan Ravensz. mit hoiren gecoren mommer Jan Tengnagel, Sander ende Dirc des voirs. Jacops van Veltdrijels kinder ende Engbert die Kock als mommer ende witaftige man siins wijfs Marijen, des voirsz Jacops dochter ende hebben gegeven ende opgedragen puerlic ende simplic omme gods wille ende omme zalicheit wille der zijelen des voirs. Jacops van Veltdrijel die brieve dair desen tegenwordigen brief doirstoken is ende alle tgehaut der brieve als dair in gescreven steet, alsoe ver als als zij elck dair toe gerecht siin ende beheltlic oic Lijsbetten die wijf was Jans Marceliis soins hoirre lijftuchten aen twe Arnemsguldens syairs hoir leven lanck ende niet langer te bueren vanden tijnns die inden principalen brief gescreven steet dair desen brief doirsteken is heren Jan Morinc priester als rectoer inder tijt eens altairs dat overmits Jacop van Veltdriel voirsz. gesticht is inden kercken van Drijel tot die eere gods ende des heijlichs cruijs tot behoef des ewichs rectoers des altoes {1} voers. die altoes inder tijt sal siin erflic te besitten Ende Alit mit hoiren gecoren mommer Jan Tengnagel, Sander, Dirc ende Engbert die Kock voirs. vertegen op die brieve ende op tghehaut der brieve voirs. Sij geloefden dair op doen te vertien alle die ghene die van hoirre weghen dairop mit recht vertien sullen Sij geloefden oic te waren van hoirre weghen heren Jan Morinc voirs. tot behoef des ewichs rectoers in der tijt des altairs voirs. die brieve ende tgehaut der brieve voirs. jair ende dach als recht is tegen alle die ghene die then recht comen willen ende van hoirre weghen alle voirplicht af te doen vanden selven Voirt geloefde Alijt die wijf was Jacops van Veltdrijel voirs. den voirs. heren Jan tot behoef des ewich rectoers inder tijt des altairs voirs. als dat sij Andrijes des voirs. Jacops soin ende Agnesen des voirs. Jacop dochter mit hoiren gecoren mommer sal doen vertien als sij comen siin tot hoiren mondigen dagen of bynnen enen vierdel iairs dair nae op die brieve ende op tgehaut der brieven voirs. tot behoef des ewichs rectoers inder tijt des altairs voirs. ende dat sij dan oic geloiven sullen van hoirre weghen alle voirplicht af te doen vanden selven beheltlic in allen punten voirs. der voirs. Lijsbetten hoirre lijftuchten aen den twe gulden syayrs voirs. hoir leven lanck te bueren van den ciins voirs. geliic dair af voirs. steet. Die superscriptie 'voers. die altoes' approberen ende loven wij. In orconde onser letteren gegeven int jair ons heren M CCCC ende XLIIII opten yllefsten dach in der maent geheiten februari
1. Dit is een verschrijving. Hier staan de 3 woorden boven geschreven die aan het eind van het stuk worden 'geapprobeerd'. Er zal moeten staan "... des altairs voers. die altoes inder tijt ..."
Transfix.
Hangt aan: 04-11-1434
Bron: Archief van de parochie St. Martinus te Kerkdriel, 1414 - 2002, inv. 131-4
21-02-1447. Schepenen: Matheus die Kemelleer en Aert Eghens soen
bovenschrift: Oensell

marge: ... halff negen hont, 1447

Wij Matheus die Kemelleer ende Aert Eghens soen scepen in Dryell tugen dat voir ons comen
is Rutger Holl Reijmboutsoen ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich pont gever penninge
die hij giede dat hem betailt sijn die helfft van negen hont lants gelegen inden gericht
van Oensell, in die stat geheiten Wolffhoffstat tusschen Beija?ts meyster Peters Wylden aen
d'een sijde ende Geertruyt Wouter Jacops wijff was aen d'ander sijde Heinrick Teets ende Claes
die Groot tot behoeff der Heijliche Geesttafel van Zautbomell in enen eijgendom sonder thijns
ende mit dijck die dair mit recht toebehoirt erffelick te besitten. Ende Rutger Holl voirss.
verteech op die vercoffte helfft des lants voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen alle
die gene die dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick te waren Heinrick Teets
ende Claes die Groot voirss. tot behoeff der Heiliche Geesttafel voirss. die vercoffte helfft des
lants voirss. jair ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen.
Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende soeven ende veertich des dynxdages nae Sente Valentijns dach.
dinsdag na Sente Valentijns dach (14-Feb) = 21-Feb
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 67 / s. 108)
14-05-1447. Brant Hanricksz en Jan Tengnagell Jacopsz, schepenen in Driell oorkonden, dat Jan Tengnagell Alertsz van Houe om Gods wil de doorgestoken brief heeft opgedragen aan Jan die Bruyn Henricxsz als gasthuismeester te Huensaet.
Wij Brant Hanrickss. ende Jan Tengnagell Jacopss. scepen in Driell tugen dat voer ons comen
is Jan Tengnagell Alertss. van Hove ende heefft gegeven ende opgedragen puerlick
ende simplick om Godts wille den brieff daer deesen tegenwoerdigen brieff
is doersteken ende alle 't gehoudt des brieffs als daer in geschreven steet Jan
die Bruyn Henricxss. als gasthuysmeister des gasthuys inden gericht van
Driell gelegen tot Huenzaet tot behoeff des gasthuys voersc. erffelick te besitten.
Ende Jan Tengnagell voirsc. verteech opten brieff ende op 't gehout des brieffs
voersc. Hij gelooffde daer op doen the vertijen alle die geen die van zijnre wegen
daer op myt recht vertijen zullen. Hij gelooffde oick te waren van zijnre wegen
Jan die Bruyn als gasthuys meister voersc. tot behoeff des gasthuys voirsc.
den brieff ende 't gehoudt des brieffs voersc. jaer ende dach als recht is tegen
alle die ghene die then recht comen willen ende van zijnre wegen alle voir-
plicht aff te doen vanden selven. Voort soe hebben Beell ende Demit dochteren
Alarts van Hove voersc. vertegen opten brieff ende op 't gehaut voersc. tot behoeff
des gasthuys voirsc. ende dat hebben zij oick also gedaen met oiren gecoren momberen.
Ende zij gelooffden oick van hore wegen alle voerplicht aff te doen vanden
selven. Ende dit vertich ende dese gelooffte voersc. heefft oick ontfangen
Jan die Bruyn als gasthuyss meister voersc. tot behoeff des gasthuys voersc.
in alre manieren gelijck als voersc. steet. Dit supscriptie Is approberen
ende loven wij goet. In oirconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren M CCCC
ende XLVII des sonnendaichs alssmen singt inder kercken vocem.
des sonnendaichs alss men singt in der kercken Vocem (Jocumditatis).
Transfix.
Hangt aan: 06-10-1422
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 2v) - Regest nr. 8
11-02-1448. Schepenen: Broys Jans Byes soen en Jacop Storm
bovenschrift: Rossem

marge: In die Westeringe I 1/2 mergen, 1448

Wij Broys Jans Byes soen ende Jacop Storm scepen in Driell tugen dat voir ons
komen is Roeloff Baukens Jan Guselens soins soin ende heefft vercofft ende opge-
dragen voir vijfftich pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn,
anderhalven mergen lants gelegen inden gericht van Rossem in die Westeringe
tusschen Jan Hermans soen aen d'een sijde oestwairt, ende Roeloff Baukens soen
voirss. aen d'ander sijde, streckende vanden Hogen wech totter dijckavelinge toe,
off tusschen den genen die dair aff all om mit recht lantgelegen sijn, Willem die
Bruijn in enen eijgendom sonder dijck, uijtgescheiden dijck die totten voirss.
lande mit recht toebehorende is ende sonder thijns erfflick te besitten. Ende
Roeloff Baukens soen voirss. verteech op dit lant voirss. Hij geloeffde dair op
doen te vertijen alle die gene die dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde
oick te waren Willem die Bruijn voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht
is tegen alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff
te doen vanden selven uytgescheiden den dijck voirss. In orkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren M CCCC ende XLVIII opten sonnendach alsmen singt
inder kercken Invocavit
Invocavit = 11 feb.
Transfix.
Aanhangend: 25-07-1451
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 125v / s. 208)
09-05-1449. Schepenen van Driel, Ude van Tefelen en Mercelis Cameren, oorkonden, dat broer Henrik Frank Stapelszn, convers van Mariëndonk, verkocht heeft aan Everard, prior klooster, voor 50 pond: akte van 1442 juli 15 (regestnr 702), waardoor deze was gestoken.
Kopie in groot cartularium (inventarisnr 120) pagina 54.
Sequitur litteram transfixa hunc prime littere. subp. suppri... rechts: 54

Wij Ude van Tefelen ende Mercelis Cameren in Driel tugen dat voirss voir ons comen is brueder Henrick
Vranck Stapels zoon convers des cloesters van Sunte Mariendonck buten Huesden ende heeft vercoft ende opgedragen
voir L pont ghever penninge die hij ghiede dat hem betaelt zijn den brieff daer desen tegenwoerdigen brieff
doersteken is ende alle 't gehaut des briefs als dair in gescreven staet heren Everaet prior des cloesters voirss.
tot behoeff sijns selfs ende des convents des selven cloesters voirss. erflick te besitten. Ende brueder Henric voirss.
verteech opten brieff ende op 't gehaut des briefs voirss. Hij geloefde daer op doen te vertijen alle die ghene
die van sijnre wegen dair mit recht op vertien sullen. Hij geloefde oec te waren van sijnre wegen heer
Everaet prior voirss. tot behoef sijns selfs ende des convents voirss. den brieff ende 't gehaut des briefs voirss.
jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die then recht comen willen. Ende van sijnre wegen alle voir-
plicht aff te doen vanden selven. In alsulker manieren ende met sulker voirwaerden toe gedaen dat een
vanden monnicken off bruederen woonachtich inder tijtt inden cloester voirss. mit guede wittaftigen bethoen
volmechtich van den prior ende convent voirss. den thijns mit sinen peen die inden principalen brieff
gescreven staet daer desen brieff doorsteken is na ingehaut des brieffs voirss. mit allen recht sal
mogen innen ende winnen jaerlix. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren M CCCC ende XLIX opten
negende dach in meije etc
Scan 78
Transfix.
Hangt aan: 15-07-1442
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 120 (f. 41) - Regest nr. 826
29-06-1449. Schepenen: Broys Jans Byes soen en Henrick die Bye Hermans soen
bovenschrift: Rossem

marge: Baven 2 gouden rijnsgulden 1449

Wij Broys Jans Byes soen ende Henrick die Bye Hermans soen scepen in Driell tugen
dat voir ons komen is Aert die Koster ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert
pont gever penninge die hij giede dat hem betailt sijn anderhalven mergen lants ge-
legen inden gericht van Rossem in die Westeringen tusschen Roeloff Baukens soen aen
d'een sijde westwairt ende Jan Hermans soen aen d'ander sijde Dirck vander Eijck mit
dijck die daer mit recht toebehoirt ende sonder thijns in enen eijgendom erffelick te
besitten. Ende Aert die Koster voirss. verteech op dit lant voirss. Hij geloeffde dair op
doen te vertijen alle die gene die dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde
oick te waren Dirck vander Eijck voirss. dit lant voirss. jair ende dach als recht is
tegen alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen
vanden selven. Doe dit geschiet was doe gaff weder over Dirck vander Eijck voirss.
dit lant voirss. den voirss. Aert die Koster in enen erffelicken thijns te besitten voir
twee goude overlensche rijnsche gulden goet ende geve off ander goet payment in gelijcker
werde dair voir op Sente Baven dach naistcomende over een jair. Ende dair na voirt
alle jair voir twee gouden overlensche rijnsche gulden als voirss. sijn erffelix thijns
off payment dair voir als voirss. is jairlix op Sente Baven dach den voirss. Dirck
vander Eijck ewelick te betalen. Welcken thijns voirss. off hij alle jair opten ter-
mijn der betalinge voirss. nyet betailt en were, soe soude dair op dan wassen ende
gaen alle weken naistvolgende een peen van tween audeboddregeren welcken
peen tsamen mitten thijns voirss. die voirss. Dirck vander Eijck uyt den voirss.
lande sall mogen verhalen wanneer dat hij des nyet langer en sall willen
beijden. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC ende
XLIX op Sunte Peter ende Sunte Pouwels dach der Heiliger Apostelen.
Sunte Peter en[de] Sunte Pouwels dach der Heiliger Apostelen = 29 juni
Sente Baven dach = 1 okt.
Transfix.
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 127v / s. 212)
1450. Udo van Tefelen en Wouter Egensz schepenen in Driel oorkonden dat Sander die Ridder Jacopssoin voor 100 pond een huis met hofstad heeft verkocht in Veltdriell ackeren tussen Eghen Rutger Hollensz en ....
Door het ontbreken van het vervolg is de tekst van deze oorkonde onvolledig. De datum is onbekend, het jaartal is een schatting.
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 9v)
22-01-1450. Akte waarbij Jan van Rossem heer Jansz., heer tot Zoelen, de veerstad tussen veer en de veerstad van Vauderick boven en beneden het veer en de veerstad van Opijnen en die van Heerewaarden en Oensel aan Walraven van Haeften verkoopt, 1450. 1 omslag
N.B. Gecoll. afschrift uit dezelfde tijd, en een modern afschrift, benevens een certificatie van Peter Jansz. en zijn zoon Gijsbert en anderen over het gebruik van het veer te Heesselt, 1517.
Wij Egen Eghens soen ende Brant Hanricks soen scepen in Drijel tugen dat voer ons comen is Jan van Rossem heren Jans zoen here tot Zoelen heeft vercoft ende opgedragen voer drije hondert gouden aude scilde munten des conincks van Vrancrijcks goet ende geve dije hij ghijede dat hem betaelt sijn, Dat voerstat ende voer ende alle alsulcke recht als daer toe hoert ende van audt toe gehoert mach hebben dat gheleden is tusschen dat voer en voerstat van Vauderick boven Ende beneden dat voer ende voerstat tot Opijnen, soe dat tusschen den ghericht van Vauderick ende van Opijnen aen een sijde, Ende den gericht van Herwaerden ende den ghericht van Oensel aen dander sijde aldaer gelegen is Ende gheen ander recht en sal wesen daer over te waren in voerstats rechts off anders dat desen veir off veerstat dat Walraven voerss. aldus gecoft ende betaelt heeft {1}. Dat den voer tegen ganghen mach Dat geheijten is dat Rossemste ende Hecelste veerstat met sulker aen waert allet ghericht van Rossem doer tot verten? orber? inder tijt sonder argelist, Walraven van Haeften voerss in enen eijgendom sonder dijck ende sonder thijns erffliken te besitten Ende Jan van Rossem heren Jans zoen voerss. gheloefde Walraven van Haeften voerss Dit veer ende veerstat voerss. the waren van sijnre wegen jair ende dach als recht is tegen alle dije gene die then recht comen willen Ende van sijnre wegen alle woerplicht aff te doen vanden selven Woert soe heeft Jan van Rossem Goeswijns soen weertegen op dyt voer ende veerstat als voerss. is Ende gheloefde dat Walraven van Haeften voerss. eerffliken ende eweliken the waren in alle all sulcken rechten ende ghewoenten ende auden heercomen ghelijck als hij ende sijn vader ende sijn auder vaderen dat heerghebracht hebben ende alle voercommer aff te doen als recht is Inder enyngen van Drijel ende inden ghericht van Rossem met wolre waerscappen In orkonden onsen heren gegeven int iaer ons heren M CCCC ende wijftich des donredaeghs nae sinte Agnetis dach der heiliger joncfrouwen

Collationatum est presente copia cum suis origi-
nalibus litteris et concordat de verbo ad verbum
quod protestatur Jo. Leonis notarius
1. Er is waarschijnlijk een stuk tekst verdwenen want Walraven is nog niet eerder genoemd.
NB. Zoals uit het Latijnse naschrift blijkt is de tekst een notariele kopie bij het origineel. Het origineel ontbreekt echter. De indruk bestaat dat bij het kopiëren fouten zijn gemaakt, zowel in sommige woorden als dat er waarschijnlijk een deel van de tekst ontbreekt. Het regest zegt "uit dezelfde tijd" maar ook dat valt te betwijfelen.
Bij dit archiefstuk bevindt zich een latere transcriptie, waarin ook fouten zijn gemaakt.
Bron: Familie Van Randwijck 1, inv. 825
19-04-1450. Schepenen: Jan die Stout Dirck Goertss soen en Brant Henrixs soen
bovenschrift: Rossem

marge: Bamis II overlensche rijns gulden

Wij Jan die Stout Dirck Goertss soen ende Brant Henrixs soen scepen in Driell tugen
dat voir ons komen is Roeloff Baukens soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir
hondert gouden gulden genge ende geve die hij giede dat hem betailt sijn viertien hont
lants gelegen inden gericht van Rossem tusschen Aert Matheeus soen aen d'een sijde
ende die Drielsche affterdijck aen d'ander zijde off tusschen den genen die dair aff all
omme mit recht lantgelegen sijn Dirck vander Eijcke in enen eijgendom sonder dijck
ende sonder thijns erffelick te besitten. Ende Roeloff voirss. verteech op dit vercoffte lant
voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die dair op mit recht ver-
tijen sullen. Hij geloeffde oick te waren Dirck vander Eijck voirss. dit vercoffte lant
voirss. jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen.
Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Doe dit geschiet was doe gaff weder
over Dirck vander Eijcke voirss. dit vercoffte lant voirss. Roeloff Baukens soen voirss.
in enen erffelicken thijns te besitten voir twee goede gouden overlens rijns gulden
genge ende geve off ander goet payment in gelijcker weerde dair voir op Sunte
Baven dach naistcomende. Ende dair nae voirt alle jair voir twee goede gouden
overlens rijns gulden als voirss. sijn erffelix thijns off payment dair voir als voirss.
is jairlix op Sunte Baven dach den voirss. Dirck vander Eijcke ewelicken te
betalen. Welcken thijns voirss. off hij alle jair opten termijn der betalinge voirss.
niet betailt en were soe soude dair op dan wassen en gaen alle weken naistvol-
gende een peen van enen goeden auden boddreger. Welcken peen t'samen mitten
thijns voirss. Dirck vander Eijcke voirss. uyt den vercofften lande voirss. sal
mogen verhalen wanneer dat hij's niet langer en sall willen beijden. In orkonde
onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende vijfftich opten
negentienden dach in Aprille.
Sente Baven dach = 1 okt.
Transfix.
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 128 / s. 213)
31-05-1450. Brant Henricksz en Hanrick die Bie Hermansz schepenen in Driel oorkonden dat Peter van Tuyll Geritsz voor 100 pond huis en hofstad heeft verkocht te Driel op de Ham tussen Z. verkoper en verder straten rondom, aan Dirck Jan Goertsz soin, die het voor vier gouden Arnoldus Arnhemse gld. uit 1438 per jaar weer in thijns aan de verkoper heeft teruggegeven.
Wij Brant Henrickss. ende Hanrick die Bie Hermanss. scepen
in Driell tugen dat voer ons comen is Peter van Tuyll Geritss. ende
heeft vercoft ende opgedragen voer hondert pnt gever penninge
die hij giede dat hem betaelt sijn een hoffstadt mitten huyse ende
alle der hoffstadt toebehoerten in alsulcker groeten als die met
recht gelegen is inden gericht van Driell opten Ham tussen Peter
van Tuyll voirss. aen d'een sijde zuytwarts ende die gemeijn straten
voert all omme Dirck Jan Geertss soin in eenen eijgendomme sonder dijck
ende sonder thijnt erffelicken the besitten ende Peter van Tuyl voirz.
verteech op die hoffstadt mitten huyse ende toebehoerte voirz.
hij gelooffde daer op the doen verthijen alle die gene die mitt
recht daer op verthijen zullen hij gelooffde oick the waeren Dirck
Jan Geertssoin voirss. die hoffstadt mitten huyse ende toebehoerten
voirss. jair ende dach als recht is tegen alle die gene die then recht
komen willen ende alle voirplicht aff the doen vanden zelven.
Doen dit geschiet was doen gaff weder over Dirck voirz. deese
voirss. hoffstadt mitten huyse ende thoe behoerten voirz. den voirz.
Peter van Tuyll in eenen erffelicken thijns the besitten voer vier
gouden Arnoldus Aernemse gulden gemaect int jair ons Heren MCCCC
ende vier ende dartich goet ende geve off ander goet payment in ge-
lijker weerde daer voir opten pynxdach naestcomende ende daer nae
voert alle jair voer vier gouden Arnoldus Aernems gulden soe voirz.
sijn erffelicx thijns off payment daer voer als voirss. is jairlix opten
pinxdach den voirz. Dirck Jans soin euwelicken the betalen welcke
thijns voirss. off hij alle jair opten termijn der betalinge voirz. nyet
betaelt en weere soe zoude daer op dan wassen ende gaen alle weken
naestvolgende eenen peene van eenre goeder Vlemser plack welcken
peen tsamen mitten thijns voirz. Dirck Jans soin voirz. uyter voirz.
hoffstadt huys ende toebehoerte sall mogen verhalen wanneer
dat hij's nyet langer en sall willen beijden. In oirconde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heeren M CCCC ende vijfftich opten Heijligen
beloken pinxtdach.
datering: beloken pinxtdach = trinitatis = de 8e zondag na pasen, en was op 31 mei in 1450
Transfix.
Aanhangend: 11-11-1466
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 1)
18-04-1451. Schepenen: Hillen die Gier en Brant Henricxsoin
Copie
Wij Hillen die Gier ende Brant Henricxsoin scepen in Driell
tuijgen dat voir ons comen is Jan van Rossem ende heeft vercocht
ende opgedragen voir vijftich aude gouden schilde {1} ende gheve
die hij ghiede dat hem betaelt sijn dat halve daghelicx
gericht van Driel mitter scouween ende mitten weijdscharen
ende mit allen sijn rechten ende toebehoeren ende alle rechts ende
heerlicheijt dat der heerlicheijt toebehoert alsoe Otte van Driell
heren Alaertssoin van Driell wilner ridders ende sijn auderen alle
dese voirsz guederen ende heerlicheijde wilner to hebben ende te besitten
plagen / sonder of vuijtgescheijden die een helffte alle deses
halver guederen ende heerlicheide voirsz. Jan die Stout Dirck Goeders
soin in eenen eijgendom erfflijck te hebben ende te besitten Ende
Jan van Rossem verteech op alle dese vercochte guederen
ende heerlicheide voirsz. hij geloefde dair op doen te verthijen
alle die gheene die dair op mit recht verthijen sullen / hij geloefde
oick te waren Jan die Stout voirsz alle dese vercofte guederen
ende heerlicheide voirsz. jaer ende dach als recht is tegen alle ghene
die then recht comen wyllen Ende alle voirplicht aff te doin van
den selven In orconde onser letteren gegeven Int iaer ons heren
M CCCC eenendevijftich opten achtenden dach inden maent geheiten
aprille

Is deese copie bevonden accorderende van woirde tot
woirde tegens zijnen rechten originalen attesteer
ick Adam vanden Elst secretaris inder tijt tot
Driel mit mijn eijgen hant {2}
1. Het woord ‘goet’ is hier vergeten.
2. Kopie anno 1564.
Transfix.
Aanhangend: 30-01-1457
Bron: Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen, inv. 818-4966 b
25-07-1451. Schepenen: Jan die Stout Dirck Goedertss soen en Hillijn die Ghier
bovenschrift: Rossem

marge: 1451

Transfixa supra predicta

Wij Jan die Stout Dirck Goedertss soen ende Hillijn die Ghier scepen in Driell
tugen dat voir ons komen is Willem die Bruyn ende heefft vercofft ende opgedragen voir
vijfftich pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn den brieff dair
desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer
in gescreven steet, Dirck van der Eijck erfflijcken te besitten. Ende Willem die Bruyn
voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. Hij geloeffde dair
op doen te vertijen alle die gene die van sijnre wegen dair op mit recht ver-
tijen sullen. Hij geloeffde oick te waren van sijnre wegen Dirck vanden Eijck voirss.
den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jair ende dach als recht is tegen alle die
gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen
vanden selven, mit alsulcker voirwairden toe gedaen dat des dijcx die inden
principalen brieff geruert ende gescreven steet daer desen tegenwoirdigen brieff doir-
steken is, wesen sall ende is tsestich voet gelegen inden gericht van Rossem tus-
chen Aelbert Frederixsoen aen d'een eijnde boven ende erffgenamen Goeswijn Henrix
soens aen d'ander eijnde beneden, off tusschen den genen die dair mit recht aen
beijden eijnden dijckgelgen sijn. Voirt soe geloeffde Roeloff Baukens Jan Guselens
sz. soin den voirss. Dirck vander Eijck ten ewigen dagen toe schadeloes te houden
van alle den dijck der tsestich voeten voirss. uijtgescheiden vier ende dertich
voet dijcx md. een vierdell voets des selven dijcx beneden gelegen dair der erffge-
namen Goeswijn Henrix soens voirss. naest dijckgelegen sijn. In orkonde onser
litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC een ende vijfftich opten Heiligen Jacob dach.
Jacob dach = 25 juli
Transfix.
Hangt aan: 11-02-1448
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 126 / s. 209)
25-02-1452. Schepenen: Ude van Tefelen en Jan Aert Eghens soens soen
bovenschrift: Horwijnen

marge: ... gouden overlensche gulden. 1452

Wij Ude van Tefelen ende Jan Aert Eghens soens soen scepen in Driell tugen dat voir ons
komen is IJsbout Jans soen van Driell ende heefft vercofft ende opgedragen voir twehondert
pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn een huijs ende een hofstat mit
alle sijnre tymmeringe ende potinge in alsulcker groitte alst tsamen mit recht gelegen
is inden gerecht van Horwinen tusschen Gerit Goderts soen aen d'een sijde oestwairt
ende erffgenamen Jans Aernts soens van Hoesden aen d'ander sijde, streckende mitten enen
eijnde noirdwairt op Gheerlick van Mame?ren ende mitten anderen eijnde op Aert Matheus
Kemellers soen Marten Hell in enen eijgendom sonder thijns ende mit alsulcken dijck als
daer mit recht toebehoirt erfflijck te besitten. Ende IJsbout voirss. verteech op alle dit
goet voirss. als huijs hofstat tymmeringe ende potinge voirs.. Hij geloeffde dair op doen
te vertien alle die gene die dair op mit recht vertien sullen. Hij geloeffde oick te waren
Marten Hell voirss. dit goet voirss. jair ende dach als recht is tegen alle die gene
die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. uytgescheiden
den dijck voirss. van welcken dijck voirss. IJsbout voirss. geloeffde den voirss. Marten
Hell ten ewigen dagen toe schadeloes te houden. Doe dit geschiet was doe gaff weder
over Marten Hell voirss. dit goet voirss. mitten dijck voirss. den voirss. IJsbout in enen
erffelicken thijns te besitten voir drie gouden overlensche Rijnsche gulden goet ende
geve off ander goet payment in gelijker weerde daer voir op Sunte Baven dach
naistcomende. Ende daer nae comt alle jair voir drie gouden overlensche Rijnsche
gulden erfflix thijns als voirss. sijn off payment daer voir als voirss. is jairlix op
sunte Baven dach Goeswijn Baert Henrixsoen ewelicken te betalen. Welcken thijns
voirss. off hij alle jair opten termijn der betalinge voirss. niet betailt en wes, soe soude
dair op dan wassen ende gaen alle weecken naestvolgende een pene van eenen goeden
oude vleemsche plack. Welcken pene tsamen metten thijns voirss. Goeswijn Baert
voirss. uyten voirss. goede als huijs hofstat tymmeringe ende potinge voirss. sall mogen
verhalen wanneer dat hij's niet langer en sall willen beijden. In orkonde onser litteren
Gegeven int jair ons Heren M CCCC twe ende vijfftich op Sunte Victoers dach.
Sunte Victoers dach = 25 feb.
Transfix.
Aanhangend: 07-07-1461
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 119 / s. 199)
05-03-1452. Schepenen: Aert Eghens soen en Aert vanden Poll Hillijns soen
bovenschrift: Rossem

marge: In die Haren XIIII hont etc. 1452

Wij Aert Eghens soen ende Aert vanden Poll Hillijns soen scepen in Driell tugen dat
voir ons komen is Roeloff Baukens soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert
gulden goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn veertyen hont lants ende tses-
tich roeden lants gelegen inden gericht van Rossem in die Haren tusschen Heren Wou-
ter Teets deken der kercken van Zautbomell aen d'een sijde noerdwest ende den Leijgreve
aen d'ander sijde, streckende mitten enen eijnde then westenwairt op die gemeijn stege
ende mitten anderen eijnde op erffgenamen Ghijsberts Stonen off tusschen die gene die dair
aff allomme mit recht lantgelegen sijn Dirck vander Eijck in enen eijgendom sonder
dijck ende sonder thijns erffelick te besitten. Ende Roeloff Baukens soen voirss. verteech
op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die dair op
mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick te waren Dirck vander Eijck voirss. dit
lant voirss. jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht komen
willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Ende hier aff soe sijn Goeswijn
Sanders soen, Ghijsbert Gerits soen van ?Tued? ende Jan Soen Jans Jan Lodewichs sz.
soen wairborgen ongescheiden. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M
CCCC twe ende vijfftich des manendaechs naden sonnendach alsmen singt inden Heiligen
Kercken Reminiscere.
Reminiscere 1452 = 5e zondag voor Pasen = 5 maart
Transfix.
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 124 / s. 205)
29-06-1452. Schepenen: Ude van Tefelen en Jan Aert Egens soins soen
bovenschrift: Oensell

marge: 1452; H... Pau... tra... rent te Zautbomel.

Wij Ude van Tefelen ende Jan Aert Egens soins soen scepen in Dryell tugen dat voir ons comen is
Roeloff Morbus als momber ende witaftige man sijns wijffs Jutten die wilner wijff was Roeloff
Hacken ende heefft vercoft ende opgedragen voir driehondert pont gever penninge die hij giede
dat hem betailt sijn een huijs ende een hofstat mit alle sijnre tymmeringe ende potinge in al-
sulcker groetten als dit alinge goet voirss. mit allen sijnen toebehoren mit recht gelegen is inden
gericht van Oensell tuschen den dijck off dijckavelinge Bartholemeeus Piecken ende die
gemeijn stege dair alomme gelegen Ghijsbert van Driell in enen eijgendom mitten dijck dair
mit recht toebehorende ende mit thijnsen als enen gouden gwilhelmesche hollansche schilt ende
enen thijnscappoen ende noch enen goouden arnoldus arnemsgulden die gemaict is inden jair ons
heren M CCCC ende XXXIIII Goirden die wijff was Jan Haecken dair jairlix uyt te betalen
ende voirt mit thijns vijffendetwentich vleemsche placken den rectoir sunte Peters ende sunte
Pauwels autaers gesticht inder kercken tot Zautbomell dair uyt te betalen erffelick
te besitten. Ende Roeloff Morbus als momber sijns wijffs voirss. verteech op alle dit goet voirss.
als huys hofstat tymmeringe potinge ende toebehoren voirss. Hij geloeffde daer op doen te vertijen
alle die gene die dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick te waren Ghijsbert
van Driell voirss. alle dit goet voirss. jair ende dach als recht is tegen alle die gene die ten
recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen van allen den selven uytgescheiden den dijck
ende allen den thijns voirss. Voirt soe hebben Jan Martens sone als momber ende witteftige man
sijns wijffs Alitten dochter Roeloff Hacken voirss. Mathijs des voirss. Roeloff Hacken soen
Willem ende Lijsbet dochteren Roeloff Hacken voirss. mit hoiren gecoren momberen vertegen op alle
dit goet voirss. tot behoeff Ghijsberts van Driell voirss. Ende sij geloiffden oick van
hoirre wegen alle voirplicht aff te doen van allen den selven. Voirt soe geloeffde Roeloff
Morbus voirss. den voirss. Ghijsbert van Driell als dat hij Ghijsbert des voirss. Roe-
loff Hacken soin opten paeschdach naestcomende off hier en bynnen. Ende Wouter ende Cristinen
mit horen gecoren momber kynderen Roeloff Hacken voirss. elck tot horen mondigen dagen
sall doen vertijen op alle dit goet voirss. tot behoeff Ghijsberts van Driell voirss. Ende
dat sij dan oick geloven sullen van hoerre wegen alle voirplicht aff te doen van allen den
selven. In oirconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC twe ende vijfftich op
Sunte Peters ende Sunte Pauwels dach der apostelen.
Sunte Peters en Sunte Pauwels dach der apostelen = 29 juni
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 67 / s. 108)
10-08-1452. Broes Jans Byes soin en Aert van den Poll Hillenssoin, schepenen in Driell oorkonden, dat Heinrick Roeloff Delffszoin voor 60 Lb 1 1/2 m. lands te Driell heeft verkocht in de Noordt tusschen W. Brant Hanricksz en O., Z. en N. verkooper, aan Jan Willemsz van Genp, die het land voor 2 gouden Aernoldus Arnhemsche gld. 's jaars op St.Petrus ad Vincula weder aan verkooper in thijns heeft uitgegeven.
Wij Broes Jans Byes soin ende Aert vanden Poll Hillins soin scepen in Driell
tugen dat voer ons comen is Heinrich Roeloff Delffs zoin ende heefft vercofft ende
opgedragen voer tsestich pont ghever penningen die hij giede dat hem betaelt
zijn anderhalff mergen lants gelegen inden gericht van Driell in die noordt
beemden tusschen Brant Hanrickss. aen d'een sijde then westenwaart ende my
Aert vanden Poll voersc. aen d'een zijde streckende metten eenen eijnde
then zuydenwaart op mij Aert vander selven Poll voersc. ende mitten anderen
eijnde opten zelve Heinrick voersc. Jan Willemss. van Genp in eenen
eijgendom zonder dijck ende sonder thijns erffelick te besitten. Ende
Heinrick voersc. verteech op dit lant voersc. Hij gelooffde daer op doen
the vertijen alle die ghene die daer op met recht vertijen zullen. Hij ge-
looffde oick the waren Jan Willems soin voersc. dit lant voersc. jaer
ende dach als recht is tegen alle die ghene die then rechte comen willen.
Ende alle voerplicht aff te doen vanden selven. Doe dit gesciet was doe
gaff weder over Jan Willems soin voersc. dit lant voirsc. den
voirsc. Heinrick Roeloff Delffssoin in eenen erffelicken thijns te besitten voer
twe gouden Aernoldus Aernhems gulden gemaict int jaer ons Heeren
M CCCC ende XXXIIII goet ende geve off ander goet payment in geliker
weerden daer voer op Sunte Peters dach apostells ad vincula
naestcomende. Ende daer nae voert alle jaer voer twe gouden
Aernoldus Arnhemse gulden als voersc. erffelicx thijns off payment daer
voer als voersc. is jaerlicx op Sunte Peters dach Apostels ad Vin-
cula den voersc. Jan Willemss. euwelicken the betalen. Welcken
thijns voersc. off hij alle jaer opten termijn der betalinge voersc. off
he alle jaer opten termijn der betalinge voersc. nyet betaelt en were
soe soude daer op dan wassen ende gaen alle weken naest volgende een
peen van eenen halven goede of Wilhelmsche Hollantschen tuyn welke
peen the samen mitten thijns voersc. Jan Willems soin uuten voersc.
landt voirss. sall mogen verhalen wanneer dat hij's nyet langer en
sall willen beijden. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren
M CCCC twee ende vijfftich op Sunte Laureins dach.
Transfix.
Aanhangend: 06-02-1473
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 3) - Regest nr. 9
25-08-1452. schepenen Jan Aert Eghenssoins soin en Aert van de Poll Hillens soin
Driel anno 1452, Aug. 25.

Wij Jan Aert Eghens soins soin ende Aert van de Poll Hillens soin, scepenen in Driell tugen, dat voir ons comen is Jan Dircx Andries soins soin ende heeft vercoft ende opgedraghen voir tyen pont gever pennningen die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brieff daer desen yegenwoirdighen brieff duersteecken is ende alle tgehaut des briefs als dair in ghescreven steet Jan die Pont Alaertssoin tijns erflijcken the besitten . Ende Jan Dircx soin voirss. verteech opten brieff ende op tgehaut des brieffs voirs. Hij gheloofde daer op doen the vertijen alle die ghene die van siinre weghen daer op mit recht vertijen sullen. Hij geloefde oick the waren van siinre weghen Jan die Pont voirs. den brieff ende ghehaut des briefs voirs. jaer ende dach als recht is teghen alle die ghene die then recht comen willen. Ende van siinre wegen alle voirplicht aff the doen van den selve. In oirconde onser letteren gegeven int jaer ons Heren MCCCC tween vijftich des anderen dachs nae Sunte Berthelmeeus dach apostels.
bron: Kaartenbak H. Beckering Vinckers, weeshuisarchief Zaltbommel
kaartjes 100-I+II
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen (100)
27-08-1452. Jacop Storm en Hanrick die Bye Hermenssoin, schepenen in Driell oorkonden, dat Jacop Baukensz voor 60 Lb 8 h. lands heeft verkocht op de Hoenzaetse weide, in de Gheren, tusschen Z. de monniken van sunte Pauwels te Utrecht, N. Dirck van Stakenborch Janssoin, W. Jan van Arkell bastaard en O. verkooper, aan Jan die Bruyn Henricksz en Jacop Jan Scoercap Jacopssoin als gasthuismeesters te Hoensaet, die het land voor 2 gouden overlandsche rijns gulden 's jaars weder aan verkooper in thijns hebben gegeven.
Wij Jacop Storm ende Hanrick die Bye Hermens soin scepen in Driell
tugen dat voir ons comen is Jacop Baukenss. ende heefft vercofft
ende opgedragen voir tsestich pont gever pennninghen die hij giede dat hem betaelt zijn
acht hont lants gelegen inden gericht van Driell op die Hoenzaetse weijde in die
Gheren tusschen die Monicken van Sunte Pauwels t'Utrecht aen d'een zijde zuyt-
waert ende Dirck van Stakenborch Jans soin aen d'ander zijde, streckende uytten
eenen eijnde westwaart op Jan van Arkell bastaert ende mitten anderen eijnde op
Jacop Baukens soin voirss., Jan die Bruyn Henrickss. ende Jacop Jan Scoercap Jacops
soin als gasthuys meijsters des gasthuys inden gericht van Driell gelegen tot
Hoenzaet totbehoeff des gasthuys voirss. in eenen eijgendom sonder dijck ende
zonder thijns erffelick the bezitten. Ende Jacop Baukens soin voirss. verteech
op dat lant voirss. Hij geloeffde dair op doen the vertijen alle die ghene die
daer op met recht vertijen zullen. Hij geloeffde oick te waren Jan die Bruyn
ende Jacop van Scoercape soin als gasthuys meysteren voerscr. tot behoeff des gast-
huys voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is tegen alle die gene
die then recht comen willen, ende alle voirplicht aff the doen vander zelven.
Doen dit gesciet was doen gaven wederomme Jan die Bruyn ende Jacop Jan Scoer-
capen soin als gasthuys meysters voirss. ende van namen ende van wege des
gasthuys voirss. dit lant voirss. den voirss. Jacop Baukenssoin in eenen
erffelicken thijns the besitten voir twe gouden overlensche rijnsche gulden goet
ende geve off ander goet payment daer voer als in gelijker weerden daer voer,
opten Heijligen Korssdach naestcomende ende dair nae voirt alle jare voer twe
gouden overlensche rijnsche gulden als voirss. zijn erffelicx thijns off payment
dair voir als voirss. is jaerlicx opten Heijligen korssdach den gasthuys voirss.
euwelicken the betalen. Welcken thijns voirss. off he alle jare opten termijn
der betalinge voirss. nyet betaelt en were, soe soude daer op dan wassen ende
gaen alle weken naestvolgende een peen van enen goeden gwilhelms Hollantse
tuyn, welcken peen tsamen mytten thijns voirss. dat gasthuys off die gast-
huys meijsters inder tijt wesen zullen uyten voirss. lande sullen mogen ver-
halen wanneer dat zij's nyet langer en zullen willen beijden. Voert eest voir-
waerden toe gedaen dat die gasthuyss meijsters indertijt voirss. nimmer meer
in toecomenden tijden den voirss. thijns vercopen verwisselen noch den gasthuys
voerss. ontwerren off affhendich maken en sullen in eniger wijs. Deden zij't
daer en boven soe hebben dan Jan die Bruyn ende Jacop Jan Scoercapen soin als gast-
huys meijsters voerss. ende van namen e nde van wegen des gasthuyss voerss. geloefft
Ghijsbert Hacken tot behoeff der kercken tymmeringe des dorps van Driell vijff
ende tweijntich gouden overlensche rijnse gulden goet ende geve binnen een vierdell
jaer nae dat die thijns voerss. den voirss. gasthuys also ontbeu?rre off affhan-
dich gemaect wes tot onsen landtrecht the betalen gelijck als die brieff daer op
gemayct volcomelick begrijpt ende inhelt. In oirconde onser litteren gegeven int jair ons
heren M CCCC twe ende vijfftich des sonnendaichs nae Sunte Bartelomeus dach apostell.

marge: tw?e?e overlensche rijnsche gulden
marge: 1452
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 1) - Regest nr. 10
06-10-1453. Gherit Loeye Lambertsz en Aert Eghenssoin schepenen in Driel oorkonden dat Willem van Hueselinge Janssoin voor 5 schild en 22 gld. de doorgestoken brieven heeft verkocht aan Bauken van Gestell Jansz en Ott Otte Zewoutszsoin als Heilige Geestmeesters van Driel.
des saterdaichs nae sunte Bavendach
Transfix.
Hangt aan: 04-12-1416
Bron: Heilige Geesttafel te Driel, Cartularium (f. 9v)
06-12-1454. Schepenen: Goeswijn van Driell en Mercelis Raven
bovenschrift: Oensell

marge: II 1/2 mergen

Wij Goeswijn van Driell ende Mercelis Raven scepen in Driell tugen dat voir ons komen is
Mathijs Roeloff Hacken soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir twehondert pont gever pen-
ninge die hij giede dat hem betailt sijn een kempken lants haudende in groetten omtrent
dordalven mergen lants geheiten Heijlwich Smeets kempken gelegen inden gericht van Oensell
tusschen Goerden die wijff was Jan Haecken aen 'deen sijde oistwairt, ende Berthelmeeus
Pieck aen d'andert sijde, streckende mitten enen eijnde noerdewaert op die gemeijn stege ende
mitten anderen eijnde op erffenisse toebehorende den geerffden binnen der stat van Zautbomell
Ghijsbert van Driell in enen eijgendom sonder thijns ende mit alsulcken dijck als dair mit
recht toebehoirt erflick te besitten. Ende Mathijs voirss. verteech op dit lant voirss. hij
geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die dair op mit recht vertijen sullen. Hij
geloeffde oick te waren Ghijsbert van Driell voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als
recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven uytgescheiden den dijck voirss. Voirt soe geloeffde Mathijs voirss. den voirss.
Ghijsbert van Driell als dat hij Wouter sijnen brueder ende Lijsbetten sijn suster mit hoiren
gecoren momber kynder Roeloff Haicken sall doen vertijen op dit lant voirss. tot be-
hoeff Ghijsberts voirss. so wanneer sij elck tot hoiren mundigen dagen gecomen sullen wesen.
Ende dat sij dan oick geloven sullen van hoirre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven.
In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC vier ende vijfftich op Sunte
Nyclaes dach biscops.
Sunte Nyclaes dach biscops = 6 dec
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 67v / s. 109)
06-12-1454. Schepenen: Goiswijn van Driell en Mercelis Raven
bovenschrift: Oensell

marge: V mergen I 1/2 hont; 1454

Wij Goiswijn van Driell ende Mercelis Raven scepen in Driel tugen dat voir ons komen is
Barthelmeeus Pieck ende heefft vercofft ende opgedragen voir driehondert pont gever penningen
die hij giede dat hem betailt sijn vijff mergen lants ende ander halff hont lants gelegen inden
gericht van Oensell binnen dijcx tusschen Ghijsbert van Driell aen d'een sijde oestwaert
ende Aert die Man Henricksz. aen d'ander sijde, streckende metten enen eijnde zuydtwaert op
die gemeijn stege ende mitten anderen eijnde opten dijck off dijckavelinge. Voirt enen mergen
lants dair tegen buyten dijcx gelegen inden selven gericht voirss. tuschen die erffgenamen
Jans van Balveren aen beijden sijden, streckende mitten enen eijnde zuydtwaert opten dijck voirss.
ende mitten anderen eijnde tot enen rijsweerdt toe den voirss. Bartelmeeus mit recht toebehorende off in
alsulcker groetten als elck deel des lants voirss. mit recht gelegen is tusschen den lant
gelegens voirss. off tusschen die gene die dair aff alomme mit recht lantgelegen is
Ghijsbert van Driel voirss. in enen eijgendom mit dijck daer mit recht toebehorende
ende sonder thijns erffelick te besitten. Ende Bartelmeeus voirss. verteech op alle dit lant
voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die dair op mit recht vertijen
sullen. Hij geloeffde oick te waren Ghijsbert van Driell voirss. alle dit lant voirss.
jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voir-
plicht aff te doen van allen den selven uytgescheiden den dijck voirss. In orkonde onser litteren.
Gegeven int jaer ons Heren M CCCC vier ende vijfftich op Sunte Nyclaes dach Biscops.
Sunte Nyclaes dach Biscops = 6 dec
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 67v / s. 109)
01-04-1455. Schepenen: Mercelis Raven en Bauken die Sterck Jans soin
bovenschrift: Oensell

marge: 1455

Transfixa supra predicta

Wij Mercelis Raven ende Bauken die Sterck Jans soin scepen in Dryell tugen dat voir
ons komen sijn Goederte die wijff was Jan Haecken met horen gecoren momber ende Everit van
Balveren des voirss. Jan Haecken soen ende hebben vercofft ende opgedragen voir vijff ende twentich
gouden gulden goet ende geve doe sij gieden dat hem betailt sijn den brieff dair desen tegen-
woirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet
Ghijsbert van Driell erffelicken te besitten. Ende Goederte mit oeren gecoren momber ende Everit
van Balveren voirss. vertegen opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. Sij geloeffden
daer op doen te te vertijen alle die gene die van hoerre wegen dair op mit recht
vertijen sullen. Sij geloeffden oick te waren van hoerre wegen Ghijsbert van Drijell
voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jair ende dach als recht is tegen allen
die gene die ten recht komen willen. Ende van hoerre wegen alle voirplicht aff te doen van
allen den selven. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons heeren dusent vierhondert
vijff ende vijfftich des dynxdages naden Heijligen palme sonnendach
des dyncxdages naden Heijligen palme sonnendach (30 maart) = 1 april
Transfix.
Hangt aan: 06-07-1429
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 66v / s. 108)
01-04-1455. Schepenen: Mercelis Raven en Bauken die Sterck Jans soen
bovenschrift: Oensell

marge: ... hack, 1455

Wij Mercelis Raven ende Bauken die Sterck Jans soen scepen in Driell tugen dat voir ons
komen is Goedertte die wijff was Jan Haecken mit hoiren gecoren momber ende heefft ge-
geven ende opgedragen puerlick ende simpelick omme Gods wille een kempken lants hau-
dende in groette omtrent soeven hont lants off in alsulcker groette als dat lant voirss. mit
recht gelegen is inden gericht van Oensell tusschen die gemein stege aen d'een sijde
noerdtwairt ende die daer mit recht lantgelegen sijn aen d'ander sijde, streckende mitten
enen eijnde westwairt op Ghijsbert van Driell, ende metten anderen eijnde opten dijck off dijc-
kavelinge Willem van der Moelen tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen inder stadt van
Zautbomell gelegen in enen eijgendom sonder thijns ende mit dijck die daer mit recht toe-
behoirt erffelick te besitten. Ende Goedertte mit hoiren gecoren momber voirss. verteech op dit
lant voirss. Ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die dair op mit recht
vertijen sullen. Zij geloeffde oick te waren Willem van der Moelen voirss. tot behoeff der
Heijlichs Geesttafelen voirss. dit lant voirss. jair ende dach als recht is tegen alle die ge-
ne die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven sonder den
dijck voirss. Voirt soe heefft Everit van Balveren des voirss. Jan Haecken soen vertegen
op dit lant voirss. tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen voirss. ende hij geloiffde oick van sijnre
wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. Ende dit verteech ende dese geloeffte voirss.
heefft oick ontfaen Willen vander Moelen voirss. tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen voirss.
in alre manieren als dair aff voirss. steet. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren
M CCCC vijff ende vijfftich des dynxdages naden Heijligen Palme Sonnendach.
dinsdag na den Heijligen Palme Sonnendach (30 maart) = 1 april
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 68 / s. 110)
04-05-1455. Schepenen: Marcelis en Baeken
Marge: Hagestauts erffen
Wij Jan Jansz ende Jan Geritsz schepen in Drijell tuijgen dat wij gevisiteert gesien ende overlesen hebben eenen schepenen schadeloos brijeff van Drijell staende gesigneert opten signaet vsz. bij zalige Ghijsbert Hacken secretarius der tijt was insererende ende inhaldende van woerde tot woerde gelijck volgentz hier nabescr. steet
Marcelis ende Baeken qd Aert Wouter Egensz promisit Gosen Hagestaudt perpetue indempnem servare die twee roeden dijckx int Scgreefgat? inter Egen Egensz beneden ende Aert Wouter Egensz alio Datum crastino Crucis anno vierhondert ende vijff ende vijftich.
In oirconde onser letteren gegeven inden jaere ons heeren duijsent vijffhondert ende acht ende vijftich opten elften dach der maent meije.
Is desen brijeff bij mijn onderscr. secret. gecopieert vuijt eenen schepenen vidimus brijef van Drijell in pargamenden ges. bijden gesworen secretaris inder tijt was tot Drijell hebbende twee vuijthangende pargamene steyrtten daer mit den iersten bezegelt ende den tweeden ongesegelt ende dat ten versoecke ende begherens van Aernt Schoock tot Boemel. Actum 27 octob. 95
met handtekening van E. Dircksz s. in Drijel
Toelichting: dit is afschrift van 27-10-1595 van een vidimus van 1558 van een akte van 1455.
Gijsbert Hack is de secretaris in 1455.
Marcelis en Baeken zijn de schepenen in 1455.
Jan Jansz en Jan Geritsz zijn de schepenen in 1558.

Bron: ORA Driel, inv. 969, folio 121.
Bron: Overigen
05-08-1455. Schepenen van Kerkdriel (Mercelis Raven en Heinrick die Bye Hermanssoin) oorkonden, dat Cornelis van den Veld, prior klooster Mariënkroon in Heusden, aan Jan de Goede, priester, in huur heeft uitgegeven: 4 morgen land in Oensel op Nieuwe Weide, in de Werfkamp, tegen jaarlijkse huur van 1 groot Vlaams zijn leven lang; waarna huurder heeft beloofd zijn verplichting na te komen.
Origineel. Met schepenzegels Mercelis Raven en Henrik de Bie Hermanszn
eerste charter
Wij Mercelis Raven ende Heinrick die Bye Hermans soin scepen in Driel tugen dat voir ons comen
is heren Cornelis vanden Veld prijor des cloesters tot Sunte Marienkroen binnen der stat van Hoesden
gelegen ende heeft van namen ende van weghen des prijors ende des gemeins convents des cloesters voirss.
verhuert ende uytgegheven vier merghen lants geleghen inden gericht van Oensel op die nije weijde
geheiten in Werfskamp tusschen Bertelmeeus Piecken aen d'een sijde boven ende die gemein steghe
aen d'ander siide mitten dijck daer mit recht toebehoirende heren Jan die Goede priester in
eenre hueren the besitten voir enen gueden Vleemsche groten totten paeschdach toe naestcomende.
Ende daer nae voert alle jaer also langh als heren Jan die Goede voirss. leven sall ende niet langer,
elcx jaers voer enen Vleemsche groten voirss. jaerlicx opten paeschdach the betalen den prijor ende
gemeine convent des cloesters voirss. voir die huere des lants voirss. Ende heren Jan die Goede
voirss. bekende voert ende belijde dat hij dit lant voirss. also in eenre jaerlicxer huere besitten
ende gebruicken sall van weghen des prijors ende convents voirss. voir die huere des Vleemsche
groten 's jaers voirss. also langh als die selve heren Jan die Goede voirss. leven sal ende niet langer gelijck
voirss. steet ende dat hij daer anders en gheen recht noch toeseggen toe en hedde noch en behielte in
enigher wijs ende terstont nae dode heren Jans voirss. soe sal die voirss. huere oick alingh ende als
doot ende quijt loopen. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons heren M CCCC vijf ende vijftich des dinxda-
ghes nae Sunte Peters dach apostels ad vincula.

keerzijde
Ista 4or {quatuor} iugera terrarum olim diversis personis pertinebant;
sed per partes empta sunt a domino Johanne die Goey presbytero
et ab eodem nobis donata in vita sua; sic reservans
sibi usufructum dedit et accepit in vita sua pro cerciori
litteras locacionis, prout apparet in eisdem

1455
NB. Na inspectie van de scans op de BHIC website blijkt inv. 541 te gaan om twee vrijwel gelijkluidende identieke charters met aan het einde een klein tekstueel verschil.
Datering: 1455 des dincxdaechs nae Sunte Peters dach Apostels ad Vincula (1 aug. is vrijdag) = 5 aug.
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 541 - Regest nr. 956
05-08-1455. Schepenen van Kerkdriel (Mercelis Raven en Heinrick die Bye Hermanssoin) oorkonden, dat Cornelis van den Veld, prior klooster Mariënkroon in Heusden, aan Jan de Goede, priester, in huur heeft uitgegeven: 4 morgen land in Oensel op Nieuwe Weide, in de Werfkamp, tegen jaarlijkse huur van 1 groot Vlaams zijn leven lang; waarna huurder heeft beloofd zijn verplichting na te komen.
Origineel. Met schepenzegels Mercelis Raven en Henrik de Bie Hermanszn.
tweede charter
Wij Mercelis Raven ende Heinrick die Bye Hermans soin scepen in Driel tugen dat voir ons comen is
heren Cornelis vanden Veld prior des Cloesters tot Sunte Marienkroen binnen der stat van Hoesden
geleghen ende heeft van namen ende van weghen des prijors ende des gemeins convents des voirss.
cloesters verhuert ende uytgegheven vier merghen lants gelegen inden gericht van Oensel op
die nye weijde geheiten in Werfskamp tusschen Bertelmeeus Piecken aen d'een sijde boven ende
die gemein steghe aen d'ander siide mitten dijck daer mit recht toebehoirende heren Jan die Goede
priester in eenre hueren te besitten voir enen goeden Vleemsche groten totten paeschdach toe
naestcomende. Ende daer nae voert alle jaer also langh als heren Jan die Goede voirss. leve sall
ende niet langher, elcx jaers voer enen Vleemsche groten voirss. jairlicx opten paeschdach the
betalen, den prijor ende gemeinen convent des cloesters voirss. voir die huere des lants voirss..
Ende heren Cornelis vanden Veld prior voirss. ende van namen ende van weghen als voirss. steet geloefde
heren Jan die Goede voirss. the waren dit lant voirss. also langh als heren Jan die Goede voirss. leven sal
ende niet langer gelijck voirss. steet teghen alle die ghene die then recht comen willen voir die
huere des Vleemsche groeten 's jaers voirss. in orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren M CCCC
vijf ende vijftich des dincxdaechs nae Sunte Peters dach apostels ad vincula.

keerzijde 1455
NB. Na inspectie van de scans op de BHIC website blijkt inv. 541 te gaan om twee vrijwel gelijkluidende identieke charters met aan het einde een klein tekstueel verschil.
Datering: 1455 des dincxdaechs nae Sunte Peters dach apostels ad vincula (1 aug. is vrijdag) = 5 aug.
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 541 - Regest nr. 957
11-04-1456. Schepenen: Bauken die Sterck Jans soen en Adriaen Dircxsoen Jan Sterckensz. soen
bovenschrift: Rossem

marge: Op die Wijde II mergen, 1456

Wij Bauken die Sterck Jans soen ende Adriaen Dircxsoen Jan Sterckensz. soen
scepen in Dryell tugen dat voir ons komen is Henrick Rijcquijnsz. ende heefft
vercofft ende opgedragen voir hondert gouden gulden goet ende geve die hij giede
dat hem betailt sijn twee mergen lants min een ende twijntich roeden lants gelegen
inden gericht van Rossem op dese weijde tusschen Jan Baukenssz. aen d'een sijde
ende erffenisse des dekens ende capittels van Rossem aen d'ander sijde Ghijsbert Hacken
tot behoeff Henricx die Becker Peterssz. in enen eijgendom sonder thijns ende mit dijck
omtrent tien voeten gelegen inden gericht voirss. inden afftersten weert tusschen
Jan Matheussz. aen d'een sijde off eijnde boven, ende die daer mit recht naest gelegen
is aen d'ander eijnde erffelicken te besitten. Ende Henrick Rijcquijnssz. voirss. verteech
op dit lant voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die dair
op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick te waren Ghijsbert Hacken voirss.
tot behoeff Henricx die Becker voirss. dit lant voirss. jair ende dach als recht
is tegen alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te
doen vanden selven sonder den dijck voirss. Voirt soe hebben Hildewairde die
wijff was Jans die Becker mit horen gecoren momber Dirck Jans Jan Lodewichssz.
soen als wittafftige man ende momber sijns wijffs Lijsbetten dochter Rutgers die
Vriese ende Jacop des voirss. Rutgers soen vertegen op dit lant voirss. tot behoeff
Henricx die Becker voirss. Ende sij geloiffden oick van hoerre wegen alle voirplicht
aff te doen vanden selven. Ende alle dit vertech ende dese geloefften voirss. heefft
oick ontfangen Ghijsbert Hack voirss. tot behoeff Henrix die Becker voirss. in alre
manijeren als dair aff voirss. steet. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren M CCCC ses ende vijfftich opten sonnendach alsmen singt inder Heijliger Kercke
Misericordia
opte[n] sonne[n]dach alsmen singt inder Heijliger Kercke Misericordia = 11 april
Transfix.
Aanhangend: 16-01-1466
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 125 / s. 207)
08-05-1456. Schepenen: Brant Henrixsoen en Henrick die Bye Hermans soen
bovenschrift: Rossem

marge: Den scoobeemt enen camp, 1456

Wij Brant Henrixsoen ende Henrick die Bye Hermans soen scepen in Driell
tugen dat voir ons komen is Jan van Rossem heren Jans soen ridders here tot Zoelen
ende heefft vercofft ende opgedragen voir dordalfhondert gouden gulden goet ende geve
die hij giede dat hem betailt sijn enen kamp lants in alsulcker groetten als
die mit recht gelegen is inden gericht van Rossem geheiten den Oversten
Schoobeemt tusschen die susteren van Sunte Marien Acker tot Rossem aen d'een sijde
nederwairts, ende Alaert vander Sloet aen d'ander sijde, streckende mitten enen eijnde
zuijtwairt op die erffgenamen Gerit Cloetssz Vrederick Aelberts soen ende erffenisse
des dekens ende capittels der kercken tot Rossem ende mitten anderen eijnde op die
Rossemsche ende Herwinensche gemeijn weteringe, off tuschen die gene die vanden voirss.
lande mit recht alomme lantgelegen sijn Dirck vander Eijck in enen eijgendom
sonder dijck ende sonder thijns erffelick te besitten. Ende Jan van Rossem here tot
Zoelen voirss. verteech op dit lant voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen
alle die gene die dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick te waren
Dirck vander Eijck voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is tegen alle
die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven.
Ende hier aff soe is Jan van Rossem een wairborge. In orkonde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren M CCCC ses ende vijfftich des saterdaechs nae ons heren hemel-
vaerts dach.
hemelvaartdag = 6 mei
zaterdag na hemelvaartdag = 8 mei
Transfix.
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 126v / s. 210)
11-11-1456. Dirck die Stout Jansz verkoopt aan Jan heer tot Hemert voor 300 gouden guldens 4½ morgen land, gelegen in het gericht van Rossem. Ten overstaan van Wouter Heijmericx en Bauke die Sterck, schepenen in Driel, 1456 november 11 (St. Mertensdach in winter). 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Gelders Archief; toegang 0417 Heerlijkheid Nederhemert 1 ; inv. nr. 157
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 157
11-11-1456. Wouter Heymericxsoin en Bauke die Sterck Janssoin schepenen in Driel oorkonden dat Dirck die Stout Jansz voor 300 gouden guldens heeft verkocht aan Henrick van Rijswijck bastaard t.b.v. heren Jans heer tot Hemert, ridder, 4½ morgen land te Rossem in die Westeringhen tussen O. Roeloff Dirck Alaertzsoin en diens kinderen en W. Wouter Wellen Engbertssoin en van steeg tot steeg.
Met de licht geschonden zegels der beide oorkonders (Chatillon met vos en 3-h. barensteel resp. aanziende mansbuste met achter afhangende hoofddoek)
Regest uit de aantekeningen van Mr. Rueb, nr. 56.
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 157
16-01-1457. Schepenen: Jacop Storm en Brant Henrixsoen
bovenschrift: Rossem

marge: in die Westeringe II mergen, 1457

Wij Jacop Storm ende Brant Henrixsoen scepen in Driell tugen dat voir ons
comen is Walraven Sasse ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gouden gul-
den goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn twee mergen lants in alsulck
groetten als die mit recht gelegen sijn inden gericht van Rossem in die Westeringe
tusschen Jan van Rossem Heren Jans soen RiddersHere tot Zoelen aen d'een sijde west
waert ende Heren Willem Schoen canonick der kercken tot Rossem aen d'ander sijde,
streckende mitten enen eijnde op die gemeijn stege geheijten Hogenwech, ende mitten
anderen eijnde opten dijck off dijckavelinge Dirck vander Eijck in enen eijgen-
dom sonder dijck ende sonder thijns erffelicken te besitten. Ende Walraven voirss.
verteech op dit lant voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertien alle die gene
die dair op mit recht vertien sullen. Hij geloeffde oick te waeren Dirck vanden
Eijck voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die
ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Ende
hier aff soe is Jan Hack Rembouts soen een wairborge. In orkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren M CCCC soeven ende vijfftich des anderen daechs na
Sunte Ponciaens dach Martelers.
Sunte Ponciaens dach Martelers = 14 jan.
des ander[en] daechs na Sunte Ponciaens dach Martelers = 16 jan.
Transfix.
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 124v / s. 206)
30-01-1457. Schepenen: Ude van Tefelen en Eghen Eghensz
      Copie vuijt den transfixe des voirsz brieffs
Wij Ude van Tefelen ende Eghen Eghensz scepen in Driell
tughen dat voir ons comen is Jan die Stout Dirck Goederssoin
ende heeft vercocht ende opgedragen voir vijftich aude gouden schilde
goet ende gheve die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brieff
daer desen tegenwordigen brieff doirsteken is ende alle tgehaut
des brieffs als dair in gheschreven staat Goiswin van Driell
erfflick the hebben ende the besitten Ende Jan die Stout voirsz
vertech opten brieff ende opt tgehaut des brieffs voirsz. hij geloeffde
dair op doen te verthijen alle die ghene die van sijnre weegen daer
op mit recht vertijen sullen hij geloeffde oick te waren van sijnre
weegen Goiswin van Driell voirsz. den brieff ende tgehaut des
brieffs voirsz iaer ende dach als recht is teghen alle die ghene die
then recht comen wyllen Ende van sijnre weegen alle voirplicht
aff te doin vanden selven in alsulcken manieren ende mit alsulcken
voirwaerden toe gedaen als off saicke we... {?} dat dit een helfte des
halven daghelicxen gherichts van Driel mit sijnre toebehoerten
die inden brieve voirsz gheschreven ende begrepen steet den voirsz.
Goiswin van Driell tot ennigher tijt mit ennigen rechten ontwijst
off affgewonnen worde ende dat dat toe queme van weegen Jans
die Stout voirsz. dan soe geloefde Jan die Stout voirsz. den voirsz.
Goiswin van Driell tsestich goude Overlensche Rijnsche gulden goet
ende gheve off and goet payment in ghelijcken weerde dair voir
binnen een vierdel jaers naestvolghende den dach der ontwijsinghe
off affwinninghe voirsz. den voirsz. Goiswin van Driell tot onsen
lantrecht te betalen Als voer tgebreck der wairscappen der eenre
helften des halven daghelicxen gerichte mit sijnre toebehoerten
voirsz. Ende als dat gelt laetste voirsz. dan alzoe betaelt weer
als voirsz. steet soe eest voirt vorwaerde dat Jan die Stout voirsz. dair
mede voertaen vrij ende quijt weesen sal van alre geloeften ende
waerscappen voirsz. In oirkonde onsen letteren gegeven Int iaer ons heren
M CCCC sevenendevijftich des sonnendaechs nae Sinte Pauwels dach
conversio

Is deese copie bevonden accorderende van woirde
tot woirde tegens zijnen rechten originalen attesteer
ick Adam vanden Elst secretaris inder tijt tot
Driel mit mijn eijgen hant {1}
1. Kopie anno 1564.
Zondag na 25 jan. = 30 jan.
Zie ook op 06-05-1460.
Transfix.
Hangt aan: 18-04-1451
Bron: Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen, inv. 818-4966 b
24-03-1457. Schepenen: Brant Henricx soen en Goeswijn Hagestout
bovenschrift: Rossem

marge: In die Westeringe XI hont, 1457

Wij Brant Henricx soen ende Goeswijn Hagestout scepen in Driell tugen dat
voir ons komen is Jan van Rossem Heren Jans soen Ridders Here tot Zoelen ende heefft
vercofft ende opgedragen voir hondert gouden gulden goet ende geve die hij giede dat
hem betailt sijn ylleff hont lants in alsulcker groetten als die mit recht gelegen
sijn inden gericht van Rossem in die Westeringe tusschen Dirck vander Eijck
aen d'een sijde boven ende Jan Scoercap Jans soen aen d'ander sijde Dirck vander Eijck
voirss. in enen eijgendom sonder dijck ende sonder thijns erffelicken te besitten. Ende
Jan van Rossem Here tot Zoelen voirss. verteech op dit lant voirss. Hij geloeffde dair
op doen te vertien alle die gene die daer op mit recht vertien sullen. Hij geloeffde oick
te waren Dirck vander Eijck voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is tegen
alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven. Ende hier aff soe is Jan van Rossem een wairburge. In orkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren M CCCC soeven ende vijfftich op onser Liever Vrouwen
avont Annunciatio.
Onser Liever Vrouwen avont Annunciatio = 24 maart
Marie Annunciationis = 25 maart
Transfix.
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 124 / s. 205)
01-08-1457. schepenen Brant Henrixsoen en Goiswijn Hagestouc
bovenschrift: Rossem

marge: in die Westeringen VII hont, 1457

Wij Brant Henrixsoen ende Goiswijn Hagestouc scepen in Driell tugen dat voir
ons komen is Roeloff Baukens soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich
gouden gulden goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn soeven hont
lants gelegen inden gericht van Rossem in die Westeringen tusschen Dirck
vander Eijck aen beijden sijden Maes Jacops soen in enen eijgendom sonder thijns
ende mit vier ende tweijntich voeten dijcx gelegen inden gericht voirss. int
Scriefgat tusschen Dirck vander Eijck voirss. aen d'een sijde boven ende die erffg.
Goeswijn Henrixsoen aen d'ander eijnde erffelick te besitten. Ende Roeloff Baukens
soen voirss. verteech op dit lant voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen alle
die gene die dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffden oick te waren
Maes Jacopsz. voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is tegen alle die gene
die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven sonder
den dijck voirss. Ende hier aff soe is Jan van Rossem een wairborge. In oirkonde onser
litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC soeven ende vijfftich op Sunte Peters
dach apostell ad vincula
Sunte Peters dach apostell ad vincula = 1 aug.
Transfix.
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Archieven Bommelse Weeshuizen (f.127 / s. 211)
28-10-1458. Schepenen: Ude van Tefelen en Eghen Eghens soen
bovenschrift: Rossem

marge: 1458

Transfixa supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Eghen Eghens soen scepen in Driell tugen dat voir ons
komen is Dirck vander Eijck ende heefft gegeven ende opgedragen puerlick ende simplick
om Gods will ende om salicheit will sijnre zyelen ende der zielen Hildewairden sijns
wijffs den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des
brieffs als daer in gescreven steet Jacop Doelvoet Henricx soen als Heijlichs Gheest-
meister inder tijt der stadt van Zautbomell tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen
gelegen inder stat voirss. erffelick te besitten. Ende Dirck vander Eijck voirss. verteech
opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. Hij geloeffde dair op dien te vertijen
alle die gene die van sijnre wegen daar op mit recht vertien sullen. Hij geloeffde
oick te waren van sijnre wegen Jacop Doelvoet als Heijlichs Geestmeister voirss.
tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss.
jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen.
Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser
litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC acht ende vijfftich op Sunte Symon
ende Sunte Juden dach der Apostelen.
op Sunte Symon en[de] Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
Transfix.
Hangt aan: 05-03-1452
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 124 / s. 205)
28-10-1458. Schepenen: Ude van Tefelen en Egen Egens soen
bovenschrift: Rossem

marge: 1458

Transfixa supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Egen Egens soen scepen in Driell tugen dat voir ons komen
is Dirck vander Eijck ende heefft gegeven ende opgedragen puerlick ende simplick om Godes
will ende om salicheit will sijnre zielen ende der zielen Hildewairden sijns wijffs
den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs
als daer in gescreven steet Jacop Doelvoet Henrix soen als Heijlichs Geestmeijster
der stadt van Zautbomell tot behoeff der tafelen Heijlichs Geesttafellen gelegen
in der stadt voirss. erfflick te besitten. Ende Dirck vander Eijck voirss. verteech opten brieff
ende op 't gehaut des brieffs voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene
die van sijnre wegen dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick te waren
van sijnre wegen Jacop Doelvoet als Heijlichs Geestmeijster voirss. tot behoeff der
Heijlichs Geesttafellen voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach
als recht is tegen alle die genen die ten recht komen willen. Ende van sijnre
wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren M CCCC acht ende vijfftich op Sunte Symon ende Sunte Juden dach
der Apostelen.
op Sunte Symon ende Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
Transfix.
Hangt aan: 24-03-1457
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 124v / s. 206)
28-10-1458. Schepenen: Ude van Tefelen en Eghen Eghens soen
bovenschrift: Rossem

marge: 1458

Transfixa supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Eghen Eghens soen scepen in Driell tugen dat voir ons
comen is Dirck vander Eijck ende heefft gegeven ende opgedragen puerlick ende simplick
om Gods will ende om salicheit will sijnre zielen ende der zielen Hildewairde sijns
wijffs den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut
des brieffs als daer in gescreven steet Jacop Doelvoet Henricxsoen als Heijlichs-
Geestmeijster inder tijt der stadt van Zautboemell tot behoeff der Heijlichs Geest-
tafelen gelegen inder stadt voirss. erfflick te besitten. Ende Dirck vanden Eijck voirss.
verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. Hij geloeffde dair op doen te
vertien alle die gene die van sijnre wegen dair op mit recht vertijen sullen. Hij ge-
loeffde oick te waren van sijnre wegen Jacop Doelvoet als Heijlichs Geestmeijster
voirss. tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs
voirss. jair ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen.
Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren M CCCC acht ende vijfftich op Sunte Sijmon ende Sunte
Juden dach der apostelen.
op Sunte Symon en Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
Transfix.
Hangt aan: 16-01-1457
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 125 / s. 207)
28-10-1458. Schepenen: Ude van Tefelen en Egen Egens soen
bovenschrift: Rossem

marge: 1458

Transfixa supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Egen Egens soen scepen in Driell tugen dat voir ons
komen is Dirck vander Eijck ende heefft gegeven ende opgedragen puerlick ende
simplick om Gods will ende om salicheit will sijnre zielen ende der zielen Hildewair-
den sijns wijffs die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende
alle 't gehaut der brieve als daer in gescreven steet Jacop Doelvoet Henrix soen
als Heijlichs Geestmeijster der stadt van Zaltboemell tot behoeff der Heijlichs
Geesttafelen gelegen inder stadt voirss. erffelick te besitten. Ende Dirck vander Eijck
voirss. verteech op die brieve ende op 't gehaut der brieve voirss. Hij geloeffde dair
op doen te vertijen alle die gene die van sijnre wegen dair op mit recht
vertijen sullen. Hij geloeffde oick te waren Jacop Doelvoet als Heilichss Geest-
Meijster voirss. tot behoeff der Heilichs Geesttafelen voirss. die brieve ende 't gehaut
der brieve voirss. jair ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht
komen willen van sijnre wegen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te
doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC
acht ende vijfftich op Sunte Symon ende Sunte Juden dach der Apostelen.
op Sunte Symon en Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1451
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 126 / s. 209)
28-10-1458. Schepenen: Ude van Tefelen en Egen Egens soen
bovenschrift: Rossem

marge: 1458

Transfixa supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Egen Egens soen scepen in Driell tugen dat voir ons
komen is Dirck vander Eijck ende heefft gegeven ende opgedragen puerlick ende
simplick om Gods will ende om zalicheit will zijner zielen ende der zielen
Hildewairden sijns wijffs den brieff dair desen tegenwoirdigen brieff doirste-
ken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet Jacop Doelvoet
Henrixsoen als Heijlichs Geestmeister der stadt van Zautboemell tot behoeff
der Heijlichs Geesttafelen gelegen inder stadt voirss. erffelick te besitten. Ende Dirck
vander Eijck voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. Hij
geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die van sijnre wegen dair
op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick te waren van sijnre wegen Ja-
cop Doelvoet als Heijlichs Geestmeister voirss. tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen
voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jair ende dach als recht is
tegen alle die gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voir-
plicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair
ons Heren M CCCC acht ende vijfftich op Sunte Sijmon ende Sunte Juden dach der
apostelen.
op Sunte Symon en Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
Transfix.
Hangt aan: 08-05-1456
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 126v / s. 210)
28-10-1458. Schepenen: Ude van Tefelen en Egen Egens soen
bovenschrift: Rossem

marge: 1458

Transfixa supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Egen Egens soen scepen in Driell tugen dat voir ons komen is
Maes Jacopss. ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich gouden gulden goet ende
geve die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen
brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet
Dirck vander Eijck erffelick te besitten. Ende Maes voirss. verteech opten brieff ende
op 't gehaut des brieffs voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene
die van sijnre wegen dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick te
waren van sijnre wegen Dirck vander Eijck voirss. den brieff ende 't gehaut des
brieffs voirss. jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht comen
willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oir-
konde onser litteren Gegeven int jair ons Heren M CCCC acht ende vijfftich op Sunte
Sijmon ende Sunte Juden Avont der Apostelen.
Sunte Symon en Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
Transfix.
Hangt aan: 01-08-1457
Aanhangend: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 127 / s. 211)
28-10-1458. Schepenen: Ude van Tefelen en Egen Egenssoen
bovenschrift: Rossem

Transfixa supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Egen Egenssoen scepen in Driell tugen dat voir ons
komen is Dirck vander Eijck ende heefft overgegeven ende opgedragen puerlick ende
simplick om Gods will ende om zalicheit will sijnre zielen ende der zielen Hildewairden
sijns wijffs die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle
't gehaut der brieve als daer in gescreven steet Jacop Doelvoet Henricksz. als Heijlichs
Geestmeijster der stadt van Zautboemell tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen gelegen
inder stadt voirss. erffelick te besitten. Ende Dirck vander Eijck voirss. verteech op die
brieve ende op 't gehaut der brieve voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen alle
die gene die van zijnre wegendair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick
te waren van sijnre wegen Jacop Doelvoet als Heijlichs Geestmeijster voirss. tot be-
hoeff der Heijlichs Geesttafelen voirss. die brieve ende 't gehaut der brieve voirss. jair
ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen. Ende van
sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren M CCCC acht ende vijfftich op Sunte Sijmon ende Sunte Juden dach
der apostelen.
Sunte Symon en Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
Transfix.
Hangt aan: 28-10-1458
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 127 / s. 211)
28-10-1458. Schepenen: Ude van Tefelen en Egen Egens soen
bovenschrift: Rossem

marge: 1458

Transfixa supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Egen Egens soen scepen in Driell tugen dat voir ons comen
is Dirck vander Eijck ende heefft gegeven ende opgedragen puerlick ende simplick om
Gods will ende om salicheit will sijnre zielen ende der zielen Hildewairden sijns wijffs
den brieff dair desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs
als daer in gescreven steet Jacop Doelvoet Henrixs soen als Heijlichs Geestmeijster inder
tijt der stadt van Zautbomell tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen gelegen inder
stadt voirss. erffelick te besitten. Ende Dirck vander Eijck voirss. verteech opten brieff
ende op 't gehaut des brieffs voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene
die van sijnre wegen dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde oick te waren
Dirck vander Eijck voirss. van sijnre wegen Jacop Doelvoet als Heijlichs Geestmeijster
voirss. tot behoeff der Heijlichs Geesttafelen voirss. den brieff ende 't gehaut des briefs
voirss. jair ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen.
Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren
Gegeven int jair ons Heren M CCCC acht ende vijfftich op Sunte Sijmon ende Sunte
Juden dach der apostelen.
Sunte Symon en Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
Transfix.
Hangt aan: 29-06-1449
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 128 / s. 213)
28-10-1458. Schepenen: Ude van Tefelen en Egen Egens soen
bovenschrift: Rossem

Transfixa Supra predicta

Wij Ude van Tefelen ende Egen Egens soen scepen in Driell tugen dat voir ons komen
is Dirck vander Eijck ende heefft gegeven ende opgedragen puerlick ende simplick om
Gods will ende om salicheit will sijnre zielen ende der zielen Hildewairden sijns wijffs
den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des
brieffs als dair in gescreven steet Jacop Doelvoet Henrixs soen als Heijlichs Geest-
meijster inder tijt der stadt van Zautbomell tot behoeff der Heijlichs Geesttegelen ge-
legen inder stadt voirss. erffelick te besitten. Ende Dirck vander Eijck voirss. verteech
opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen
alle die gene die van sijnre wegen dair op mit recht vertijen sullen. Hij geloeffde
oick te waren van sijnre wegen Jacop Doelvoet als Heijlichs Geestmeijster voirss. tot
behoeff der Heijlichs Geesttafelen voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss.
jair ende dach als rech is tegen alle die gene die ten recht komen willen. Ende
van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren M CCCC acht ende vijfftich op Sunte Sijmon ende Sunte
Juden dach der Apostelen.
Sunte Symon en Sunte Juden dach der Apostelen = 28 okt.
Transfix.
Hangt aan: 19-04-1450
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 128v / s. 214)
06-12-1459. Schepenen: Heijmerick Dirck Goederts soen en Dirck die Stout Jans soen
bovenschrift: Horwijnen

marge: voer die vauder stege VII 1/2 hont, 1459

Wij Heijmerick Dirck Goederts soen ende Dirck die Stout Jans soen scepen in Driell tugen
dat voir ons komen is Jan Matheeus Kemellers soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir
hondert gouden gulden goet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn achtalff hont
lants gelegen inden gericht van Horwinen voir die Vauder steghe tusschen erffgena-
men Aert die Mans Henrickxss. aen d'een sijde boven ende Steven Goeswijn Sanderss.
soen aen d'ander sijde, Claes die Groot als Heilich Geestmeijster der stat van Zautboemell
tot behoeff des Heijlichs Geests der stat voirss. in enen eijgendom sonder thijns ende
mit dijck daer t'eijnden gelegen daer miet recht toebehorende erfflick te besitten. Ende Jan
Matheus soen voirss. verteech op dit lant voirss. Hij geloeffde dair op doen te vertijen
alle die gene die dair op mit recht vertien sullen. Hij geloeffde oick te waeren Claes die
Groot als Heilich Geestmeijster voirss. tot behoeff des Heijlichs Geests voirss. dat lant voirss.
jaer ende dach als recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle
voirplicht aff te doen vanden selven sonder den dijck voirss. Voirt soe heefft JacopHu-
berts soen uytter Oesterwijck vertegen op dit lant voirss. tot behoeff des Heilichs Geests
voirss. Ende hij geloeffde oick van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven.
In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCCC negen ende vijfftich op
Sunte Nyclaes dach.
Sunte Nyclaes dach = 6 dec.
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 120 / s. 201)
18-03-1460. Hilliin die Ghier en Eghen Eghensz. de jonge, schepenen van Driel, oorkonden, dat Johan van Rossem overdraagt aan Gherit, heer tot Culenborch etc., de helft van de Achterste Weert onder Rossem, een waard daarbij, de Alemsche waard en nog een waard daarbij, alsmede de Ossenweide.
Wij Hilliin die Ghier ende Egen Eghens soen die Jonge scepen in Driel tughen dat
voer ons comen is Johan van Rossem ende heeft vercoft ende opgedraghen voer dusent gouden
aude Vrancrijcsche schilde goet ende gheve die hij ghiede dat hem betaelt zijn die
een helfte van eenen weerde geheiten den Achtersten Weert wolcken alingen weert
voersz. gelegen is inden gericht van Rossem buijten dijcx tusschen die erfnisse tgericht
van Herwairden aen d’een sijde ende die erfnisse geheiten Goedertte aen d’ander sijde
voert eenen weert gelegen inden gericht voirsz. buijten dijcx tusschen die erfnisse
geheiten Goedertte ende den Alemschen Weert voert eenen weert geheiten den
Alemschen Weert voersz gelegen aldaer tusschen die gebuer van Alem ende der
killen voert eenen weert daer t’eijnden aen streckende gelegen aldaer tusschen den
abt van Sunt Truijden ende der killen voersz. voert noch eenen weert geheiten die
Ossenweijde gelegen aldaer inden gericht voersz tusschen die voirsz. kille ende die
beemdden Gherit heeren tot Culenborch ther Leck ten Weerde ende tot Ewijck in
eenen eijgendom sonder dijck ende sonder thijns erflick te besitten Ende Johan van
Rossum voersz verteech op alle dit vercofte goet voersz hij geloefde daer op doen the
verthien alle die ghene die daer op mit recht vertijen zullen hij geloefde oick the
waren Gherit heren tot Culenborch voirsz. alle dit vercofte goet jaer ende dach
als recht is tegen alle die ghene die then recht comen willen Ende alle voerplicht
af te doen van allen den selven vercoften goede voersz. In oerconde onder litteren Gegeven
int jaer ons heren dusent vierhondert ende tsestich opten achtienden dach inder
maent geheiten meerte
Origineel met de zegels van de beide oorkonders (A. drie vogels 2-1; B. balk met adelaar in aan de balk aansluitend vrijkwartier).
Transcriptie gebaseerd op het afschrift in Inv. no. 1787, fol. 351.
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 6123-2 (R. 1607)
18-03-1460. Hilliin die Ghier en Eghen Eghensz. de jonge, schepenen van Driel, oorkonden, dat Johan van Rossem overdraagt aan Gherit, heer tot Culenborch etc., het huis te Rossem met 5½ morgen land en den molen.
Wij Hillen die Ghier ende Eghen Eghens soin die jonghe scepen in Driel tughen dat voir ons comen is Johan van Rossem ende
heeft vercoft ende opgedraghen voir driedusent gouden aude Vrancrijcsche schilde goet ende gheve die hij ghiede dat hem betaelt siin
dat huijs tot Rossem mit sijnen bongairden ende duijfhusen ende met sestenhalven merghen lants dair aen geleghen tusschen
dat huijs voirsz ende die moelen tot Rossem mitten moelen voirsz. ende mit hoiren ghemale uijtgenomen twellef gouden overlensche
Riinsche gulden die Johan van Rossem here tot Zoelen jaerlicx heeft uijtten moelen voirsz. Gherit heren tot Culenborch ther Leck
then Weerd ende tot Eewijck in enen eijghendom sonder dijck ende sonder thiins erflick the besitten Ende Johan van Rossem
yerst voirsz verteech op alle dit goet voirsz. hij gheloefde daer op doen the vertijen alle die ghene die daer op mit recht vertijen
sullen hij gheloefde oick the waren Gherit heren tot Culenborch voirsz. alle dit goet voirsz. jair ende dach als recht is teghen
alle die ghene die then recht comen willen Ende alle voirplicht aff the doen van allen den selven uijtgenome die twellef
Riinsche gulden siaers uijtten moelen voirsz. In orconde onssen litteren Gegheven int jaer ons heren dusent vierhondert ende tsestich opten
achtienden dach inden maent geheiten meertte
Met de zegels der beide oorkonders (A. drie vogels 2-1; B. balk met adelaar in aan de balk aansluitend vrijkwartier).
Bron: Heren en Graven van Culemborg, inv. 6123-3 (R. 1608)
06-05-1460. Heymerick Dirck Goedertssoin, Hillim die Ghier, Jacop Storm, Aert Egens soin, Bauken die Sterck Jans soin, Dirck die Stout Janssoin, Egen Egens soin die jonge en Gherit Sanders soin, schepenen in Driel oorkonden, dat onse buermeesters des dorps van Driel op verzoek van Goisswinus van Driel hebben verklaard, dat Ot van Driel heren Alaerts soin wilner ritter en diens voor- en nazaten het halve dagelijksch gericht van Driel hadden bezeten met de [....]
Uit de aantekeningen van Mr. Rueb, nr. 56.
Hof van Gelre 5652, Civiele Proced. 1690-37.
Copie C30.
Bron: Overigen
06-05-1460. Schepenen: Heijmerick Dirck Goedersz, Hillen die Gier, Jacob Storm, Aert Egensz, Bauken die Sterck Jansz, Dirck die Stout Janssoin, Eghen Eghensz die jonghe en Gerit Sandersz
      Copie
Wij Heijmerick Dirck Goedersz Hillen die Gier Jacob Storm
Aert Egensz Bauken die Sterck Jansz Dirck die Stout
Janssoin Eghen Eghensz die jonghe ende Gerit Sandersz
scepen in Driell tuijgen dat voir ons comen zijn onse
buermeesters des derps van Driell ende hebben voir ons
gheseecht nae ghesinnen ende bevragen Goiswins van Driell
ende op hoir beste konde ghetuijcht / ghelijck als ons scepen
voirsz. oick dat kondich is een deel onser soe wij dat beleeft
hebben ende sommige van ons nae hoeren seggen van onsen
alderen ende tuijchen als dat Ott van Driell heren Alaerts soin
wilner ritters ende sijn voirvaderen ende oick sijn naecomelinge
een tijt heer nae hem dat halve daghelicxe gericht tot Driell
metter scouwen ende mit allen sijnen rechten ende toebehoeren to
hebben te besitten ende rustelijcke te ghebruicken plagen sonder
yemonts bekr......n ofte weederseggen In orconde onser litteren
gegeven Int iaer ons heeren dusent vierhondert ende tsestich
opten sesten dach in die maent geheiten meije

Is deese copie bevonden accorderende van woerde
tot woerde tegens zijnen originalen attesteer ick
Adam vanden Elst secretaris inder tijt tot Driel
mit mijn eijgen hant {1}
1. Kopie anno 1564.
Bron: Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen, inv. 818-4966 b
05-06-1460. Dirck die Stout Janssz en Gerit Sandersz, schepenen in Driell oorkonden, dat Jan die Bye Andriesz 1 gouden Wilhelmsche Hollandsche schild 's jaars op O.L.V. dag purificatio heeft beloofd aan Dirck Jacopssz van Veltdriell uit huis en hofstad te Driell in den Bolcken tusschen den proost van Oudmunster en den proost van de kapel te Driell.
Wij Dirck die Stout Janss. ende Gerit Sanderss. scepenen in Driell tugen dat voer ons
komen is Jan die Bye Andriess. ende heefft geloofft Dirck Jacopssz. van Velt-
driell thijns eens gouden gwilhemsche hollansche schilt goet ende geve off
ander goet payment in gelijker werden daer voir op onsser liever vrouwen
dach purificatio naestcomende ende daer nae voert alle jaer enen gouden gwill-
helmsche scilt als voirsc. steet erffelicx thijns off payment daer voer als voorss.
is jaerlicx op onsser liever vrouwendach purificatio den voersc. Dirck Jacopss.
euwelicken the betalen. Ende the heffen ende the bueren uuth een huyss en
hoffstadt gelegen inden gericht van Driell inden Bolcken tusschen den proost
van Oude Munster t'Utrecht aen d'een sijde ende den proost der Capellen van Driell
aen d'ander zijde. Welcken thijns voirsc. off he alle jaer opten termijn der beta-
linge voirsc. nyet betaelt en weere, soe soude daer op dan wassen ende gaen alle
weken naestvolgende een peene van eenen goeden ouden butken. Welcken peene t'sa-
men mitten thijns voersc. Dirck Jacopss. voirsc. uuth den huyss ende uuth der hoff-
stadt voersc. sall mogen verhalen wanneer dat hij's nyet langer en sall willen
beijden. Ende Jan die Bye voirsc. gelooffde den voirsc. Dirck Jacopss. den
thijns myt zijnen peene voirsc. euwelicken the waren tegen alle den gene
die des then rechten comen willen uuth den huyss ende uuther hoffstat voirss.
In oirkonde onsser litteren. Gegeven int jaer ons Heren M CCCC ende tsestich
op sunte Bonifaes dach.
Transfix.
Aanhangend: 02-05-1472
Bron: Gasthuisfonds te (Hoenza-) Driel, inv. 9 (f. 7v) - Regest nr. 11